Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Обществени поръчки в Пловдив

 • ЕК призова България да спазва законодателството в областта на обществените поръчки, касаещо частните болници.

   

  ЕК призова България да спазва законодателството в областта на обществените поръчки, касаещо частните болници.

   

  На 24.04.2024г. Европейската комисия е издала мотивирано становище относно България (INFR(2018)2268) за стартиране на производство срещу държавата ни за установяване на нарушение,поради неспазване на законодателството в областта на обществените поръчки, коментира адвокат Борислава Дончева. 

  Правилата относно обществените поръчки (Директива 2014/24/ЕС) трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки в националното им законодателство до 18 април 2016 г., в този смисъл и Република България. Европейската комисия се обръща неколкократно към България по въпроси, засягащи неоснователното изключване на частните болнициот правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки, дори когато те са частично финансирани с публични средства от държавата ни. 

 • Как да подготвите обществена поръчка за доставка на храна в учебни и социални заведения?

  Как да подготвите обществена поръчка за доставка на храна в учебни и социални заведения?

   

   

  Прецизното и всеобхватно прилагане на правната доктрина в сферата, регулираща здравословното хранене в детските заведения и училища би следвало да е приоритет на всяка една институция в Държавата.  В продължение на казаното, публичните възложители разходващи бюджетни средства за осигуряване хранителни продукти в държавни и общински заведения, следва да са изключително прецизни при подготовката на процедура по възлагане на обществена поръчка в тази област. Считаме, че изискванията към участниците, критериите за техния подбор, техническите спецификации, проект на договор, като съвкупност от документи, които възложителят подготвя съобразно ЗОП, следва да кореспондират в максимална степен на целта, за която се провеждат – осигуряване на качествена здравословна храна в обектите за социални услуги.

   За тази цел ще очертаем основните стъпки, които да се прилагат в процедура по възлагане на обществена поръчка по чл.18 от ЗОП, така че тя да бъде подготвена, организирана и проведена в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане и другите относими действащи нормативни актове в областта на храните и техните качествени характеристики.

 • Как да подготвя обществена поръчка в сектор „Здравеопазване“ ?

  Как да подготвя обществена поръчка в сектор „Здравеопазване“ ?

   

  В настоящото изложение ще очертаем основните стъпки, които следва да се приложат в процедура по възлагане на обществена поръчка по чл.18 от ЗОП, така че тя да бъде подготовена, организирана и проведена в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане и другите относими действащи нормативни актове.

   

  1.Общи положения.

  1.1. Правно понятие „Публичен възложител“ на обществена поръчка!

  Публичните възложители са определени в  чл.5, ал. 2 от ЗОП. Тук попадат и държавните и общински лечебни заведения[1], чиято релевантност и относимост към понятието „публичен възложител“ се допълва и от даденото  в  §2, т.43 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки определение за „Публичноправна организация". В продължение на казаното държавните и общински лечебни заведения са публичноправни организации, които придобиват качеството на „публичен възложител“, качеството си на юридически лица, тъй като са създадени с а) конкретната цел да задоволяват нужди от общ интерес; б)  нямат промишлен или търговски характер; в) финансирани са с повече от 50 на сто от държавни, териториални или местни органи или от други публичноправни организации, или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 ЗОП.

 • Обществено обсъждане за изменение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му.

  Обществено обсъждане за изменение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. Адвокат обществени поръчки.

   

  Във връзка с промените, приети  в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП, обн., ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г.), се породиха правни хипотези, които се оказват неуредени от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  На първо място в ЗИДЗОП бе предвидена нова форма на контрол от наблюдатели, както и разширяване обхвата на контрола, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).Тези изменения са в отговор постигане целите, обективирани в Националния план за възстановяване и устойчивост (НВПУ) и са насочени към подобряване на прозрачността и увеличаване на конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки. В този смисъл възниква необходимост от създаване на подзаконова нормативна уредба по въпроси, за които е налице законова делегация.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1