Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Решение на КЗК във връзка с твърдяна имитация по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗЗК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е № 783 София, 19.07.2018 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ: Анна Янева Георгица Стоянова Красимир Витанов Красимир Зафиров Пламен Киров при участието на секретар-протоколиста Захари Сръндев, разгледа в редовно заседание, проведено на 19.07.2018 г., преписка № КЗК/88/2018 г., с наблюдаващ проучването – г-н Красимир Витанов, член на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № КЗК/88/2018 г. на основание чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“, Турция, за установяване на евентуално извършено нарушение на основание чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК от страна на „Кара-Ка“ ООД, София, постановяване на прекратяване на нарушението и възлагане на направените в производството разноски. СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО В искането се посочва, че „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“ е регистрирано съгласно законодателството на република Турция. Дружеството осъществява стопанска дейност, свързана с производство на катинари, ключалки, ключове и други. По отношение на ответното дружество „Кара-Ка“ ООД се посочва, че е бивш дистрибутор на подателя на искането, който предлага на българския пазар стоки – заготовки за секретни ключове с външен вид, маркировка и белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство. Също така се използва марка и продуктово-каталогова 1 идентификация, идентични с тези на подателя на искането, по начин, който води до увреждане на интересите на последното. При две контролни покупки на заготовки се констатира, че продуктите имитират външния вид на произвеждания от подателя на искането продукти, като са поставени от едната страна негова марка „GÜLER“, а от другата страна на заготовката – продуктовия индекс на производителя „WJ11B“. Такъв присъства като означение и на сайта на ответното дружество. Твърди се, че подателят на искането притежава регистрирана международна марка „GÜLER“ № 727989, с дата на регистрация 22.12.1999 г. и със срок на защита до 22.12.2019 г. Дружеството няма лицензионни договори за предоставяне на права на марки или промишлени дизайни. Твърди се, че „Кара-Ка“ ООД е извършило нарушение на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК, което, по данни от клиенти на подателя на искането, продължава повече от две години. Пазарът на заготовки за секретни ключове се описва като разнообразен, предвид голямото продуктово изобилие, като съществува специфика по отношение на потребителите на продукта. Предвид факта, че се касае за продажба на заготовки за секретни ключове, които изискват допълнителна обработка от квалифицирани специалисти, то потребителите на продукта са специализирани предприятия за ключарски услуги. Продуктите са взаимозаменяеми, но само и единствено с оглед конкретното им приложение – възможност да бъдат обработени като копия на ключове, които могат да сработят с определено заключващо устройство.

В случая се касае за отделен продуктов пазар, съобразен със спецификата на продукта и потребителите му. Отправя се искане да бъде установено извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК от страна на „Кара-Ка“ ООД, да се наложи имуществена санкция на дружеството в размер но 10% от нетните приходи от продажби за предходната година, да се възложат направените в производството разноски съгласно представен списък и да се разпореди незабавно прекратяване на нарушението като временна мярка. С писмо вх. № към КЗК-88/14.03.2018 г. се допълва, че „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“ реализира продуктите си на територията на Република България посредством дистрибутор, който към настоящия момент е „Ню Кей“ ЕООД, гр. Харманли. За периода от 27.06.2012 г. до 27.06.2013 г. е бил сключен договор с „Кий груп“ ЕООД, гр. Харманли. Подателят на искането твърди, че заготовка за ключ, модел „WJ-11B“, с форма и дизайн, съответни на представената мостра, се произвеждат по собствена разработка, по собствен дизайн от 14.05.2015 г. Допълва се, че заготовката се произвежда и преди това, но не съществуват запазени книжа. Уточнява се, че заготовката се произвежда, за да обслужва нуждите за допълнителни ключове за специфичен вид брави, китайско производство. „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“ декларира, че не осъществява директни продажби на дребно на заготовки със собствената си марка, включително и модел „WJ-11B“. По отношение ответното дружество се посочва, че е закупувало на произвеждани от „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“ 2 продукти, като отношенията между дружествата датират от 2007 г. до 2010 г. Ответното дружество никога не е имало права на дистрибутор и никога не е сключван договор от какъвто и да е вид. Освен посочения договор за генерална дистрибуция, сключен с „Ню Кей“ ЕООД, подателят на искането не е сключвал договори за дистрибуция за Европа и Турция, като търгува с множество клиенти в Италия, Полша, Румъния, Гърция, Русия и Босна и Херцеговина. По отношение на продуктовите кодове (например „WJ-11B“ или „TOY43P“) се посочва, че те не се изписват на фактурите, а се изписват само категориите на ключовете, например „заготовка специален ключ“ (key blank) или „заготовки автомобилни ключове с пластмасови глави“ (Plastic head car key blank), сред които попадат заготовки за ключове с тези кодове. В тази връзка се посочва, че продажбите на общия брой заготовки за специални ключове (key blank) по години е както следва: за 2015 г. чрез дистрибутор „Ню кей“ ЕООД в размер на 5300 броя; за 2016 г. чрез дистрибутор „Кей груп“ ЕООД в размер на 1600 броя; за 2017 г. чрез дистрибутор „Ню кей“ ЕООД в размер на 3540 броя. Твърди се, че отделно от тези бройки, чрез дистрибуторите не са разпространявани заготовки на ключове на „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“. В заключение подателят на искането уточнява, че популяризирането и представянето на произвежданите от него продукти на територията на България е възложено и се извършва от дистрибутора „Ню кей“ ЕООД съгласно сключения договор. Подателят на искането няма практика да презентира, разпространява и извършва каквито и да е рекламни действия само на отделен модел. Обичайна практика за дружеството е да разпространява продуктови каталози, а потенциалните клиенти имат достъп до интернет сайта на дружеството, с цел набавяне на информация за интересуващите ги продукти. СТАНОВИЩЕ НА „КАРА-КА“ ООД С писмо вх. № към КЗК-88/15.03.2018 г. дружеството оспорва подаденото искане като неоснователно, необосновано и недоказано.

