Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА МАРКА.

 Регистрация на европейска търговска марка в EUIPO.

 

Съвременните икономически реалности изискват нов подход към пазарната среда и обективна защита на предлаганите и търгувани продукти. Неслучайно интелектуалната собственост е един от най-мощните правни способи за превенция спрямо нелоялната конкуренция и други подобни недобросъвестни практики на пазара. 

Заявяването и регистрацията на тевропейска търговска марка в 28-те държави членки на Европейската общност чрез т.нар. марка на Общността (EUТМ марка), е адекватна и наложителна реакция на гъвкавите и пазарнооринтераните съвременни менажери. Желаещи да защитят продукта си, не само в България, но и на европейския пазар следва да приложат именно този начин за защита и позициониране на една търговска марка. Казаното естествено важи и за т.нар международни марки, които се регистрират по Мадридската спогодба и протокола към нея. Кантора "ЮСАУТОР" има дългогодишна практика в консултирането на клиенти, които заявяват международни марки. Какви са особеностите при регистрацияна на европейска търговска марка?

Регистрация на Европейска търговска марка(EUТМ). Важен елемент, касаещ международната търговия е опцията, предлагана в момента от европейското законодателство, чрез която с една заявка предприемачите в България, Европа и други държави извън Европейския съюз(ЕС) могат да регистрират търговска марка, действаща на територията на ЕС. Това се постига чрез подаване на т.нар заявката за търговска марка на Общността - EUTM (European Tradeмark). Търговската марка на общността е свързана със система, чрез която заявител на търговската марка може да подаде едно заявление за търговска марка до Службата на европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), на един от официалните езици и след като марката бъде регистрирана, маркопритежателят да придобие права във всички страни от Европейския съюз. По силата на на Регламент (ЕО) № 207/2009 с едно заявление, подадено до централния офис на EUIPO, находящ се в Аликанте, се осъществява регистрация на европейска търговска марка, валидна във всички държави-членки на Европейския съюз.

Службата на европеиския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), находяща се в Аликанте, Испания за първи път е започнала да приема заявките за европейски търговски марки на 1 януари, 1996. Така търговските марки на Общността(EUTM) са на разположение на европейските компании и неевропейски предприятия. С някои ограничени ограничения, почти всеки има право да подаде за заявка за търговска марка на Общността. Такова право нямат само компаниите и лицата, които нямат постоянно местожителство или установено търговско предприятие на територията на съюза.

Официалните езици, на които европейските търговски марки(EUTM) могат да бъдат подадена са английски, френски, немски, италиански и испански език. Предприятията, които вече имат регистрирана собствена търговска марка в една от страните от Европейския съюз могат да претендират за дата на приоритет от тази регистрация, при условие че исканата защита не е по-широка от тази, предоставяна от по-ранната национална регистрация. Като се има предвид този приоритет, след като заявката за търговска марка на Общността бъде удовлетворена, националната регистрация може да отпадне, тъй като по-ранния национален приоритет ще бъдат включен в регистрираната търговска марка на Общността(EUTM). По същия начин, когато за една търговска марка на Общността бъде направен отвод от различните страни от ЕС, то заявката може да се се конвертира в национална регистрация в отделна страна от ЕС, като същевременно запазва датата на приоритета на заявката за СТМ.

EUIPO проверява дали заявката за европейска търговска марка - EUTM отговаря на всички изискуеми формални критерии и я публикува в официалния си бюлетин. Едва след този момент започва да тече тримесечен срок за опозиция (възражения). На така направената заявка за търговска марка на общността - EUTM (Community Tradeмark) и настъпилата в последствие регистрация могат да се противопоставят само притежатели на по-ранни права - заявители и притежатели на право на приоритет и/или собственици на европейска търговска марка, както и притежатели на по-ранни национални права, по отношение на сходни или идентични марки. Ако вътрешноведомствената процедура по опозиция завърши с отказ за регистрация европейска търговска марка, заявителят има правната възможност да обжалва решението пред Комисията по споровете на EUIPO в Аликанте.

Практически регистрацията на европейска търговска марка може да приключи за около 4 месеца, ако работите с професионалист и той се старае стриктно да спазва всички срокове, указани му от Патентно ведмоство.

Кантора "ЮСАУТОР" ви предлага професионални консултации във връзка с изготвяне на нужната документация и заявяване на търговска марка на общността - СТМ.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1