Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Наредба за секретните патенти.

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1993 Г.,
 Обн. ДВ. бр.81 от 24 Септември 1993г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, възникващи при подаването и засекретяването на заявки за патенти за изобретения или полезни модели, свързани с отбраната и сигурността на страната, наричани по-нататък "секретни заявки", издаването на секретни патенти за тях, наричани по-нататък "секретни патенти", както и тяхното използване и разсекретяване.

Чл. 2. Дейностите, свързани със секретни заявки и патенти, се извършват в съответствие с действуващите нормативни актове по опазване на държавната тайна в Република България.

Чл. 3. Специализираните патентни отдели на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, наричани по-нататък "патентен отдел", разглеждат и решават въпросите, свързани със засекретяване и разсекретяване на секретни заявки и патенти.

Чл. 4. Функциите на патентните отдели на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи произтичат от Закона за патентите и свързаните с него нормативни актове и се определят от съответния министър съгласувано с председателя на Патентното ведомство.

Чл. 5. (1) Патентното ведомство осигурява по всяко време достъп до секретните заявки и патенти на упълномощени представители на съответния патентен отдел на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи.
(2) Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи осигуряват достъп до секретни материали, свързани със заявки за секретни патенти, на упълномощени представители на Патентното ведомство.

Чл. 6. (1) Патентните отдели на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи осъществяват представителство пред Патентното ведомство по отношение на заявки, създадени в системата на двете министерства, когато те са заявители.
(2) Заявител, извън посочените в ал. 1 случаи, поискал издаване на секретен патент, извършва действие пред Патентното ведомство лично или чрез патентния отдел на Министерството на отбраната или на Министерството на вътрешните работи.
(3) По заявка за патент, подадена в Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост и засекретена в процеса на експертизата, ведомството прекратява действията на представителя по тази заявка и го поканва да подпише декларация, с която се задължава да не разпространява информацията по нея. Патентното ведомство уведомява заявителя за прекратяването на действията на представителя му по заявката и го уведомява, че може да извършва действия пред ведомството по реда на ал. 2.

Глава втора.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ПАТЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЯХНАТА СЕКРЕТНОСТ 
Чл. 7. (1) Заявки за патент за изобретения и полезни модели, създадени в системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи или друга организация по договор с тях, преди подаването им в Патентното ведомство постъпват за преценка за секретност в патентния отдел на съответното министерство.
(2) Заявки за патент за изобретения и полезни модели, по които заявител е Министерството на отбраната и/или Министерството на вътрешните работи, се оформят и подават в Патентното ведомство от патентния отдел на съответното министерство.
(3) Когато заявката по ал. 1 и 2 е за изобретение или полезен модел, свързани с отбраната и сигурността на страната, патентният отдел на Министерството на отбраната или на Министерството на вътрешните работи подава секретна заявка, като към документите по заявката прилага и решение за секретност. В този случай Патентното ведомство засекретява заявката при подаването и я разглежда по реда, определен от председателя на Патентното ведомство.

Чл. 8. (1) По подадена директно в Патентното ведомство заявка за патент се извършва проверка за наличие на връзка на изобретението или полезния модел, разкрита в заявката, с отбраната и сигурността на страната. Проверката се извършва в двуседмичен срок от датата на подаването на заявката с участието на упълномощени представители на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, привлечени като нещатни сътрудници съгласно ал. 3 на чл. 47 от Закона за патентите.
(2) В срока по ал. 1 Патентното ведомство изпраща на патентните отдели на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи документите по заявка, която се предполага, че е свързана с отбраната и сигурността на страната, или по която заявителят е поискал преценка за секретност, и уведомява заявителя за това.
(3) Патентното ведомство може по собствена инициатива да поиска преценка за секретност и в процеса на експертизата.
(4) Заявки по ал. 2 и 3 се считат за секретни до вземане на решение относно секретността им.
(5) Патентните отдели на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи подготвят и изпращат в Патентното ведомство решение за секретност в двумесечен срок от датата на изпращане на документите по заявката от Патентното ведомство.
(6) Патентното ведомство засекретява заявка за патент, по която е постъпило поне едно решение за секретност в съответствие с ал. 5, и уведомява писмено заявителя за последиците от решението.
(7) Когато решенията на патентните отдели на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи не потвърждават секретността, заявката се разглежда от Патентното ведомство по общия ред.

