Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският районен съд... Х наказателен състав...... в публично  

заседание на шестнадесети септември двехиляди и единадесета година в състав

Председател: Ралица Русева при секретаря О. П. и в присъствието на

прокурора....... , като разгледа докладваното от съдията НАХД

№ 1525 по описа за 2011 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от „Компас" ООД със седалище гр.Русе, срещу наказателно постановление № 66/2011 г. от 02.05.2011 г. на директор в дирекция „Правно осигуряване и спорове" в Патентно ведомство на Република България, с което за административно нарушение по чл.81 ал.1 от ЗМГО вр.чл.13 ал.П т.2 от ЗМГО-предлагане за продажба на стоки, означени със знаци, сходни с регистрирана вече търговска марка, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева.Представляващият дружеството- жалбоподател иска отмяна на постановлението поради незаконосъобразност.

Р Е Ш Е Н И Ена ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХХІV състав, в публично заседание на осемнадесети януари две хиляди и единадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ДИЧЕВА  2. ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

при секретаря К.Р. и с участието на прокурора Иван Перпелов, разгледа КНАХД № 2504 по описа на съда за 2010 г., докладвано от съдията Л. Несторова и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

С решение № 1474 от 30.07.2010г., постановено по НАХД № 144/2010г., Пловдивският районен съд, първи наказателен състав, е потвърдил Наказателно постановление №1106/14.12.2009г. на Зам.Министъра на Министерство на културата -гр.София, с което на "Лъки Партнърс" ООД, ЕИК ***, адрес ***, представлявано от Е. А. Б., ЕГН ********** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 /триста/лева за нарушение по чл.97, ал.1, т.5 от ЗАПСП.

Недоволен от така постановеното решение е останал касационният жалбоподател-"Лъки Партнърс" ООД, който оспорва съдебния акт на първоинстанционния съд.

Дело T-419/07

Okalux GmbH

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

„Марка на Общността — Производство за отмяна — Словна марка на Общността „OKATECH“ — Частична отмяна — Срок за обжалване — Членове 57 и 77а от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем членове 58 и 80 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Принципи на защита на оправданите правни очаквания и на правната сигурност — Право на изслушване“

Резюме на решението

1. Марка на Общността — Процедурни разпоредби — Заличаване или отмяна

(член 77а от Регламент № 40/94 на Съвета)

2. Производство — Срокове — Погасяване — Възможност за позоваване на принципа на защита на оправданите правни очаквания — Условие

1. Дори член 77а от Регламент № 40/94 относно марката на Общността да не предвижда изрично частичната отмяна, буквата на тази разпоредба не я изключва. Освен това правило 53а от Регламент № 2868/95 за прилагане на Регламент № 40/94 предвижда, че преди да извърши отмяната, Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) „информира засегнатата страна за планираната отмяна“. Засегнатата страна може да представи становище „относно планираната отмяна или заличаване“ и ако засегнатата страна не е съгласна с отмяната, Службата постановява решение по „отмяната“. Следователно приложимата процедура позволява, когато са налице условията за това, отмяната да се ограничи до част от решението, при положение че е спазено състезателното начало. 

Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Кюстендил 18.11.2010 г. 

В и м е т о н а н а р о д а

Кюстендилският окръжен съд в публичното заседание на деветнадесети октомври две хиляди и десета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДАНАИЛОВА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА

при секретаря Р.С. и с участието на прокурора от КОП АНГЕЛ БАЙРАКТАРСКИ, като разгледа докладваното от съдия Цекова ВНОХД № 379 по описа за 2010 год. и, за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на глава ХХІ НПК. Въззивно производство и е образувано по ПРОТЕСТ на ДРП срещу Присъда № 48/17.05.2010 г., постановена по НОХД № 627/2009 г. по описа на този съд, с която подсъдимите П.Й.М. и Д.Й.М. са признати за невиновни в извършването на престъпления по чл. 172 а ал.3 пр.ІІ във вр. с ал.1 и 2 , пр.ІІ,ІІІ и VІ, действаща редакция ДВ бр.62/1997 г./изм. ДВ бр.75/2006 г./ във вр. с чл.20 ал.2 НК и по чл.159 ал.1 пр.VІІІ , ред.ДВ бр. 92/2002 г./изм. ДВ бр. 38/2007 г./във вр. с чл.20 ал.2 НК и на осн.чл.304 НПК са оправдани по повдигнатите им по посочените текстове от НК обвинения. Релевират се в протеста и допълнението към него доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваната присъда, изразяващи се в неправилност на извода на съда за неустановяване на авторството на инкриминираните деяния от подсъдимите, както и времето на извършване на деянията. Изложени са доводи за доказаност на авторството предвид разпоредбите на ТЗ и ЗЗД за лица, регистрирани като търговци и упражняващи търговска дейност по занятие. Претендира се за отмяна на присъдата и за постановяване на нова такава, с която подсъдимите да бъде признати за виновни по повдигнатите им обвинения. Доказателствени искания в протеста не са направени. 

