Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Решение на Окръжен съд, гр.Добрич по чл.95 от ЗАПСП

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                      №

                                     31. 10.2011г.гр.Добрич

                                    В  ИМЕТО   НА  НАРОДА

 ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в публично заседание    на  четиринадесети септември   през две хиляди и единадесета  година   в състав :

                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : АЛБЕНА ПЕЕВА 

при секретаря  П.  П.   в присъствието на  прокурора …….............. като разгледа докладваното от  съдията  Албена Пеева в. гр.д. 1012 по описа за 2010г. и за да се произнесе взе предвид следното :

         Искова молба  с вх. №6209/16.12.2010г. и уточняваща с вх. рег.№ 321/17.01.2011г. в ДОС /л.156/  е подадена от Сдружение „М.” –Дружество на композитори ,автори на литературни произведения  и музикални издатели  за колективно управление на авторски права рег. по ф.д. 18208/1992г.СГС със седалище и адрес на управление гр.С. ,ул.”Б.” №*, ет.*,представлявано  от М.С.Т.  -изпълнителен директор чрез адв. А.  Б. САК с адрес на призоваване гр.С. , ЖК „И.”  ул.”Ч.Д.” *, бл.*, ет. *, ап. * срещу Община –К. ,представлявана от кмета Ц.Ц. ,гр.К. , ул.”Д. „ * за установяване на основание чл.95 ал.1 т.1 от ЗАПСП факта на нарушение извършено от ответника на възложените за управление на ищеца авторски  права  на следните концертни прояви :1.на  трите ф.а „Д.М.” проведени на 30.06 и 01.07.  през 2008 г.,2009г. и 2010г.; 2.концерт на Г.Х. на 06.05.2009г.,проведен на градския площад в гр.К. ;3.концерт на Е.К.  и Н.С.О.,  проведен на градския площад в гр.К. на 01.06.2009г;4.Новогодишен концерт на  Й.Л. ,Д.Л.  и Б.Т.Р. , проведен на 31.12.2009г, по които организатор е ответника  и 5.Концерт на група „С.” проведен на 02.07.2009г., при който общината  е съорганизатор и на основание чл.95ал.1 т.2 от ЗАПСП за преустановяване неправомерното използване  на авторски права  и забрана  за извършване на дейности  ,които биха представлявали неправомерни  и неразрешено използване на права от  национален и чуждестранен репертоар от момента на постановяване на съдебното решение. 

         Претендирани са разноските по делото. 

         Твърдяно е ,че като организация за колективно управление на авторските права на български автори и по договаряне с над 58 сродни сдружения по цял свят ищецът  управлява и представлява авторските  им права  като за включените в репертоара му национални и чуждестранни произведения  сключва договори с различни ползватели и дава съгласие за използване на съответното право срещу  договорено възнаграждение .

         Ответникът в качеството  на ползвател –организатор или съорганизатор  в периода от 01.01.2008г. -30.11.2010г. на територията на Община –К. е провел посочените по-горе  7 концерта с участие на български и чуждестранни изпълнители като повечето  на места общинска собственост.

         Така на проведения  на 01.07.2008г. концерт „Д.М. ф.”  с участието на съставите  „С.”,”Б.Т.Р” и Д.Л.  в с.К.Б. публичното изпълнение на артистите е включвало  музикални  и литературни произведения  свързани с музика, попадаща в репертоара на ищеца и чуждестранните сдружения Г. ,Б., *** със списък от заглавия по приложение 1;  на проведения  на 30.06.2009г. концерт „Д.М. ф.”  с участието на  „С.”,”Б.Т.Р”,Д.Л.  в с.К.Б. публичното  изпълнение на артистите е включвало  музикални  и литературни произведения  свързани с музика, попадаща в репертоара на ищеца и чуждестранните сдружения Г. ,Б.,*** със списък от заглавия по приложение №4 ;  на проведения  на 01.07.2010г. концерт „Д.М. ф.”  с участието на  „С.”,”Б.Т.Р”,Д.Л.  в с.К.Б. публичното изпълнение на артистите е включвало  музикални  и литературни произведения  свързани с музика, попадаща в репертоара на ищеца и чуждестранните сдружения Г. ,Б. ,*** със списък от заглавия по приложение №6;в концерта на Г.Х. на 06.05.2009г.,проведен на градския площад в гр.К. са използвани произведения от репертоара на *** ,А. приложение №2 ; на концерта на Е.К.  и Н.С.О.,  проведен на градския площад в гр.К. на 01.06.2009г са използвани произведения от репертоара на  С. -приложение №3 ; на Новогодишния концерт на  Й.Л. ,Д.Л.  и Б.Т.Р. , проведен на 31.12.2009г. са използвани произведения от репертоара на Т.  ,Г. , А.-приложение №5 ; на концерта на група „С.” проведен на 02.07.2009г.,са използвани произведения от репертоара на Г. –приложение 7.

