Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Оценка на интелектуална собственост.

 

 

Оценка на интелектуална собственост - авторски права, търговски марки, патенти, дизайни. Адвокат по интелектуална сосбтвеност. 

 

Оценката на обекти на интелектуална собственост представлява експертен процес на  остойностяване на имплементирания в тях авторски труд, известност и заемане на пазарен дял, чрез придаване на финансова равностойност на дълготрайните нематериални активи. Обектите на интелектуална собственост се делят на три основни групи – обекти на индустриална собственост, обекти на авторското право и обекти на селекционерски постижения.*

Освен тях съществува и един по- специфичен обект на интелектуална собственост - ноу-хау. Този обект не може да бъде причислен към нито една от посочените групи, но едновремено с това е съществена част от всяка една от тях. 

Всичките очертани групи и обектите, които те обединяват подлежат на оценка, която също е част от фирменото ноу-хау.

Оценката върху обекти на интелектуална собственост се изготвя от лицензиран оценител. Лицензирането се извършва от Агенцията по приватизация, въз основа на завършен специализиран курс за оценители и успешно положен изпит. Добре е заинтересованите от тази дейност да изискват от представилият им се оценител оригиналния документ, а не негово копие. 

 

Оценка може да бъде направена на всяко юридическо лице без значение от предмета на неговата дейност. Всяка стопанска структура притежава дълготрайни материални активи. Българските фирми за съжаление все още не им отдават необходимото значение. Често се подценява създадения през годините на значителен фонд от дълготрайни материални активи (ДМА). 

Стойността на оценката на цялостната интелектуална собственост на една фирма може да надвишава значително общата сума на дълготрайните й материални активи, в зависимост от конкретната дейност. Практиката сочи, че фирми, които притежават наложени на пазара търговски марки, работещи патенти или промишлени дизайни, въведени в производството, които са предмет и на изграден франчайзингов модел, формират значително по-висока стойност на ДМА, в сравнение с фирми, които не са изградили  посочените добри практики по отношение на интелектуалната си собственост.

След като оценката на ДМА бъде завършена, нейната финансова равностойност  може да бъде апортирана в капитала на дружеството. Счетоводителите на едноличните търговеци могат директно да извършат вписването й във втора точка от баланса. Останалите юридически лица – ЕООД, ООД и АД трябва да внесат искане за актуализиране на капитала в клона на търговския регистър, където е регистрирана фирмата.

Бизнес оценяването е една сравнително нова дейност за страната, която за фирмите на Запад е рутинна и дори задължителна при всякакви финансови сделки – при преобразуване на предприятия, при смяна на собствеността, образуване на смесени предприятия, преразпределяне на печалби, дори при кандидатстване за получаване на кредити или при застраховки. В процеса на приватизация тази дейност беше доста широко застъпена.

Търговските дружества започват да проявяват все по-голям интерес към оценката на обекти на интелектуална собственост, защото съзнават, че това е нещо изключително полезно за тях, носещо им редица предимства. Притеснението, което някои фирми като данъчни субекти имаха по отношение на данъчните им задължения след апорта се изясниха. Становището на Териториална данъчна дирекция – София гласи, че съгласно разпоредбите на ЗКПО това е едно счетоводно записване, при което съобразно един член се записва увеличаване на счетоводната печалба, а друг нарежда нейното отписване, т.е. при приключване на балансовата форма не се формира допълнително увеличение на данъчната тежест на фирмата. Въпросите за оценка, записване и амортизиране на дълготрайни нематериални активи се третират от националните счетоводни стандарти No 4, 5 и 38.

 

 * ОБЕКТИ НА ИНДУСТИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- Патент.

- Полезен модел.

- Промишлен дизайн.

- Търговска марка.

- Географско наименование.

 

ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО

- Литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;

- Музикални произведения;

- Сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;

- Филми и други аудио-визуални произведения;

- Произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;

-  Реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;

- Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;

- Одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;

- Графично оформление на печатно издание;

- Кадастрални карти и държавни топографски карти.

- Преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;

- Аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;

- Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

- Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

 

ОБЕКТИ НА СЕЛЕКЦИОНЕРСКИ ПОСТИЖЕНИЯ

- Нови сортове растения

- Нови породи животни