Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Решение на Русенския районен съд по чл.81 от ЗМГО.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският районен съд... Х наказателен състав...... в публично  

заседание на шестнадесети септември двехиляди и единадесета година в състав

Председател: Ралица Русева при секретаря О. П. и в присъствието на

прокурора....... , като разгледа докладваното от съдията НАХД

№ 1525 по описа за 2011 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от „Компас" ООД със седалище гр.Русе, срещу наказателно постановление № 66/2011 г. от 02.05.2011 г. на директор в дирекция „Правно осигуряване и спорове" в Патентно ведомство на Република България, с което за административно нарушение по чл.81 ал.1 от ЗМГО вр.чл.13 ал.П т.2 от ЗМГО-предлагане за продажба на стоки, означени със знаци, сходни с регистрирана вече търговска марка, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева.Представляващият дружеството- жалбоподател иска отмяна на постановлението поради незаконосъобразност.

Ответникът по жалбата не се ангажира със становище по същество.

Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните фактически обстоятелства:

На 24.11.2010 г., след постъпил сигнал, Е.В.-главен експерт в Патентно ведомство на Република България, проверил търговски обект, намиращ се в гр.Сливо поле, обл.Русе по ул."Бузлуджа" № 2.Установено било, че се касае до магазин, стопанисван от търговско дружество"Компас" ООД, в който се търгуват строителни материали.При извършената проверка се констатирало, че се предлагат за продажба и строително лепило, означено със знаци „ТЕРАФИКС".Част от стоките от този вид били иззети за експертизиране поради жалба на друг търговец- „Марисан и Колев" ООД, че е налице нарушение по Закона за марките и георгафските означения, поради сходство на наименованието на продукта с регистрираната търговска марка „ТЕРАФЛЕКС".Възоснова на иззетите веществени доказателства при проверката, приключила със съставянето на АУАН от 24.11.2010 г. за нарушение по чл.81 ал.1 от ЗМГО, е изготвено експертно становище от държавен експерт в отдел „Правно осигуряване", сектор АНО при ПВ на РБ. Според същото действително е налице сходство между надписа върху въпросното лепило- „Терафикс" и словната марка „Терафлекс", регистрирана под № 49436, установено е и сходство в предназначението на стоките.Въз основа на тези „прилики" било прието, че съществува вероятност от объркване на потребителите, изразяваща се в погрешна представа относно действителния произход на означените стоки.

При така установените обстоятелства, на 02.05.2011 г. е издадено обжалваното наказателно постановление.В хода на административнонаказателното производство до момента, от страна на дружеството жалбоподател се възразява по констатациите, като се твърди, че нарушения не са налице и не следва да се приема наличието на сходство между наименованието на продуктите, поради изписването им на различни езици и поради упражняването на търговска дейност от страна на всяко от цитираните по- горе дружества, на територията на различни населени места- съответно гр.Русе и гр.Сливо поле.

Изложените обстоятелства съдът приема за доказани от приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства- експертно становище, библиографска справка, обяснения от управителя на „Компас" ООД, АУАН № 154/24.11.2010 г., протокол за изземване на веществени доказателства, констативен портокол от 24.11.2010 г., кореспонденция между представител по индустриалната собственост и ПВРБ, справка от Търговски регистър, свидетелство за регистрация на марка.

Анализа на доказателствата налага следните правни изводи:

Жалбата е допустима, тъй като е подадена в срок.Разгледана по същество, е неоснователна.

От приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства безспорно се установява, че на 12.11.2004 г. дружеството „Марисан и Колев" ООД със седалище гр.Русе, регистрирало словна марка „Терафлекс" за химически продукти, предназначени за промишлеността, науката, селското стопанство, адхезиви /лепила/ за промишлеността.Няма спор и относно обстоятелството, че към 24.11.2010 г. дружеството жалбоподател „Компас" ООД стопанисвало в гр.Сливо поле, обл.Русе търговски обект, в който се предлагал за продажба и продукт- лепило „Терафикс". По делото не се спори, че двете стоки са сходни по предназначение съобразно характеристиките си.Съдът счита, че в производството се доказва и факта, че продуктите са със сходни фонетични означения.Съображения в тази посока са подробно изложение в експертното становище на Патентното ведомство, а звученето на наименованията, отличаващо се с разлики само в 2 звука, единствено потвърждава тези изводи

Съгласно нормата на чл.81 ал.1 от ЗМГО лице, което използва в търговската дейност по смисъла на закона /чл. 13/ стоки или услуги, означени със знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател, подлежи на санкциониране.Търговска дейност според цитираният текст на чл.13 от ЗМГО е предлагането на стоките за продажба с поставен съответен знак на опаковката.При установените обстоятелства няма съмнение, че „Компас" ООД осъществявало към момента на проверката търговска дейност според ЗМГО и нарушило нормата на чл.81 ал.1 от ЗМГО, тъй като предлагало за продажба продукт със сходни характеристики и наименование на такъв, по отношение на който има вече регистрирана търговска марка от „Марисан и Колев" ООД със седалище гр.Русе, действаща към датата на нарушението.Ирелевантно е на територията на кое населено място е сторено това, доколкото се касае до дейност, упражнявана на територията на страната, още повече, касае се до населени места, разположени в непосредствена близост, а и по делото не са събирани доказателства ограничило ли е търговската си дейност в гр.Сливо поле дружеството- жалбоподател.Необходимо е да се посочи, че предлагането на стоки за продажба в търговски обект е само един от признаците на упражнявана дейност от търговец, регистриран по българското право.Неоснователни са и възраженията относно изписването на наименованието на продукта на български език или латиница, тъй като от доказателствата по делото се установява, че марката е регистрирана при изписване и на кирилица и със съответната латинска транскрипция.Извършването на нарушението е правилно установено и доказано.

При изложеното, обжалваното постановление се явява обосновано и законосъобразно и в частта на определеното административно наказание.Наложената имуществена санкция е индивидуализирана в минимален размер от 1000 лева, като очевидно наказващият орган е съобразил факта, че се касае до първо нарушение и не са установени други обстоятелства, които да мотивират завишаване на наказанието.Отнемането в полза на Държавата на приложените по делото като веществени доказателства 6 бр. чувалчета, хартиени от 25 кг със строително лепило, също е законосъобразно постановено предвид разпоредбата на чл.81 от ЗМГО.


По тези съображения и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 67/2011 г. на директор дирекция „Правно осигуряване и спорове" в Патентно ведомство на Република България, с което на „Компас" ООД, БУЛСТАТ 117110769, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул."Солун" № 24, с управител Христо Атанасов Мойсев, за нарушение по чл.81 ал.1 от ЗМГО, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 /хиляда/ лева и е постановено отнемане в полза на Държавата на 6 /шест/ броя хартиени чувалчета от 25 кг строително лепило.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му, пред Административен съд- Русе.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1