Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Решение на СГС, касаещо авторски права върху фотография.

Р Е Ш Е Н И Е    
София, 04.01.2009г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VI-7 състав в заседание на четвърти януари през две хиляди и девета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Марчева
при участието на секретаря Анелия Груева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №2062 по описа на СГС за 2007 година, и за да се произнесе взе предвид следното:
Предявени са искове с правно основание чл. 94 ал.1 ЗАПСП.
В исковата си молба срещу „168 часа"ЕООД, ищецът Еленко Иванов Еленков от гр.София, твърди, че е притежател на интернет -домейн www.eenk.com, в който публикувал на 06.06.2007г. направената от него снимка на автомобил с марка "Мерцедес" с рег.№СО 888888. На 20.09.2007г., в издавания от ответника вестник „24 часа", била публикувана на първа и трета страница на вестника въпросната снимка. Информацията за авторството на снимката във вестника била следната: „Снимка:Интернет". Според ищеца още същия ден изпратил писмо до редакцията на в."24 часа" чрез електронната поща, в което уведомил че е използвана негова снимка и така са нарушени правата му на автор. Още същия ден от редакцията се обадило лице, представило себе си като Борислав Зюмбюлев, което съобщило на Еленков, че снимката била „странстваща в интернет" и че „информацията в интернет се публикува, за да се гледа от много хора". В броя на в "24 часа" от 24 09.2007г. било публикувано уточнение под заглавие „И снимките от форумите в интернет имат автор". 

В уточнението се казвало, че въпросната снимка била поместена в един от форумите в интернет и че автор на снимката е Еленко Еленков. Според ищеца снимката е била публикувана за първи път в неговата лична страница, достъп до публикация в която има само той. Това презюмирало качеството му на автор, според чл.6 ал.1 от ЗАПСП. Това обстоятелство, както и факта на липса на договор между Еленков и вестника, означава според ищцовата страна, че са нарушени правата му като автор по чл.15 ал.1 т.4 от ЗАПСП. Нанесените щети, според уточнението, направено от процесуалния представител на Еленков -адв.Ангелов, в съдебно заседание, са имуществени- в размер на 100 лева, и неимуществени- в размер на 900 лева. Неимуществените вреди, според ищеца, се изразяват в преживяни неприятни усещания, породени от публикацията на снимката в един от вестниците с най-голям тираж в България. Начинът, по който било направено уточнението за авторството в броя от 24.09.2007г., по-скоро уронило престижа му, отколкото признавало авторството му. Чрез личният си сайт Еленков бил изградил за себе си образ на свободна личност, необвързана с големите медии. Били накърнени личното му достойнство име. В интернет пространството по този повод започнало да се шуми. Поради това ишецът претендира да му бъде присъдено обезщетение за вреди в общ размер от 1000 лева, като от тях- 900 лева за неимуществени вреди, и 100 лева- за имуществени вреди.
Ответникът- „168 ЧАСА"ЕООД, чрез процесуален представител, заявява в съдебно заседание, че не оспорва иска в размер на 100 лева- обезщетеиие за имуществени вреди, но оспорва изцяло иска за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди. Признава авторството върху снимката на Еленко Еленков и не оспорва твърдението, че в брой №257 на в-к „24 часа" от 20.09.2007г., на страници първа и трета, е публикувана снимката , направена от ищеца.
