Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Решение по чл.35 от ЗЗК на Комисията за защита на конкуренцията.

 

РЕШЕНИЕ

No 819

София, 15.10.2015 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Александров Весела Андонова Елена Димова
Петя Велчева

при участието на секретар-протоколиста Златимира Стайкова, разгледа в открито заседание, проведено на 15.10.2015 г., преписка КЗК-158/2015 г., докладвана от наблюдаващия проучването член на КЗК – г-жа Весела Андонова.

В Комисия за защита на конкуренцията на основание чл. 94, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1 т. 3 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) е образувано производство по преписка No КЗК-158/2015 г. по искане на „Бул Агро Контрол“ ЕООД, гр. София за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД, гр. Добрич, налагане на предвидените в закона санкции и прекратяване на нарушенията.

 

1

І. СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО

„Бул Агро Контрол” ЕООД е българско дружество, лицензирано да извършва дейност от 1999 г. по фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители в България. Сред приоритетите в дейността му е предлагане на услуги по фумигация на зърно в силози и складове, на кораби, шлепове, вагони, контейнери; обеззаразяване на силози, складове, мелници, производствени помещения и прилежащи площи, дезинсекция и дератизация. Дейността е насочена към производители, съхранители, търговци на зърно, предприятия от мелничната, фуражната и хранително вкусовата промишленост.

Молителят сочи, че предлаганите на територията на Република България и от двете страни в производството услуги по фумигация и обеззаразяване на помещения и площи, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и дезинфекция са идентични. Релевантните им потребители са едни и същи лица – производители и търговци на селскостопанска продукция.

В искането се сочи, че „Бул Агро Контрол” ЕООД е учредено първоначално като дружество с ограничена отговорност със същото фирмено наименование и съдружници Евелина Василева и Даниел Василев. През 2000 г. Евелина Василева е заличена като съдружник и като нов съдружник и управител е вписан Мирослав Василев. През 2011 г. е вписано заличаването на Даниел Василев като съдружник и управител и дружеството продължава дейността си като „Бул Агро Контрол” ЕООД.

Молителят заявява, че е собственик на две търговски марки, ползващи се със закрила на територията на страната и регистрирани от Патентно ведомство. Словна марка „Бул Агро Контрол“ / „Bul Agro Control“ с регистров No 84920 от 14.06.2013 г., защитена за класове 37 и клас 44. Втората марка е комбинирана „А BUL AGRO CONTROL“ с регистров No 84921/14.06.2013 г., защитена за класове 37 и 44 и има следното изображение:

Изображение No 1

Наименованието „Бул Агро Контрол”, изписано на български език, се използва още от регистрацията на дружеството през март 1999 г. Дружеството сочи, че след неговата регистрация през 1999 г. започва да използва знака „A BUL AGRO CONTROL“, като предлага и предоставя услуги с този знак,

 

2

използва го в търговските си книжа и реклами, считано от 14.04.1999 г. Знакът изглежда по следния начин:

Изображение No 2

Също така този знак, включително със словна част, изписана на български език, се ползва в търговски книги, в рекламни материали – визитки, печатни издания, изобразяване върху рекламни материали и предмети, както и в рекламите, публикувани в Справочници на НСРЗ към МЗГ със списъци на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита от 2008 г. до 2015 г.

Допълва се, че и печатът на дружество, изработен непосредствено след неговата регистрация и поставян в цялата търговска документация, също е означен с комбинирания знак „A BUL AGRO CONTROL“.

Поради изложеното молителят счита, че регистрираните от дружеството марки в Патентно ведомство са утвърдени и добре известни на потребителите на специализирания пазар на услуги по фумигация и дезинсекция в Република България като отличителен знак за услугите и качеството, предлагани от „Бул Агро Контрол“ ЕООД.

Що се отнася до ответното дружество „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД, то е регистрирано през 2011 г. и от този момент осъществява стопанска дейност на българския пазар като предлага услуги по фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери и складирани продукти, дезинсекция на силози, складове, мелници и производствени помещения, дератизация, дезакаризация и дезинфекция. Дружеството е регистрирано с едноличен собственик на капитала и управител Светлана Георгиева, впоследствие, през 2013 г. заменена от Даниел Василев,

През 2012 г. „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД опитва да регистрира комбинирана марка „BUL AGRO CONTROL 1“ и словна марка „Бул Агро Контрол“, и двете за услуги по клас 44, но след опозиции, внесени от молителя, Патентно ведомство постановява пълен отказ за регистрация и на двете марки. Заявената за регистрация комбинирана марка има следното изображение:

Изображение No 3

В контекста на изложените обстоятелства, молителят смята, че между двете дружества съществуват отношения на конкуренция, които са засегнати от поведението на ответника.