На първо място се сочи, че инициатор на производството е турско дружество, което не предлага стоки на същия географски пазар като „Кара-Ка“ ООД. Това е необходима предпоставка за да се осъществи някой от предвидените състави на чл. 35 от ЗЗК. За да е налице имитация, е необходимо потребителите да могат да възприемат сравняваните стоки паралелно. Ако две дружества не извършват дейност на един и същи пазар, потребителите няма как да бъдат заблудени относно стока, която не присъства на този пазар. Ответното дружество счита, че във връзка с приложението на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК е необходимо да се изследва дали са утвърдени на пазара произвежданите от подателя на искането заготовки за ключове. Уточнява се, че в самото искане се признава, че тези заготовки не се отличават с някаква уникалност или изключителност, като продуктите са стандартни и „потребителите лесно биха могли да преминат към потребление на взаимозаменяем продукт“. Допълва се, че почти всички ключови заготовки имат сходен вид, което се дължи на общите 3 характеристики на самите заготовки, които се произвеждат и с оглед стандартния им характер не могат да въведат в заблуждение потребителите, поради което не може всяка прилика да се дефинира като имитация по смисъла на чл. 35, ал.1 ЗЗК. Отделно „Кара-Ка“ ООД твърди, че към настоящия момент притежава европейски промишлен дизайн на заготовка за секретен ключ, който има действие и на територията на България. Тъй като правото върху промишлен дизайн принадлежи на дружеството, не може да се твърди, че то извършва имитация по отношение на дизайн на подателя на искането.

По отношение разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК се сочи необходимостта от установяване на действия по използването на чужда регистрирана марка, фирма или географско означение. Сочи се съдебна практика, която според ответното дружество приема, че за да е налице нарушение на тази разпоредба е необходимо още да са налице следните кумулативни предпоставки:

а) имитацията да е на сходни по своята същност и предназначение стоки или услуги;

б) имитираният продукт да е наложен на пазара преди имитиращия;

в) да е налице използване на марката по начин, който може да увреди конкурентите.

