Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Регистрация на географските означения.

 

 

Регистрация на географските означения.

 

Международноправни актове:

- Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост – чл.1(2), 9, 10 и 10 bis.

- Мадридска спогодба за преследване на фалшивите и заблуждаващи указания за произход на стоките – 1891г.

- Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация – 31.10.158г.

РБ се е присъединила към Лисабонската спогодба от август 1975г. Страните членки на спогодбата се задължават да закрилят на своята територия наименованията за произход на стоките на други страни, признати и закриляни в страната на произхода и закриляни пред Международното бюро за закрила на интелектуална собственост.

- Регламент на Съвета на Европа(2081/92г. ЕИО от 14.07.1992г., за защита на наименованията за произход и географските указания на селскостопанските и хранителните продукти.

- TRIPS – Споразумение за свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост.

- ЗМГО

 

От терминологична гледна точка географските означения обединяват понятията указания за произход и наименования за произход. Всяко наименование за произход е географско означение, но не всяко географско означение е наименование за произход. При наименованията за произход съществува много тясна връзка между качествените характеристики на продукта и географския район. Съгласно споразумението ТРИПС при географското означение връзката може да се състои само между репутацията на продукта и географския район.

Определението на обекта географско означение се дава в чл.51 ЗМГО. Под географско означение се разбира наименованието за произход и географското указание.

- Наименованието за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от този район и чието качество или специфични свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природните и човешки фактори.

- Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от този район и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

И наименованията за произход и географските указания са наименования на район, място или страна, т.е „географски наименования”, и двете понятия служат за означаване на стоки, произхождащи от съответния район, местност или страна. Разликата трябва да се търси в степента на обусловеност и връзката на специфичните качества на стоката към определеното място. При наименованието за произход връзката между географската среда и специфичните качества на стоката е силна и се дължи изключително и преобладаващо на географската среда, включваща кумулативно природния и човешкия фактор, натрупания производствен опит и национални традиции, докато при географското указание специфичните качества на стоката могат да се отдадат на произхода от дадено географско място.

Правната защита на географските означения се предоставя чрез регистрацията им в Патентно ведомство. Всяка заявка трябва да се отнася само до едно географско означение. Когато заявката се отнася за регистрация на наименование за произход, е необходимо да се опише влиянието на природните и човешките фактори, опит и традиции върху свойствата или специфичните особености на стоката, дължащи се на географската среда.

При условие, че заявителят е чуждестранно лице или гражданин, в заявката за ГО се посочват данни за регистрация на географското означение в страната на произхода. Право на заявяване има всяко лице, което извършва производствената си дейност в определено географско място и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества и особености на географското означение.

Към заявката се прилага препис от заповед на ръководител на централно ведомство, с която се определят границите на географското място и специфичните, уникални качества или особености на стоките, както и връзката на качествата или особеностите на стоките с географската среда.

Например по отношение на минералните води, които се обозначават с географски указания е необходимо да бъде приложена заповед от Министерството на околната среда и водите(подписана от ръководителя му), в която се определят границите на находището на извора на минерална вода, за който се иска регистрация на ГУ, с което се декларира регистрация на водоизточника и специфичните качества на водите. В заявката е необходимо да се приложи заповед на Министерството на здравеопазването, в която се удостоверява, че качествата на бутилираната и произвеждана от заявителя на ГУ минерална вода отговаря на качествата на водата, добивана в регистрирания водоизточник.

По отношение на заявките за вина и спиртни напитки, обозначени с НП/ГУ, е необходимо да се приложи Сертификат за произход на качествено вино от определен район, издаден от Националната лозаро-винарска камара, в който сертификат се определят специфичните качества и особености на продукта, прилага се заповед на Министерството на горите, с приложен протокол на централната арбитражна и дегустационна комисия за определяне на специфичните особености и качества на виното и връзката с географската среда.