 

3

На първо място, молителят твърди, че ответникът, при осъществяване на идентична дейност с неговата, използва словни и комбинирани знаци, които са сходни с използваните от „Бул Агро Контрол” ЕООД, с които молителят предлага същите услуги още от 1999 г. По този начин се създава асоциативна връзка с вече трайно установената на пазара и предлагана от молителя еднаква по предназначение услуга. Молителят смята, че „Бул Агро Контрол 1” ЕООД нарушава разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК във връзка с чл. 29, доколкото предлага услуги по фумигация и обеззаразяване с наименование и обозначение, които заблуждават или могат до доведат до заблуждение относно действителния продавач (лицето, предлагащо услугата), съответно качеството на оригиналната услуга, като съществени нейни характеристики.

В искането се твърди също, че ответникът извършва нарушение и на чл. 35, ал. 2 във връзка с чл. 29 от ЗЗК, използвайки фирма, която е в най-голяма степен на сходство с фирмата на молителя. Единствената разликата се състои в цифрата 1, поставена до името „Бул Агро Контрол“.

В дейността и документацията си ответникът използва марки, които са идентични или много сходни с преждеползваните и впоследствие регистрирани словна и комбинирана марки на молителя. Молителят открива значителни прилики както във визуалното представяне на марките, така и в използваните словни елементи. Използваните думи „BUL“ и „CONTROL“ се изписват с еднаква големина и шрифт, а фигуративният елемент от логото и на двете дружества представлява буква „А“, представена по почти идентичен начин. Открива се висока степен на сходство и в звученето на двете марки. В марката, използвана от ответника, действително не се открива думата „AGRO“, но според молителя, присъствието на думите „BUL“ и „CONTROL“, заедно с фигуративния елемент, който представлява изображение на буквата „А” и е част и от двата знака, е достатъчно, за да бъде направена погрешна асоциация за дружеството, което предлага съответната услуга .

При рекламиране и представяне на своите продукти „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД също използва лого / комбиниран и словен знак, напълно идентични / сходни с регистрираните марки на молителя.

Молителят твърди също, че ответното дружество нарушава и забраната на чл. 35, ал. 3 във връзка с чл. 29 от ЗЗК.

От 21.02.2012 г. ответникът използва домейн, който е идентичен както с наименованието на молителя, така и с неговия домейн, регистриран още през 2007 г.. И двата адреса се изписват „bulagrocontrol“ , а единствената разлика се състои в различното разширение „com“ – използвано от молителя, и „bg“- използвано от ответника.

Прилика се открива и между интернет страницата на „Бул Агро Контрол“ ЕООД и тази, която „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД използва до месец юли 2014 г, като се сочи, че и тук ответникът използва знак, много сходен с регистрираната от молителя комбинирана марка.

На последно място, молителят отбелязва наличието на значителна прилика в електронните адреси на двете дружества. Ответното дружество използва електронни адреси : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., които са сходни с използвания от молителя електронен адрес:

 

4

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и с регистрираната му словна марка, което заблуждава относно търговеца.

Предвид гореизложеното, „Бул Агро Контрол“ ЕООД моли да бъде образувано производство по чл. 38, ал. 1 т. 3 от ЗЗК, в което да бъде установено, че „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД още от регистрацията си през 2011 г. извършва нарушение на разпоредбите на чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК и в съответствие с установените нарушения Комисията да постанови прекратяване на нарушението и да наложи предвидените в закона имуществени санкции.

Като допълнение към искането са изброени и негативните последици, настъпили в резултат на недобросъвестното поведение на „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД. Молителят смята, че именно описаните по-горе практики на „Бул Агро Контрол“ са довели до рязко намаляване на приходите от продажбите на молителя, като това се явява пряк резултат от загубата на много от клиентите му, понастоящем клиенти на ответното дружество. Напр. „Севан” ООД, „Октопод С” ООД, „Зърнени храни Силистра” АД, „Ребел” ЕООД, „Агроелит – Божидар Митов”, ППК „Начало 93”, „Яйца и птици Зора” АД, „Златен клас”, ЕТ „Малинели – Малин Власев” и др. Други клиенти са били въведени в заблуждение да използват предоставяните от ответника услуги, открили са разликата и отново са клиенти на молителя – „Фермер Пойн” ООД, „Билдком” ЕООД, „Градус 3” АД, ЗПК „Авангард 94”.