В тази връзка ответното дружество отбелязва, че управителят и съдружник в дружеството Туран Карамехмед е регистрирал две национални марки – „GULER ANAHTAR VE KILIT SAN. KOLL. STI“ и „GULER“, които са заявени на 23.04.2003 г. и регистрирани на 26.08.2005 г. Дружеството набляга на факта, че двете марки са заявени 14 години преди подателят на искането да е заявил своята марка за територията на България, като се уточнява, че посочената в искането регистрирана през 1999 г. международна марка от турското дружество, не се отнася за територията на България. Разширението на регистрацията на марката за територията на република България е направено едва на 31.08.2017 г., като към 15.03.2018 г. марката все още не е регистрирана. Според ответното дружество Патентно ведомство уведомява Световната организация за интелектуална собственост на 19.12.2017 г., че заявката на турското дружество отговаря на абсолютните основания за регистрация, като срокът за опозиция на заявената марка ще започне да тече от 30.03.2018 г. и ще изтече на 29.06.2018 г. Обръща се изрично внимание, че макар международната марка да е регистрирана през 1999 г. и впоследствие разширена за територията на България, правото върху марката не възниква с обратна сила. Правото върху марката ще възникне от датата на подаване на българската заявка, само ако марката бъде успешно регистрирана, т. е. от 31.08.2017 г. От описаното дружеството прави извод за неоснователност на искането, тъй като към настоящия момент турското дружество няма права върху марката „GULER“ на територията на България. По отношение процесните заготовки за ключове ответното дружество твърди, че са производство на китайското дружество „Oscar“, но се закупуват от друго китайско дружество – „Yiwu Foreign Economic Relations & Trade Co“. Такива заготовки са купени в края на 2012 г. и началото на 2013 г. По това време единствената действаща марка е била тази на управителя и съдружник на „КараКа“ ООД Туран Карамехмед, което според дружеството изключва възможност за извършване на нарушение и увреждане на конкурентите. 4 Отделно, според дружеството не е налице втората предпоставка, а именно имитираният продукт да е наложен на пазара преди имитиращия, тъй като турското дружество не е представило данни по производството, че е наложило своите продукти преди твърдените от тях имитации. Допълва се, че няма данни турското дружество да извършва дейност на територията на Република България. Оспорва се и възможността за имитация, тъй като един от собствениците и управител на „Кара-Ка“ ООД притежава марката „GULER“ още от 2003 г., което предхожда с три години търговските отношения между страните в производството. Сочи се, че имитация може да се извърши с по-късно появил се на пазара продукт, докато в настоящия случай стоките на „Кара-Ка“ ООД се появяват на българския пазар преди тези на турското дружество, което изключва възможност за имитация в хипотезата на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК. Предвид това се обосновава извод, че „Кара-Ка“ ООД не е извършило имитация по отношение на стоки, предлагани от „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“. В становището се допълва, че „КАРА-КА“ ООД е регистрирано през 2006 г., като продължава дейността на регистрирания през 2002 г. ЕТ „Кемал Карамехмед“, свързана с доставка и разпространение на заключващи системи, ключове и заготовки за тях. На 01.03.2006 г. „КАРА-КА“ ООД осъществява внос от Гюлер Анахтар, Турция на 90 325 бр. заготовки за ключове на стойност 8427 USD, а на 28.06.2006 г. – 184 759 бр. През 2007 г. дружеството осъществява внос от Гюлер Анахтар на обща стойност 14 409,00 USD. През същата 2007 г. „КАРАКА“ ООД осъществява внос от Дживу Форин Економик Шайланг (Китай) на 472 700 бр. заготовки за ключове. Твърди се, че търговските отношения между „КАРА-КА“ ООД и Гюлер Анахтар, Турция датират от февруари 2006 г. до 2011 г., но в този период не е закупувана заготовка „GULER“ „WJ-11B“ от турското дружество. През 2012 г. е направено авансово плащане, а през 2013 г. е доставена заготовка „GULER“ „WJ-11B“ от китайското „Yiwu Foreign Economic Relations & Trade Co“. На името на „КАРА-КА“ ООД няма регистрирани марки, но на името на един от съдружниците на дружеството – Туран Кемал Карамехмед, има регистрирана марка „GULER“ за периода 23.04.2003 г. – 23.04.2013 г. На името на дружеството има регистриран европейски промишлен дизайн на заготовка за ключ, на който има обозначение „GULER“ и „WJ-11B“. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРАНИТЕ 1. „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“ ООД (Гюлер Анахтар), Република Турция, рег. № 168832, дан. № 4170588178, регистрирано от Дирекция на Търговския регистър – Истанбул, със седалище и адрес на управление Република Турция, Истанбул, кв. Махмутбей, бул. Ханджъбостан № 3 и с предмет на дейност: Производство, продажба, внос и износ на ключове (за домашни врати, за коли, метални, пластмасови и с електронни чипове). Дружеството се представлява от управителите Кемал Гюлер и Зафер Гюлер, самостоятелно.

„Кара-Ка“ ООД, ЕИК 175034583, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Подуяне, ж.к. „Левски Г“, ул. „Поп Груйо“, бл. 45, магазин 3 и с предмет на дейност: Вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, търговско представителство, производство на метални изделия, посредничество и агенство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита, производство, внос, износ и търговия със заключващи системи, ключове, аксесоари за врати, обков и аксесоари за мебели, авточасти и аксесоари за всякакви видове автомобили, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Дружеството се управлява и представлява от Кемал Карамехмед, Туран Карамехмед и Ерол Карамехмед, поотделно. ХРОНОЛОГИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА Въз основа на извършеното проучване, от събраните доказателства по настоящото производство се установиха следните релевантни факти:

1. „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“ („Гюлер Анахтар“), Турция, осъществява стопанска дейност, свързана с производство на заготовки за резервни ключове за ключалки, видно от представени информация, митнически декларации, споразумения за дистрибуция и фактури с искането и с писмо вх. № към КЗК-88/14.03.2018 г. 1.1. Разпространението на продуктите на „Гюлер Анахтар“ за територията на България се осъществява от дистрибутори.

2. За периода от 29.01.2007 г. до 05.02.2010 г. „Гюлер Анахтар“ продава на „Кара-Ка“ ООД заготовки за ключове, с уговорен начин на предаване – ФОБ Истанбул1 , видно от представени от „Гюлер Анахтар“ фактури с писмо вх. № към КЗК-88/14.03.2018 г.