         За горното не е направил запитване ,не е искано съгласие от ищеца,не е договорено възнаграждение с него и представен отчет  за използваните произведения и техните автори. 

         По повод ползването на  произведенията са  получени запитвания  от Г. –Г. за проведен концерт на  02.07.2009г. от С. ;Т. –Н. за концерт на Д. –проведен на 31.12.2009г.;С.-Ф. за концерт на Е.К. проведен на 01.06.2009г. ,с което обосновава правния си интерес с накърняване на правата  като организация ,на която е предоставено управлението, използването на произведенията ,за които следва да бъде искано съгласие и договорено възнаграждение.

В отговор  ответникът оспорва исковете  с довода за недопустимост ,поради отсъствие на  активна  легитимация за  ищеца и пасивна за ответника.

Сочи ,че ищецът не доказва правата си за отстъпено му изключително право  да управлява и представлява авторски права-  национални и чуждестранни ,както и че авторите се намират в правоотношение с ищеца ,така че да защитава правата им. Отделно     не се изяснява кои точно нарушения на авторските права са извършени  и за кои  музикални произведения  . 

Отрича да  е пасивно легитимиран,защото не е ползвател на  авторски произведения .Организатори на  посочените концерти са търговски дружества –промоутърски  фирми ,на които  е предоставена  общинска собственост за провеждане на концерти без ответникът да  получава приходи.Счита ,че не е задължен да иска съгласие на основание чл.58 от ЗАПСП за организацията на провежданите концерти. 

Признава ,че пряко  е  организирал три концерта на датите    01.07.2008г.,01.07.2009г. и 01.07.2010г. като част от календара на общината ,проведени безплатно за публиката , без приходи за него или изпълнителите . За  концерта на  02.07.2009г. на С. твърди ,че организатор е  дружеството „Ж.М.”  и  че той се е състоял в рамките на „К. Р.Ф.” организиран от същата фирма.

          Претендират се направените по делото разноски.

         С оглед изложеното съдът намира за установено от фактическа  и правна страна следното : 

         По активната легитимация :

         Съгласно чл.40 от ЗАПСП в редакцията му към момента на образуване на делото- 16.12.2010г.организациите за колективно управление на авторските права са регламентирани  с особен статут- правомощия и характеристики  с режим за учредяване по Закона за юридическите лица  с нестопанска цел и включени в специален регистър на Министерство на културата.Същностните им функции са предлагането  на защитените права  ,воденето на преговори и сключване на договори  за използването им ,събиране на възнаграждения за използването   и разпределяне сумите  между правоимащите , които  са им ги възложили  за управление  и са се оттеглили от личното им упражняване-арг. чл.40ал.1 от ЗАПСП.Организациите  имат право по силата на закона да представляват своите членове ,които за защита на поверените им за управление техни права  могат и от свое име да предприемат всякакво юридическо действие ,включително и да предявяват искове  и да искат налагане на обезпечителни мерки.По този начин те имат особена процесуална и материално правна легитимация  при защита на авторските права.

В случая данните по делото сочат  ,че ищецът има  статут на организация  за колективно управление на авторските права  по смисъла на чл.40 от  ЗАПСП ,регистрирано с решение от 13.12.1993г. по ф.д. 18208/1992г. /л.7/,устав –/л. 220/ и регистрация в Министерство на културата /л.236/.