В искането са представени и конкретни примери за това как използването на сходни марка и фирма е довело до реално заблуждение. Представени са случаи, в които документи, предвидени за едно от дружествата, се предоставят на другото. Случва се името на управителя на едното дружество да бъде свързвано с името на другото дружество. Настоящият управител на ответника Даниел Василев е прехвърлил през 2003 г., тогава в качеството си на управител на „Бул Агро Контрол” ООД, лично на себе си два телефонни номера на дружеството на молителя, които понастоящем се използват от ответното дружество.

В отговор на писмо от КЗК, изх. No ИПИ-197/КЗК/158/2015 г. от 18.03.2015 г., молителят „Бул Агро Контрол“ ЕООД с писмо вх. No към КЗК- 158/02.04.2015 г. представя списък на клиенти на дружеството и информация за взаимоотношенията си тях. Като свои клиенти дружеството сочи следните дружества: „Севан“ ООД, „Октопод“ ООД, „Зърнени Храни Силистра“ АД, „Ребел“ ЕООД, ЕТ „Агроелит – Митов – Божидар Митов“, „ППК „Начало 93“, „Яйца и птици Зора“ АД, „КООП Златен Клас“ ООД, ЕТ „Малинели Малин Власев“, „Фермер Пойнт“ ООД, „Билдком“ ЕООД, „Градус 3“ АД, „ЗПК Авангард 94“ и др.

ІІ. СТАНОВИЩЕ НА „БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1“ ЕООД

С писмо, вх. No КЗК-158/08.04.2015 г., „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД, предоставя становище, с което оспорва наведените в искането на „Бул Агро Контрол“ ЕООД твърдения, като несъстоятелни и неотговарящи на действителната фактическа обстановка.

Ответникът не отрича факта, че двете дружества, участващи в производството, са конкуренти – предприятия, развиващи стопанска дейност със

5

сходен предмет на територията на Република България. Изразява обаче несъгласие с твърденията на молителя, че „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД осъществява стопанската си дейност при условия на нелоялна конкуренция.

Във връзка с твърдението на молителя за нарушение на разпоредбите на чл. 35, ал. 11, във връзка с чл. 29 от ЗЗК, ответникът твърди, че поради естеството на извършваната от него дейност, той не може да бъде субект на твърдяното нарушение. Съгласно изложените от ответника аргументи, фактическият състав на цитираната разпоредба изисква да са налице два основни елемента – фактическо предлагане на стока или услуга и установяване на объркване на продукта със сходен такъв. На първо място, в своята дейност дружеството не произвежда стоки или услуги, които могат да бъдат очертани, индивидуализирани или обективирани. Освен това дружеството осъществява дейност, подлежаща на лицензионен режим и като такава се отличава с надлежно авторство и поради това няма как да бъде подведена под състава на чл. 35 от ЗЗК.

Отрича се и твърдението за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2. Ответникът твърди, че дружеството с фирма „Бул Агро Контрол“ осъществява дейността си от 1999 г., навежда обаче твърдения, които сочат, че от момента на учредяването си до 12.12.2011 г., правната форма на дружеството е била дружество с неограничена отговорност. Първоначално дялово участие в дружеството са имали двама души - настоящият управител на „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД – Даниел Василев и Евелина Цонкова Василева. През 2000 г. Евелина Василева прехвърля дяловете си на Мирослав Василев (едноличен собственик на капитала и управител на дружеството - молител) и от този момент до 2011 г., управителите на дружествата, страни в настоящото производство, имат равно дялово участие в „Бул Агро Контрол“ ООД. Именно на това общо участие и усилия ответникът отдава бъдещето развитието и утвърждаването на дружеството на пазара.

Във връзка с разминавания за развитието на дейността на дружеството, породили се между двамата съдружника, от 12.12.2011 г. Даниел Василев е заличен като съдружник и управител на „Бул Агро Контрол” ООД. Ответникът твърди, че след поредица от правни спорове през август 2012 г. е постигната спогодба между „Бул Агро Контрол” ЕООД, представлявано от Мирослав Василев и Даниел Василев относно споровете във връзка с упражняване на сходна дейност от двете страни и използването на наименование на фирма, сходно с това на молителя. Ответникът вижда тази спогодба като признание за това, че постигнатите резултати са плод на съвместната им дейност.

Според ответника голяма част от клиентите на двете дружества са били клиенти на „Бул Агро Контрол“ ООД и са запознати с факта, че двамата тогавашни съдружници са продължили да развиват идентична дейност, но чрез две различни дружества. Поради това не може да се допусне, че изборът им на доставчик е резултат от объркване. Подобен извод би могъл да се направи и за новите клиенти на дружеството, тъй като стопанската дейност на молителя и

1 По-нататък в становището на ответника се сочи разпоредбата на чл. 32 от ЗЗК, но предвид изложените фактически и правни твърдения и аргументи, относими към специалните текстове на чл. 35, ал. 2 и ал. 3, Комисията приема, че е допусната техническа грешка и в изложението се има предвид разпоредбата на чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК.