3. Видно от представени фактури от „Гюлер Анахтар“ и „Кара-Ка“ ООД, в периода от 23.02.2006 г. до 05.02.2010 г. „Кара-Ка“ закупува от турското дружество автоматични и ръчни машини за изработка на дупликати на ключове (Пантограф), както и заготовки за ключове. 3.1. Видно от представените фактури от „Гюлер анахтар“ и „Кара-ка“ ООД, най-голяма бройка заготовки (key blanks), описани във фактурите, са за модели на „Yale“ – 107 500 (фактура от 11.09.2009 – Yale ham anahtar – key blanks), 60 550 (фактура от 25.06.2007 г. – Yale ham anahtar), 95 550 (фактура от 29.01.2007 г. – Yale ham anahtar), 74 700 (фактура от 03.09.2007 г. – Yale anahtar). 3.2. На 23.02.2006 г. „Кара-Ка“ ООД закупува от турското дружество заготовки за ключове, като най-голяма бройка във фактурата са празни заготовки 1 FOB (Free On Board) – ФРАНКО БОРД (уговорено пристанище за натоварване), Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010 6 – key blanks – 81 600, видно от представена от „Кара-Ка“ ООД фактура от същата дата.

4. За периода от 27.06.2012 г. до 27.06.2013 г. „Гюлер Анахтар“ продава заготовки за ключове на „Кий груп“ ЕООД, а от 24.09.2014 г. и към настоящия момент - на „Ню кий“ ЕООД, видно от предоставени споразумения за дистрибуция и фактури от „Гюлер Анахтар“ фактури с писмо вх. № към КЗК88/14.03.2018 г.

4.1. Видно от представени от „Гюлер Анахтар“ с писмо вх. № към КЗК88/14.03.2018 г. фактури и митнически декларации за продажби на заготовки за ключове на „Кий груп“ ЕООД и „Ню кий“ ЕООД, за продуктите е уговорен начин на предаване ФОБ Истанбул.

4.2. Съгласно предоставена информация от „Гюлер Анахтар“, дружеството сключва изрични споразумения за дистрибуция само за територията на Република България.

5. На името на „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“, Турция има регистрирани две фигуративни марки, видно от представени от „Гюлер Анахтар“ и „КАРА-КА“ ООД удостоверения и справки за регистрации на марки и съобщения, както и справки и разпечатки от Интернет, направени във връзка с проучването по настоящото производство:

5.1. Фигуративна марка с рег. № 2002-26008, заявена на 11.10.2002 г., регистрирана на 11.19.2003 г., със срок на защита до 11.10.2022 г. за класове 06, 07, 09. Марката е с действие само за територията на Република Турция и е със следното изображение: Изображение 1. 5.2. Фигуративна марка с рег. № 727989, регистрирана на 22.12.1999 г. и със срок на защита до 22.12.2019 г., за класове 06 и 07. Марката е със следното изображение: Изображение 2. 5.2.1. Марката е с първоначална регистрация за територията на Република Турция, с обозначения според Мадридския протокол: Китай, Унгария, 7 Република Молдова, Румъния, Руска фдерация, Испания и Югославия. Заявено е разширено териториалното действие на марката за Република България на 31.08.2017 г., като действието за територията е от 22.02.2018 г. 5.2.2. Видно от представена от „Кара-ка“ ООД справка от 19.12.2017 г. от Патентно ведомство за марка с номер на международна регистрация № 727989, началната дата, на която започва да тече срокът за подаване на възражение или срока за представяне на становища, е 30.03.2018 г., а датата, на която приключва срока за подаване на възражения или срока за представяне на становища, е 29.06.2018 г. 6. Видно от предоставени мостри с искането, „Гюлер Анахтар“ произвежда заготовки за ключове, върху които са изписани – от едната страна „Guler“, а от другата „WJ11B“, със следния външен вид: Изображение 3. 7. Видно от представени с искането разпечатки от „Гюлер анахтар“, Турция, дружеството предлага на сайт с Интернет адрес http :// www. guleranahtar. com заготовки за ключове, включително ямкови заготовки със следното изображение: Изображение 4. 8. Видно от представена с искането разпечатка от сайт с Интернет адрес http :// www. guleranahtar. com от продуктовата гама на Гюлер анахтар, Турция, и рекламен каталог за 2014 г., представен с писмо вх. № към КЗК-88/14.03.2018 г., дружеството предлага заготовки за резервни ключове за ключалки на производители като „3М“, „Dekaba“, „CISA“, „Metal“, „Multi-T-Lock“, „Yale“ „Yuni“, „WJ“ и „Zhongheng“, като продуктите са означени с кодове, състоящи се от букви и цифри, съответно „3М“ – 3M, „Dekaba“ – DKB3B, DKB4S8, DKB5B, 8 „CISA“ – CS1B, CS2B, „Metal“ – MTA4B, „Multi-T-Lock“ – MTL1P, MTL4SP, „Yale“ – YA14S, „Yuni“ – YN2B, „Zhongheng“ – ZHG1B и „WJ“ – WJ11B. 8.1. Видно от представен продуктов каталог за 2014 г. от „Гюлер Анахтар“ с писмо вх. № към КЗК-88/14.03.2018 г., върху заготовките за резервни ключове присъства надпис „Guler“, като под всяка заготовка е посочен продуктов код, включително заготовка с продуктов код „WJ 11B“ със следното изображение: Изображение 5. 8.2. Поставяният на заготовките надпис „Guler“ е сходен на фигуративна марка с рег. № 2002-26008 (Изображение 1. – т. 5.1. по-горе в настоящото решение).