Към заявката се прилага документ за платени такси за заявяване. Когато искането не съдържа необходимите документи, ПВ приема искането и го вписва във входящия регистър на ГО с входящ номер и дата на подаване и уведомява заявителя да отстрани пропуските в тримесечен срок от получаване на съобщението. Ако заявителят не отстрани пропуските, искането не се приема за редовно и се прекратява процедурата по неговото регистриране.

Ако документите са редовни в Патентно ведомство се извършва експертиза на заявеното географско означение(НП/ГУ), която преминава на два етапа:

- Формална експертиза – проверка за правилно попълване на документите и представени ли са необходимите специални документи, доказващи връзката между географската среда и специфичните качества на стоката, която ще бъде означена с НП/ГУ

- Материална експертиза(експертиза по същество) – проверка в специализираните информационни фондове на Патентно ведомство на регистрираните и заявените географски означения, наименования за произход и регистрираните и подадени марки по национален и международен ред, регистрирани наименования за произход па Лисабонската спогодба.

За всяка заявка, отговаряща на формалните изисквания се провежда експертиза по същество в 18 месечен срок.

Когато има основания за отказ на регистрацията на ГО, заявителят се уведомява и ме се дават три месеца за възражение. Ако в този срок заявителят не отговори или не възрази основателно, производството се прекратява.

Когато се установи, че заявеното географско означение отговаря на изискванията на ЗМГО, се взема решение за регистрация. На заявителя се изпраща писмено уведомление за заплащане на такси за регистрация, вписване на ползвател и издаване на свидетелство за регистрация и публикация. Регистрираното ГО се вписва в държавния регистър на ГО на ПВ, а заявителят се вписва като негов ползвател.

Географското означение за разлика от марката не разграничава, а обединява производителите на дадени стоки. Правото върху наименованието за произход и географското указание е потенциално колективно право, което не може да бъде монополизирано от един собственик. ГО може да регистрира всеки производител, фирма, физическо лице, което упражнява производствена дейност в указаната географска област, район, местност, ако специфичните качества на произвежданите стоки отговарят на специфичните признаци, характеризиращи географското означение.

Всяко географско означение може да бъде регистрирано, сре д като стане достатъчно известно с качествата си на пазара и се утвърди сред потребителите. 

Вписан ползвател на българско наименование за произход може а подаде заявка за международна регистрация чрез ПВ, което се извършва от Международното бюро по реда на Лисабонската спогодба.

Всяко лице, което има право на заявител, може да подаде заявка за вписване като ползвател на регистрирано географско означение. Към заявката за вписване на ползвател се прилага удостоверение от съответната община, че заявителят упражнява производствената си дейност в определеното географско място и удостоверение от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географско означение качества или особености.

Регистрацията на географско означение е безсрочна. Веднъж регистрирано, географското означение не се нуждае от доказване.

В ПВ съществува практика в състава на комбинирана търговска марка да може да бъде включено регистрирано ГО, при условие, че собственикът на марката е регистриран или вписан ползвател на регистрираното ГО. Като задължително условие за регистрация е изискването собственикът на марката да се откаже от изключителното право върху означеното в марката наименование за произход или географско указание.

Когато е подадена заявка за марка, състояща се изключително и само от ГО или негово производно, така както е регистрирано ГО, и в случай, че стоките са идентични и сходни със стоките, за които е регистрирано ГО, марката не може да се регистрира и на заявителя независимо дали е регистриран като ползвател на ГО се изпраща уведомление за отказ.

Когато заявената марка е комбинирана и в състава и е включено регистрирано ГО, а заявителят е вписан ползвател на регистрираното ГО, се преценява марката в нейната цялост и се регистрира с дисклейм на ГО(отказ от изключително право върху ГО).

Когато в заявената марка е включено ГО, така, както е регистрирано, и заявителят не е вписан като ползвател на географско означение, марката не се регистрира за стоките, идентични или сходни на стоките, за които е регистрирано ГО.

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1