Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения.

В сила от 01.01.2001 г.

 Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл. 1. Този закон определя основанията и реда на депозиране на задължителни екземпляри от създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея произведения с цел да бъдат съхранени като част от националното културно наследство.

 

Цели и задачи на депозирането

Чл. 2. Целите и задачите на депозирането, предвидено по този закон, са:

1. събиране и съхраняване на задължителни екземпляри по чл. 3 с цел да се осигурят пълни колекции от тях и да бъдат запазени като част от националното културно наследство;

2. осигуряване на обществен достъп до задължителните екземпляри;

3. изготвяне, обнародване и разпространение на библиографска информация;

4. предоставяне на законоустановената статистическа информация на компетентните органи.

 

Глава втора.

ДЕПОЗИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕКЗЕМПЛЯРИ

Обекти на задължителното депозиране

Чл. 3. (1) На задължително депозиране подлежат екземпляри от:

1. произведения, тиражирани върху хартиен или друг носител по печатарски или подобен на него способ - печатни произведения, издадени от български физически или юридически лица;

2. произведения, тиражирани върху звуконосител, чиито продуценти са български физически или юридически лица;

3. произведения, тиражирани върху филмов носител, чийто продуцент, поне един от копродуцентите или производителите са български физически или юридически лица;

4. произведения, тиражирани върху електронен носител от български физически или юридически лица;

5. дисертационни и хабилитационни трудове, защитени в страната или в чужбина, ако авторът е български гражданин;

6. ордени, медали, гербове, значки и плакети, произведени в страната по поръчка на държавни органи, български физически или юридически лица;

7. банкноти и монети, предназначени за употреба в страната;

8. пощенски марки, предназначени за употреба в страната.

(2) На задължително депозиране подлежат и екземпляри от:

1. обектите по ал. 1, създадени или произведени в чужбина по поръчка на български физически или юридически лица;

2. печатни произведения на български език или отнасящи се до България, ако се внасят в количество, подсказващо намерение за търговско или друго широко разпространение в страната.

Обекти, неподлежащи на задължително депозиране

Чл. 4. Не подлежат на задължително депозиране обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 4, когато са издадени, осъществени, заснети и произведени за лично или за вътрешноведомствено ползване.

Субекти на задължително депозиране

Чл. 5. Задължителни екземпляри депозират лицата, които:

1. са издатели, продуценти или производители на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 4, 6 и 7;

2. присъждат в страната научни степени или научни звания след защита на дисертационни и хабилитационни трудове или легализират документи за получени научни степени или научни звания в чужбина;

3. издават и пускат в употреба български пощенски марки;

4. внасят в страната екземпляри от обекти по чл. 3, ал. 2.

 

Количество на подлежащи на депозиране задължителни екземпляри

Чл. 6. (1) Задължителните екземпляри се депозират в следните количества:

1. дванадесет екземпляра от печатните произведения в тираж над 300 бр. и от всяко последващо тяхно издание, отпечатани на територията на Република България или поръчани за отпечатване в чужбина, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за слепи и релефните географски карти и глобуси;

2. шест екземпляра от печатните произведения в тираж от 101 до 300 бр. и от всяко последващо тяхно издание, отпечатани на територията на Република България или поръчани за отпечатване в чужбина, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за слепи и релефните географски карти и глобуси;

3. три екземпляра от печатните произведения в тираж до 100 бр. и от всяко последващо тяхно издание, отпечатани на територията на Република България или поръчани за отпечатване в чужбина, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за слепи и релефните географски карти и глобуси;

4. три екземпляра от печатните произведения, отпечатани в чужбина и внесени за разпространение в Република България на български език или отнасящи се до България, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за слепи и релефните географски карти и глобуси;

5. три екземпляра от печатните произведения, отпечатани в Република България за чуждестранни физически или юридически лица и предназначени за разпространение в чужбина;

6. един екземпляр от печатните произведения, отпечатани с брайлов шрифт за слепи;

7. два екземпляра от релефните географски карти и глобуси;

8. един екземпляр от листовите издания;