Съгласно предоставена информация от „Гюлер Анахтар“ с писмо вх. № към КЗК-88/14.03.2018 г., заготовки за резервни ключове с продуктов код „WJ 11B“ са предназначени за изработка на резервен ключ за конкретна ключалка, производство на китайско дружество. 10. „КАРА-КА“ ООД осъществява стопанска дейност, свързана с разпространение на заготовки за ключове от 2006 г. и към настоящия момент, видно от представени с писмо вх. № към КЗК-88/15.03.2018 г. от „Кара-Ка“ ООД фактури, митнически декларации, акт за прихващане, справка-декларация и справки за продажби. 11. Видно от Справка за покупки представена с писмо вх. № към КЗК88/15.03.2018 г. от „Кара-ка“ ООД, дружеството закупува от „Гюлер Анахтар“ общо 798 642 броя заготовки за ключове за периода от 01.03.2006 г. до 12.09.2007 г. 11.1. Видно от предоставени с писмо вх. № към КЗК-88/15.03.2018 г. от „Кара-ка“ ООД фактура от 03.09.2007 г. и опаковъчен списък (packing list) към нея, дружеството закупува от „Гюлер анахтар“ заготовки за ключове, между които не присъстват заготовки с код „WJ11B“. 12. Видно от предоставени с писмо вх. № към КЗК-88/15.03.2018 г. фактури и митнически декларации, на 15.01. 2007 г. „Кара-Ка“ ООД закупува от Китай 472 700 бр. заготовки на ключове. 13. Видно от предоставени с писмо вх. № към КЗК-88/15.03.2018 г. фактура, платежни нареждания, митнически декларации и справка доставки, на 25.01.2013 г. „Кара-Ка“ ООД закупува от YIWU FOREIGN ECONOMIC RELATIONS&TRADE CO LTD, Китай, 900 456 броя заготовки за ключове (key blanks), между които 30 000 бр. с описание „WJ11B“. 14. Видно от Справка продажби за периода от 18.03.2016 г. до 06.03.2018 г., представена от „Кара-ка“ ООД с писмо вх. № към КЗК-88/15.03.2018 г, 9 дружеството е реализирало продажби на заготовки модел „WJ11B“ в размер на 4623 бр. 15. Видно от предоставена разпечатка от „Кара-ка“ ООД с писмо вх. № към КЗК-88/15.03.2018 г., и от разпечатка от интернет мрежата2 , на 08.03.2018 г. дружеството заявява, а на 14.03.2018 г. е регистриран на името на „Кара-ка“ ООД дизайн на Общността на заготовка на ключ с № 004746303-0001, със словен елемент „Guler“: Изображение 6. Изображение 7. 16. Видно от представени с искането разпечатки, мостри и фактури към тях от „Гюлер анахтар“, Турция, „Кара-Ка“ ООД предлага ямкови заготовки за ключове върху главите на които са изписани – от едната страна „Guler“, а от другата „WJ11B“. 16.1. Видно от предоставени с искането мостри „Кара-Ка“ ООД извършва продажби на заготовки за ключове със следния дизайн: Изображение 8. 2 https://www.tmdn.org/tmdsview-web/get-detail?st13=EM700000004746303-0001# 10 16.2. Видно от предоставени от „Гюлер анахтар“ с искането 2 броя фактури от 16.11.2017 г. и Справка продажби за периода от 18.03.2016 г. до 06.03.2018 г. от „Кара-Ка“ ООД, последното продава на „Кий груп“ ЕООД общо 52 броя заготовки за ключове с описание „WJ11B“. 17. Видно от разпечатка от сайта на Европейската мрежа за марки и дизайни3 , направена във връзка с проучването по настоящото производство, при търсене с ключова дума „Guler“ за регистрирани марки, се извежда информация за 368 марки, съдържащи думата „Guler“. 17.1. От всичките 368 марки, 361 са регистрирани в Република Турция, а останалите 7 са регистрирани извън Република Турция – една световна марка, две европейски, две регистрирани в България, една регистрирана в Германия и една регистрирана в Румъния. 17.2. Три от марките имат защита и за територията на Република България, като две от тях са регистрирани от Туран Карамехмед за периода 2003-2013 г. 17.3. Видно от интернет разпечатка на справка към 12.03.2018 г. от портала за електронни услуги на Патентно ведомство, представена от „Кара-ка“ ООД, при търсене на марки с наименование „guler“ се връща информация за три марки: - 2003064445N, с дата на заявяване 23.04.2003 г., с регистров № 00052459, със заявител/притежател/ползвател Туран Карамехмед. Марката е с изтекъл срок на закрила; - 2003064446N, с дата на заявяване 23.04.2003 г., с регистров № 00052460, със заявител/притежател/ползвател Туран Карамехмед. Марката е с изтекъл срок на закрила; и - 2015137201N, с дата на заявяване 05.06.2015 г., със заявител/притежател/ползвател Светослав Борисов, като заявката за марката е оттеглена. 17.4. Комбинирана марка № 00052459, заявена на 23.04.2003 г., регистрирана на 26.08.2005 г. със срок на защита до 23.04.2013 г., на името на Туран Карамехмед, със следното изображение: Изображение 9. 3 European Trade Mark and Desing Network – https://www.tmdn.org/ 11 18. От направени във връзка с проучването по настоящото производство разпечатки от интернет страница с адрес https :// klucharski. com, с предложител „Локсмит България“ ЕООД е видно: - в обява към 28.10.2011 г. се предлага заготовка за ключ „WJ11B“ (китайски ямков), с обозначение „Guler“, с продуктов код „WS11B“ и със следното изображение: Изображение 10. - в обява към 25.11.2016 г. се предлага заготовка за ключ „WJ11B“, с обозначение „Guler“, придружено с продуктов код „WJ11B“ и със следното изображение: Изображение 11. ПРАВНИ ИЗВОДИ Приложение на Глава VІІ от ЗЗК В глава VІІ на ЗЗК е уредена защитата срещу нелоялна конкуренция като една от проявните форми на ограничаване на конкуренцията. Разпоредбите на чл. 30–37 от ЗЗК съдържат специалните състави на нелоялна конкуренция, но за да бъде дадено поведение квалифицирано по някой от тях, е необходимо то да осъществява кумулативно и елементите, визирани в общия състав по чл. 29 от ЗЗК, т.нар. „генерална клауза“. 