Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 541
гр. София 26.03.2 010 година.
Софийският апелативен съд, гражданска колегия в закрито заседание на 26.03.2 010 (двадесет и шести март две хиляди и десета) година в състав:
Председател: Даниела Дончева
Членове: Димитър Димитров
Филип Владимиров
като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 299 по описа за 2 010 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е по реда на чл. 396, ал. 1 във връзка с чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.
К. Д. Г. е подал частна жалба вх. № 9 974/11.02.2 010 срещу определение от 26.01.2 010 година постановено по гр. д. № 2 392/2 009 година по описа на СГС, търговско отделение, V—15 състав, с което е оставено без уважение искането му на основание чл. 76ж, ал. 1, т. 1 от ЗМГО да се допуснат и наложат привременни мерки изразяващи се в забрана за използването на наименование „arthuradams”, включително и като част от наименование на сайт в интернет и в публикации в печата от „И-Т.” ООД гр. С. и от Я. Л. Я. от гр. С.. За да постанови обжалваното определение съставът на СГС е приел, че молбата не е подкрепена с изискуемите се от закона писмени доказателства, както и че не са ангажирани такива за това, че ответниците осъществяват търговска дейност, която рекламират чрез използване на процесното наименование „arthuradams” или регистрираната комбинирана търговска марка „Arthur Adams”. 

РЕШЕНИЕ

№…179/16.12.2010 г. Гр. Варна
В ИМЕТО НА НАРОДА

Апелативен съд - Варна Гражданско отделение
На 17 ноември 2010 год.
в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ
ПЕТЯ ПЕТРОВА 
Секретар: М.Б.
Като разгледа докладваното от С. Илиева въззивно гражданско дело № 527 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК, образувано по жалбата на Община Добрич, представлявана от кмета Д.Н. срещу решението на Добричкия окръжен съд № 261 от 25.05.2010 г., постановено по гр. д. № 555/2009 г., с което по отношение на нея е признато за установено авторско право на арх. Д.Д.Б. *** върху идеен и технически /работен/ проект на жилищен блок „Добруджа” и на секции „Д” и „Е” с ново наименование жилищен блок „Добрич” и в полза на ищеца са присъдени направените по делото разноски общо в размер на 1 080 лева. В жалбата се правят оплаквания за недопустимост на предявения иск като преждевременно заведен и допуснати от първоинстанционния съд нарушения на материалния и процесуалния закони с молба обжалваното решение да бъде обезсилено или в отношение на евентуалност – отменено и предявеният иск – отхвърлен с произтичащите от това законни последици.

Дело C-70/10, по което Съдът на ЕС е мотивирал решението си с извода, че филтрирането на интернет съдържание води до нарушаване на основни човешки права. 


„Разпореждане от национален съд Интернет доставчиците да ограничат възможността за сваляне на незаконни файлове нарушава правото на защита на личните данни и правото на свобода да се получава и разпространява информация”. Това постанови на 24 ноември 2011 Съдът на Европейския съюз в Люксембург по делото C-70/10 Скарлет срещу САБАМ (Scarlet Extended SA v. Societe belge de auteurs, compositeurs et editeurs).
Делото е по иск на белгийската компания за опосредстване на авторски права на текстописци, композитори и редактори SABAM срещу свалянето на файлове от техния каталог чрез онлайн технологии за размяна на файлове (peer-to-peer) от потребителите на интернет доставчика Scarlet. След като председателят на Първоинстанцонния съд в Брюксел разпорежда Scarlet да спре нарушаването на авторски права като направи невъзможна размяната на електронни файлове, съдържащи музикални продукти на SABAM, Scarlet обжалва пред Апелативния съд в Брюксел. Интернет доставчикът твърди, че това разпореждане противоречи на правото на Европейския съд, тъй като на практика задължава компанията да наблюдава комуникациите в мрежата, което противоречи на Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия и е в нарушение на основни човешки права. 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                      №

                                     31. 10.2011г.гр.Добрич

                                    В  ИМЕТО   НА  НАРОДА

 ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в публично заседание    на  четиринадесети септември   през две хиляди и единадесета  година   в състав :

                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : АЛБЕНА ПЕЕВА 

при секретаря  П.  П.   в присъствието на  прокурора …….............. като разгледа докладваното от  съдията  Албена Пеева в. гр.д. 1012 по описа за 2010г. и за да се произнесе взе предвид следното :