По делото са приложени заверени договори за взаимно представителство и защита на  авторските права  от  ищеца с Т.-Ф.  /л.49/,Т. –Н. /л.73/,Г. –Г. -/л.95/,*-Ф.  -л./122/,А. – *** /л.286/, В.-Х. /л.333/,***-А- /л. 351/,които са в сила .От приложените на л.432,л.436,л.520 за Г. ,л.449 за ***,л.451, л.516 относно Е.К. ,л.121 и л.125 и л.133 т.2 за  ***,л.455, л.518 за Т., л.459,л .20,л .22,л .26,л.39,л .47,л.55, 63,71 т.2-*** се установява прехвърлени от авторите включени в репертоара на процесните концерти  правото защита и управление на авторските им права  с цитираните организации, с които ищецът е договарял.

От представените на л.254-л.275 договори се установява прехвърлянето от авторите  Ал.Б. , Р.П. ,М.Б. , В.Н. ,К.Б. , С.Н. ,М.Д.,М.Д. ,Б.Д. ,С.Т., С.С. на ищеца  правото защита и управление на авторските им права  ,включени в списъка на авторите –членове/л.392-л.431/. 

Съдържанието на договорите определя обема  на предоставените за управление авторски права ,условията и начина им на използване,правомощията на ищеца да дава съгласие на своите членове или  на съответното сродно сдружение за използване на конкретно авторско право  срещу договорено  възнаграждение. 

При тези фактически данни  ищецът е процесуално и материално легитимиран да води иск за защита  на авторските права на своите членове  във връзка с изпълнението на депозираните договори на основание чл. 95а от ЗАПСП. 

При доказателства  за изпратени писма и искания на договарящите с ищеца за нарушение на авторските им права  на конкретно проведени концерти и искания за изплащане на  възнаграждения се определя правния интерес от водене на спора. 

         Относно пасивната легитимация :

         Нарушител на авторските права по смисъла на чл.95 ал.1 от ЗАПСП може да бъде  физическо  или юридическо лице.Ищецът е този ,който определя  ответника по делото като в случая  го  конкретизира като „ползвател  на произведение „ по смисъла на параграф 2 т.6 от  Допълнителните разпоредби на ЗАПСП в качеството му на  организатор и съорганизатор  на  посочените в исковата молба концерти и определя пасивната му легитимация. Доколко той е организатор на концертните прояви или други  юридически лица  е въпрос по същество на спора и определя  единствено основателността на иска .

         По същество на спора:

         Прието за безспорно установено е, че  организатор  на проведените  безплатно три концерта  „ Д.М.” на  01.07.2008г., 30.06.2009г. и 01.07.2010г. като част от Календара на Община-К. е ответника .Това кореспондира на изнесената информация в портала  по интернет /л.34/ и признанието в отговора на исковата молба.

         Ответникът твърди ,че не  е знаел кои   произведения се излъчват пред публиката, както и  за задължението си да иска съгласие  от ищеца и даде отчет  по смисъла на чл.58 от ЗАПСП .

         От писмо  от 18.04.2011г. изпратено от дружеството Г. до ищеца е видно ,че се отправя/л.432 т.1/ искане за изплащане на хонорари от представени песни от текущия му репертоар със защитени авторски права на  трите концерта  „ Д.М.” на  01.07.2008г., 30.06.2009г. и 01.07.2010г.както следва : Ж.с., М. , Т.е т.х. ,Б. , А.в з.с. ,О.си п.за б. .

Аналогично писмо е изпратено от  дружеството  ***/л.449 т.1/ с искане за изплащане на хонорари от представени песни от текущия му  репертоар  със защитени авторски права на  два концерта  „ Д.М.” на  30.06.2009г. и 01.07.2010г.както следва : за М. и Б..

         Налице е  искане  от *** /л.459 т.1/ за изплащане на хонорари от представени песни от текущия репертоар на Г.  със защитени авторски права на  трите  концерта  „ Д.М.” на 01.07.2008г. , 30.06.2009г. и 01.07.2010г. и на концерта на Г.Х. на  06.05.2009г.за заглавията както следва: Г. ,М. да ти о. ж. , Л.  и с.т. , О., Не з. н. , К. с.т. , М. , Ю. у. ,П. се , Д. за б. ,К. ,В. се при мен , Ж. в ч. , С., Л. ж. , О. ме , М., П. да я. , И. 

