Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Blockchain DeFi

 • Basic description of a blockchain project - schematic.

   

  Many of IUSAUTHOR's law office clients often ask us what a blockchain project should look like "in general terms", how would we present it in a nutshell as a concept, technologically, financially and legally? We hope this visualization of basic principles in the blockchain ecosystem, valid for any startup project, provide clarity on the depth of the problem and the fact that the "this I know" approach would not work if we applied the presumed specifics and details to everything shown in the graphic.

 • Decentralized finance(DeFi) in the blockchain ecosystem.

  Decentralized finance(DeFi) in the blockchain ecosystem.

   

  1.Introduction.

  Contemporary decentralized finance ("Decentralized finance" or "DeFi" for short) poses a technological and legal challenge to let's call it - traditional financial system all over the world, by depriving familiar intermediaries(banks and other financial institutions) of their power to mediate most transactions between citizens and business partners, thus allowing users to retain real control over their money and create tools for a new kind of revenue. This presentation aims to provide clarity on the regulations of the financial crypto market, in order to clarify the fact that the technology behind the DeFi model promises a dynamic, disintermediating revolution in finance, all of which is leading to new realities in the traditional financial sector, which is aware of what is happening and is trying in every way to slow down the process described.  The paper will also discuss the important legal implications of the DeFi model for existing financial regulations as well as the challenges faced by regulators on the subject in the EU and the US. 

  1.1.What is the DeFi financial technology model?

  Decentralised finance is delivered through online platforms that allow users to carry out different types of financial transactions, with the aim of improving the accessibility, speed, security and efficiency of financial services without an intermediary. The DeFi concept uses blockchain technology as well as different types of cryptocurrencies (mainly so-called "stable coins" usually based under Ethereum[1]) because of the concept of "smart contracts" implemented in the code to manage financial transactions such as lending, borrowing and trading outside the control of traditional financial institutions such as banks, brokerage firms and centralized exchanges. Users therefore interact with open software protocols through so-called "unhosted" wallets. Unhosted wallets are digital, physical wallets (usually looking like a flash drive or external hard drive) that are managed by the users themselves, rather than by a service provider that offers "hosted" - web-based crypto wallets.

 • Децентрализирани финанси (DeFi) в блокчейн екосистемата.

   Децентрализирани финанси (DeFi)  в блокчейн екосистемата.

   

  1.Въведение.

  Съвременните децентрализирани финанси( oт англ. „Decentralized finance“ или съкратено „DeFi”) отправят технологично и юридическо предизвикателство към да я наречем - традиционна финансова система в цял свят, като лишават познатите посредници(банките и другите финансови институции) от властта им да опосредяват повечето транзакции между граждани и бизнес партньори,като по този начин позволяват на потребителите да запазят реалния контрол върху парите си и да създадат инструменти за нов вид приходи. Настоящето изложение има за цел да даде яснота относно регулациите на финансовия крипто пазар, с цел да изясни факта, че технологията зад модела DeFi обещава динамична, преодоляваща посредничеството революция във финансите, като всичко това води до нови реалности в традиционния финансов сектор, който осъзнава случващото се и всячески се опитва да забави описания процес.  Статия ще обсъди и важните юридическипоследици от модела DeFi за съществуващите финансови регулации, както и предизвикателствата, пред които са изправени регулаторните органи по темата в ЕС и САЩ. 

  1.1.Каквопредставлява финансово-технологичният модел DeFi?

  Децентрализираните финанси се осъществяват чрез онлайн платформи, които позволяват на потребителите да извършват различни видове финансови транзакции, като целта е да се подобри достъпността, бързината, сигурността и ефективността на финансовите услуги безпосредник. Концепцията DeFi използва блокчейн технологията, както и различни видовекриптовалути (главно т.нар „стейбъл коени“ обикновено базирани под Ethereum[1]) заради концепцията на „умните договори“, имплементирани в кода за управление на финансови транзакции като кредитиране, вземане на заеми и търговия извън контрола на традиционни финансови институции като банки, брокерски фирми и централизирани борси. Следователно потребителите взаимодействат с отворените софтуерни протоколи чрез така наречените „нехоствани“ портфейли. Нехостваните портфейли са цифрови, физически портфейли(обикновено изглеждат като флашка или външен хард диск), които се управляват от самите потребители, а не от доставчик на услуги, който предлага „хоствани“ – уеб базирани крипто потфейли. 

 • Юридическият факултет на ПУ с публична лекция за DeFi технологиите - лектор адв.Атанас Костов.

   

  "Клубът на цивилиста" и "Клубът на юриста Пловдив" при Юридическия факултет на Пловдивския университет ви канят на открита лекция на тема: "Технологични и правни аспекти на децентрализираните финанси (DeFi) в блокчейн екосистемата".

  Лекцията ще се проведе на 28 март(вторник) 2023г., от 17.30ч. в Ректората на Пловдивския университет, аудитория №9.

  Лектор на събитието ще е експертът в блокчейн технологиите адвокат Атанас Костов.

  Заповядайте!

  Събитието е без вход или предварителна регистрация. Запис на лекцията в YouTube можете да гледате тук.

   

   

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1