6

ответника е строго специфична и обуславя тесен кръг от клиенти. Предвид изложеното, ответникът счита, че не е възможно потребителите на съответната услуга да са заблудени относно автора и качеството.

Ответникът отбелязва и факта, че във връзка с подадените опозиции срещу заявените от него марки, през 2013 г. е променил използваното от дружеството лого, а новото се отличава от това на „Бул Агро Контрол“ ЕООД в още по-голяма степен.

Използваното от „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД лого от 2012 г. до настоящия момент е :

Изображение No 4

Изтъква се, че ответното дружество винаги се индивидуализира като участник в търговския оборот чрез своята фирма, вид, седалище и адрес на управление на дейността. Това не позволява възможност за заблуждение на контрагентите относно неговата идентичност. Според ответника не само наименованието на фирмата, но и видът, седалището, адресът на управление са елементи от индивидуализацията на едно търговско дружество. Твърди също, че щом дружеството е регистрирано по предвидения от закона ред под съответното наименование, то придобива изключителното право да се легитимира именно чрез него. През целият период на дейност „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД е използвало данните, с които е вписано в Търговски регистър, и никога не се е представяло или идентифицирало с „Бул Агро Контрол“ ЕООД . Ответникът намира, че са спазени всички разпоредби на закона и при регистрирането на фирмата му е спазено изискването за наличието на отличаващ я елемент, в случая числото „1“, поставено след „Бул Агро Контрол“. Твърди се също, че дружеството не следва да бъде укорявано, че се е възползвало от възможност, дадена му по закон.

Ответникът настоява, че въпреки сходните наименования на двете дружества, това не следва да се тълкува непременно като нарушение на забраните за нелоялна конкуренция, тъй като няма доказателства, че се е стигнало до реална заблуда на клиенти. Не следва да се тълкува в този смисъл и спадът във финансовата отчетност на молителя.

Ответникът признава, че следва да бъде санкционирано сходство във фирменото име, но единствено в случаите, когато се използва по недобросъвестен начин.

На последно място, ответникът отрича и наличието на нарушение по чл. 35, ал. 3 от ЗЗК от страна на „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД, тъй като двете дружества ползват два различни домейна, които са регистрирани в два различни титулярни домейна. Ответникът смята, че тъй като регистрацията подлежи на потвърдителен режим, то самото разрешение следва да се тълкува като доказателство за индивидуалност в самата област. Същите съображение се изтъкват и по отношение на електронните адреси.

7

Неоснователни са и твърденията за сходен външен вид на интернет страниците на двете дружества, защото в тази на ответника е предоставена достатъчно информация, която го индивидуализира и не допуска заблуда относно авторството на предлаганата услуга.

В контекста на изложените твърдения, ответникът смята, че не е извършвал дейността си в разрез с добросъвестната търговска практика и не е извършил действия, увреждащи или застрашаващи интересите на конкурентите му.

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Информация от „Севан” ООД

С писмо вх. No към КЗК-158/-7.05.2015 г. от страна на „Севан ” ООД са предоставени информация и писмени доказателства по преписка No КЗК- 158/2015 г.

Информация от „Октопод С“ ООД

В писмо до КЗК, вх. КЗК-158/11.05.2015 г., „Октопод С“ ООД пояснява, че използва услуги по фумигация (дезинфекция) на стоки, натоварени на кораби, предоставени от „Бул Агро Контрол“ ЕООД. Между дружествата не е сключван писмен договор, а се работи при първоначално иницииран от доставчика на услугата контакт и/или по конкретен повод и най-изгодна оферта.

„Октопод С” ООД поддържа търговски отношения и с „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД по повод предоставяне на сходни услуги.

Дружеството не е прекратявало официално отношенията си с нито едно от дружествата. Допуска бъдеща работа с всяко едно, като уточнява, че обикновено ползва услугите на по-активния комуникативно и по-изгодния ценово доставчик.

Информация от „Зърнени храни – гр. Силистра“ АД

В писмо от „Зърнени храни –гр. Силистра“ АД, вх. No КЗК-158/14.05.2015 г. е предоставена информация относно отношенията му с двете дружества- страни в производството. Според представената информация, до 2011 г. дружеството е използвало услуги по фумигация на зърно в зърнобази и кораби и дезинсекция на празни складове, метални силози, външни стени и прилежащи площи, предоставяни от „Бул Агро Контрол” ООД.

