Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявки за регистрация на промишлен дизайн, наричани по-нататък "заявките".

Чл. 2. В една заявка могат да се включат един или няколко дизайна. Когато заявката се отнася до няколко дизайна, продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, е необходимо да принадлежат към:
1. един клас на Международната класификация на моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно, или
2. един и същ комплект, или
3. композиция от изделия.

Глава втора.
ОФОРМЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА
Раздел I.
Подаване на заявка
Чл. 3. (1) Заявката се подава в Патентното ведомство директно, по пощата или по телефакс.
(2) Когато заявката е подадена по телефакс, оригиналните материали по нея трябва да се представят в Патентното ведомство в едномесечен срок от получаването на факсимилето на заявката.

Раздел II.
Изисквания към заявката
Чл. 4. (1) Заявката съдържа следните документи:
1. заявление за регистрация;
2. копия от изображенията на дизайна;
3. документ за платени такси;
4. пълномощно, когато се подава чрез местен представител по индустриална собственост съгласно чл. 5 от Закона за промишления дизайн (ЗПД), наричан по-нататък "представителя";
5. приоритетно свидетелство, когато се претендира за конвенционен приоритет;
6. кратко описание на особеностите на дизайна - до 100 думи, представено по инициатива на заявителя.
(2) Документите се подават на български език. Когато са подадени на друг език, установената дата на подаване съгласно чл. 31, ал. 2 ЗПД се запазва, ако в тримесечен срок от тази дата те бъдат представени в превод на български език. Превод на приоритетното свидетелство се представя само при необходимост след поискване от Патентното ведомство.

Чл. 5. Заявлението за регистрация се подава в един екземпляр по образец на Патентното ведомство и съдържа:
1. идентификационни данни на заявителя:
а) когато заявителят е физическо лице, се посочват името, презимето и фамилията, държавата, на която е гражданин, или държавата, в която има постоянно местожителство, както и неговият адрес;
б) когато заявителят е юридическо лице, се посочват неговото наименование, седалището и адресът на управление в съответствие със съдебната регистрация, видът на юридическото лице и държавата, в която извършва действителна търговска или производствена дейност;
2. идентификационни данни на представителя, ако е упълномощен такъв - име и адрес;
3. адрес за кореспонденция в Република България - адресът, посочен от заявителя или представителя, на който ще се води кореспонденцията; когато не е посочен такъв адрес, кореспонденцията се води на адреса на заявителя, посочен първи в заявлението; когато заявителите са повече от един, те могат да посочат общ адрес за кореспонденция;
4. претенция за приоритет, ако се претендира за такъв, като при конвенционен приоритет се посочват датата и държавата на предходната заявка, а при приоритет от национална заявка - входящият є номер;
5. име и адрес на автора или на авторите на дизайна;
6. брой на дизайните, за които се иска закрила;
7. списък на продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът, с указание за класификационния индекс по Международната класификация на моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно;
8. изображения на дизайна;
9. опис на представените изображения;
10. опис на приложените към заявката документи;
11. искане за регистрация, представляващо изричното волеизявление на заявителя за регистрация на заявения дизайн;
12. името и подписа на заявителя или на неговия представител; когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, се посочва и длъжността на лицето, подписало заявлението, като се поставя и печат.

