Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 3014

София, 13.03.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесети февруари две хиляди и двадесет и четвърта година в състав:

КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА

МИРА РАЙЧЕВА

МАРИЯ РАДЕВА

 

по административно дело № 7660/2023 г.

 

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по две касационни жалби, съответно от „Нове ЕБ” ЕООД / с предишно наименование „Гораинвест ЕБ” ЕООД/ и „Нове СД” ЕООД / с предишно наименование „Гораинвест РБ” ЕООД/, представлявани от управителя С. Йорданова, чрез адвокат Н. Бадев, срещу съответните неблагоприятни за страните части от решение № 224 от 22.06.2023 г., постановено по адм. дело № 1288/2022 г. по описа на Административен съд – София-област /АССО/, с които са отхвърлени жалбите на двете дружества против решение № 816/27.10.2022 г. на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК, Комисията/ по преписка № КЗК-370/2022 г. В касационните жалби се релевират аналогични оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради допуснати нарушения при прилагането на процесуалния и материалния закон, както и за необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Претендира се отмяната му и постановяване на друго решение по съществото на спора, с което да бъде установено, че дружествата- жалбоподатели не извършили нарушения по чл.35, ал.2 ЗЗК, а в условията на евентуалност се отправя искане за отмяна на обжалваното решение и връщане на делото за ново разглеждане, ведно с присъждане на направените разноски.

Ответникът – Комисия за защита на конкуренция, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Кантарев, оспорва и двете касационни жалби като неоснователни. Претендира юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция.

Ответникът – „Гораинвест” АД, представлявано от управителя В. Новаков, чрез процесуалния представител адвокат М. Миланов, оспорва и двете касационни жалби като неоснователни и моли обжалваното решение да бъде оставено в сила. Претендира присъждането на разноси съобразно приложен списък.

Представителят на Върховната прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност и на двете касационни жалби.

 

Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия от Върховния касационен и съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд излязоха с тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 4 от 2022 г. във връзка със Закона за авторското право и сродните му права. 

То е образувано с разпореждане на председателите на ВАС и ВКС от 25.07.2022 г. по искане на министъра на правосъдието за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на ВКС и съдиите от Първа и Втора колегии на ВАС по следния въпрос:

„Едно или няколко отделни административни нарушения извършва лице, което без необходимото по закон съгласие използва чрез публично изпълнение на запис повече от едно музикално произведение, съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 1, т. 5, пр. 1 от Закона за авторското право и сродните му права във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?“.

Заключение на Генералния адвокат на ЕС, касаещо преюдициално запитване по спор между търговска марка и домейн.

 

Г-ЖА V. TRSTENJAK

представено на 10 февруари 2010 година(1) 

Дело C‑569/08

Internetportal und Marketing GmbH

срещу

Richard Schlicht

(Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия)

„Интернет — Домейн от най-високо ниво .eu — Регламент (ЕО) № 874/2004 — Член 21 — Регистриране на домейн от собственика на национална марка, придобита с единствената цел да бъде разрешено това регистриране по време на първата фаза на поетапното регистриране — Понятие за право — Понятие за законен интерес — Понятие за недобросъвестност — Член 11 — Правила за транскрипция на специалните знаци — Недобросъвестно регистрирана национална марка“

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 6871

София, 28.05.2018

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и втори май две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Аделина Ковачева

Членове: Кремена Хараланова и Бисерка Цанева

по адм. дело № 5951/2018.

 

Производството е по реда на чл.197 и следващите от АПК.

Образувано е по жалба, подадена от адвокат Атанас Костов против мълчалив отказ на Комисия за защита на конкуренцията да образува производство против Сдружение [ЮЛ] и [фирма]. Прави възражения за незаконосъобразност на мълчаливия отказ, поради допуснати от сдружението и търговското дружество нарушения по чл.33, ал.1 във връзка с чл.34 ЗЗК във връзка с чл.42, ал.1 ЗА. 

Комисия за защита на конкуренцията не изразява становище по жалбата.