Чл. 9. Патентния отдел на министерството, засекретило заявката за патент или патента, в едномесечен срок от искането на Патентното ведомство издава разрешение за противопоставяне на съответната секретна заявка или патент или на части от тях със своя приоритет на по-късно подадени идентични секретни заявки.

Чл. 10. (1) Секретните заявки и патенти се съхраняват в Патентното ведомство.
(2) Копия на заявките и патентите по ал. 1 се съхраняват в патентните отдели на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи.
(3) Материали по секретни заявки и патенти не се връщат на изобретателите и на заявителите.

Чл. 11. Секретни заявки могат да се подават и да се патентоват в чужбина само след писмено разрешение от патентния отдел на министерството, засекретило заявката за патент.

Глава трета.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕКРЕТНИ ЗАЯВКИ И ПАТЕНТИ
Чл. 12. (1) Изобретение или полезен модел - обект на секретна заявка или когато за него е издаден секретен патент, може да бъде предмет на лицензионен договор или продажба.
(2) Сключване на договори за лицензия или продажба по реда на ал. 1 е допустимо само след предварително писмено съгласие на патентния отдел на Министерството на отбраната и/или на Министерството на вътрешните работи.
(3) Патентното ведомство извършва вписване в държавния регистър на договор за лицензия или продажба при условията на ал. 2.
(4) Когато не са спазени условията по ал. 2, Патентното ведомство установява това нарушение с акт, отказва вписването, уведомява патентния отдел на Министерството на отбраната и/или на Министерството на вътрешните работи и издава наказателно постановление.

Чл. 13. (1) Принудителна лицензия за секретен патент може да бъде предоставена само от Министерския съвет по искане на Министерството на отбраната и/или на Министерството на вътрешните работи.
(2) Когато в Патентното ведомство постъпи искане от заинтересувано лице за предоставяне в негова полза на принудителна лицензия за използване на защитено със секретен патент изобретение, ведомството изпраща документите в Министерския съвет, като уведомява за това Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.

Чл. 14. (1) Когато секретен патент е издаден за служебно изобретение, възнаграждението на изобретателя се определя съгласно ал. 5 на чл. 15 от Закона за патентите, като се взема предвид и ефектът на изобретението за сигурността и отбраната на страната.
(2) Когато е издаден секретен патент, на патентопритежателя се дължи справедливо възнаграждение от министерството, взело решение за засекретяване на заявката и патента, за периода от издаване на патента до сключване на лицензионен договор или договор за продажба или до разсекретяването му.

Глава четвърта.
РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ
Чл. 15. (1) Патентните отдели на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи ежегодно преразглеждат решенията по ал. 5 на чл. 8 относно секретните заявки и патенти и уведомяват писмено Патентното ведомство за промените.
(2) Патентното ведомство уведомява писмено заявителя или патентопритежателя за промените по ал. 1 и предприема необходимите действия по разсекретяване на заявката за патент или на секретния патент.

Чл. 16. (1) Подадените в Патентното ведомство искания за разсекретяване от заявители или патентопритежатели извън системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи се изпращат в двуседмичен срок на патентния отдел на министерството, засекретило заявката или патента.
(2) Патентните отдели на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи разглеждат в тримесечен срок постъпилите искания за разсекретяване и уведомяват Патентното ведомство за взетото решение.

Чл. 17. Председателят на Патентното ведомство разсекретява заявка за патент или патент в едномесечен срок след получаването на писмено решение за разсекретяване от патентния отдел на Министерството на отбраната и/или на Министерството на вътрешните работи.

Допълнителни разпоредби

§ 1. За служебните изобретения, създадени в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи по смисъла на чл. 15 от Закона за патентите, работодател е съответния министър.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Заявки, за които е отказано издаването на патент за изобретение или за полезен модел, създадени в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи или в друга организация по договор с тях, се разглеждат от съответното министерство като предложения с полезен ефект при условия и по ред, установени от съответния министър.

§ 3. Министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи издават правилници за функциите на специализираните патентни отдели и други разпоредби за организацията на патентната дейност и за прилагането на тази наредба в системата на двете министерства.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи и на председателя на Патентното ведомство.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1