         Разпитан е  св.Ст.Д.  ръководител  отдел „Л. на к. „ при ищеца ,чиято функция е контролна спрямо  изнесените в страната концерти  по място ,времетраене , изпълнители ,репертоар ,организатори  с водене на видео и звукозапис  с оглед съпоставянето репертоара  спрямо защитените обекти на авторските права  на автори аранжори ,текстописци български или чуждестранни като за последните  се извършва  запитване до чуждестранното дружество . Същият посочва ,че при така установената методика за контролиране репертоара на изпълнителите  за  процесните концерти  извършения  от него звукозапис съответства на    наименованията  на произведения и авторите в   оспорените приложения от 1-7.

Сочи ,че на концерта   „ Д.М.” на 01.07.2008г.се представила   групата С. с участието на М.Д. и второ лице  от състава  на което не конкретизира името като изпълнили 9 произведения  , Б.Т.Р. изпълнили 9 произведения, Д.Л. и К.Х. изпълнени 16 произведения  ,от които  Д.М. , Ж. в ч. ,С., О. ме ,Д. за б.

 Концертът   „ Д.М.” на 01.07.2009г протекъл аналогично с изпълнени  произведения по приложение 1 но без участието на  К.Х..Видно от приложение -4 в него са участвали Б.Т.Р. с  9 песни ,  Д.Л.  и Б.Т.Р. с 14 песни. 

         Концертът   „ Д.М.” на 01.07.2010г протекъл аналогично с изпълнени  произведения по приложение 1 и видно от  приложение- 6 групата   С. са изпълнили  - 9 произведения , Б.Т.Р.-  10 произведения, Д.Л.  и Б.Т.Р.-  16  песни.

По отношение на  безплатно  проведения  на 06.05.2009г. концерт на Г.Х.  като организатор  видно от  портала на ответника в интернет /л.46/ , показанията на св. Ст.Д.  и приложение -2 са изпълнени 9 произведения ,между които Горя, Опитай от вкуса на групата ,Продължавай да се движиш . 

Св.Ст.Й. н-к отдел „К.” към общината пояснява ,че  на организираните от нея концерти винаги е участвал и задължението на ответника се свеждало да осигури ток ,чистота , опъване на кабели.Сочи същите  изпълнители изтъкнати от св.Д. на концертите на „Д.М.” през трите години като твърди ,че за 2009г. групата С. не е  присъствала. 

Изпълнени били Д.М. , Л.ж. , В. се при м. ,С..Б.Т.Р. изпълнявали песни от собствения си репертоар.Г.Х. изпълнявал песни от соловия си албум  и някои парчета от други албуми – Г., М. и 3-4 песни от репертоара на Д. П..  Сочи, че Г.Х. е почетен гражданин на К. , което определяло и организацията на концерта.  

         По отношение проведения концерт на 01.06.2009г. на Е.К.  и Н.С.О. на градския площад в гр.К.,видно от договор  от 11.05.2009г. между  ответника и „И. Б.  Б. „ООД  последният като  изпълнител по договора за поръчка се явява организатор /л.21 т.1/.

По отношение на проведения  новогодишен концерт  на 31.12.2009г. организатор по силата на договор от  27.10.2009г. се явява ЕТ „М. м. –К.Б./л.208 т.1./.

По отношение на  проведения концерт в рамките на ф.а „К.Р.Ф. „на група ” С. „на  02.07.2009г. се установява,че  фирма „Ж.М. „ООД  е подписала рамков договор с  чуждестранно дружество  от Б. В. острови  за организацията на ф.а  в частност и  процесния  концерт-така писмо на л.116 т.2. 

От правна страна :

С оглед изложеното  по-горе се установява ,че ищецът е активно легитимиран съгласно чл.40 от ЗАПСП в качеството си на  организация за колективно управление на авторските права,попадащи в репертоара му по силата на договори сключени  с индивидуални членове на сдружението  така и с членове на сродни организации в чужбина ,с които е в договорни отношения относно представителството и управлението на тези права.Не е спорно ,че под закрилата са обекти на авторските права  подробно описани в депозираните приложения от №1-№7.