Чл. 6. (1) Изображенията на дизайна или на продуктите, в които той е включен или към които е приложен, трябва да представят дизайна в един основен изглед и в толкова допълнителни изгледи, колкото са необходими за ясно, пълно и детайлно разкриване на дизайна, за който се иска закрила. На всяко изображение се отбелязва видът на изгледа, например "основен изглед", "изглед отзад", "изглед отгоре" и пр.
(2) Когато заявката включва няколко дизайна, се представят изображения съгласно ал. 1 на всеки от тях или на продуктите, към които те са включени или към които са приложени.
(3) Продуктите трябва да бъдат представени в позицията, в която те обикновено се използват. Когато продуктите могат да се затварят, сгъват, трансформират и пр., те трябва да се представят в отворено положение (например хладилници, телефонни будки) или в сглобен вид (например кухненски уреди, прахосмукачки).
(4) При комплект или композиция от изделия се представят изображения съгласно ал. 1 на комплекта или на композицията в цялост. Изображения на всяко от изделията, включени в комплекта, или на фрагменти от композицията се представят по желание на заявителя.
(5) Когато заявката се отнася до опаковка, изображенията се представят без изделието за опаковане. В този случай може да бъде представено и изображение на разгъвката на опаковката.
(6) Фотографските изображения трябва да са направени при равномерно осветление, върху неутрален фон и без странични предмети. Графичните изображения трябва да са контрастни, изчертани с плътни линии и да представят дизайна или продуктите, към които той е включен или към които е приложен, в перспектива.
(7) При претенция за цветове се представят цветни изображения.
(8) Изображенията за всеки дизайн или продукт, към който дизайнът е включен или към който е приложен, се номерират последователно с арабски цифри, като се започва от основния изглед. Ако един дизайн или продукт е представен с допълнителни изгледи, номерацията трябва да включва две цифри, разделени с точка, например 1.1, 1.2 и т.н. - за първия дизайн, съответно продукт, и 2.1, 2.2 и т.н. - за втория дизайн или продукт и пр.
(9) Изображенията трябва да бъдат с размери не по-малки от 3/4 см и не по-големи от 14/24 см.
(10) Към заявлението се прилагат и по две копия на всяко изображение. Копията на представени цветни изображения могат да бъдат черно-бели. На обратната страна на копията на изображенията се изписват номерът, наименованието на продукта и видът на представяне, например "основен изглед", "изглед отзад", "изглед отгоре" и пр.

Чл. 7. (1) Кореспонденцията до Патентното ведомство задължително съдържа входящия номер на заявката и подписа на заявителя или на неговия представител.
(2) Кореспонденцията по телефакс се счита за получена, ако в едномесечен срок от датата на получаване на факсимилето в Патентното ведомство се представи оригиналът.
(3) Изходящата кореспонденция, определяща срокове за действие от страна на заявителя, се изпраща с обратна разписка, която удостоверява датата на получаването є. Когато в обратната разписка не е вписана тази дата, за дата на получаване се счита датата на пощенското клеймо на получаващата ПТТС.

Раздел III.
Представителство
Чл. 8. (1) Когато по заявката е упълномощен представител или патентен специалист съгласно § 3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1994 г. и бр. 41 от 1997 г.), към нея се прилага пълномощно. Когато заявителите са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България.
(2) Пълномощното по ал. 1 трябва да съдържа: името и адреса на заявителя; името и адреса на представителя или на представителите от регистъра на Патентното ведомство с правоспособност в областта на промишления дизайн; входящия номер и датата на заявката; действията, за които представителят е упълномощен; подписите на заявителите или на техен представител; датата на упълномощаването и печата на юридическото лице. Когато е упълномощен патентен специалист, в пълномощното се посочват и номерът, и датата на трудовия договор.
(3) Пълномощното се представя по образец на Патентното ведомство или в друга форма, избрана от заявителя.
(4) Когато представеното пълномощно е на друг език, то трябва да се легализира в отдел "Консулски" на Министерството на външните работи на Република България, освен в случаите, когато легализацията не се изисква при условията на взаимност.
(5) Когато с пълномощното представителят е упълномощен по няколко заявки, се изисква копие на пълномощното за всяка заявка. Верността на копията с оригиналното пълномощно се удостоверява с подписа на представителя.
(6) Когато представителят действа чрез преупълномощаване, се представя пълномощно, доказващо, че лицето, което го е упълномощило, има такова правомощие. Този документ или заверено негово копие съгласно ал. 5 се прилага към пълномощното на представителя.
(7) За оттегляне на упълномощаването Патентното ведомство трябва да бъде уведомено писмено.
(8) За оттегляне на заявката е необходимо изрично упълномощаване.