         Искова молба  с вх. №6209/16.12.2010г. и уточняваща с вх. рег.№ 321/17.01.2011г. в ДОС /л.156/  е подадена от Сдружение „М.” –Дружество на композитори ,автори на литературни произведения  и музикални издатели  за колективно управление на авторски права рег. по ф.д. 18208/1992г.СГС със седалище и адрес на управление гр.С. ,ул.”Б.” №*, ет.*,представлявано  от М.С.Т.  -изпълнителен директор чрез адв. А.  Б. САК с адрес на призоваване гр.С. , ЖК „И.”  ул.”Ч.Д.” *, бл.*, ет. *, ап. * срещу Община –К. ,представлявана от кмета Ц.Ц. ,гр.К. , ул.”Д. „ * за установяване на основание чл.95 ал.1 т.1 от ЗАПСП факта на нарушение извършено от ответника на възложените за управление на ищеца авторски  права  на следните концертни прояви :1.на  трите ф.а „Д.М.” проведени на 30.06 и 01.07.  през 2008 г.,2009г. и 2010г.; 2.концерт на Г.Х. на 06.05.2009г.,проведен на градския площад в гр.К. ;3.концерт на Е.К.  и Н.С.О.,  проведен на градския площад в гр.К. на 01.06.2009г;4.Новогодишен концерт на  Й.Л. ,Д.Л.  и Б.Т.Р. , проведен на 31.12.2009г, по които организатор е ответника  и 5.Концерт на група „С.” проведен на 02.07.2009г., при който общината  е съорганизатор и на основание чл.95ал.1 т.2 от ЗАПСП за преустановяване неправомерното използване  на авторски права  и забрана  за извършване на дейности  ,които биха представлявали неправомерни  и неразрешено използване на права от  национален и чуждестранен репертоар от момента на постановяване на съдебното решение. 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският районен съд... Х наказателен състав...... в публично  

заседание на шестнадесети септември двехиляди и единадесета година в състав

Председател: Ралица Русева при секретаря О. П. и в присъствието на

прокурора....... , като разгледа докладваното от съдията НАХД

№ 1525 по описа за 2011 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от „Компас" ООД със седалище гр.Русе, срещу наказателно постановление № 66/2011 г. от 02.05.2011 г. на директор в дирекция „Правно осигуряване и спорове" в Патентно ведомство на Република България, с което за административно нарушение по чл.81 ал.1 от ЗМГО вр.чл.13 ал.П т.2 от ЗМГО-предлагане за продажба на стоки, означени със знаци, сходни с регистрирана вече търговска марка, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева.Представляващият дружеството- жалбоподател иска отмяна на постановлението поради незаконосъобразност.

Р Е Ш Е Н И Ена ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХХІV състав, в публично заседание на осемнадесети януари две хиляди и единадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ДИЧЕВА  2. ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

при секретаря К.Р. и с участието на прокурора Иван Перпелов, разгледа КНАХД № 2504 по описа на съда за 2010 г., докладвано от съдията Л. Несторова и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

С решение № 1474 от 30.07.2010г., постановено по НАХД № 144/2010г., Пловдивският районен съд, първи наказателен състав, е потвърдил Наказателно постановление №1106/14.12.2009г. на Зам.Министъра на Министерство на културата -гр.София, с което на "Лъки Партнърс" ООД, ЕИК ***, адрес ***, представлявано от Е. А. Б., ЕГН ********** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 /триста/лева за нарушение по чл.97, ал.1, т.5 от ЗАПСП.

Недоволен от така постановеното решение е останал касационният жалбоподател-"Лъки Партнърс" ООД, който оспорва съдебния акт на първоинстанционния съд.

Дело T-419/07

Okalux GmbH

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

„Марка на Общността — Производство за отмяна — Словна марка на Общността „OKATECH“ — Частична отмяна — Срок за обжалване — Членове 57 и 77а от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем членове 58 и 80 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Принципи на защита на оправданите правни очаквания и на правната сигурност — Право на изслушване“

Резюме на решението

1. Марка на Общността — Процедурни разпоредби — Заличаване или отмяна

(член 77а от Регламент № 40/94 на Съвета)

2. Производство — Срокове — Погасяване — Възможност за позоваване на принципа на защита на оправданите правни очаквания — Условие

1. Дори член 77а от Регламент № 40/94 относно марката на Общността да не предвижда изрично частичната отмяна, буквата на тази разпоредба не я изключва. Освен това правило 53а от Регламент № 2868/95 за прилагане на Регламент № 40/94 предвижда, че преди да извърши отмяната, Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) „информира засегнатата страна за планираната отмяна“. Засегнатата страна може да представи становище „относно планираната отмяна или заличаване“ и ако засегнатата страна не е съгласна с отмяната, Службата постановява решение по „отмяната“. Следователно приложимата процедура позволява, когато са налице условията за това, отмяната да се ограничи до част от решението, при положение че е спазено състезателното начало. 

Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Кюстендил 18.11.2010 г. 

В и м е т о н а н а р о д а

Кюстендилският окръжен съд в публичното заседание на деветнадесети октомври две хиляди и десета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДАНАИЛОВА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА

при секретаря Р.С. и с участието на прокурора от КОП АНГЕЛ БАЙРАКТАРСКИ, като разгледа докладваното от съдия Цекова ВНОХД № 379 по описа за 2010 год. и, за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на глава ХХІ НПК. Въззивно производство и е образувано по ПРОТЕСТ на ДРП срещу Присъда № 48/17.05.2010 г., постановена по НОХД № 627/2009 г. по описа на този съд, с която подсъдимите П.Й.М. и Д.Й.М. са признати за невиновни в извършването на престъпления по чл. 172 а ал.3 пр.ІІ във вр. с ал.1 и 2 , пр.ІІ,ІІІ и VІ, действаща редакция ДВ бр.62/1997 г./изм. ДВ бр.75/2006 г./ във вр. с чл.20 ал.2 НК и по чл.159 ал.1 пр.VІІІ , ред.ДВ бр. 92/2002 г./изм. ДВ бр. 38/2007 г./във вр. с чл.20 ал.2 НК и на осн.чл.304 НПК са оправдани по повдигнатите им по посочените текстове от НК обвинения. Релевират се в протеста и допълнението към него доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваната присъда, изразяващи се в неправилност на извода на съда за неустановяване на авторството на инкриминираните деяния от подсъдимите, както и времето на извършване на деянията. Изложени са доводи за доказаност на авторството предвид разпоредбите на ТЗ и ЗЗД за лица, регистрирани като търговци и упражняващи търговска дейност по занятие. Претендира се за отмяна на присъдата и за постановяване на нова такава, с която подсъдимите да бъде признати за виновни по повдигнатите им обвинения. Доказателствени искания в протеста не са направени. 

РЕШЕНИЕ

гр. Ловеч…….............2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА 

Ловешки окръжен съд …… наказателна колегия………………………………… в публично заседание на…… шестнадесети март двехиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА МОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА СТАНЧЕВСКА

ЕМИЛ ДАВИДОВ 

 

При секретаря ........Д.К..…………и в присъствието на…........……прокурора ПОЛЯ МИТКОВА разгледа докладваното от съдията…ДАВИДОВ……въззивно…нох………№ 99…….. по описа за 2011 година, и за да се произнесе съобрази:

Производство с правно основание член 318 и сл. От Наказателно процесуалния кодекс.

Постановена е Присъда № 6 от 28 януари 2011 година по наказателно общ характер дело № 575 от 2010 година на Троянски районен съд.С цитираната присъда съдът е признал подсъдимия А.Б.М., български гражданин, със средно-специално образование, не работи, пенсионер по болест, разведен, осъждан и реабилитиран, за невиновен да е на 03.12.2009 г. в търговски обект на ЕТ „Зора – Надя Митева,, находящ се в гр. Троян, ул. Васил Левски № 182, без съгласието на притежателите на изключителното право – правото на притежателя на марката да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да я използват в търговската дейност, знак, който е идентичен на марката за стоки, идентичен на тези, за които марката е регистрирана и поради неговата идентичност със знака на марката съществува 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 156
гр. С, 27. 01. 2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, 6 с-в, в публично заседание на деветнадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:


Председател: С Г
Членове: И И
А Ц

при секретаря К Н, като изслуша докладвано от съдията Г гр. д. № 343 по описа за 2010 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 196 и сл. от ГПК /отм./.
С решение от 16.03.2010 год., постановено по гр. д. № 249, по описа за 2007 год. на С градски съд (СГС), VI-то търговско отделение, 2-ри състав, са отхвърлени предявените от „А.” , със седалище и адрес на управление: Ф, А., „М. Н.” №*, чрез адв. Ф. Б., със съд. адрес: гр. С, ул. „А.” № , против „.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. С, бул. „В В” №, искове с правно основание чл.76 ал.1, т.1, вр. чл.73, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), за установяване на факта на нарушение, на изключителното право на ищеца, върху седем броя търговски марки със защита на територията на Република Б, към датата на предявяване на иска – 15.02.2007г. С решението ищецът е осъден да заплати на ответника сумата от 600.00 лева разноски по делото.