Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Решение, касаещо продажба на търговска марка в изпълнителния процес

РЕШЕНИЕ No 268

гр. Хасково

11.07.2013 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският окръжен съд в открито заседание на десети юли две хиляди и тринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: 1.ТОШКА ИВАНОВА 2.ЙОНКО ГЕОРГИЕВ при секретаря Славея Калоянова и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдия И В А Н О В А в.ч.гр. д. No 426 по описа за 2013 год., взе предвид следното: Производството е по чл.435 – 437 от ГПК. ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Г.С.Г. като ЕТ „Г.С. – З.” – гр.Стара Загора е останал недоволен от действията на частен съдебен изпълнител Захари Запрянов, извършени по изп.д. No 1493 / 2012 год. и обективирани в Постановления за възлагане от 09.05.2013 год., с искане същите да бъде отменени като незаконосъобразни.

Постъпило е възражение от „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ” АД – гр.Хасково, в което се излагат доводи за недопустимост и неоснователност на жалбата. Постъпили са писмени обяснения от частен съдебен изпълнител Захари Запрянов, със съображения за недопустимост и неоснователност на жалбата. доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от Съдът, след преценка на събраните по делото фактическа страна следното:

Изпълнително дело No 1493 / 2012 год. по описа на Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Захари Запрянов е образувано въз основа на молба, подадена от „Зърнени храни” АД – гр.Хасково и изпълнителен лист от 02.10.2012 год., издаден по гр.д. No 17 / 2012 год. по описа на Окръжен съд – Хасково. По отношение на вземането по предявения в рамките на посоченото дело иск е било допуснато обезпечение чрез налагане на забрана за разпореждане с правата върху марката от притежателя „Хелсинг Трейд” ЕООД – гр.Стара Загора, в това число марка „ЗАГАРИЯ/ZAGARIA”, с регистров No *** год. и марка ”ZAGARIA LUX” с регистров No *** год. Един от посочените в молбата способи за принудително събиране на сумата по изпълнителния лист е опис и публична продан на описаните две марки. Поради не плащане на дължимите суми в срока за доброволно изпълнение, за което длъжниците са били уведомени при условията чл.50, ал.4, вр. чл.47, ал.1 от ГПК, съдебния изпълнител е насрочил опис на описаните по-горе търговски марки, извършен на 22.02.2013 год. – данна, която съда възприема от съставения за това протокол. Според заключението на вещите лица по допусната и назначена от съдебния изпълнител оценителна експертиза, пазарната стойност на търговска марка ЗАГАРИЯ/ZAGARIA”, с регистров No *** год. е определена на сума от 5 800 лева, а тази на търговска марка ”ZAGARIA LUX”, с регистров No **** год. – на 8 680 лева. На 13.03.2013 год. съдебния изпълнител е изготвил обявление за насрочена публична продан на търговските марки, която да се проведе за времето от 15.03.2013 год. до 15.04.2013 год., при начална цена от 5 220 лева и съответно – от 7 812 лева.

На 16.04.2013 год. е съставен протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач, от съдържанието на който се установява, че за купувач на търговска марка ЗАГАРИЯ/ZAGARIA”, с регистров No *** е обявен „Т.” ООД – гр.Хасково, от страна на който е направено най - високото наддавателно предложение – в размер на 500 000 лева. В наддаването са взели участие още – „Загария Трейд” ЕООД – гр.Стара Загора с предложена цена – 5 220 лева; „Меристрейд” ООД – гр.Стара Загора с предложена цена – 5 220 лева; ЕТ „Г.С. – З.” – гр.Стара Загора с предложена цена - 5 220 лева; „Хлебозавод” АД – гр.Хасково с предложена цена от 10 000 лева; „Т.” ООД – гр.Хасково с предложена цена – 500 000 лева и „Зърнени храни” АД – гр.Хасково с предложена цена от 50 000 лева. На 16.04.2013 год. е съставен и протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач, от съдържанието на който се установява, че за купувач на търговска марка ”ZAGARIA LUX”, с регистров No *** год. е обявен „Т.” ООД – гр.Хасково, от страна на който е направено най - високото наддавателно предложение – в размер на 500 000 лева. В наддаването са участвали още – „Загария Трейд” ЕООД – гр.Стара Загора с предложена цена – 7 812 лева; „Меристрейд” ООД – гр.Стара Загора с предложена цена – 7 812 лева; ЕТ „Г.С. – З. – гр.Стара Загора с предложена цена – 7 812 лева; „Хлебозавод” АД – гр.Хасково с предложена цена от 10 000 лева; „Т.” ООД – гр.Хасково с предложена цена – 500 000 лева и „Зърнени храни” АД – гр.Хасково с предложена цена от 50 000 лева. С протоколи от 25.04.2013 год. за купувач на двете търговски марки, посочени по-горе е обявен „Зърнени храни” АД – гр.Хасково, поради това, че от страна на обявения за купувач „Т.” ООД – гр.Хасково не е внесена в срок предложената от него цена. С молба от 08.05.2013 год. , подадена от Т.Д.Т., в качеството му на управител на „Зърнени храни” АД – гр.Хасково е заявен отказ от закупуване на двете търговски марки. С оглед на това с протоколи от 08.05.2013 год. съдебния изпълнител е обявил за купувач на двете търговски марки „Хлебозавод” АД – гр.Хасково. С постановления от 09.05.2013 год. за възлагане на движима вещ съдебния изпълнител е възложил на „Хлебозавод” АД – гр.Хасково търговска марка ЗАГАРИЯ/ZAGARIA”, с регистров No *** год. и търговска марка ”ZAGARIA LUX”, с регистров No *** год. За изготвяне на постановленията на жалбоподателя е изпратено съобщение, връчено му на 20.05.2013 год., а подадената от него жалба е приета на 23.05.2013 год., от което следва извода, че е постъпила в срок и от надлежна страна, поради което се явява допустима.

