Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

 

Преамбюл

Страните от Съюза, ръководени еднакво от желанието да защитят по възможно най-ефикасен и еднообразен начин правата на авторите върху литературните и художествените им произведения,

Признавайки значението на работата на Конференцията за ревизия, проведена в Стокхолм през 1967 г.,

Решиха да ревизират Акта, приет от Стокхолмската конференция, оставяйки без промяна член 1 до член 20 и член 22 до член 26 от този Акт.

В съответствие с това долуподписаните пълномощници, след представянето на своите пълномощия, признати за редовни, се съгласиха за следното:

Член 1

Страните, в които се прилага тази Конвенция, образуват Съюз за закрила на правата на авторите върху техните литературни и художествени произведения.

(Изменена и допълнена на 24 юли 1971 година в Париж) Приложение : Декларация относно член ХVІІ и Резолюция относно член ХІ

Париж, 24 юли 1971 год.

Договарящите се държави,

Водени от желанието да осигурят закрила на авторското право върху литературни, научни и художествени произведения във всички страни,

Убедени, че една система на защита на авторското право, която е приспособена за ползване от всички народи по света и е представена под формата на универсална конвенция, допълваща вече действащите международни системи без да ги накърнява, ще осигури зачитане на правата на личността и ще насърчи развитието на литературата, науката и изкуството,

Убедени, че такава универсална система за защита на авторското право ще способства за разпространение на произведенията на човешкия интелект и ще насърчи международното разбирателство,

Решиха да ревизират Универсалната конвенция за авторско право, подписана в Женева на 6 септември 1952 г. (наричана по-долу Конвенцията от 1952 г.”), в резултат на което договарящите се страни

Се споразумяха за следното:

Ратифицирана с Указ № 3 на Президиума на Народното събрание от 8.01.1970 г. - ДВ, бр. 5 от 16.01.1970 г. В сила за България от 19.05 1970 г. Измененията са ратифицирани с Указ № 1887 на Държавния съвет от 18.09.1980 г. - ДВ, бр. 76 от 30.09.1980 г. В сила за България от 1.06.1984 г.

Член 1

Създаване на Организацията

С настоящата Конвенция се създава Световна организация за интелектуална собственост.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент (1), като има предвид, че: (1) Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). От съображения за яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран. (2) Уместно е да се насърчи хармоничното развитие на икономическите дейности в цялата Общност и едно продължително и балансирано разрастване, посредством завършването и доброто функциониране на вътрешен пазар, предлагащ условия, аналогични на тези, които съществуват на национален пазар. За да се създаде пазар от този тип и да се засили неговото единство, следва не само да се премахнат пречките пред свободното движение на стоки и пред свободното предоставяне на услуги, но и да се установи режим, гарантиращ, че не се нарушава конкуренцията, а също така следва да бъдат създадени правни условия, които дават възможност на предприятията да приспособят отведнъж дейностите си по производство и разпространение на стоки или предоставяне на услуги в цялата Общност. Сред правните инструменти, с които предприятията би следвало да разполагат, особено подходящи за тази цел са марките, даващи възможност да бъдат идентифицирани техните стоки или техните услуги по един и същи начин в цялата Общност за тези цели, без да се съобразяват с границите.

РЕГЛАМЕНТ No 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по- специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията , като взе предвид становището на Европейския парламент , като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет като има предвид, че: (1) Една унифицирана система за получаване на дизайн на Общността, който да се ползва с еднаква закрила и да има еднакво действие на цялата територия на Общността, би допринесла за изпълнение целите на Общността, определени в Договора. (2) Единствено страните от Бенелюкс са въвели унифицирано право за закрила на дизайна. Във всички останали държави-членки закрилата на дизайна е въпрос на съответното национално право и се ограничава до територията на съответната държава-членка. Ето защо идентични дизайни могат да бъдат защитени по различен начин в различните държави-членки и в полза на различни притежатели. Това неизбежно води до конфликти в търговията между държавите-членки. (3) Съществените различия между законите за дизайна на държавите- членки, предотвратяват и нарушават конкуренцията в Общността. В сравнение с вътрешната търговия на, и конкуренция между, продукти, включващи дизайн и конкуренцията в рамките на Общността са предотвратени и нарушени от големия брой заявки, служби, процедури, закони, национални изключителни права, както и от общите административни разноски, които са свързани със съответни високи разходи и такси за заявителя. Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г., относно правната [4] закрила на дизайните , допринася за поправяне на това положение.

ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, членове 55 и 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията [1], като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет [2], в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора [3], като имат предвид, че: (1) Договорът предвижда създаването на вътрешен пазар и установяването на система, която да гарантира, че няма нарушаване на конкуренцията във вътрешния пазар. Хармонизирането на законодателствата на държавите-членки в областта на авторското право и сродните му права допринася за постигането на тези цели. (2) На заседанието си в Корфу на 24 и 25 юни 1994 г. Европейският съвет подчерта необходимостта от създаване на обща и гъвкава правна рамка на общностно равнище, за да се насърчи развитието на информационното общество в Европа. Това inter alia изисква съществуването на вътрешен пазар на нови продукти и услуги. Важни законови актове на Общността за гарантиране на такава регулаторна рамка са вече приети или предстои да бъдат приети.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1