12 Подателят на искането е сезирал КЗК, в качеството си на притежател на регистрираната търговска марка „Guler“, която присъства върху разпространяваните от дружеството продукти – заготовки за изработка на резервни секретни ключове (заготовки/заготовки за ключове). Следва обаче да се подчертае, че позоваване на правата върху регистрирана марка, съгласно разпоредбите на ЗМГО, автоматично не води до отговорност по ЗЗК и поспециално до осъществяване на забраната за имитация по смисъла на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, на външен вид, маркировка и белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство. Тъй като в настоящото производство „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“, Турция („Гюлер Анахтар“ ООД), търси правна защита за нарушените си права съгласно разпоредбите на ЗЗК, за да намери приложение глава VІІ от ЗЗК, на първо място е необходимо да се установи наличието на конкурентни отношения между страните по преписката, при осъществяване на стопанската им дейност. За да се квалифицира определено поведение на предприятие като нелоялна конкуренция, следва да се установи наличие на елементите на общата забрана, визирана в чл. 29 от ЗЗК, а именно поведение (действие или бездействие) при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им. Видно от събраните доказателства по преписката, „Гюлер Анахтар“ осъществява стопанска дейност, свързана с производство на заготовки за ключове на територията на Република Турция. „Гюлер Анахтар“ изрично посочва, че за разпространение на продуктите си ползва дистрибутори, като за територията на България дружеството сключва изрични договори. Ответното дружество от своя страна осъществява дейност свързана с внос и разпространение за територията на страната на заготовки за ключове. Също така между дружествата са съществували търговски отношения на покупкопродажба, окачествени от подателя на искането като отношения между производител и дистрибутор. Така установената фактическа обстановка, дава достатъчно основание да се приеме, че „Гюлер Анахтар“ ООД и „Кара-ка“ ООД осъществяват търговска дейност и са предприятия по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗЗК. Тъй като обаче същите не оперират на един и същи географски пазар, (молителят осъществява дейността си на територията на Република Турция, а ответното дружество на територията на Република България), а и са се намирали във вертикални отношения помежду си (отношения производител-дистрибутор), Комисията приема, че същите не се намират в конкурентни отношения помежду си. Този извод се налага поради следните съображения: Съгласно представените от страните в производството доказателства, отношенията между дружествата в периода 2006-2010 г. могат да се определят като отношения между производител и дистрибутор. По този начин отношенията се окачествяват и от подателя на искането. Въпреки липсата на 13 изрични договори, каквито в по-късен етап подателят на искането сключва с други дружества, и обстоятелството, че отношенията се развиват в качеството им на продавач и купувач, не поставя „Гюлер Анахтар“ и „Кара-ка“ ООД в отношения, различни от вертикалните. Отделно, дори и в отношенията си с ответното дружество в периода 2006- 2010 г., а и към настоящия момент, „Гюлер Анахтар“ доставя продуктите си до пристанище Истанбул. Като за периода от 27.06.2012 г. до 27.06.2013 г. „Гюлер Анахтар“ продава заготовки на „Кий груп“ ЕООД, а от 24.09.2014 г. и към настоящия момент на „Ню кий“ ЕООД отново с доставка на продуктите до пристанище Истанбул, като за подателя на искането с предаването на стоката отношенията приключват. В хода на проучването не се установи подателят на искането да извършва преки продажби или най-малко да популяризира продуктите и предприятието си в България. Следователно „Гюлер Анахтар“ ООД е чуждестранно дружество (регистрирано в Турция), което не осъществява пряко търговска дейност на българския пазар. Предвид това, подателят на искането осъществява дейността си по производство на заготовки на територията на Република Турция, за разлика от ответното, което осъществява дейността си по разпространение на заготовки на територията на Република България, като по този начин дружествата осъществяват дейността си на два различни географски пазара. Предвид изложеното и спецификата на търговските отношения между страните в настоящото производство, не може безспорно да се приеме, че двете предприятия се намират в конкурентни отношения помежду си в страната. При това положение в настоящото производство между насрещните страни не могат да намерят приложение и специалните разпоредби по Глава седма „Нелоялна конкуренция” от ЗЗК. За пълнота на настоящото решение Комисията съобрази и следното: По отношение подателя на искането „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“, Турция, се установява, че като чуждестранно дружество (регистрирано в Турция), не осъществява пряко търговска дейност на българския пазар. Дружеството продава продуктите си, по-конкретно заготовки за изработка на резервни секретни ключове на ответното „Кара-ка“ ООД за периода 2006-2007 г., на „Кий груп“ ЕООД за периода 2012-2013 г., а от 24.09.2014 г. и към настоящия момент на „Ню кий“ ЕООД. За отношенията на конкуренция е релевантно фактическото положение на пазара, което е следствие от поведението на участващите на този пазар стопански субекти. В настоящия случай, въпреки липсата на конкурентни отношения между страните в производството, предвид факта, че дружествата оперират на два различни географски пазари, продуктите на подателя на искането чрез дистрибутори достигат българския пазар. Следва да се има предвид и факта, че дружеството извършва продажби чрез собствената си Интернет страница, която, предвид технологичното развитие и масовото навлизане на Интернет в гражданския и стопанския живот, е достъпна от всяка точка на света, в това число и от 14 България. Като допълнителен аргумент може да се посочи утвърденото в практиката на КЗК и ВАС схващане, че общата забрана за нелоялна конкуренция е насочена към защита както на реалната, така и на потенциалната конкуренция, с цел пазарът на стоки и услуги да се развива свободно, лоялно и да предоставя условия за разширяване на конкуренцията и стопанската инициатива. Ако се допусне наличието на потенциални конкурентни отношения, Комисията счита, че в качеството си на производител дружеството би могло да има правен интерес да търси защита от нелоялно поведение по смисъла на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК.