Доказано е ,че ответникът е пасивно легитимиран .

По иска по чл.95ал.1 т.1 от ЗАПСП :

С този иск ищецът цели да установи  един факт с правно значение  този на извършване на нарушение на неговото авторско или сродно право,чието управление , защита  или изключително право  на използване са му поверени  от носителя на интелектуалните права без да е необходимо да се търси вина от нарушителя.  

Нарушението се изразява във всеки вид  неправомерно използване на авторското произведение без носителят на правото или лицето ,на което той е отстъпил  изключителни права да е дало разрешение и допуска използване на произведението.  

Необходимите предпоставки са наличието на авторско или сродно  право и нарушението му от страна на ответника .

В тежест на ищеца е да докаже с всички доказателствени средства  ,че му е отстъпено от носител на авторски права  изключително право на използване на обекта  и че е организация за колективно управление на права ,в която членува носителят на правата  и че е нарушено авторското право.

Доказана по делото е активната легитимация на ищеца съобразно  мотивите посочени по -горе.     

Установено е ,че на проведените три концерта на Д.М. с недоказано оспорване на основание чл. 193 ГПК  на приложенията под № 1,2,4 и 6 за изпълнените защитени от сдруженията  Г. произведения :Ж.с. ,М. , Т.е т.х. ,Б. , А.в з.с. ,О.си п.за б. ;от *** за  два концерта  „ Д.М.” на  30.06.2009г. и 01.07.2010г.за произведенията М. и Б. и за  ***  за  трите  концерта  „ Д.М.” на 01.07.2008г. , 30.06.2009г. и 01.07.2010г. и на концерта на Г.Х. на  06.05.2009г.за заглавията както следва:Г. ,М. да ти о. ж., Л. и с. т. , О. , Не з. н. , К. с. т., М., Ю. у. ,П. се , Д. за б. ,К. ,В. се при м. , Ж.в ч. , С., Л. ж. , О. ме , М., П. да я. , И. ,както и за защитените  български автори –композитори, текстописци по  сочените приложения 1,2,4 и 6 неразделна част от решението  ответникът не е взел съгласие  на основание чл.58 от ЗАПСП от ищеца и представил отчет .Без значение е обстоятелството, че  ответникът не е получил приходи и концертите са проведени безплатно и преди извършените промени  на чл.58 от ЗАПСП и параграф 2 от Допълнителните  му разпоредби . 

Искът е основателен и следва да бъде уважен. 

По отношение проведения концерт на 01.06.2009г. на Е.К.  и Н.С.О. на градския площад в гр.К.,  новогодишен концерт  на 31.12.2009г. в рамките на ф.а „К. Р.Ф. „, и на група ” С. „на  02.07.2009г.организатори по силата на  сключени с ответника и трети лица  договори са  търговски дружества.Ответникът не се явява организатор по смисъла на параграф 2 от допълнителните разпоредби на ЗАПСП ,поради което за тези  концерти искът подлежи на отхвърляне.  

По иска по чл.95ал.1т.2 от ЗАПСП :

С този иск се цели преустановяване или забрана на неправомерното използване на авторско произведение-защитен обект. Нарушението обаче следва да продължава и към момента на предявяване на иска , защото ако вече същото е преустановено  искът ще остане без правен интерес. 

В случая към момента на предявяване на иска 16.12.2010г. процесните концерти са проведени и  изпълнението на спорните  авторски изпълнения е преустановено. 

Искът се явява неоснователен ,лишен от правен интерес и подлежи на отхвърляне. 

С оглед резултата от спора  ищецът има  право на основание чл.78 ал.1 от ГПК на направените разноски по делото съразмерно на уважената част от исковете в размер на 34лв. – ДТ и 250 лв. адвокатско възнаграждение платими от ответника като оставя без уважение искането  за присъждане на пътни разноски като недоказани. 

