Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Решение на Административен съд гр.Пловдив относно авторски права за публично изпълнение върху песни.

Р Е Ш Е Н И Ена ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХХІV състав, в публично заседание на осемнадесети януари две хиляди и единадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ДИЧЕВА  2. ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

при секретаря К.Р. и с участието на прокурора Иван Перпелов, разгледа КНАХД № 2504 по описа на съда за 2010 г., докладвано от съдията Л. Несторова и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

С решение № 1474 от 30.07.2010г., постановено по НАХД № 144/2010г., Пловдивският районен съд, първи наказателен състав, е потвърдил Наказателно постановление №1106/14.12.2009г. на Зам.Министъра на Министерство на културата -гр.София, с което на "Лъки Партнърс" ООД, ЕИК ***, адрес ***, представлявано от Е. А. Б., ЕГН ********** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 /триста/лева за нарушение по чл.97, ал.1, т.5 от ЗАПСП.

Недоволен от така постановеното решение е останал касационният жалбоподател-"Лъки Партнърс" ООД, който оспорва съдебния акт на първоинстанционния съд.

В касационната жалба, подадена в срок, се твърди, че ПРС е постановил неправилно и незаконосъобразно решение. Подчертава се, че неправилно ПРС е приел, че е нарушен Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, тъй като съществува договор между -"Лъки Партнърс" ООД и ЕТ “Трифон –Донка Андреева”, по силата на който озвучаването на караокевечерите се е извършвало от ЕТ “Трифон–Донка Андреева”. 

Претендира се отмяната на първоинстанционното съдебно решение, респективно отмяната на процесното Наказателно постановление.  

Ответникът по касационната жалба- Министерство на културата изразява подробни съображения, депозирани от процесуалния представител- юрисконсулт К.. М. Твърди се, че наказващият орган правилно е приложил нормата на чл. 18, ал.3 от ЗАПСП, съгласно която публично изпълнение е налице в случай, че то се извършва по начин, даващ възможност произведението да се възприеме от неограничен брой лица, какъвто е и настоящия случай - озвучава се заведение, което е общодостъпно. Сочи, че съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват със съгласието на автора. По отношение на публичното изпълнение като форма на използване, чл. 58 от ЗАПСП уточнява, че съгласието се дава писмено от автора или упълномощена от него организация за колективно управление на авторски права. Такава организация за страната ни е сдружение „Музикаутор", видно от представените по делото удостоверение за актуално състояние от 04.03.2009г. на СГС и от удостоверение № 11 от 19.01.1994г.г на Министерството на културата. Същото, въз основа на договори за членство и за взаимно представителство с подобни чуждестранни организации /в конкретния случай - ВМІ / Бродкест Мюзик Инк - Ню Йорк, АSСАР / Американско дружество на композиторите, авторите и издателите - Ню Йорк и РRS / Дружество за правото на изпълнение - Лондон, SТІM / СТИМ - Стокхолм, Швеция, В1ША/ Амстелвеен, Холандия/ представлява своите автори и репертоара на посочените чуждестранни дружества у нас, сключва договори с ползвателите и събира дължимите възнаграждения, които впоследствие разпределя към съответните национални автори и чуждестранни дружества по методи и правила, утвърдени от Световната конфедерация на авторските дружества. Още се твърди, че липсата на съгласие от организацията, представляваща авторите и нейната легитимност, са видни от представените и приобщени към делото писмени доказателства: писма изх. №247/03.07.2009г. и вх. № 94-00-1170/ Л.0Р.2ОО9г. от сдружение „Музикаутор" в които произведенията са идентифицирани е техните автори, посочено е, че същите или техни наследници са членове на „Музикаутор" или на съответните чуждестранни авторски дружества, потвърдено е, че между сдружение „Музикаутор" и тези дружества има договори за взаимно представителство, които в заверени копия са приложени към писмото. Приложени са удостоверения за наследници на починалите автори; Договор между английското дружество Р&8 и сдружение "Музикаутор" от 1 юни 1994 г. - Чл. 3 от него относно обема на правата на Музикаутор и чл. 18 относно срока; Договор между Бродкест Мюзик Инк. /ВМІ/ и сдружение "Музикаутор - в заверено копие - чл. 3 относно обема на правата на „Музикаутор", чл. 1 относно срока и територията; писмо от Бродкест Мюзик Инк за удължаване на срока на договора по предходната точка от 13 януари 2005г.; договор между холандското дружество BUMA и сдружение “Музикаутор” за взаимно представителство от 1 август 1993г.- чл. 1 относно правата на „Музикаутор; договор между шведското дружество STIM и сдружение „Музикаутор” от 1 януари 1996г.- чл. 1 ал.2 относно правата на „Музикаутор”; договори между американското дружество ASCAP и сдружение „Музикаутор” от 1 август 1993г. до 31 декември 1993г. и 1 август 1993г. до 30 юни 1994г.; писмо от ASCAP до Цеца Ефтимова –изпълнителен директор на „Музикаутор” относно продължаване на договори за представителство с една календарна година и възможност за автоматично продължаване на срока. Иска се потвърждаването на съдебния акт на първоинстанционния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура Пловдив намира, че жалбата е неоснователна, не излага подробни съображения. 