С разпоредбата на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК законодателят е предвидил две форми на имитация като вид нелоялна конкуренция. С първата се забранява предлагането на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство и други съществени характеристики на стоката или услугата. С втората форма на имитация се въвежда забрана за използване на фирма, марки или отличителен знак, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите и/или на потребителите. Основен елемент от фактическия състав на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК е свързан с възможността предлаганият продукт да доведе до заблуждение – потребителите остават с впечатление, че ще закупят конкретен, наложен на пазара продукт, докато в същото време реално им се предлага нещо различно, което те избират поради сходствата във външния вид. Следователно разпоредбата защитава интересите на конкурентите, които могат да бъдат увредени, само ако за потребителите съществува обективна възможност за заблуда.

Съществен елемент от фактическия състав на нарушенията по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК е начинът на използване на дадена фирма, марка или географско означение. За съставомерността на деянието е необходимо този начин да е такъв, че да доведе или да е възможно да доведе до заблуда или объркване на потребителите и по този начин да увреди интересите на конкурентите. Фактическият състав на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК е сложен и самото използване на близка или идентична марка не е достатъчно да осъществи същия изцяло. Необходимо условие за да бъде изпълнен някой от съставите на посочените две разпоредби, а и за да се допусне възможност за имитация на външен вид на стока или имитация на марка по смисъла на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК, е наличието на определена наложена на пазара известност на търговеца или на предлаганите от него стоки или услуги, което би могло да донесе незаслужени ползи на недобросъвестния (имитиращия) търговец. Тъй като създаването на тази известност отнема време, необходимо е да се установи кой е 15 започнал да използва пръв в дейността си „Guler“ или означение „WJ11B“, което би го отличило на този пазар от неговите конкуренти. Видно от представените доказателства, подателят на искането произвежда заготовки, върху които поставя означения „Guler“ и „WJ11B“ от двете страни на главата на заготовките, като най-рано предложение може да се приеме периода на разпространение на продуктовия каталог на дружеството за 2014 г. За периода от 23.04.2003 г. до 23.04.2013 г. един от съдружниците и управител в ответното дружество регистрира и притежава марка „Guler“, като за същата се твърди, че се ползва в дейността от „Кара-ка“ ООД от създаване на дружеството. В хода на проучването не се установи безспорно използване от страна на дружеството в този период на марка „Guler“, но също така не се установява в този период подателят на искането да има присъствие на българския пазар. Към този период безспорно „Гюлер Анахтар“ има регистрирана международна марка „Guler“, но същата е без защита за територията на страната. Такава защита марката има едва след изрично направено в този смисъл териториално разширяване. Не се установява също така към периода 2002-2012 г. подателят на искането да е извършил действия срещу регистрираната в България марка. Следователно, дори и без налагане на пазара на марка „Guler“ за периода на действие на защитата на марката от 2003 до 2013 г., при справка Патентно ведомство лицето, което ще се установи като притежател, няма да е „Гюлер Анахтар“. Към настоящия момент при справка за марка „Guler“ се установяват регистрирани повече от 350 комбинирани марки, регистрирани в Турция, което сочи, че думата „Guler“ е популярна за тази територия, а от там и имаща слаба отличителност. За територията на България за периода от 23.04.2003 г. до 23.04.2013 г. марка „Guler“ не би могла да се свърже единствено с предприятието на подателя на искането. В края на посочения период обаче, на 25.01.2013 г. ответното дружество закупува от Китай и внася на територията на Република България заготовки, сред които и 30 000 бр. с описание „WJ11B“. В хода на проучването не се установи ответното дружество, предлагайки продуктите си на пазара, по някакъв начин да е сочило подателя на искането и/или неговата дейност, или да е демонстрирало някаква връзка с това предприятие. Дори и да се приеме, че найрано предлагане на заготовки с надпис „Guler“ и продуктов код „WJ11B“ от страна на подателя на искането е започнало за територията на страната по времето на издаване на продуктовия каталог за 2014 г., не може да се приеме, че „Гюлер Анахтар“ първо е започнало предлагане, а от там и налагане на продуктите си за територията на Република България, след като такива продукти вече са били известни на потребителите.

