Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

ICO

 • How to create and promote an ICO? ICO Aattorney in Bulgaria.

   

  How to create and promote an ICO? ICOattorney in Bulgaria.

  This outline points out the main points that should be strictly followed when marketing a new, start-up company in the field of blockchain technology and token public offering(ICO). My many years of experience as a legal consultant in the blockchain industry have led me to the below commented main conclusions for proper structuring of ICO projects. Consider every detail carefully, consult every stage, select a top team of professionals for the technical, financial, legal and marketing parts to successfully go through these particularly important steps of properly forming and promoting your ICO:

   

  1.Formulate your product.

  A huge problem with the ICO industry today is that most projects don't actually build a real business strategy based on blockchain technology. In my practice, I've come across many marketing gimmicks, landing pages, speculative "sales funnels", and so-called "UI/UX" mockups with no backend technology built in. You can get away with launching an MVP or beta version of a blockchain project and then doing the token sale, but I think it's reasonable to say that most startups will need to raise equity investment to launch their blockchain business. It takes funding to make money and your ICO is no exception. You need a product and your product needs to use your token as a financial instrument. Blockchain technology has the potential to change the world, but it requires serious professionals building real technology.

 • ICO technical issues.

   

  ICO technical issues.

   

   

  1. In order to launch your ICO on a technological level, you need to choose and configure three basic things:

  - The blockchain under which your project will operate;

  - A smart contract that will operate;

  - A wallet, into which the funds will flow;

  The blockchain is the "ledger" where all your transaction data is stored. It is the root of the tree on which your ICO will grow. Choose any of the existing blockchains - Ethereum, Binance(I wholeheartedly recommend them - you'll see why below), Tron, etc.

  Smart Contract is the software standard that your token will operate under. There are predefined software standards for all blockchains - ERC for Ethereum, BEP for Binance and TRC for Tron.

 • ICO маркетинг стратегия.

  ICO маркетинг стратегия.

   

  Ерата на проектите ICO, познати като концепция за „първоначалното предлагане на монети“(от англ. “Initial coin offering”) продължава, като маркетингът за подобни инициативи е ключова част и следвада бъде качествено подготвен. Аналогична е ситуацията със STO проектите (от англ. „Security Token Offering“), която концепция е също доста популярна в Интернет пространство, с цел набиране на първоначална инвестиция. ICO, както и STO, е аналог на IPO(oт англ. “Initial public offering” или публично предлагане на акции и облигации), само че в света на криптовалутите и токените. Друго, може би по-успешно сравнение, са кампаниите за набиране на средства от типа на Kickstarter, в които потребителите действат като инвеститори.

  ICO като финансова концепция се появи сравнително наскоро и придоби неистова популярност както сред инвеститорите, така и сред самите си идеолози. За да очертаем маркетинговата стратегия и подход към темата, нека първо да разберем защо потребителите инвестират в ICO или STO проекти, а след това да анализираме маркетинговите разходи. Ето и основните маркетингови особености, които следва да се обсъдят подробно.

 • Regulation of token sales internationally. ICO business models and tokens.

   

  Regulation of token sales internationally. ICO business models and tokens.

   

  Legal framework in the USA. "I believe that every ICO that I encounter will provide certainty," the chairman of the US Securities and Exchange Commission (SEC) began his presentation to the US Senate Banking Oversight Committee in February 2018 with these words. In doing so, he confirmed the great fears of many blockchain startups - that their ICOs, based on the public offering of online bonds called "tokens" (the latter legislated as securities in the United States), are subject to cumbersome registration requirements.

  These fears have led numerous emerging companies in the IT industry to launch their ICOs exclusively outside of the United States, ignoring the advantages of attracting U.S.-based investors in the belief that they can thus avoid certain sluggish government regulations.

  This "strategy" is based on two misconceptions about the laws governing securities trading around the world. First, it is impossible to conduct a token sale in the US without going through the particularly expensive administrative procedure of registering the ICO with the US Securities and Exchange Commission (SEC), accompanied by the preparation of a project description. Second, the legal framework and procedures for securities regulation in the United States is uniquely burdensome.

 • Как да създадеш и промотираш ICO?

  Как да създадеш и промотираш ICO? Адвокат ICO.

  Настоящето изложение сочи основните пунктове, които следва да бъдат спазени стрикно при налагането на пазара на нова, стартираща компания в областта на блокчейн технологиите и публичното предлагане на токени(ICO). Дългогодишният ми опит като юридически консултант в блокчейн индустрията ме доведе до коментираните по-долу основни изводи за правилно структуриране на ICO проекти. Обмислете внимателно всеки детайл, консултирайте всеки етап, подберете топ екип от професионалисти по техническата, финансовата, юридическата и маркетинговата част, за да преминете успешно през тези особено важни стъпки по правилното формиране и промотиране на Вашето  ICO:

   

  1.Формулирайте вашия продукт.