Пловдивският административен съд провери законосъобразността и обосноваността на постановеното решение във връзка с направените от касатора оплаквания и намери следното: Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и 213 от АПК, следователно е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка, а именно, че на 17/18.06.09г. Л. А. - главен експерт в Отдел „Инспекторат по авторско право" към Дирекция ДАПСП при Министерство на културата, съвместно със служители на Икономическа полиция при ОД на МВР- гр.Пловдив са извършили проверка за спазване на ЗАПСП в заведение „Мармалад", стопанисвано от „Лъки Партнърс" ООД - гр.Пловдив. Заведението, находящо се също в гр.Пловдив, било посетено в периода между 00.00ч и 01.00ч. Чуждестранните и българските популярни песни били записани от главен експерт А. Около 01.00ч проверяващите се легитимирали и поискали от салонния управител – свидетелят Ф. Ф., тъй като управителката на дружеството отсъствала, да представи документи за наличие на права по изпълнението на отбелязаните от него песни в караоке формат. Последният обяснил, че друга фирма извършва това представяне, а не дружеството, стопанисващо самото заведение. Иначе представил удостоверение за категоризация- две звезди и други документи. Оставена е покана до управителката на „Лъки Партнърс" ООД, като същата е следвало да се яви в Дирекция „Авторско право и сродните му права". При явяването й не били представени никакви документи, овластяващи „Лъки Партнърс"ООД да ползва песните в караоке формат. Срещу дружеството е съставен АУАН № 1106/03.07.09г. за нарушение по чл.97, ал.5, т.1 предл. първо от ЗАПСП. Били постъпили и отговори от съответните дружества, които извършвали управление на авторските права по изпълнените в нощта на проверката песни. Сред тях нямало такива, предоставящи право за използване на произведенията на „Лъки Партнърс" ООД. Въз основа на АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление.

ПРС е коментирал и договорът от 08.01.2008г. между „Лъки Партнърс" ООД и ЕТ “Грифон - Донка Андреева" гр.София, съгласно който последният извършва услугата формат караоке.

Следва да се посочи, че пред касационната съдебна инстанция не се ангажираха писмени доказателства, които да водят до промяна на фактическата обстановка, установена от ПРС. Съдът намира, че правните изводи на първоинстанционния съд са правилни и законосъобразни. Правилно е възприето, че понятието-ползвател на произведение е изрично уредено в ЗАПСП, като §2, т.6 определя, че това са физическите и юридическите лица, като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни организации, кабелни оператори, заведения за обществено хранене и забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в Интернет и други, които довеждат произведението до знанието на читателите, зрителите и слушателите пряко или чрез други лица - разпространители. Действително „Лъки Партнърс"ООД в стопанисваното от него заведение, макар чрез друг правен субект, е довело до знанието на неограничен брой лица съответните произведения. Действително „Лъки Партнърс"ООД е нарушил изискванията на чл.97, ал.1, т.5 от ЗАПСП, тъй като е организирало публично изпълнение в бар-ресторант “Мармалад” в гр. Пловдив, ул. “Братя Пулиеви” № 3 чрез запис на музикални произведения, като е съществено и обстоятелството, че едва след извършване на проверката е сключен договор за придобиване правото за публично изпълнение на музикални произведения. 

При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци, които да са основания за отмяна, обезсилване или обявяване на нищожност.По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІV съставР Е Ш И :ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1474 от 30.07.2010г., постановено по НАХД № 144/2010г.на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №1106/14.12.2009г. на Зам.Министъра на Министерство на културата -гр.София, с което на "Лъки Партнърс" ООД, ЕИК ***, адрес гр.***, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 /триста/лева за нарушение по чл.97, ал.1, т.5 от ЗАПСП.  Решението е окончателно.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1