След 2011 г. „Зърнени храни –гр. Силистра“ АД сключват договор с „Бул Агро Контрол” 1” ЕООД за предоставянето на същите услуги и до този момент работят с тях.

Информация от „Фермер Пойнт“ ООД

В писмо до КЗК, вх. No КЗК-158/13.05.2015 г. на „Фермер Пойнт“ ООД се посочва, че доколкото основната дейност на дружеството е зърносъхранение и търговия със зърно, многократно се налага да работи с фирми, извършващи услуги в областта на фумигацията и дезинсекцията. През годините, дружеството е в търговски отношения и с двете страни по преписката, като ползва услугите им и към настоящия момент.

8

Уточнява се, че договорите, които „Фермер Пойнт“ ООД сключва с фирмите, нямат писмена форма, а са еднократни и устни. Целта е да се работи с различни фирми, които предлагат добро качество и цена на предоставяната услуга като при възникване на необходимост от дератизация и фумигация се събират оферти и след анализ на предлаганите условия се сключва устен договор с избраната фирма. За извършената услуга се подписва протокол.

Информация от ЗПК„Авангард 94“ .

С писмо, вх. No КЗК-158 от 14.05.2015 г. дружеството обяснява, че е работило единствено с „Бул Агро Контрол“ ЕООД през 2014 г.

Информация от „Билдком“ ЕООД

В писмо до КЗК, вх. No КЗК-158/12.05.2015 г. дружеството предоставя информация, че във връзка с основната си дейност – търговия на едро със зърно и маслодайни стопански култури, за срок от 2009 г. - 2014 г. възлага на „Бул Агро Контрол” ЕООД извършване на обеззаразяване и фумигация на различни видове зърно. Всяка възлагана услуга е самостоятелна търговска сделка, обективирана във фактура, без да се сключват индивидуални или рамкови писмени договори. Търговските отношения с „Бул Агро Контрол” ЕООД не са преустановявани до настоящия момент. Паралелно „Билдком“ ЕООД работи и с „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД, ползвайки услугите на това дружество от 2012 г.

По принцип услуги на „Бул Агро Контрол” ЕООД се използват за извършване на обеззаразяване и фумигация на стока по складовете, а на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД – за обеззаразяване и фумигация на стока, доставена на пристанището, товарена на кораби.

Информация от „Ребел“ ЕООД

В писмо до КЗК, вх. No КЗК-158/13.05.2015 г., дружеството обяснява, че от 2002 г. до 2011 г. има търговски отношения с „Бул Агро Контрол“ ООД, като подчертава, че никога не е работило с едноличното дружество. Твърди се също, че именно „Бул Агро Контрол“ ООД е прекратило търговските отношения с „Ребел“ ЕООД. Дружеството пояснява, че от 2012 г. работи с „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД и ползва същите услуги, които са му били предоставяни от „Бул Агро Контрол“ ООД.

Информация от „Градус-3“ АД

В писмо до КЗК, вх.No КЗК-158/21.05.2015 г. „Градус-3“ АД дава информация относно отношенията си със страните в производството. Сочи се, че от 23.01.2012 г. дружеството ползва услуги по фумигация на зърно и дезинсекция на складове, предоставяни от „Бул Арго Контрол 1“ ЕООД, а от 04.04.2012 г. започва да ползва същите услуги и от „Бул Агро Контрол“ ЕООД, като работи паралелно и с двете дружества.

Информация от „Яйца и птици – Зора” АД

С писмо вх. No към КЗК-158/12.05.2015 г. от страна на „Яйца и птици - Зора” АД постъпва следната информация по преписка No КЗК-158/2015 г.:

9

Дружеството има търговски отношения с „Бул Агро Контрол” ООД през 2008 – 2011 г. във връзка с ползване на услугите дезинфекция и дезинсекция на помещения и складове за зърно и фумигация на зърно (ДДД дейности). От септември 2011 г. датират отношенията на „Яйца и птици - Зора” АД с „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, свързани с ползване на услугите дезинфекция, дезинсекция, дератизация на помещения и складове за зърно и фумигация на зърно, за които се изисква лиценз за ДДД дейности.

ІV. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Въз основа на извършеното проучване в настоящото производство - представени информация и доказателства от ответната страна и третите лица, се установиха следните релевантни факти:

ІV.1 Идентификация на страните в производството:

1.„БУЛ АГРО КОНТРОЛ” ЕООД, ЕИК: 124130074, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” No 134, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: борба със складови вредители, третиране на складови помещения, производство и анализиране на зърнени, фуражни, млевни и хлебни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажби на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, внос и износ на стоки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг, хотелиерски, туристически рекламни, информационни, консултантски и други услуги, фумигация, дезинсекция и дератизация, търговия със зърно и зърнопродукти, транспортиране, търговия и работа със силнодействащи отровни вещества, препарати и средства за растителна защита и торене, проектиране, производство и ремонт на машини и технологични линии за хранително-вкусова промишленост и всички други дейности, които не са забранени със закон.