Съдът, като разгледа приетите по делото доказателства, и прецени същите съобразно доводите на страните, и на основание чл.188 ал.1 ГПК отм., приема за установено от фактическа страна следното:
За безспорно е прието по делото /чл. 109 ал.4 ГПК отм./, че Еленко Еленков е автор на фотографска снимка, на която е изобразен автомобил с марка „Мерцедес" с рег.№ СО 888888, която снимка е публикувана във в-к „24 часа"- бр.257 /20.09.2007г., без да е посочен автора на снимката. За безспорно е прието също така, че ответникът дължи възнаграждение на ищеца в размер на 100 лева. Видно от представената по делото част от първа страница на вестника в изданието на посочената дата, в горния десен ъгъл, в каре, са поместени две снимки, едната от които е на автомобил, чийто знак е на производителя на автомобили „Мерцедес", като фокуса на обектива е към табелата с регистрационния номер на автомобила: CO 888888. Заглавието в карето гласи: „Нов стил за богати: 6 цифри в номера". Над тази снимка е поместена още една, на автомобил с рег.№111111. На страница трета в броя от 20.09.2007г. на вестника, е поместена статия със заглавие „6 избрани цифри?Извънредно богати!" и отново е поместена снимката на автомобила с рег.№СО 888888. He ce спори между страните, че на стр.12 в в-к „24 часа" от 24.09.2007г., е публикувано уточнение със същото заглавие. В уточнението се казва следното: "В броя на вестника от 20.09.2007г. публикувахме снимка, поместена в един от форумите в интернет. В редакцията се обади Еленко Еленков от София, който заяви, че снимката е направена от него и поиска този факт да бъде оповестен. „24 часа" с удоволствие изпьлнява молбата на г-н Еленков и приканва всички свои читатели да ни изпращат интересни снимки. Най-добрите ще бьдат публикувани — срещу хонорар и чест и слава за авторите си!".
Според свидетеля на ищеца- Владимир Огнянов Петков, който познава Еленков от 7-8 години и е негов колега и приятел, Еленко има уеб-блог от 2003-2004г. Според свидетеля това е един от най-влиятелните дневници, един от най-посещаваните. В този блог Еленков излагал личната си позиция относно много неща. Самият вестник „24 часа" бил много популярен, но според свидетеля имиджът му е на по-„жълта" журналистика, по-масова. Изнесената в него информация, според Петков, не е проверена в повечето случаи, т.е. това е по-несериозна преса. Еленко е работил като журналист, но в момента не пише. Сноред свидетеля също така личната кауза на ищеца била защитата на авторските права. След случая, в който е публикувана снимка на Еленко във в-к „24 часа", всички в офиса започнали да наричат Еленко-Интернет и се създали офисни шеги. Тези шеги, според свидетеля, не се отразили приятно на Еленко.
Съдът, като взе предвид установеното от фактическа страна, приема следните правни изводи:
Предявените искове са с правно основание чл.94 ал.1 вр.чл.15 ал.1 т.1 и т.4 вр.чл.18 ал.2 т.6 Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/- за присъждане на обезщетение за имуществени и за неимуществени вреди. He ce спори между страните по делото, че „168 часа"ЕООД е собственик на в-к „24 часа", поради което и на основание чл.95б ЗАПСП, същото ноеи гражданска отговорност за нарушаването на правата по този закон за извършени от негови служители действия. Съгласно чл.94 ал.1 от ЗАПСП, който наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото. Тази разпоредба трябва да се разглежда като приложение на общия принцип на чл.45 ЗЗД в областта на авторското право и сродните му права. Това е т.нар. деликтна отговорност, произтичаща oт непозволено увреждане. Този режим в областта на авторското право включва задължения за поправяне на виновно причинени вреди и презумпцията на вината на нарушителя до доказване на противното. Предпоставките за уважаване на иска са следните: нарушение на авторското право или на някое от сродните му права, вина у нарушителя; вреда, причинена от нарушението; причинна връзка между вредата и нарушението. Нарушение no смисъла на чл.94 ал.1 от ЗАПСП има, когато някой упражнява авторски права без съгласието на носителя на правата. Формите на нарушение могат да бъдат най-различни - отпечатване на литературно произведение, публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин, продажба на книги, звукозаписване на музикално произведение и т.н.. В случая е неоспоримо, че автор на отпечатаната в бр.257 от 20.09.2007г. на в-к „24 часа" /на стр.1 и стр.З/ фотографска снимка, на която е изобразен автомобил с марка „Мерцедес" с рег.