Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Законът влиза в сила от 1.05.1973 г.

 Обн. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 1979г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г.

Чл. 1. Този закон урежда въпросите на творческите фондове, чиято цел е да съдействуват за всестранно развитие на творческата дейност и осъществяването на политиката в областта на културата, изкуството и науката в Народна република България.

 

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ,  бр. 20 от 1979 г.) Творчески фондове се образуват към Съюза на българските писатели, Съюза на българските композитори, Съюза на българските художници, Съюза на българските филмови дейци, Съюза на българските журналисти, Съюза на артистите в България, Съюза на музикалните дейци в България, Съюза на научните работници в България, Съюза на архитектите в България, Съюза на преводачите в България и Комитета за култура.

(2) На всеки творчески фонд се открива отделна банкова сметка.

В сила от 01.01.2001 г.

 Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл. 1. Този закон определя основанията и реда на депозиране на задължителни екземпляри от създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея произведения с цел да бъдат съхранени като част от националното културно наследство.

 

Цели и задачи на депозирането

Чл. 2. Целите и задачите на депозирането, предвидено по този закон, са:

1. събиране и съхраняване на задължителни екземпляри по чл. 3 с цел да се осигурят пълни колекции от тях и да бъдат запазени като част от националното културно наследство;

2. осигуряване на обществен достъп до задължителните екземпляри;

3. изготвяне, обнародване и разпространение на библиографска информация;

4. предоставяне на законоустановената статистическа информация на компетентните органи.

В сила от 15.12.1999 г.Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

  

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) Този закон урежда условията и реда за регистрация на промишлен дизайн, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права.

 

(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2010 г., в сила от 12.08.2010 г.)

Приложно поле   

Чл. 2. (1) Този закон се прилага по отношение на българските физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които Република България е страна.

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за регистрация на марките и географските означения, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права.

Приложно поле

Чл. 2. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат по отношение на български физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които Република България е страна. (2) По отношение на чуждестранни физически и юридически лица от други държави този закон се прилага при условията на взаимност, която се преценява от Патентното ведомство.

Представителство

Чл. 3. (1) Всяко лице, което съгласно този закон има право да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично или чрез местен представител по индустриална собственост. (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 21.08.2005 г.) Лицата по ал. 1, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България, извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.

Такси

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 21.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.03.2011 г.) Патентното ведомство събира такси за заявяване, приоритет, експертиза, такси за опозиция, регистрация, издаване на свидетелства, подновяване на регистрацията, вписвания, поправка на грешки, обжалване на решения за отказ на регистрация, за прекратяване на производство по регистрация и на решения по опозиция, такси за заличаване и отменяне на регистрацията, продължаване на срокове, публикации на заявката, на регистрацията и на вписванията, подаване на заявка за международна регистрация, препращане на заявка за марка на Общността, информация за заявена марка или географско означение и справки и извлечения от държавните регистри в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Държавен регистър на марките

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.06.2010 г.) Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа: 1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на марка; 2. изображение на марката; 3. вид и тип на марката; 4. данни за претендиран приоритет - номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв; 5. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номера на класа по Международната класификация; 6. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на заявката; 7. регистров номер и дата на регистрация; 8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията; 9. срок на действие на регистрацията;

Обн. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.

 

Дял първи.

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предмет

Чл. 1. (1) Този закон има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.

 

(2) За целите по ал. 1 законът урежда защита срещу споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара и всякакви други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната и/или да засегнат търговията между държавите - членки на Европейския съюз, както и срещу нелоялна конкуренция. Законът урежда и контрола върху концентрациите между предприятия.

 

(3) Този закон урежда отношенията във връзка с прилагането на чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, в т. ч. сътрудничеството с Европейската комисия и националните органи по конкуренция на държавите - членки на Европейския съюз, по прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1/2003", и Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 139/2004".

В сила от 01.08.1993 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.63 от 5 Август 1994г., изм. ДВ. бр.10 от 27 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г.

Дял първи.

 

АВТОРСКО ПРАВО

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предмет на закона

   

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката.

 

Възникване на авторското право

   

Чл. 2. Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2006 Г.) Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 1993г., доп. ДВ. бр.83 от 1 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.66 от 9 Юли 2002г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.) Този закон урежда отношенията, възникващи при създаването, закрилата и използването на патентоспособните изобретения и на полезните модели. (2) Разпоредбите на този закон се прилагат и по отношение на чуждестранни граждани и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които страна е Република България. Към чуждестранни граждани и юридически лица от други държави този закон се прилага при условията на взаимност, която се преценява от Патентното ведомство. Когато има двустранен договор, прилага се това, което е уговорено в него. (3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) Този закон не урежда отношения, възникващи при създаване и използване на изобретения или полезни модели, свързани с изпълнение на специфични дейности на органите на Министерството на вътрешните работи. Изобретател (Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г.) Чл. 2. (1) (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г.). (2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г.)

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1