Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи.

Приета с ПМС № 158 от 16.04.1997 г., обн., ДВ, бр. 33 от 22.04.1997 г., в сила от 22.04.1997 г.
кн. 5/97 г., стр. 359
т. 12, р. 5, № 335

    Глава първа
    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    Чл. 1.  С тази наредба се определя редът за регистриране на наименованията на артистичните групи.
    Чл. 2.  (1) Наименованията на артистичните групи се регистрират в регистър за наименованията на артистичните групи в Министерството на културата.
    (2) Регистърът е общодостъпен.  Всеки може да иска справки или издаването на документ за вписано в регистъра обстоятелство.
    Глава втора
    РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕТО
    Чл. 3.  (1) За регистриране на наименованието на артистичната група се подава заявление до министъра на културата от участниците в групата или от упълномощено от тях лице.
    (2) Заявлението трябва да съдържа:
    1.  наименованието на групата, изписано на кирилица, а по желание на заявителя - и на латиница;
    2.  артистично-изпълнителската дейност на групата;
    3.  имената, единния граждански номер и адреса на лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) да представлява групата;
    4.  имената и адресите на всички участници в групата към момента на подаване на заявлението.
    (3) Към заявлението се прилагат:
    1.  пълномощното по ал. 2, т. 3;
    2.  декларация от упълномощеното лице, че в едномесечен срок от прекратяване дейността на артистичната група се задължава да уведоми писмено министъра на културата.
    Чл. 4.  (1) Когато заявлението не отговаря на изискванията по чл. 3, министърът на културата уведомява писмено заявителите да отстранят допуснатите нередовности.
    (2) Ако заявителите не отстранят нередовностите в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, заявлението за регистрация не се разглежда.
    Чл. 5.  (1) Министърът на културата разглежда заявленията по реда на тяхното постъпване и издава заповед за вписване наименованието на артистичната група.
    (2) Заповедта се издава в едномесечен срок от получаване на заявлението, съответно от отстраняване на недостатъците по реда на чл. 4, ал. 1.
    Чл. 6.  (1) След влизането в сила на заповедта по чл. 5 се извършва регистрация на наименованието на артистичната група чрез вписване в регистъра.
    (2) На вписване подлежат обстоятелствата по чл. 3, ал. 2.
    Чл. 7.  След регистрацията на наименованието на артистичната група се издава удостоверение, което съдържа наименованието, артистично-изпълнителската дейност, името и адреса на лицето, което представлява групата.
    Чл. 8.  С регистрирането на наименованието се признава правото за изключителното му използване по смисъла на чл. 83 ЗАПСП.
    Чл. 9.  (1) Министърът на културата отказва регистрация на наименованието на артистична група с мотивирано решение, когато наименованието повтаря:
    1.  наименование, което вече е регистрирано за същата артистично-изпълнителска дейност;
    2.  наименование на световноизвестна група със същата артистично-изпълнителска дейност;
    3.  наименование на артистична група, дадено по реда на Указ № 1315 за наименованията (ДВ, бр. 55 от 1975 г.);
    4.  наименование на артистична група, създадена по силата на нормативен акт.
    (2) Мотивираното решение за отказ се съобщава на заявителя писмено в 14-дневен срок.
    Чл. 10.  Регистрираното наименование се заличава:
    1.  по искане на участниците в артистичната група или на упълномощено от тях лице;
    2.  когато с влязло в сила съдебно решение е уважено искането по чл. 83, ал. 3 ЗАПСП;
    3.  след изтичане на 10 години от прекратяването на дейността на артистичната група.
    Чл. 11.  Заповедта на министъра на културата за регистрация на наименованието на артистичната група, мотивираното решение за отказ за регистрация, както и непроизнасянето в срока по чл. 5, ал. 2 се обжалват по реда на Закона за административното производство.

    ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
    § 1.  "Наименование на световноизвестна група" по смисъла на тази наредба е наименование на изпълнителска формация, което се свързва с характерни и присъщи само на нея изразни средства и което въвежда в аудиторията определено познавателно отношение.
    ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
    § 2.  (1) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата подадените заявления за регистрация следва да се приведат в съответствие с изискванията й.
    (2) При извършване на регистрацията се взема предвид поредността на депозираното заявление.
    § 3.  Наредбата се издава на основание чл. 83, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
    § 4.  Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на културата.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1