Съдът не възприема изразената от пълномощника на взискателя теза за недопустимост на жалбата, по следните съображения: Действително, публичната продан на търговските марки е извършена по реда на публичната продан на имот, съгласно чл.474, ал.5 от ГПК, която от своя страна препраща към нормата на чл.482 от ГПК, ал.1 от която предвижда, че извършената продажба не може да бъде обжалвана или оспорвана по исков ред. Извършването на проданта по посочения по-горе ред е съобразено и с нормата на чл.111, ал.2 от ЗС, съгласно която спрямо всички други права /извън правото на собственост върху движима или недвижима вещ/ се прилагат разпоредбите, които се отнасят до движимите вещи, доколкото в ГПК не е предвиден специален ред на продажба на търговска марка. Но съгласно даденото в чл.9 от Закона за марките и географските означения определение за марка, следва безспорния извод, че същата не може да бъде определена като движима вещ, поради което и правилата, изключващи възможността за обжалване на публична продан на движима вещ не следва да намерят приложение при обжалване проданта на търговска марка.

Макар и допустима, разгледана по същество жалбата е неоснователна, по следните съображения: В разглеждания случай съдът счита, че не са допуснати нарушения на процесуалните правила, уреждащи извършването на публичната продан на двете търговски марки, извършена съгласно чл.474, ал.5 от ГПК, с оглед определената за същите цена, възлизаща над 5 000 лева, по реда на публична продан на имот. Безспорно по делото е, че в срока на насрочената продан са постъпили шест наддавателни предложения, които отговарят на изискванията за редовност, визирани в чл.489 от ГПК - предложена цена, посочена с цифри и с думи. Безспорно е още, че от страна на наддавачите е внесен определения от съдебния изпълнител задатък в размер на 10 % от началната цена на търговските марки, обявена в постановленията за насрочване на публична продан. Спазена е и разпоредбата на чл.492 от ГПК, като в деня след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения е съставен протокол, съдържащ всички реквизити, изброени в ал.1 от цитираната норма. Като неоснователен съда намира направения от жалбоподател довод за допуснато от съдебния изпълнител нарушение на правилото, визирано в нормата на чл.493 от ГПК, предвид безспорно събраните по делото данни, че до възлагане на търговските марки в полза на „Хлебозавод” АД – гр.Хасково, от страна на който е предложена трета по ред цена – от по 10 000 лева, се е стигнало след като от страна на предложилия най-висока цена наддавач – „Т.” ООД – гр.Хасково, не е внесена предложена от него такава в размер на 500 000 лева, а от страна на следващия по реда на предложените цени от по 50 000 лева – „Зърнени храни” АД – гр.Хасково е заявен отказ от закупуване на двете търговски марки. Безспорно е, че предложените от жалбоподателя цени – 5 220 лева и съответно – 7 812 лева са по-ниски от тези, предложени от „Хлебозавод” АД – гр.Хасково – в размери от по 10 000 лева. Няма спор и досежно това, че от страна на обявения за купувач на двете търговски марки - „Хлебозавод” АД – гр.Хасково е внесена в срок дължимата сума, видно от приложените две преводни нареждания от 08.05.2013 год. С оглед на изложеното, съдът счита, че наддаването при публичната продан е било извършено надлежно и търговските марки са възложени на лице, предложило най – високата цена, заплатена в законоустановения срок, поради което извършените изпълнителни действия са законосъобразни, а подадената срещу тях жалба като неоснователна, следва да се остави без уважение. Мотивиран така, съдът РЕШИ ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Г.С.Г., като ЕТ „Г.С. – З.” – гр.Стара Загора, ул***, ЕИК 040849986 жалба против действията на частен съдебен изпълнител Захари Запрянов, с район на действие Окръжен съд – Хасково, извършени по изп.д. No 20128750401493 и обективирани в постановления от 09.05.2013 год. за възлагане върху „Хлебозавод” АД – гр.Хасково, ЕИК 126005322 на търговска марка „ЗАГАРИЯ/ZAGARIA”, с регистров No *** год. и търговска марка ”ZAGARIA LUX”, с регистров No ***

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1..................

2...................

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1