Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

КАК ДА РЕГИСТРИРАМ ПАТЕНТ?

 Как да регистрирам патент? Адвокат по патентно право в Пловдив и София.

 

През 2021г. "ЮСАТОР" бе избрана за кантора на годината в България - доверете ни се в защитата на Вашия патент.Регистрация на патент в българското Патентно ведомство, гр.София. Процедура.

Правото на заявяване по национална заявка за патент принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. 
Всеки заявител, който има постоянен адрес или седалище в Република България, може да подаде заявка за патент в Патентното ведомство лично или чрез местен представител по индустриална собственост. Заявител, който няма постоянен адрес или седалище в Република България, е длъжен да подаде заявка за патент в Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.
За дата на подаване на заявката за патент се счита датата на получаване в Патентното ведомство на заявление за патент, съдържащо наименованието на изобретението, име и адрес на заявителя, име и адрес на изобретателя както и описание на изобретението, разкриващо неговата същност, претенции, чертежи (ако е необходимо за поясняване), и реферат. Необходимо е към заявката да се представи и декларация за действителните изобретатели, когато заявителят е различен от изобретателя. Ако заявката за патент е подадена чрез представител по индустриална собственост, в заявлението се посочва неговото име и адрес, и към заявката се прилага пълномощно. Когато се претендира за приоритет, в заявлението се вписват номерът, датата и страната на приоритетния документ. Необходимо е към заявката да се представи и приоритетно свидетелство.
Ако заявителят е готов да предостави лицензия върху патент, се прилага и декларация за лицензионна готовност.


Към заявката за патент трябва да се приложи и документ за платени такси за заявяване, за проверка на формалните изисквания, за предварителна експертиза и допустимост, за претенции и за приоритет, ако се претендира за такъв. Документите се представят на български език. Когато описанието, претенциите, чертежите и реферата са представени на друг език, за да се запази датата на подаване е необходимо в тримесечен срок същите да бъдат представени на български език. Всяка заявка, чийто заявител е български гражданин с постоянен адрес в Република България или юридическо лице със седалище в Република България, в едномесечен срок от датата на подаване подлежи на проверка за наличие за класифицирана информация.
В срок от 13 месеца от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата, заявителят може да подаде молба, с която да поиска да се извърши проучване и експертиза на заявеното решение. С подаване на молбата, заявителят трябва да заплати такса за проучване и експертиза, както и такса за публикация на заявката. При подаване на молба и заплащане на таксите за проучване и експертиза, заявката се публикува на 18-тия месец и впоследствие се проучва и подлага на експертиза за наличие на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Ако заявителят на патент не подаде молба за проучване и експертиза или не заплати таксите, той може да подаде молба за трансформация на заявката за патент в заявка за регистрация на полезен модел. Тази молба трябва да бъде подадена не по-късно от изтичане на 15 месеца от датата на подаване на заявката, съответно приоритетната й дата. В случай че такава молба не е подадена, заявката се счита за оттеглена.

Промени в заявката.
По своя инициатива заявителят на патент може да направи промени в заявката до нейната публикация, като заплати съответните такси. Направените промени не трябва да излизат от първоначалното разкритие.

Трансформация.
До изтичане на срока за заплащане на таксите за публикация за издаване на патент или на срока за подаване на жалба пред отдела по спорове, заявителят може да подаде молба за трансформация на заявката за патент в заявка за регистрация на полезен модел.  Практически регистрацията на патент може да приключи за около 19 месеца, ако работите с професионалист и той се старае стриктно да спазва всички срокове, указани му от Патентно ведмоство.


Полезни модели. Национална заявка за регистрация.
Правото на заявяване на полезен модел принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Всеки заявител, който има постоянен адрес или седалище в Република България, може да подаде заявка за регистрация на полезен модел в Патентното ведомство лично или чрез местен представител по индустриална собственост. Заявител, който няма постоянен адрес или седалище в Република България, е длъжен да подаде заявка за регистрация на полезен модел в Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост. За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на следните документи:
заявление за регистрация, съдържащо име и адрес на заявителя, име и адрес на изобретателя, име и адрес на представителя по индустриална собственост (ако има такъв), номер, дата и страна на приоритетния документ (ако се претендира за приоритет);
описание на полезния модел;
чертежи (когато е необходимо);
реферат

Към заявката също така е необходимо да се приложат: 
документ за платена такса за заявяване и проверка;
пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост;
декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, както и платена такса за приоритет ( ако се претендира за приоритет);
декларация за действителните изобретатели;
декларация с данни за заявката за патент, когато заявката е подадена в съответствие с чл. 75 б от ЗПРПМ.

Документите се представят на български език. Когато описанието, претенциите, чертежите и реферата са представени на друг език, за да се запази датата на подаване е необходимо в тримесечен срок същите да бъдат представени на български език.Полезните модели не се подлагат на експертиза за наличие на новост и изобретателска стъпка, а само се преценява дали няма явно противоречие с чл. 10 от ЗПРПМ. 
Полезните модели се подлагат на проверка на формалните изисквания и, ако те са изпълнени, започва процедура по регистрация. Извършва се публикация на регистрираните полезни модели. Проучване и експертиза на полезен модел може да се извърши по молба на заявителя / притежателя или трето лице по време на действието на регистрацията на полезния модел. Практически регистрацията на полезен модел може да приключи за около 2 месеца, ако работите с професионалист и той се старае стриктно да спазва всички срокове, указани му от Патентно ведмоство.

