Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Определение на ПРС за прекратяване на дело за нарушаване на търговска марка по чл.172б от НК.

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 445

                                                                                         гр.Пловдив, 29.03.2012 год.

                       Пловдивския районен съд, І н.с. в закрито заседание на дванадесет и девети март през две хиляди и дванадесета година в състав: 

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: БОЯН КЮРТОВ

 

след като се запозна с приложеното ЧН дело№ 1407/2012год. по описа на ПРС, І н.с. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

         С постановление по пр.пр. № ***/2011год. от 01.02.2012год., Районна прокуратура - Пловдив е прекратила наказателното производство по д.пр. № ***/2011год. по описа на Сектор “ПИП”-гр.Пловдив водено против НИ за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, на основание чл.243, ал.1 т.1, вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Недоволен от постановлението останали жалбоподателя Е.Г.Т. - В., която в качеството си на ЕТ обжалва същото. В жалбата се сочи, че същото е постановено след неправилна преценка на фактите, както и с неправилни правни изводи. 

         Доколкото от страна на РП-Пловдив не са приложени към делото доказателства за датата на връчване на процесното Постановление на Р., то жалбата е ДОПУСТИМА за разглеждане, но същата е НЕОСНОВАТЕЛНА. 

         След преценка доказателствата по делото се установява следната фактическа обстановка: ЕТ”***”, представлявано от жалбоподателката в настоящия случай, и ЕТ”***” били в търговски отношения като последния предлагал за продажба в свои търговски обекти детски стоки носещи защитена търговска марка „***”. Последната била регистрирана по надлежен ред от  ЕТ”***” в Патентно ведомство на Р България и съответно никой друг не можело да използва тази търговска марка без съгласие на притежателя на изключителното право. През април 2011г. настъпил разрив в отношенията между посочените по-горе търговци във връзка с определяне ценовата политика при продажба на артикулите, поради което свид.С. прекратил отношенията си с търговеца жалбоподател. Вместо това започнал да продава детски дрехи от същия вид с търговска марка „***”, които били доставени от ЕТ”***”. Последното било счетено за нарушение на употребата на търговската марка от ЕТ”***” и по сигнал бил извършен оглед на 21.06.11г. от служители на ПИП при ОД на МВР Пловдив в магазин стопанисван от ЕТ”***” находящ се в гр.Пловдив, на бул.”***” ***, както и на бул „***”*. 

         Изложеното по-горе се изяснява от показанията на свидетелите, както и писмените доказателства по – делото. От извършената Патентно-правна експертиза пък се установява, че регистрираната търговска марка в Патентно ведомство „***” се различава като общо възприятие от продаваните без съгласието на ЕТ”***”с надпис „***” и внасяна от ЕТ”***”. Вещото лице е посочило, че не съществува вероятност от объркване на потребителя относно произхода на стоката. Ето защо е наревен извода, че в конкретния случай няма нарушение на права обект на закрила от закона във връзка с използване на марката „***”.

Тези фактически положения съвсем коректно са описани от прокурора, а на тяхната база е направен правилен правен извод за липса на извършено престъпление по чл.172б, ал.1 от НК. На практика и без прилагането на специални знания е видна разликата в графичното изображение на двете марки, а именно графиката е това което води потребителя при възприятието на марката. В случая макар да са налице съвпадения на две от думите при посочените марки, то думата „bebe” в единия случай е изписана с малки букви, докато при тази обект на закрила и регистрирана в Патентно ведомство изписването е с големи букви. Като се добави и факта, че защитената марка съдържа и още една дума в себе си, то не е нужна нова експертиза, както се твърди от жалбоподателя, която да изяснява допълнително въпроса за евентуално сходство, защото видно е, че такова няма. Това налага жалбата да бъде оставена без уважение.

         Предвид изложените съображения и на осн. чл.243, ал.5, т.1 от НПК, Съдът  

                                                                                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Постановление по пр.пр. № *** от 01.02.2012год., с което Районна прокуратура - Пловдив е прекратила наказателното производство по д.пр. №*** по описа на Сектор “ПИП”-гр.Пловдив водено против НИ за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, на основание чл.243, ал.1 т.1, вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

         Определението  подлежи на обжалване и протест в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ПОС.

                                                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1