Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

 

Издателски договор.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателя се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение. Издателският договор е двустранен, консесуален, възмезден и срочен.Съществените елементи на издателския договор са три:

  • отстъпват се минимум две правомощия – за възпроизвеждане и за разпространение на произведението;
  • отстъпването винаги е за определен срок;
  • отстъпването е възмездно;

3.Правно основание /регламент/ на процедурат - чл.43-чл.53 от Закона за авторското право и сродните му права.

 

4.Страни (субекти, участници) в процедурата:

- Автор на литературно произведение(титуляр на авторското право) в повечето случаи;

- Издател – организацията, физическото или юридическото лице, която поема задължението за възпроизвеждане и за разпространение на произведението.

 

Договор за поръчка по Закона за авторското право и сродните му права.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за поръчка авторът отстъпва на поръчващия правото да използва по съответния начин, създаденото по смисъла на договора авторско произведение срещу възнаграждение и при определени условия. Договорът за поръчка е двустранен, консесуален, възмезден, срочен и неформален.

 

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.42 от Закона за авторското право и сродните му права.

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

Автор на произведението(носителят на авторското право по отношение на произведението);

Поръчващ – физическото или юридическото лице.

Договор за изключително/неизключително/ отстъпване на авторски права.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за използване на произведението, авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него произведение, при определени условия и срещу възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден, срочен, по дефиниция е консесуален, но може да е и реален. Договорът по принцип е консесуален защото в чл.35 от ЗАПСП законодателят е предвидил една диспозитивна норма в смисъл, че произведението може да бъде използвано със съгласието на автора, освен когато законът (ЗАПСП) предвижда друго.

 

Договор за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел, авторът на едно сценично произведение, което е разгласено преди това (може и неразгласени музикални или литературни произведения) или специално е създадено за телевизията, се задължава да отстъпи на ползвател при определени условия и срещу възнаграждение(радио или телевизионна организация, или организация, изпълняваща функциите на кабелен оператор) правото да излъчи по ефира или чрез кабел въпросното произведение. Договорът е двустранен, консесуален, възмезден и неформален. Правото на излъчване или предаване по кабел на определено произведение се отстъпва за определена територия.

Франчайз договор.

 

Екипът на "ЮСАУТОР" ще Ви консултира професионално във връзка с изготвяне на договор за франчайз или други лицензионни споразумения.

Легалната дефиниция на франчайз е дадена в Закона за корпоративното и подоходно облагане - съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги. Изрична уредба договорът за франчайз в българския Търговски закон няма, от което следва, че не съществуват ограничения за обектите и субектите по такъв договор, или че същия може да бъде обвързан по силата на международното частно право от търговското право на страната на франчайзодателя. Обичайно на франчайзинг се предоставя известна търговска марка, може и по силата на тайна клауза в този договор.

Обект на договора и основен актив за франчайзополучателя е престижната марка, а заплащането обикновено се договаря като първоначално твърдо възнаграждение и процент от печалбата, реализирана от дейността на франчайзополучателя. Този тип ненаименувани договори са най-добре разпространени в сферата на търговията на дребно и услугите и всички параметри подлежат на предварително договаряне.