При преценка на процесуалната допустимост на жалбата, съдът взе предвид следните обстоятелства:

На 18.01.2018 г. жалбоподателят е подал пред Комисия за защита на конкуренцията сигнал против Сдружение [ЮЛ] и [фирма] за извършени нарушения на чл.33, ал.1 във връзка с чл.34 ЗЗК във връзка с чл.42, ал.1 ЗА. Заявил е, че подава сигнала с убеденост, че го прави от името на всички колеги адвокати в страната и в името на опазване законните интереси на гражданите. Изложил е факти и обстоятелства, които според него, обективират състава на заблуждаващата и сравнителна реклама, като проявни форми на нелоялната конкуренция. Изразил е надежда, комисията да образува производство на базата на така подадения сигнал и да ангажира отговорността на определените ответни страни по ЗЗК - собственици на сайтовете www.advokatami.bg  и www.pravatami.bg, а също и по ЗА. Приложил е писмени доказателства. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е № 783 София, 19.07.2018 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ: Анна Янева Георгица Стоянова Красимир Витанов Красимир Зафиров Пламен Киров при участието на секретар-протоколиста Захари Сръндев, разгледа в редовно заседание, проведено на 19.07.2018 г., преписка № КЗК/88/2018 г., с наблюдаващ проучването – г-н Красимир Витанов, член на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № КЗК/88/2018 г. на основание чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“, Турция, за установяване на евентуално извършено нарушение на основание чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК от страна на „Кара-Ка“ ООД, София, постановяване на прекратяване на нарушението и възлагане на направените в производството разноски. СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО В искането се посочва, че „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“ е регистрирано съгласно законодателството на република Турция. Дружеството осъществява стопанска дейност, свързана с производство на катинари, ключалки, ключове и други. По отношение на ответното дружество „Кара-Ка“ ООД се посочва, че е бивш дистрибутор на подателя на искането, който предлага на българския пазар стоки – заготовки за секретни ключове с външен вид, маркировка и белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство. Също така се използва марка и продуктово-каталогова 1 идентификация, идентични с тези на подателя на искането, по начин, който води до увреждане на интересите на последното. При две контролни покупки на заготовки се констатира, че продуктите имитират външния вид на произвеждания от подателя на искането продукти, като са поставени от едната страна негова марка „GÜLER“, а от другата страна на заготовката – продуктовия индекс на производителя „WJ11B“. Такъв присъства като означение и на сайта на ответното дружество. Твърди се, че подателят на искането притежава регистрирана международна марка „GÜLER“ № 727989, с дата на регистрация 22.12.1999 г. и със срок на защита до 22.12.2019 г. Дружеството няма лицензионни договори за предоставяне на права на марки или промишлени дизайни. Твърди се, че „Кара-Ка“ ООД е извършило нарушение на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК, което, по данни от клиенти на подателя на искането, продължава повече от две години. Пазарът на заготовки за секретни ключове се описва като разнообразен, предвид голямото продуктово изобилие, като съществува специфика по отношение на потребителите на продукта. Предвид факта, че се касае за продажба на заготовки за секретни ключове, които изискват допълнителна обработка от квалифицирани специалисти, то потребителите на продукта са специализирани предприятия за ключарски услуги. Продуктите са взаимозаменяеми, но само и единствено с оглед конкретното им приложение – възможност да бъдат обработени като копия на ключове, които могат да сработят с определено заключващо устройство.

 

СОФИЙСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Търговско отделение, Шести състав, в публичното заседание на осемнадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в състав :
Председател : Иван Иванов
Членове : Зорница Хайдукова
В. Б.

при секретаря П. Х., като изслуша докладваното от съдията И. т.д. № 1140 по описа за 2018 г. за да се произнесе взе предвид следното 


Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.
С решение № 27 от 4.01.2018 г. по т.д. № 7987/ 2016 г. на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ - 23 състав [фирма] - [населено място] e осъдено да заплати на Н. Т., гражданин на Федерална Република Германия, на основание чл. 94, ал. 1 от ЗАПСП, сумата 5 776 лева, представляваща обезщетение за причинени вреди поради нарушаване на авторското право на Нико ТРинкхаус върху фотографията „К. с л. на св. М.“ и фотографията „В. от замъка С. П.“, съответно 5774 лева имуществени вреди и 2 лева неимуществени вреди, ведно със законната лихва за забава от 3.11.2016 г. до окончателното плащане на сумата. 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав)

12 юли 2011 година(*)