№СО 888888, е ищецът Еленко Еленков, който е публикувал за първи път снимката с своя уеб-сайт на 06.06.2007г.. Неоспоримо е също, че публикацията във вестника не съдържа означение за авторството му, както и че ответникът в последваш брой на печатното издание е уточнил, че автор на снимката е Еленков. Съобразно чл.З ал.1 т.7 от ЗАПСП, фотографските произведения са обект на авторското право, стига да са резултат от творческа дейност и да са изразени в някаква обективна форма. В този смисьл по делото е установено по неоспорим начин, че е налице нарушение на авторското право на ищеца върху процесната снимка от страна на ответника. Гражданско-правният способ за защита на авторското право и сродните му права се състои във възможността носителят на правото да предяви иск да обезщетение на понесените вреди. Съгласно чл.94 ал.2 от ЗАПСП обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението- имуществени и неимуществени. Вредите не се предполагат, а трябва да бъдат доказани от носителя на правото. Спорно по делото е дали Еленков е претърпял неимуществени вреди и какви са те. Според него неимуществените вреди се изразяват в неприятни усещания, свързани с това да види снимката си в един от високо тиражните вестници в България, какъвто е в."24 часа". Ноторно известно е, че вестникът действително е един от най-разпространените - с една от най-големите читателски аудитории. Твърдението, че публикуването на снимка, направена от ищеца, в един от най-високо тиражните печатни издания е довело до отрицателни субективни смоции у автора, според съда е необосновано и недоказано. Според свидетеля на ищеца-В.Петков, вестникът е символ на „жълтата" преса в България, на издание, което не е винаги коректно относно предлаганата информация. Според свидетеля също така Еленков също е бил журналист, имал за своя кауза защитата на авторските права. Тези обстоятелства не се подкрепят от другите събрани по делото доказателства. Съдът не може да прецени от данните по делото какъв тип журналистика е създавал Еленков и по какъв начин тя се различава от тази на вестник „24 часа", съответно как тази разлика може да обуслови негативни субективни усещания заради публикуването на снимка, направена от ищеца, във вестника. Няма доказателства относно журналистическата дейност на ищеца. Създадената от него снимка не свидетелства за журналистическа дейност, още по-малко за определен тип такава. Според процесуалния представител на ищеца вредите се изразяват в накърняването на достойнството и доброто име на ищеца в обществото. Под „общество" ищецът вероятно има предвид гражданското общество в България. Няма данни по делото с какви възгледи е известен Еленков в обществото, за да прецени съда дали те могат да бъдат накърнени. Твърденията, че те били видни от създаденият от него блог (виртуален дневник), не са доказани по делото. Производството по делото е по реда на отменения ГПК, но в съдебната практика се прилагат различни процесуални средства за ангажиране на доказателства, съществуващи в електронен вид. Въз основа на събраните доказателства няма как да се направи преценка за репутацията на ищца в обществото /пък било то и виртуално/, както и да се открие причинната връзка между публикуването на въпросната снимка и накърняването ма репутацията. Единственото доказателство в тази връзка са показанията на свидетеля Петков- приятел и колега на Еленков. Показанията на свидетеля съдът преценява с оглед разпоредбата на чл.136 ГПК отм. и доколкото те не се подкрепят от останалите доказателства  по  делото,  не  може  да  се   приеме  за  установено   нито  „широката известност" на интернет-дневника на ищеца, нито съдържанието на публикуваното в него. Съдът няма компетентност да определи какъв вид журналистика има изява във в-к „24 часа", но е очевидно, че поради високия си тираж, публикуването на снимката на първа страница на изданието и впоследствие на уточнението, че неин автор е именно Еленко   Еленков,   фотографското   произведение   и   неговия   автор   са   придобили популярност, която не би могла да накърни доброто име на ищеца.    Последното би могло да  възникне само  ако  представянето  е  със  съдържание,  излагащо  автора. Репутацията на самия вестник като „жълта преса" според ищеца, също не би могло да доведе   до   някакъв   вид   морални   вред, тъй   като   видно   от   изложението   на обстоятелствата в исковата молба, ищецът сам в деня на издаване на въпросния брой на вестника, е установил публикацията, което ще рече, че самият той не е възпрепятстван от нравствени съображения да чете вестника. Създавайки произведение, което е обект на защита от  нормите на авгорското право, и публикувайки го в своя интернет -дневник /www.ecnk.com/ почти  четири  месеца  по-рало  от  процесната  публикация,  ищецът очевидно сам е разпространил сред неограничена /за разлика от вестника/ аудитория своето    фотографско    произведение.    