9. един екземпляр допълнително от печатните произведения с мека корица, когато тиражът на изданието е оформен едновременно с твърда и мека корица, както и от изданията, отпечатани на луксозна хартия или оформени и като библиофилско издание;

10. един екземпляр от дисертационните и хабилитационните трудове;

11. три екземпляра от фотоизданията;

12. три екземпляра от звукозаписите;

13. един екземпляр от филмите;

14. три екземпляра от произведенията, тиражирани на филмов носител, без филмите;

15. три екземпляра от произведенията, тиражирани на електронен носител;

16. три екземпляра от ордените и медалите;

17. три екземпляра от гербовете, значките, плакетите, банкнотите и монетите;

18. четири екземпляра от пощенските марки.

(2) Печатните произведения, издавани едновременно на няколко езика, се предават в съответния брой на всеки език поотделно.

(3) Когато печатно произведение се тиражира и на електронен носител, екземпляри от този носител се депозират в същото количество и по същия ред, както задължителните екземпляри от печатното произведение.

(4) Когато печатно произведение се отпечата в допълнителен тираж, издателят е длъжен в двуседмичен срок да уведоми писмено Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Изисквания към задължителните екземпляри

Чл. 7. (1) Произведените в Република България печатни произведения, аудио-визуални и електронни документи, звукозаписи и филми, подлежащи на депозиране по този закон, трябва да съдържат следната информация:

1. наименование и адрес на издателя (в случаите, когато той е физическо лице, се посочва неговото име), съответно на продуцента;

2. място на издаване, съответно на осъществяване или създаване;

3. наименование и адрес на производителя;

4. година на издаване (за списанията - също и месец и пореден номер, за вестниците - дата и пореден номер, за периодичните сборници - пореден номер), съответно на осъществяване или създаване;

5. международен стандартен номер на изданието, ако има такъв.

(2) Задължителните екземпляри трябва да бъдат комплектувани с всички предвидени приложения.

(3) Задължителните екземпляри трябва да бъдат с перфектно качество, идентични на разпространявания тираж.

(4) Задължителните екземпляри се предават на получателя със сведения за тиража. Получаващият може да използва тази информация само за нуждите на националната статистика.

(5) Задължителните екземпляри се предават на получателя, съпроводени от документи, посочени в правилника за прилагането на този закон.

(6) Отговорност за наличието и достоверността на информацията по ал. 1 носи издателят.

Срок за депозиране

Чл. 8. (1) Задължителните екземпляри от печатните произведения, с изключение на вестниците, се депозират в двуседмичен срок от отпечатването на първата партида от тиража им.

(2) Задължителните екземпляри от столичните вестници се депозират в деня на отпечатването им, а от извънстоличните - в тридневен срок от деня на отпечатването им.

(3) Задължителните екземпляри от звукозаписите се депозират в двуседмичен срок от завършването на записа на първата партида от тиража им.

(4) Задължителните екземпляри от филмите се депозират в двумесечен срок от завършването им по смисъла на чл. 63, ал. 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а от останалите обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3 - в двуседмичен срок от произвеждането им.

(5) Задължителните екземпляри от произведенията, тиражирани върху електронен носител, се депозират в двуседмичен срок от завършването им в готов за разпространение вид.

(6) Задължителните екземпляри от дисертационните и хабилитационните трудове се депозират в двуседмичен срок от присъждането на научната степен или научното звание.

(7) Задължителните екземпляри от ордените, медалите, гербовете, значките, плакетите, банкнотите и монетите се депозират в двуседмичен срок от изработването на първите екземпляри.

(8) Задължителните екземпляри от пощенските марки се депозират в двуседмичен срок от издаването им.

(9) Задължителните екземпляри от обектите по чл. 3, ал. 2 се депозират в двуседмичен срок от внасянето им.

Получатели на задължителните екземпляри

Чл. 9. Задължителните екземпляри се депозират във:

1. Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - печатните произведения, дисертационните, хабилитационните трудове и звукозаписите, както и обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 3 (с изключение на филмите), 4 и 5;

2. Националната фонотека - обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2;

3. Националната филмотека - филмите;

4. Националния исторически музей - обектите по чл. 3, ал. 1, т. 6 и 7;

5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Държавната агенция за информационни технологии и съобщения - обектите по чл. 3, ал. 1, т. 8.