Дружеството се управлява от управителя Мирослав Иванов Василев.

2.„БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1” ЕООД, ЕИК: 201593694, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич 9300, ул. „Независимост“ No 29, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: борба със складови вредители, третиране на складови помещения, производство и анализиране на зърнени, фуражни, млевни и хлебни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажби на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, внос и износ на стоки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг, хотелиерски, туристически рекламни, информационни, консултантски и други услуги, фумигация, дезинсекция и дератизация, търговия със зърно и зърнопродукти,

10

транспортиране, търговия и работа със силнодействащи отровни вещества, препарати и средства за растителна защита и торене, проектиране, производство и ремонт на машини и технологични линии за хранително-вкусова промишленост и всички други дейности, които не са забранени със закон.

Дружеството се управлява от управителя Даниел Иванов Василев.

ІV.2. Установени факти

По отношение на „БУЛ АГРО КОНТРОЛ” ЕООД

1.„Бул Агро Контрол” ЕООД осъществява на територията Република България от 1999 г. до настоящия момент дейност по фумигация на зърнени култури в силози и складове, на кораби, шлепове, вагони, контейнери; обеззаразяване на силози, складове, мелници, производствени помещения и прилежащи площи, дезинсекция и дератизация.2

2.„Бул Агро Контрол” ЕООД е учредено като дружество с ограничена отговорност през 1999 г. с равно дялово участие на съдружниците Даниел Василев и Евелина Василева. През 2000 г. е извършено прехвърляне на дяловете на Евелина Василева на Мирослав Василев. Дружеството се управлява и представлява от двамата съдружника Даниел Василев и Мирослав Василев заедно и поотделно.

2.1 Даниел Василев е изключен като съдружник от Бул Агро Контрол” ООД въз основа на писмено предупреждение по чл. 126, ал. 3 от ТЗ, видно от протокол на Общото събрание на съдружниците от 09.06.2011 г. съгласно вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър от 12.12.2011 г. Дружественият дял на Даниел Василев е поет от Мирослав Василев. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност с управител и едноличен собственик на капитала Мирослав Василев.3

3. „Бул Агро Контрол” ЕООД разполага с Лиценз от 2004 г за търговия с продукти за растителна защита, издадено от Националната служба за растителна защита към Министерство на Земеделието и горите и разрешение No 0713/17.03.2009 г. за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна защита със срок на действие от 5 години, издадено от Националната

2 Разрешение No 1968 от 02.04.2014 г. от БАБХ към МЗХ, Протокол No 108711/15.11.2008 г. за извършена фумигация на пшеница, дезинсекция на склад, външни стени и прилежащи площи; Протокол No 114417от 2014 г. за извършени дезинсекция, обеззаразяване, фумигация на мелница, склад, външни стени и прилежащи площи; фактури, издадени от дружеството за периода 1999 г. до 2014 г. за извършване на посочените услуги; представени от клиенти на дружеството протоколи за обработка, данъчни фактури и др. за периода 2007 – 2015 г.

3 Решение No 705/31.03.1999 на Добричкия окръжен съд; решение No 3019/28.09.2000г. на Добрички окръжен съд; удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър от 17.11.2014 г., представени от молителя, както и от разпечатки от правно-информационна система Сиела във връзка с извършеното на 12.12.2011 г. вписване, направени от работния екип по преписката - констативен протокол (протокол от Общо събрание) от 09.06.2011 г. - акт No 76, том І, общ. Рег. 2729 на нотариус Юлияна Демирева – Кадикянова, с район на действие РС – гр. Добрич, рег. No 519 на Нотариалната камара, решение на Варненски апелативен съд No 290/06.12.2011 г., решение на Варненския апелативен съд No 263/17.11.2011 г., учредителен протокол и решение за назначаване на управител на „Бул Агро Контрол” ООД от 09.06.2015 г.

11

служба за растителна защита към Министерство на Земеделието и храните. Понастоящем дружеството осъществява дейността си въз основа на разрешение No 1968/02.04.2014 г. за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна защита, издадено от Министерство на земеделието и храните – Българска агенция по безопасност на храните, валидно до 2019 г.