Глава трета.
ЕКСПЕРТИЗА
Раздел I.
Формална експертиза
Чл. 9. (1) Документите по заявката, подадени в Патентното ведомство, постъпват в отдел "Формална експертиза", където се проверява дали са изпълнени изискванията за установяване дата на подаване съгласно чл. 31, ал. 2 ЗПД.
(2) Когато изискванията по ал. 1 са изпълнени, заявката се вписва във Входящия регистър на Патентното ведомство за заявките за дизайн и на заявителя се съобщава писмено входящият є номер и установената дата на подаване. За вписаната заявка отдел "Формална експертиза" съставя досие.
(3) Когато заявката е подадена по телефакс и отговаря на изискванията на ал. 1, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след срока по чл. 3, ал. 2, за дата на подаване се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството.
(4) Когато изискванията по ал. 1 не са изпълнени, не се получава заявителски номер, а получените документи се завеждат в общия регистър на Патентното ведомство и се връщат на заявителя.

Чл. 10. (1) За всяка заявка с установена дата на подаване отдел "Формална експертиза" проверява:
1. дали заявителят отговаря на изискванията на чл. 2 ЗПД;
2. наличието на документите по чл. 32 ЗПД и данните в тях;
3. класификационния индекс по Международната класификация във връзка с изискванията на чл. 33 ЗПД;
4. съответствието между описа, броя на представените изображения и техните копия.
(2) Отдел "Формална експертиза" проверява и размера на платените такси в платежния документ за заявяване, експертиза и приоритет и дали те отговорят на размера, предвиден в Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство съгласно чл. 6 ЗПД. Въз основа на този документ отдел "Формална експертиза" изготвя фиш за платени такси, който влага в досието на заявката. Фишът трябва да съдържа входящия номер на заявката, точките от действащата тарифа, по които е извършено плащането, платените суми, номера и датата на платежния документ.
(3) Ако отдел "Формална експертиза" констатира недостатъци по ал. 1 и 2, на заявителя се съобщава за констатираните недостатъци и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им.
(4) Ако заявителят не отстрани недостатъците, не отговори или възрази неоснователно, държавният експерт от отдел "Формална експертиза" взема решение за прекратяване на производството по заявката.
(5) Когато се установи, че в искането е посочено като представител лице, вписано в регистъра на представителите с правоспособност в областта на дизайна, но което няма надлежно оформено пълномощно съгласно чл. 8, ал. 2 и 4, лице, което не е вписано в регистъра по т. 1 или патентен специалист съгласно чл. 8, ал. 2, но без надлежно оформено пълномощно, отдел "Формална експертиза" поканва заявителя или неговия представител да отстрани констатираните недостатъци в срока по ал. 3. Ако недостатъците не бъдат отстранени в случаите на задължително представителство по чл. 5, ал. 2  ЗПД, държавният експерт от отдел "Формална експертиза" взема решение за прекратяване на производството. Когато заявителят има постоянно местожителство или седалище в Република България, производството продължава, като кореспонденцията се води със заявителя.
(6) Когато отдел "Формална експертиза" установи, че претенцията за приоритет не е направена съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и 2 ЗПД и/или не е приложено приоритетно свидетелство, и/или не е заплатена такса за приоритет, той уведомява заявителя, като го поканва да отстрани недостатъците в срока по ал. 3.
(7) Ако заявителят се съгласи с мотивите за отхвърляне на претенцията за приоритет, отдел "Формална експертиза" определя приоритета от датата на подаване на заявката. Ако заявителят неоснователно поддържа претенцията си за приоритет или не отговори в предоставения му срок, или не представи приоритетно свидетелство и такса в срока по чл. 35, ал. 2, т. 5 ЗПД, държавният експерт от отдел "Формална експертиза" взема решение за прекратяване на производството.
(8) За заявките, комплектувани с необходимите документи, се уточнява класът по действащата редакция на Международната класификация на моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно и се подават в отдел "Промишлен дизайн" за експертиза.