Отлагане на регистрация.
Съществува възможност заявителят да подаде молба в тримесечен срок от подаване на заявката за отлагане на регистрацията на полезния модел за срок до 15 месеца от датата на подаване заявката, съответно приоритетната дата.


Паралелни заявки.
Заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел за същото изобретение, за което е подал заявка за патент, като се позове на датата на подаване, съответно приоритетната дата. Това може да бъде осъществено до изтичане на два месеца от датата на получаване на решението по заявка за патент или решението по чл. 58, ал. 3, т. 2 и ал. 4, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент. 
 

Международна закрила на изобретения. 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ.

Европейската патентна конвенция (ЕПК) е подписана през 1973 г. в Мюнхен, Германия, и е в сила от 7-ми октомври 1977 г. Понастоящем страните - членки на ЕПК са 34. България е член на ЕПК от 01 юли 2002 г.
Европейският патент се издава от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), което е изпълнителният орган на Европейската патентна организация (ЕПО), създадена като междуправителствен орган през 1977 г. по силата на ЕПК.
Издаване на европейски патент може да бъде поискано за една или повече от договарящите страни, като заявката може да бъде подадена директно в Европейското патентно ведомство в Мюнхен или в клоновете му в Хага или Берлин, както и в националните ведомства на страните - членки на ЕПК, на един от трите работни езика – английски, немски или френски. Издаденият от Европейското патентно ведомство патент има правната сила на национален патент в посочените договарящи страни, след като са изпълнени изискванията за неговото валидизиране - превод на съответния официален език и заплащане на необходимите такси. (за повече информация). 


МЕЖДУНАРОДНИ ЗАЯВКИ ПО ДОГОВОРА ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ (PCT).

Договорът за патентно коопериране (PCT) е в сила от 1978 г. и към 01 юли 2008 г. в него членуват 139 страни. България е член на PCT от 21 май 1984 г.
PCT дава възможност да се търси закрила на дадено изобретение във всяка от страните – членки на PCT чрез подаване на една „международна” заявка. Между основните предимства за заявителите при подаване на международна заявка по PCT са единната процедура, която позволява да се удължи с 18 месеца срокът за оценка на възможностите и взимане на решение относно закрилата на изобретението в избраните страни, при това въз основа на информацията от международния отчет от проучването, за избор на патентен представител в съответните договарящи страни, както и за подготовка на необходимите преводи и заплащане на националните такси (за повече информация).


Изменения на правилника към РСТ от 2011г.
От 1 юли 2011 г. влизат в сила нови изменения на Правилника към Договора за патентно коопериране, които бяха приети на 41-та сесия (24-та извънредна) на асамблеята на Международния съюз по РСТ (РСТ - съюз) на 29 септември 2010 г., която бе проведена в Женева от 20 до 29 септември 2010 г.
Измененията се налагат от по-ранни изменения на Правилника и са обобщени в следните теми и групи правила, свързани с тях:
1. Поправки на очевидни грешки, разрешени от Международния орган за предварителна експертиза съгласно правило 91.(b)(iii). Приетите изменения касаят правила 48.2 и 70.16.
Измененията касаят изясняване и уточняване на текстове в съответните правила при публикуване на поправки на очевидни грешки, както и при предоставянето на информация на посочените ведомства за тези поправки.
2. Промени съгласно чл. 19 и 34 от РСТ и придружителни писма и по-специално промени на претенциите съгласно чл. 19 и промени на описанието, претенциите или чертежите съгласно чл. 34. Приетите изменения касаят 49.5, 53.9, 55.3, 62.1, 62.2, 70.2 и 70.16, както и заличаване на правило 66.9.
Измененията са свързани с по-ранни изменения, касаещи изискването заявителите да представят заместващи страници за всички претенции, а не само за тези, които са променени, както и придружително писмо, в което да се посочи основанието за промяната на заявката. Измененията са свързани с уточняване на изискванията за предоставяне на превода на претенциите и описанието, както и на придружителното писмо.
3. Приложения към международния доклад от предварителното проучване и по-специално заместващи страници, писма и други документи, които следва да се приложат към международния доклад от предварителното проучване. Предложените изменения касаят правило 70.16.
Изменението има редакционен характер и разпоредбите на правило 70.16 са оформени така, че текстовете свързани със заместващите страници и писмата, да са само в една алинея.
Измененията на правилата 12.2, 48.2, 53.9, 62.1, 62.2, 66.9, 70.2 и 92.2 ще се прилагат за заявки с международна дата на подаване на или след 1 юли 2011 г.
Измененията на правило 49.5 ще се отнасят до международни заявки по отношение на които заявителят е извършил действията по чл. 22 или 39 на или след 1 юли 2011 г. и по отношение на които е подадена промяна съгласно чл. 19 или 34 на или след 1 юли 2011 г.
Измененията на правило 70.16 ще се прилагат за международни доклади за предварителна експертиза, завършени в съответствие с правило 70.4 на или след 1 юли 2011г., независимо от международната дата на подаване на съответната международна заявка.

 

Моля задайте Вашия въпрос, касаещ регистрация на патенти в Пловдив и София тук: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 0888915215.

За повече информация по темата прочетете статията "Патент".

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1