  Огромен проблем с ICO индустрията днес е, че повечето проекти всъщност не изграждат реална бизнес стратегия, базирана на блокчейн технологията. В практиката си съм срещал множетсво маркетингови трикове, целеви страници, спекулативни "фунии за продажби", както и т.нар  "UI / UX" макети, без изградена бекенд технология. Можете да се измъкнете с пускането на MVP или бета версия на даден блокчейн проект и след това да извършите продажбата на токени, но мисля, че е разумно да се каже, че повечето стартиращи фирми ще трябва да наберат инвестиции в собствен капитал, за да стартират блокчейн бизнеса си. За да се спечелят пари в WEB3 средата са необходими финансови средства и вашето ICO не е изключение. Вие имате нужда от продукт и вашият продукт трябва да използва вашия токен като финансов инструмент. Блокчейн технологията има потенциала да промени света, но за целта се изискват сериозни професионалисти, изграждащи реални технологии.

 • Каква е разликата между ICO и STO?

   

  Каква е разликатамежду ICO и STO?

   

   

  1.ICO (от анг.“Initial coin offering”  - първоначално предлагане натокени).

  Moделът „ICO” беше първата възможност за групово финансиране, която се появи в блокчейн екосистемата. Този метод за набиране на средства даде възможност на всеки и от всяко място да финансира развитието на дадена компания или проект. ICO бяха кръстени и на криптовалутната версия на първичното публично предлагане (от англ. Initial public offering или „IPO“). В замяна на своята инвестиция при ICO проектите инвеститорът получава определен брой „токени за полезност“или с други думи, потребителски токени. Тези токени представляват бъдещ достъп до продукта или услугата на компанията.

   

  2.STO (от англ. „Security token offering - предлагане на токени за сигурност).

  По своята същност, моделът STO е подобен на ICO, но специфичното при него е, че той е стриктно съобразен с регулаторните изисквания към крипто пазара. STO се появи като реакция на липсата на надзор, когато ставаше въпрос за ICO, за да се въведе регулация на груповото финансиране, базирано на блокчейн, като на тази база се предложат повече гаранции в областта на набирането на средства с помощта на токени, емитирани в блокчейн.

 • Регламентация на продажбите на токени в международен мащаб.

   

  ICO бизнес модели и токени. Криптовалути и онлайн ценни книжа. Адвокат по ICO. Блокчейн адвокат.

   

   

  Правна рамка в САЩ. “Вярвам, че всяко ICO, което срещам, ще гарантира сигурност” - с тези думи започна изложението си пред Комисията за банков надзор на американския Сенат през февруари 2018г., председателят на Комисията за ценни книжа и борси в САЩ (SEC от англ. “Securities and Exchange Commission”). Така той потвърди големите страхове на множеството стартиращи блокчейн стартъпи - че техните ICO-та, базирани върху публичното офериране на онлайн облигации, наречени “токени”, (последните законодателно регулирани като ценни книжа в Съединените щати), подлежат на тромави изисквания за регистрация.

  Тези страхове доведоха до факта, че многобройните нововъзникващи компании в IT индустрията, започнаха да реализират своите ICO-та изключително извън територията на Съединените щати, като пренебрегнаха предимствата на привличането на инвеститори със седалище в САЩ с убеждението, че така могат да избегнат някои мудни правителствени регулации.

 • Технологични проблеми при ICO.

   

  Технологични проблеми при ICO.

   

  1.За да стартирате на технологично ниво ВашетоICOе необходимо да изберете и конфигурирате триосновни неща:

  - Блокчейн под който ще функционира проекта ви;

  - Интелигентен договор (oт англ. „smart contract”), с който ще работи;

  - Портфейл(oт англ. „wallet”), в който ще постъпват средствата; 

  Блокчейнът е „счетоводната книга“(от англ. „ledger”), в която се съхраняват всички данни за транзакциите ви. Той е коренът на дървото, върху което ще расте вашето ICO. Изберете някоя от съществуващите блокчейн вериги - Ethereum, Binance(искрено ги препоръчвам – по-надолу ще разберете защо), Tron и др.

  Smart Contract (интелигентен договор) е софтуерният стандартът, по който ще работи токена ви. За всички блокчейн вериги има предварително зададени софтуерни стандарти - ERC за Ethereum, BEP за Binance и TRC за Tron.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1