Чл. 11. (1) Отдел "Промишлен дизайн" проверява определения клас по действащата редакция на Международната класификация. При необходимост определеният клас се коригира, като промяната се съобщава на заявителя. Държавният експерт от отдел "Промишлен дизайн" извършва и класиране до подклас.
(2) Когато се претендира за приоритет, държавният експерт проверява дали разкритият дизайн в предходната заявка съответства на заявения дизайн. Ако не се установи съответствие, заявителят се уведомява, че претенцията му за приоритет е неоснователна и му се предоставя тримесечен срок за становище.
(3) Ако заявителят се съгласи с мотивите за отхвърляне на претенцията за приоритет, отдел "Промишлен дизайн" определя приоритета от датата на подаване на заявката. Ако заявителят неоснователно поддържа претенцията си за приоритет или не отговори в предоставения му срок, държавният експерт от отдел "Промишлен дизайн" взема решение за прекратяване на производството.
(4) Когато се претендира за приоритет от заявка, подадена в Република България ("вътрешен приоритет"), и тази претенция се уважи, по предходната заявка се взема решение за прекратяване на производството.
(5) При ползване на вътрешен приоритет, основаващ се на части от предходна заявка, производството по тази заявка продължава, като се изключва частта, за която се претендира за приоритет. Когато това е необходимо, заявителят представя нови изображения по предходната заявка. Изображенията не трябва да излизат извън обхвата на заявения дизайн.

Раздел II.
Експертиза по същество
Чл. 12. Експертизата по същество се извършва в едногодишен срок от постъпването на заявката в отдел "Промишлен дизайн" и обхваща следните етапи:
1. преценка дали заявеният дизайн отговаря на изискванията на чл. 3 ЗПД;
2. преценка дали заявеният дизайн не е изключен от защита;
3. проучване и преценка дали дизайнът е нов и не е идентичен на дизайн, посочен в чл. 37, ал. 1, т. 3, 4 и 5 ЗПД;
4. анализ на резултатите по т. 1, 2 и 3;
5. вземане на решение за отказ или за регистрация на дизайна.

Чл. 13. (1) Отдел "Промишлен дизайн" извършва проучване на материалите по заявката, като се преценява дали тя се отнася до видимия външен вид на продукт или на част от продукт или до особеностите на елемент (орнамент), който се прилага към видимия външен вид на продукт или на част от продукт. Отдел "Промишлен дизайн" определя кои са характерните особености на заявения дизайн съгласно чл. 3, ал. 1 ЗПД.
(2) При преценката отдел "Промишлен дизайн" установява дали особеностите на заявения дизайн се отнасят изключително до основни геометрични фигури - квадрат, куб, сфера и пр., или се отнасят до един цвят.
(3) Преценява се и дали продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, може да бъде получен по промишлен или по занаятчийски начин, т.е. да се възпроизвежда многократно. Продуктите, получени при многократно възпроизводство, трябва да съдържат всички характерни особености на дизайна, за който се търси закрила.

Чл. 14. Отдел "Промишлен дизайн" извършва преценка дали заявеният дизайн:
1. се отнася до компютърна програма;
2. попада в изключенията на чл. 11, ал. 2  ЗПД.

Чл. 15. (1) Отдел "Промишлен дизайн" извършва проучване във фонда на регистрираните дизайни с цел да се установи дали не съществува друг идентичен дизайн по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗПД, регистриран по национален или международен ред в Република България преди датата на подаване на заявката, съответно преди приоритетната дата.
(2) Отдел "Промишлен дизайн" извършва и проучване във фонда на подадените заявки по национален и международен ред с цел да се установи дали не съществува друг идентичен дизайн по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗПД, който е обект на национална или международна заявка с по-ранна дата на подаване, съответно приоритетна дата.
(3) Проучването по ал. 1 и 2 се извършва на базата на представените от заявителя изображения на заявения дизайн в определените при класирането класове съгласно Международната класификация.
(4) Подадените заявки за идентични дизайни, намерени при проучването по ал. 2, се вземат предвид, ако впоследствие дизайнът, разкрит в тях, се регистрира.