В този смисъл не може да се направи безспорен извод за преждеползване на думата „Guler“ и код „WJ11B“ от страна на „Гюлер Анахтар“ ООД, което от своя страна не може да обоснове извод за наложена известност и разпознаваемост на марка „Guler“ и код „WJ11B“ от страна на „Гюлер Анахтар“. За периода от 2014 г. до настоящия момент в производството също не се установява популяризиране на предприятието и 16 продуктите на „Гюлер Анахтар“ за територията на страната, самостоятелно или чрез дистрибуторите на дружеството, което да доведе до необходимото условие за имитация – изградено реноме и известност, от която недобросъвестно да черпи дивиденти ответното дружество. В заключение следва да се посочи, че от представените по преписката доказателства не може да се определи категорично дали началната дата на разпространение на заготовки, обозначени с „Guler“ и код „WJ11B“ от подателя на искането, предшества датата на разпространение на такива продукти от ответното дружество. Няма данни, от които безспорно да се установи в кой момент е започнало фактическото разпространението на продуктите на подателя на искането. В този смисъл продуктовият каталог от 2014 г. не може да се приеме за безспорно доказателство за предлагане на българския пазар на процесните продукти. Що се отнася до ответното дружество, установява се, че е направило внос през 2013 г. на територията на страна на 30 000 броя заготовки обозначени като „WJ11B“, и в същия период е действала марка „Guler“, регистрирана на името на един от съдружниците и управители в дружеството. От така изложеното може да се направи извода, че използването от ответното дружество върху продуктите на „Guler“ и „WJ11B“ не е имитация на продукт на друг предложител, и следователно то не би могло да въведе в заблуждение относно производителя на разпространяваните заготовки. Въз основа на изложеното, Комисията счита, че не е извършено нарушение на чл. 35, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на „Кара-ка“ ООД и не следва да се ангажира отговорността на дружеството. Относно искането на „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“, Турция за възлагане на направените разноски Във връзка с искането за разноски, направено от Гюлер Анахтар, Турция, следва да се отбележи, че съгласно чл. 69, ал. 4 от ЗЗК, когато Комисията постанови решение за установяване на извършено нарушение по закона, възлага на нарушителя направените по производството разноски, ако са поискани от другата страна. Ако не бъде установено нарушение, както е в настоящия случай, разноските остават за страните така, както са направени. Относно искането за налагане на временна мярка „Гюлер Анахтар“ ЕООД е отправило искане за налагане на временна мярка – незабавно прекратяване на нарушението. Производството за установяване на нарушения по Глава VІІ от ЗЗК не са предвидени временни мерки. Следва да се посочи, че на основание чл. 98, ал. 1 т. 2 Комисията може да постанови прекратяване на нарушението, но само ако такова е установено, а с настоящото решение КЗК не установява извършено нарушение по Глава VІІ от ЗЗК нарушение.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 98, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 4 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията

Р Е Ш И:

1. УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК от страна на „КАРА-КА“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Подуяне, ж.к. „Левски Г“, ул. „Поп Груйо“, бл. 45, магазин

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“, Турция, за възлагане на направените в производството разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................... Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................... Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ: .......................................... Анна Янева .......................................... Георгица Стоянова .......................................... Красимир Витанов .......................................... Красимир Зафиров .......................................... Пламен Киров 18

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1