Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Раздел І 
Общи разпоредби
Чл. 1. С наредбата се уреждат начинът на оформяне и редът за подаване и разглеждане в Патентното ведомство на опозиция, подадена по чл. 38б от Закона за марките и географските означения.
Чл. 2. (1) Опозицията се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или чрез комуникационно средство, предаващо електронно копие. 
(2) В случай на подаване по факс или чрез комуникационно средство, предаващо електронно копие, оригиналът на опозицията трябва да се получи в Патентното ведомство в едномесечен срок от получаването на факса или електронното копие. Когато оригиналът не бъде получен в посочения срок, опозицията се счита за неподадена, за което се уведомява лицето, което я е подало. 
Чл. 3. (1) Когато лицето, което подава опозицията (опонентът), е физическо лице, се посочват името, презимето и фамилията, държавата, на която то е гражданин, или държавата, в която има постоянен адрес, както и адресът.
(2) Когато лицето, което подава опозицията, е юридическо лице, се посочват наименованието и видът на юридическото лице, националността му, седалището и адресът на управление. 

Приета с ПМС № 229 от 15.09.2007 г.
Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне в Патентното
ведомство на марка като общоизвестна или като ползваща се с известност на
територията на Република България.

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1993 Г.,
 Обн. ДВ. бр.81 от 24 Септември 1993г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, възникващи при подаването и засекретяването на заявки за патенти за изобретения или полезни модели, свързани с отбраната и сигурността на страната, наричани по-нататък "секретни заявки", издаването на секретни патенти за тях, наричани по-нататък "секретни патенти", както и тяхното използване и разсекретяване.

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявки за регистрация на промишлен дизайн, наричани по-нататък "заявките".

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявките за регистрация на марки и географски означения, наричани по-нататък "заявките".

Обн. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г.
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за прилагане на мерките за граничен контрол по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Закона за мерките и географските означения (ЗМГО) и Закона за промишления дизайн (ЗПД).

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ЮЛИ 1993 Г., Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.
 Обн. ДВ. бр.65 от 30 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.86 от 21 Октмври 1994г., доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 1997г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се урежда представителството пред Патентното ведомство и изискванията, на които следва да отговаря представителят по индустриална собственост, наричан по-нататък "представител".

Приета с ПМС № 158 от 16.04.1997 г., обн., ДВ, бр. 33 от 22.04.1997 г., в сила от 22.04.1997 г.
кн. 5/97 г., стр. 359
т. 12, р. 5, № 335

    Глава първа
    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    Чл. 1.  С тази наредба се определя редът за регистриране на наименованията на артистичните групи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 30 МАЙ 2011 Г.

за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

На основание чл. 38г, ал. 11 от Закона за марките и географските означения

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения.

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Росен Желязков

НАРЕДБА

за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

Раздел І 

Общи разпоредби

Чл. 1. С наредбата се уреждат начинът на оформяне и редът за подаване и разглеждане в Патентното ведомство на опозиция, подадена по чл. 38б от Закона за марките и географските означения.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1