Чл. 16. (1) Анализът на резултатите от проучването се извършва въз основа на:
1. сравнението на заявения дизайн съгласно изображенията с най-близкия до него регистриран дизайн, намерен при проучването;
2. преценката дали заявеният дизайн отговаря на изискванията на чл. 13 и 14.
(2) Ако се установи, че заявеният и регистрираният дизайн са идентични, тъй като техните особености се различават само в несъществени детайли, които не влияят върху цялостното възприятие за тях, прави се заключение, че заявеният дизайн не е нов и не може да бъде регистриран.
(3) Ако се установи, че заявеният дизайн не отговаря на изискванията на чл. 13 и 14, прави се заключение, че той не е дизайн по смисъла на закона.

Раздел III.
Постановяване на решение
Чл. 17. (1) Когато след анализ на резултатите от проучването се установи, че заявеният дизайн или дизайните при множествена заявка отговарят на изискванията на чл. 13, 14 и 15 и могат да бъдат регистрирани, държавният експерт от отдел "Промишлен дизайн" уведомява заявителя, като му предоставя едномесечен срок за заплащане на такси за регистрация, издаване на свидетелство и публикация, като този срок не може да се продължава. След заплащане на таксите държавният експерт взема решение за регистрация и вписва дизайна/дизайните в Държавния регистър на промишлените дизайни, наричан по-нататък "Държавния регистър".
(2) Когато таксите по ал. 1 са заплатени при подаване на заявката, държавният експерт постановява решение за регистрация, без да уведомява предварително заявителя, и вписва дизайна/дизайните в Държавния регистър.
(3) Когато таксите за регистрация, издаване на свидетелство и публикация не са заплатени в тримесечния срок по ал. 1, заявката се счита за оттеглена.

Чл. 18. (1) Когато след анализ на резултатите от проучването се установи, че заявеният дизайн или някой от дизайните при множествена заявка не отговаря на изискванията на чл. 13, 14 и 15, държавният експерт от отдел "Промишлен дизайн" уведомява заявителя за констатираните недостатъци, като му предоставя тримесечен срок за становище и възражение. В съобщението се посочват всички основания и мотиви за отказ.
(2) Ако заявителят не отговори в предоставения му срок, не отстрани недостатъците, не ограничи заявката до дизайните, които могат да бъдат регистрирани, или възраженията му се преценят като неоснователни, държавният експерт от отдел "Промишлен дизайн" взема решение за отказ на регистрацията. Решението се взема не по-късно от един месец от изтичането на срока по ал. 1.
(3) Ако възраженията на заявителя се преценят като основателни или той ограничи множествената заявка до дизайните, които могат да бъдат регистрирани, се извършват действията по чл. 17.

Раздел IV.
Оттегляне, ограничаване и промени в заявката
Чл. 19. (1) Заявката за дизайн може да бъде оттеглена с писмено заявление от заявителя до вземане на решение по нея, като в този случай се счита, че заявката не е била подадена.
(2) Множествена заявка може да бъде ограничена, когато оттеглянето се отнася само до някои от дизайните.
(3) Оттеглянето или ограничаването се извършват, когато по заявката:
1. има категорично и недвусмислено писмено искане, което не съдържа допълнителни условия за оттеглянето и е подписано от всички заявители или от упълномощено от тях лице при спазване изискванията на чл. 16, ал. 1 ЗПД;
2. не е постъпил официален документ за прехвърляне на права или е постъпил такъв документ, но заявлението е подписано от правоприемниците или от техните представители;
3. не е постъпило съобщение от съда или от трето лице, че има спор за установяване на право на заявяване.
(4) Ако са изпълнени условията по ал. 3:
1. при оттегляне на заявката държавният експерт взема решение за прекратяване на производството, като тя се счита за неподадена;
2. при ограничаване на заявката заявителят се уведомява за това и ако е необходимо, се поканва да представи нови изображения.
(5) Ако някое от условията по ал. 3 не е изпълнено, заявителят се поканва да го изпълни. Когато той не отговори или не изпълни съответното условие, производството по заявката продължава, за което се уведомява заявителят.