РЕШЕНИЕ

гр. Ловеч…….............2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА 

Ловешки окръжен съд …… наказателна колегия………………………………… в публично заседание на…… шестнадесети март двехиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА МОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА СТАНЧЕВСКА

ЕМИЛ ДАВИДОВ 

 

При секретаря ........Д.К..…………и в присъствието на…........……прокурора ПОЛЯ МИТКОВА разгледа докладваното от съдията…ДАВИДОВ……въззивно…нох………№ 99…….. по описа за 2011 година, и за да се произнесе съобрази:

Производство с правно основание член 318 и сл. От Наказателно процесуалния кодекс.

Постановена е Присъда № 6 от 28 януари 2011 година по наказателно общ характер дело № 575 от 2010 година на Троянски районен съд.С цитираната присъда съдът е признал подсъдимия А.Б.М., български гражданин, със средно-специално образование, не работи, пенсионер по болест, разведен, осъждан и реабилитиран, за невиновен да е на 03.12.2009 г. в търговски обект на ЕТ „Зора – Надя Митева,, находящ се в гр. Троян, ул. Васил Левски № 182, без съгласието на притежателите на изключителното право – правото на притежателя на марката да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да я използват в търговската дейност, знак, който е идентичен на марката за стоки, идентичен на тези, за които марката е регистрирана и поради неговата идентичност със знака на марката съществува 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 156
гр. С, 27. 01. 2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, 6 с-в, в публично заседание на деветнадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:


Председател: С Г
Членове: И И
А Ц

при секретаря К Н, като изслуша докладвано от съдията Г гр. д. № 343 по описа за 2010 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 196 и сл. от ГПК /отм./.
С решение от 16.03.2010 год., постановено по гр. д. № 249, по описа за 2007 год. на С градски съд (СГС), VI-то търговско отделение, 2-ри състав, са отхвърлени предявените от „А.” , със седалище и адрес на управление: Ф, А., „М. Н.” №*, чрез адв. Ф. Б., със съд. адрес: гр. С, ул. „А.” № , против „.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. С, бул. „В В” №, искове с правно основание чл.76 ал.1, т.1, вр. чл.73, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), за установяване на факта на нарушение, на изключителното право на ищеца, върху седем броя търговски марки със защита на територията на Република Б, към датата на предявяване на иска – 15.02.2007г. С решението ищецът е осъден да заплати на ответника сумата от 600.00 лева разноски по делото. 

Р Е Ш Е Н И Е
№ Т-74
гр.София,02.02.2010 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, трети състав, в закрито заседание на 2 октомври две хиляди и десета година , в състав : 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА БОЖКОВА 
ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА БОЖИЛОВА 
ЦВЕТКО ЛАЗАРОВ 
при секретаря Диана Аначкова , като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 810 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид : 
Производството е по чл.196 и сл. от ГПК / отм./ във връзка с пар.2 ал.1 от ПЗР на ГПК .
Образувано е по жалба на „ З. п.„ АД против постановеното на 
16.11.2007 год. решение на СГС, Търговско отделение , VІ – 10 състав по т.д.№ 989 / 2005 год. , с което са отхвърлени предявените от жалбоподателя против „Л.„ ЕООД обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.76 ал.1 т.3 и т.4 ЗМГО - за осъждане ответника да заплати обезщетение за претърпени вреди / имуществени и неимуществени / и пропуснати ползи в размер на 13 000 лева / предявен като частичен / и унищожаване на стоките, предмет на нарушението , изразяващо се , съгласно чл.76 ал.1 вр. с чл.13 от ЗМГО , в 

Тълкувателно решение Nr.1/ 2008 г.
гр.София, 15 юни 2009 година

Върховният касационен съд на Република България, ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, в съдебно заседание на 26.05.2009г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Бобатинов

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ: 

Татяна Върбанова, Таня Райковска

при участието на секретаря Красимира Атанасова, 

постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2008г. на ОСТК, докладвано от съдия Тотка Калчева.

Председателят на Върховния касационен съд на Република България е констатирал противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на нормата на чл.73, ал.1 във вр. чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО при спорове по искове за нарушение на правото върху марка, предявени по реда на чл.76 ЗМГО. На основание чл.125 от Закона за съдебната власт е направил искане Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд да издаде тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Представлява ли нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1, във вр. с чл.13, ал.2, т.3 от Закона за марките и географските означения осъществяване без съгласието на притежателя на марката на внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласие на притежателя й? 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1