На основание чл.78ал.2 от ГПК ответникът има право на направените разноски по делото съразмерно на отхвърлената част от иска платими от ищеца в размер на 1000лв. адвокатско възнаграждение. 

С оглед изложеното ДОС 

                                       Р  Е  Ш  И   : 

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО  по отношение на Сдружение „М. ” –Дружество на композитори ,автори на литературни произведения  и музикални издатели  за колективно управление на авторски права рег. по ф.д. 18208/1992г.СГС със седалище и адрес на управление гр.С. ,ул.”Б.” №*, ет.*,представлявано  от М.С.Т.  -изпълнителен директор на основание чл.95ал.1 т.1 от ЗАПСП факта на нарушение на  авторски и сродни права  извършени от Община-К. в качеството на организатор  на проведените  на трите ф.а „Д.М.”  на 30.06 и 01.07.  през 2008 г.,2009г. и 2010г.; 2.концерт на Г.Х. на 06.05.2009г.,проведен на градския площад в гр.К.,подробно описани  в приложения №1,2,4 и 6  неразделна част от  решението. 

ОТХВЪРЛЯ  предявеният от Сдружение „М. ” –Дружество на композитори ,автори на литературни произведения  и музикални издатели  за колективно управление на авторски права рег. по ф.д. 18208/1992г.СГС със седалище и адрес на управление гр.С. ,ул.”Б.” №*, ет.*,представлявано  от М.С.Т.  -изпълнителен директор  иск срещу Община-К. в качеството на организатор на основание чл.95ал.1т.1 от ЗАПСП за установяване   факта на нарушение на  авторски и сродни права  на проведени концерти на Е.К.  и Н.С.О. на градския площад в гр.К. на 01.06.2009г; на Новогодишен концерт на  Й.Л.,Д.Л.  и Б.Т.Р.  на 31.12.2009г, и  на група „С.”  на 02.07.2009г. 

ОТХВЪРЛЯ  предявеният от Сдружение „М. ” –Дружество на композитори ,автори на литературни произведения  и музикални издатели  за колективно управление на авторски права рег. по ф.д. 18208/1992г.СГС със седалище и адрес на управление гр.С. ,ул.”Б.” №*, ет.*,представлявано  от М.С.Т.  -изпълнителен директор  иск срещу Община-К. в качеството на организатор на основание чл.95ал.1 т.2 от ЗАПСП за преустановяване неправомерното използване  на авторски права  и забрана  за извършване на дейности  ,които биха представлявали неправомерни  и неразрешено използване на права от  национален и чуждестранен репертоар от момента на постановяване на съдебното решение по отношение  на трите ф.а „Д.М.”  на 30.06 и 01.07.  през 2008 г.,2009г. и 2010г.; .концерт на Г.Х. на 06.05.2009г.,проведен на градския площад в гр.К. ,подробно описани  в приложения №1,2,4 и 6  неразделна част от  решението и на концерти на Е.К.  и Н.С.О. на градския площад в гр.К. на 01.06.2009г; на Новогодишен концерт на  Й.Л. ,Д.Л.  и Б.Т.Р.  на 31.12.2009г, и  на група „С.”  на 02.07.2009г. 

ОСЪЖДА  Община-К.,представлявана от кмета Ц.Ц.  да заплати на Сдружение „М. ” –Дружество на композитори ,автори на литературни произведения  и музикални издатели  за колективно управление на авторски права рег. по ф.д. 18208/1992г.СГС със седалище и адрес на управление гр.С.,ул.”Б.” №*, ет.*,представлявано  от М.С.Т.  -изпълнителен директор направените по делото разноски в размер на 34лв. – ДТ и 250 лв. адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА Сдружение „М. ” –Дружество на композитори ,автори на литературни произведения  и музикални издатели  за колективно управление на авторски права рег. по ф.д. 18208/1992г.СГС със седалище и адрес на управление гр.С.,ул.”Б.” №*, ет.*,представлявано  от М.С.Т.  -изпълнителен директор да заплати на Община-К. представлявана от кмета Ц.Ц.  съдебни разноски в размер на 1000лв. –адвокатско възнаграждение. 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните  пред АС Варна .

                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ  : 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1