4. „Бул Агро Контрол” ЕООД е притежател на следните марки, регистрирани в Патентното ведомство4:

4.1 Словна марка „Бул Агро Контрол / Bul Agro Control”, заявена на 01.06.2012 г., с рег. No 84920 от 14.06.2013 г. и срок на действие до 01.06.2022 г., защитена до 01.06.2022 г. за класове 37 (обеззарязаване, унищожаване на вредители, с изключение на тези в селското стопанство, унищожаване на плъхове) и 44 (изтребване на вредители – селскостопански, градинарски и лесовъдни).

4.2 Комбинирана марка, заявена на 01.06.2012 г., с рег. No 84921 от 14.06.2013 г. „А Bul Control Bul Agro Control”, представляваща фигуративен елемент, изобразяващ буква „А“ с надпис „BUL CONTROL“ и обособен словен елемент – BUL AGRO CONTROL, разположен вдясно от фигуративния елемент, със защитен цвят – червен. Марката има срок на действие до 01.06.2022 г. и се ползва се със защита за също за класове 37 и 44.

Изображение No 5

5. От 1999 г. до настоящия момент Бул Агро Контрол” ЕООД използва регистрираните словна (на кирилица и на латиница) и комбинирана марки (изображение No 5) като официално лого на дружеството върху документи, оферти, протоколи, рекламни материали (запалки, USB, химикалки) и др. През целия посочен период дружеството използва описаното лого като елемент от печата на дружеството с добавката „Ltd” (съответно ООД/ЕООД).5

6. Видно от представени търговски документи, рекламни материали и публикации в специализирани издания, Бул Агро Контрол” ЕООД от началото на осъществяване на търговската си дейност (1999 г.) използва в търговската си документация и рекламното си представяне за популяризиране на предлаганите от дружеството услуги и знак, представляващ изображение на комбинираната търговска марка с изписване на словните елементи на кирилица със съответната добавка „ООД” или „ЕООД” (Изображение No 6), и самостоятелно знак, представляващ обособен елемент от марката, а именно стилизирано изображение на буквата „А” (Изображение No 7), както следва6:

4 Свидетелство от Патентното ведомство за регистрация на словна марка с рег. No 84920/ 14.06.2013 г. и Свидетелство за регистрация на комбинирана марка с рег. No 84921/14.06.2013 г.
5 Видно от бланки на оферти на дружеството, протоколи за извършена обработка, сертификати, фактури, издадени за периода 1999 г.- 2014 г. .

 

12

Изображение No 6 Изображение No 7

 

6.1 Видно от разпечатки на интернет страницата на Бул Агро Контрол” ЕООД с интернет адрес http://bulgarcontrol.com и от уебархив WayBackMashine, на интернет страницата в периода 2012 г. – 2015 г. присъства логото на дружеството – Изображение No 6. 7

7. „Бул Агро Контрол” ЕООД използва собствен домейн „bulagrocontrol.com“, с IP адрес 91.215.216.118-354, регистриран на 02.05.2007 г. и запазен до 02.05.2017 г.8 на името на дружеството.

8. От разпечатка на интернет страницата на Бул Агро Контрол” ЕООД с интернет адрес http://www.bulagrocontrol.com/към 16.03.2013 г. и 10.09.2015 г. са видни изгледът и съдържанието й, както следва:

8.1 В цветовото оформление на началната страница преобладава белият и черният фон, а текстовата част е представена в черно и червено. Страницата е разделена на три отделни полета – едно, разположено хоризонтално, и две с вертикално разположение.

8.2 При отваряне на страницата в най - горното поле (хоризонтално разположено) се редуват снимки, всяка от които представя дейност от предлаганите от дружеството услуги, като на всяка от снимките има кратко описание на самата услуга, начинът и препаратите, които се използват.

8.3 Непосредствено под снимките, на бял фон с червени букви, отново са изброени предлаганите от дружеството услуги: „Фумигация, дезинсекция, обгазяване и обеззаразяване на силози, складове, мелници, контейнери и кораби. Професионална борба със складови вредители”. Под надписа всяка от услугите е дадена като хиперлинк и съответно пренасочва към подробно описание и снимки на услугата.

8.4 На бял фон е представено дружеството и дейността му от основаването до днес, като най-долу е предоставен хиперлинк, водещ и към представяне на управителя на дружеството Мирослав Василев.

8.5 Вляво на началната страница е разположена черна, вертикално ориентирана лента. В най-горната й лява част е поставено логото на дружеството (Изображение No 6).