„Марки — Интернет — Предлагане за продажба на електронен пазар за потребители в Съюза на маркови стоки, предназначени от притежателя на марката за продажба в трети държави — Отстраняване на опаковките на посочените стоки — Директива 89/104/ЕИО — Регламент (ЕО) № 40/94 — Отговорност на оператора на електронен пазар — Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия) — Налагане на съдебна забрана на този оператор — Директива 2004/48/ЕО (Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост)“

По дело C‑324/09

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Обединеното кралство) с акт от 16 юли 2009 г., постъпил в Съда на 12 август 2009 г., в рамките на производство по дело

L’Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie,

L’Oréal (UK) Ltd

срещу

eBay International AG,

eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox,

Rukhsana Bi,

СЪДЪТ (голям състав),

състоящ се от: г‑н V. Skouris, председател, г‑н A. Tizzano, г‑н J. N. Cunha Rodrigues, г‑н K. Lenaerts, г‑н J.-C. Bonichot, г‑н K. Schiemann, г‑н J.‑J. Kasel и г‑н D. Šváby, председатели на състав, г‑н A. Rosas, г‑жа R. Silva de Lapuerta, г‑н M. Ilešič (докладчик), г‑н M. Safjan и г‑жа M. Berger, съдии,

РЕШЕНИЕ No 268

гр. Хасково

11.07.2013 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският окръжен съд в открито заседание на десети юли две хиляди и тринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: 1.ТОШКА ИВАНОВА 2.ЙОНКО ГЕОРГИЕВ при секретаря Славея Калоянова и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдия И В А Н О В А в.ч.гр. д. No 426 по описа за 2013 год., взе предвид следното: Производството е по чл.435 – 437 от ГПК. ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Г.С.Г. като ЕТ „Г.С. – З.” – гр.Стара Загора е останал недоволен от действията на частен съдебен изпълнител Захари Запрянов, извършени по изп.д. No 1493 / 2012 год. и обективирани в Постановления за възлагане от 09.05.2013 год., с искане същите да бъде отменени като незаконосъобразни.

                                                            РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (oсми състав)

                                                                    24 февруари 2016 година(*)

 

„Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на ненабраздена контурна бутилка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на отличителен характер, придобит чрез използването — Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009“

По дело T‑411/14,

The Coca-Cola Company, установено в Атланта, Джорджия (Съединени щати), за което се явяват D. Stone, A. Dykes, solicitors, и S. Malynicz, barrister,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват P. Geroulakos и A. Folliard-Monguiral, в качеството на представители,

ответник,

с предмет жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 27 март 2014 г. (преписка R 540/2013‑2), постановено в производство по регистрация на триизмерен знак, представляващ формата на контурна бутилка, като марка на Общността,

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав),

състоящ се от: D. Gratsias, председател, М. Кънчева и C. Wetter (докладчик), съдии,

секретар: I. Dragan, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 10 юни 2014 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 22 октомври 2014 г.,

след съдебното заседание от 16 септември 2015 г.,

постанови настоящото

 

РЕШЕНИЕ

No 819

София, 15.10.2015 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Александров Весела Андонова Елена Димова
Петя Велчева

при участието на секретар-протоколиста Златимира Стайкова, разгледа в открито заседание, проведено на 15.10.2015 г., преписка КЗК-158/2015 г., докладвана от наблюдаващия проучването член на КЗК – г-жа Весела Андонова.

В Комисия за защита на конкуренцията на основание чл. 94, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1 т. 3 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) е образувано производство по преписка No КЗК-158/2015 г. по искане на „Бул Агро Контрол“ ЕООД, гр. София за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД, гр. Добрич, налагане на предвидените в закона санкции и прекратяване на нарушенията.

 

1

І. СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО

„Бул Агро Контрол” ЕООД е българско дружество, лицензирано да извършва дейност от 1999 г. по фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители в България. Сред приоритетите в дейността му е предлагане на услуги по фумигация на зърно в силози и складове, на кораби, шлепове, вагони, контейнери; обеззаразяване на силози, складове, мелници, производствени помещения и прилежащи площи, дезинсекция и дератизация. Дейността е насочена към производители, съхранители, търговци на зърно, предприятия от мелничната, фуражната и хранително вкусовата промишленост.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1