Техническият    прогрес    направи    възможно преобразуването на всякакъв вид информация в цифрова форма и „свиването" на така получените данни, за да могат да се съхраняват и разпространяват. В резултат на тази цифровизация   на   практика   се   позволява   разпространението   на   произведения   на изкуството, науката и литературата, по целия свят чрез виртуална глобална мрежа, известна като интернет. Това е един нов начин за довеждане на произведенията на авторското право до публиката и на практика съдържа възможност да се заобиколят два основни  принципа  в  авторското  право:   всяко  използване  на  произведение да  се предхожда от разрешение от носителя на авторското право, и това разрешение да води до  получаване  на  възнаграждение,  пропорционално  на печалбата,  реализирана  от ползвателя. Трудното no пътя към разрешаване на този проблем се дължи ва това ,че е технически трудно да се установи кой, кога, къде и какво е използвал в световната мрежа. В разглеждания случай е неоспоримо, че публикувайки в интернет, макар и на своя интернет-страница, снимка, направена от него, ищецът е имал знанието, че тази снимка от една страна е достояние на неограничен брой хора, а от друга страна - че може да бъде копирана не само в    електронни и печатни медийни издания, но и в интернет-сайтове,   където  контрола  за  спазването   на   авторските   права   не   е   от първостепенна важност.   Съдът споделя становището на ищеца, че е налице сериозен проблем свързан с авторските права върху фотографии, „качени" в интернет, и че нарушаването  на авторските права от един от най-четените вестници е наистина тревожно. Но за да се ангажира отговорността в случая на нарушителя е необходимо да се установи по делото, че конкретното нарушение е довело конкретно у ищеца до определени неимуществени вреди. Такива, според този състав на съда, не се установиха и доказаха в рамките на производството по делото. В гражданския процес недоказания факт има значението на несъстоял се факт. Съвсем лаконично - и в исковата молба, и в писмените бележки, ищцовата страна настоява, че тези вреди се изразяват в „неприятни усещания". Действително, касае се за субективни изживявания, но обективният момент на сблъсък на личностните възгледи с конкретното нарушение и последиците от това, остава недоказан по делото.   Според свидетеля, след случая с публикацията, Еленков бил наричан на шега от колегите си „Интернет", като тези шеги не му се отразили приятно. Ищецът, както твърди свидетеля Петков, е ръководител на интернет-сайт, т.е. работата му е свързана с интернет. Неясно и нелогично е твърдението, че именно заради процесният случай- отпечатване на снимка във вестник, се появил и този прякор на ищеца- „Интернет". Самият прякор от друга страна, не звучи осмиващо или иронично. Видно  от  материалите  по  делото  ответникът  е  направил   възможното  да  заличи последиците от извьршеното oт него нарушение на авторските права, като е публикувал в друг брой уточнение относно автора и причината, поради която името му не е посочено при самата публикация, а именно, че снимката е взета от интернет-форум, различен от уеб-блога на ищеца. Разбира се, това не омаловажава факта, че е използван обект на авторско право без съгласието на носителя му. Но в случая от значение за уважаване на предявения иск за обезщетение за морални вреди е да се установи и факта на претърпени такива. Съдът не намира, че направеното уточнение в броя от 24.09.2007г. на в-к „24 часа" относно авторството е по начин, уронващ престижа на ищеца, както се твърди в исковата молба. В това уточнение е записано, че „с удоволствие" се съобщава името на автора на публикуваната снимка. Липсват обидни или накърняващи достойнството думи и изрази в това уточнение. Безспорно всеки човешки индивид реагира различно на грешките на другите, но за да се ангажира огговорността на ответника трябва да се установи в кумулативна наличност: кое субективно гражданско право е накърнено, виновно поведение на нарушителя, причинена вреда и причинна връзка между вредоносното поведение и самата вреда. В случая съдът не установи по категоричен начин твърдените вреди и връзката им с поведението на ответника. Поради това намира, че иска за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 900 лева е неоснователен.