Разпределение на депозираните печатни екземпляри

Чл. 10. Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий":

1. разпределя част от получените задължителни екземпляри между други библиотеки по ред, определен в правилника за прилагането на този закон;

2. съставя, обнародва и разпространява националната библиография.

Глава трета.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ДЕПОЗИРАНЕТО

Авторски и сродни на тях права

Чл. 11. При депозирането авторските и сродните на тях права върху произведенията, чиито екземпляри се депозират, се запазват изцяло.

Права на получателите на задължителни екземпляри

Чл. 12. Получателите на задължителни екземпляри имат право:

1. да ги използват съгласно разпоредбите на този закон и в съответствие с устройствените си актове;

2. да публикуват библиографска информация за тях и да я включват в национални и международни бази данни;

3. да извършват необходими консервационни работи, когато това се налага.

Задължения на получателите на задължителни екземпляри

Чл. 13. Получателите на задължителни екземпляри са длъжни:

1. да ги съхраняват;

2. да поставят върху тях, ако е технически възможно, печат с надпис "Депозит", като това не се отнася до пощенските марки;

3. да публикуват безплатно съответната библиографска информация в изданията на националната библиография и в централната каталогизация;

4. да включват безплатно свързаната с депозираните обекти библиографска информация в национални и международни справочни издания и бази данни;

5. да използват информацията за тиража само за нуждите на националната статистика.

Ограничения

Чл. 14. Не се разрешава продажба, дарение или замяна на депозирани задължителни екземпляри.

Глава четвърта.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Наказания

Чл. 15. (1) Лицата, посочени в чл. 5, които не депозират задължителни екземпляри според изискванията на чл. 3, чл. 6 и/или чл. 8, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв.

(2) Лицата, посочени в чл. 5, които нарушават изискванията на чл. 7, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв.

(3) С наказателното постановление, с което се налагат глобата или имуществената санкция по ал. 1 или ал. 2, се определя нов срок на депозиране.

(4) При повторно нарушение по ал. 1 или ал. 2 или при неспазване на срока, определен с наказателното постановление по ал. 3, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер от 3000 до 5000 лв.

(5) Длъжностно лице, което наруши разпоредбата на чл. 13, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв.

(6) Длъжностно лице, което наруши разпоредбата на чл. 14, се наказва с глоба в размер от 300 до 3000 лв.

Установяване на нарушенията, съставяне на актове и издаване на наказателни постановления

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица в Министерството на културата, в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения или в държавните културни институти по чл. 9, т. 1 - 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на културата, председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения или упълномощени от тях длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Задължителни екземпляри" са екземпляри, подлежащи на депозиране по този закон.

2. "Произведения" са обекти по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права.

3. "Печатни произведения" са произведения, отпечатани върху хартия или друг носител по печатарски или подобен на него способ, включително и с брайлов шрифт за слепи.

4. "Звукозапис" е резултатът от фиксирането върху траен материален носител на изпълнение на произведение или друга поредица от звуци по начин, позволяващ тяхното възприемане и възпроизвеждане.

5. "Филм" е аудио-визуално произведение, предназначено за показване в киносалони или видеопоказ. Филмът може да бъде игрален, документален, научнопопулярен, анимационен или учебен.

6. "Издател" е физическото или юридическото лице, което организира възпроизвеждането на произведение и осигурява финансирането му.

7. "Продуцент" е физическото или юридическото лице, което организира осъществяването на звукозаписа или създаването на филма и осигурява финансирането им.

8. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм., бр. 21 и 153 от 1998 г., бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г.) в чл. 23, ал. 3 се създава т. 18:

"18. производствената стойност на депозираните задължителни екземпляри и разходите по изпращането им по Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения."

§ 3. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагането му.

§ 4. Този закон отменя Указ № 1367 за задължително предаване на печатни и други произведения (ДВ, бр. 78 от 1976 г.).

§ 5. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.

§ 6. Този закон влиза в сила от 1 януари 2001 г.

-------------------------

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 15 декември 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

 

§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1