Чл. 20. (1) В заявката могат да се внасят промени и поправки по отношение на:
1. името и/или адреса на заявителя;
2. очевидни грешки, които не засягат заявения дизайн.
(2) За извършване на промените и поправките по ал. 1 е необходимо заявителят да подаде изрична молба, придружена с документ за платена такса.

Глава четвърта.
ПОДАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН ПО РЕДА НА ХАГСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ
Чл. 21. За международна заявка, по която Република България е посочена страна, Патентното ведомство извършва експертиза по същество по реда на чл. 12-16.

Чл. 22. (1) Международната заявка, по която Република България е страна на произход, се подава лично или чрез представител директно в Международното бюро или чрез Патентното ведомство.
(2) Заявката се представя на френски или на английски език в 2 екземпляра, единият от които е в оригинал и представлява формуляр-образец на Международното бюро.
(3) Освен изображенията на дизайна или на продуктите, към които той е включен или към които е приложен, по преценка на заявителя могат да бъдат представени и екземпляри или макети от дизайна, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 3Б от Хагската спогодба.
(4) Към заявката се прилага документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство, и документ за платени такси към Световната организация за интелектуална собственост.
(5) Ако заявителят не е заплатил таксите по ал. 5, той се поканва в едномесечен срок да отстрани този недостатък. Ако таксите не бъдат внесени в посочения срок, материалите се връщат.
(6) Ако Патентното ведомство бъде уведомено от Международното бюро за недостатъци в международната заявка, то съобщава за тях на заявителя и му предоставя едномесечен срок за отговор. Ако недостатъците не бъдат отстранени в посочения срок, заявката се счита за изоставена по смисъла на Хагската спогодба.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Изделие" е обособена производствена и търговска единица, получена по промишлен или занаятчийски начин, предназначена за задоволяване на човешките потребности.
2. "Част от съставно изделие" е структурно обособен елемент, който е предназначен за сглобяване в това изделие и има самостоятелна търговска реализация - например волан или фар на автомобил, педал на велосипед, капачка за бутилка и др.
3. "Комплект от изделия" са самостоятелни, структурно обособени изделия, които са подчинени на единен образен или стилистичен принцип на външно оформление и имат общо предназначение - например сервиз за хранене, детска игра, мебелна гарнитура и др.
4. "Композиция от изделия" е стилистично съчетаване на изделия, имащи общ принцип на външно оформление - например вътрешна украса и обзавеждане за кухня, вагон-ресторант.
5. "Опаковка" е изделие, което служи за опаковане и/или транспортиране на друго изделие.
6. "Графичен символ" е условен знак, служещ за обозначаване или възприемане на обект, идея, образ и др.
7. "Печатен шрифт" е набор от букви, цифри и знаци, изписани по определен начин.

§ 2. Изделието, частта от съставно изделие, комплектът или композицията от изделия могат да бъдат:
1. Обемни (триизмерни) - например автомобил, машина, телефон, опаковка.
2. Плоскостни (двуизмерни) - например тъкани, покривки, тапети и др.
3. Обемно-плоскостни (комбинация от триизмерни и двуизмерни) - например облицовъчна плоча с орнаменти, кутия за опаковка с графично изображение и пр.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Експертизата на исканията за регистрация на промишлени образци, по които няма окончателно решение до влизането в сила на ЗПД, се извършва по реда на наредбата.

§ 4. Наредбата се издава на основание § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПД.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Патентното ведомство.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1