Относно претенцията за обезщетение за имуществени вреди в размер на 100 лева съдът намира ,че същата с основателна и доказана. Съгласно чл. 19 от ЗАПСП авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението му и за всяко иоредно използване на същия вид. Както се прие между страните по делото обезщетение във вид на неполучено възнаграждение за използването на обекта на авторското право, е дължимо в размер на 100 лева, поради което съдът намира, че този иска следва да бъде уважен.
По отговорността на страните за разноски: с оглед размера на присъденото и на основание чл.64 ал.1 ГПК отм. съдът намира, че на ищеца следва да се присъдят направените от него по делото разноски съразмерно с уважената част от иска. Видно от данните по делото, ищецът е платил държавна такса в размер на 40 лева. Представения договор за правна защита и съдействие от 28.11.2007г. между ищеца и адв.Ангелов, съдържа уговорка за адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева, платимо след приключване на делото. Няма данни дали е платено това възнаграждение, а доколкото се присъждат само реално извършени разноски, съдът намира, че следва да се присъди само платената д.т, в размер на 36 лева.
Воден от горното, съдът


РЕШИ: 

ОСЪЖДА  „168  часа"ЕООД  със  седалище  и   адрес  на  управление  в гр.София, бул.Цариградско шосе №47, рег.по ф.д.№8422/1990г. на СГС, ФО, да плати на ЕЛЕНКО ИВАНОВ ЕЛЕНКОВ,    гр.София, със съдебен адрес:
гр.София, ул.Средна гора №32, ет.З, ап.10- адв.Калин Ангелов, на основание чл.94 ал.1 ЗАПСП, сумата от 100 /сто/ лева- обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на нарушение на авторските права по смисъла на чл.15 ал.1 т. 1 и г.4 вр.чл.18 ал.2 т.6 ЗАПСП, изразяващи се в публикуване без съгласието на ищеца-носител на авторско право, на фотографска снимка, в брой 257 от 20.09.2007г. на в-к „24 часа".
ОТХВЪРЛЯ предявеният срещу    „168 часа"ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.Цариградско шосе №47, рег.по ф.д.№8422/1990г. на  СГС,ФО, от    ЕЛЕНКО ИВАНОВ ЕЛЕНКОВ, гр.София. със съдебен адрес: гр.София, ул.Средна гора №32, ет.З, ап.Ю- адв.Калин Ангелов, иск с правно основанис чл.94 ал.1   ЗАПСП,    за заплащане на сумата от 900 /деветстотин/ лева- обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на нарушение на авторските права по смисъла на чл.15 ал.1 т. 1 и г.4 вр.чл.18 ал.2 т.б ЗАПСП, изразяващо се в публикуване без съгласието на ищеца-носител на авторско право, на фотографска снимка, в брой 257 от 20.09.2007г. на в-к „24 часа", като неоснователен.
ОСЪЖДА „168 часа"ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.София,
бул.Цариградско шосе №47, рег.по ф.д.№8422/1990г. на СГС, ФО, да плати на ЕЛЕНКО ИВАНОВ  ЕЛЕНКОВ,   гр.София,  със съдебен  адрес:  гр.София, ул.Средна гора №32, ет.З, ап.10- адв.Калин Ангелов, на основание чл.64 ал.1 ГПК отм. направените съдебни разноски в размер на 36 лева.
Решението подлежи на обжалване пред САС в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1