8.6 Върху черната лента, под логото на дружеството, във вертикален ред са представени и съответните раздели на страницата - Начало, Услуги,

6 Видно от представени от молителя писмени доказателства – фактури, издадени в периода 1999 г. – 2014 г., визитка, снимки на рекламни материали – календари, химикалки , кутии, плик, копия от публикации в Справочници на НСРЗ към МЗГ със списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати за периода 2008 – 2014 г. и др.

7 Направени от работния екип по преписка No КЗК-158/2015 г.
8 Видно от разпечатка на хартиен носител от уеб сайт „WHO.IS“, представени от молителя.

13

Препарати, Сертификати, Обекти, Клиенти, Контакти, Складови неприятели, Принципи и практика на интегрираната комплексна борба със складовите неприятели, Принципи и практика на интегрираната комплексна борба с гризачите.

8.7 В долната част на лентата са предоставени координатите на дружеството, включително и двата електронни адреса Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

9. Видно от разпечатки от интернет архив „Waybackmachine”, през 2013 г. и 2014 г. интернет страницата на „Бул Агро Контрол” ЕООД е структурираната и изглежда по описания в т. 8 начин. През 2012 г., видно от разпечатка от архива, изгледът на началната страница е различен, но в горната лява част фигурира логото на дружеството – изображение No 6.

10. От 22.10.2003 г. до 01.07.2011 г. Бул Агро Контрол”, все още като дружество с ограничена отговорност е абонат на „Мобилтел“ ЕАД за следните номера 0886 988 959 и 0886 902 414, които, видно от представените доказателства – фирмени бланки, рекламни материали и др., се сочат като телефони за контакт с дружеството9.

10.1 През 2011 г. въз основа на искане на Даниел Василев, в качеството му на управител на дружеството към този момент, телефонни номера 0886 988 959 и 0886 902 414 са прехвърлени от Бул Агро Контрол” ООД на името на Даниел Василев като физическо лице.

С решение No 71/2014 г. по гр.д. 2706/2013 г. на РС – Добрич, потвърдено с решение No 49 /2015 г. на ОС – Добрич по вз. т.д. 82/2014 г. е отхвърлен искът на „Бул Агро Контрол” ЕООД за прогласяване на нищожност на извършеното прехвърляне на телефонни номера 0886 988 959 и 0886 902 414, като неоснователен.

По отношение на „БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1” ЕООД

11. „Бул Агро Контрол 1” ЕООД осъществява в периода от учредяването си през юни 2011 г. до настоящия момент дейност по фумигация на зърнени култури в силози и складове, на кораби, шлепове, вагони, контейнери; обеззаразяване на силози, складове, мелници, производствени помещения и прилежащи площи, дезинсекция и дератизация 10.

12. „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.06.2011 г. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Светлана Петрова Георгиева, която в периода 2011 г. – 2013 г. е управител на дружеството. Съгласно вписване от 29.04.2013 г. управител на дружеството става Даниел Иванов Василев11.

9 Видно от договор No Б0053988/22.10.2003 г. между „Мобилтел” ЕАД и „Бул Агро Контрол” ООД, молба –декларация от 04.03.2011 г. на „Бул Агро Контрол” ООД, писмо изх. No 9210993/01.07.2011 г. на „Мобилтел” ЕАД, заявление за смяна на потребител от 29.03.2011 г.
10 Видно от приложени от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД протоколи за извършена обработка, възложения и данъчни фактури за периода – 2011 г . – 2015 г., банкови извлечения, приемо-предавателни протоколи, констативни протоколи на БАБХ, протоколи за проверка от органи на здравеопазването за същия период; представени от трети лица – клиенти - договори, протоколи за извършена обработка и възложения, данъчни фактури за периода 2011 г. – 2015 г.

  

14

13. С оглед осъществяване на дейността му името на дружеството са издадени разрешение (......)*, разрешение, (......)*, сертификат (......)*

14. В различни моменти от периода на осъществяване на дейността си Бул Агро Контрол 1” ЕООД използва различни емблеми за представяне на дружеството, както следва 12:

14.1 На 2 бр. бланки на сертификати за фумигация, издадени от дружеството13 за предоставени услуги на „Севан” ООД, съответно сертификат за фумигация No 211025 / 03.12.2011 г. и сертификат за фумигация No 211026/ 03.12.2011г. фигурират следните знаци:

Изображение No 8 Изображение No 9

14.2 В периода 2011 г. – края на 2012 г. в документацията си използва единствено лого, в което фигуративният елемент от логото представлява стилизирана буква „А“, в която са изписани думите „ВUL”, „CONROL” и цифрата „1”, като до него е изписано BUL AGRO CONTROL 1 със същия шрифт. Фигуративният и словният елемент са в червен цвят. Фигуративният елемент от логото (стилизираната буква „А“) се използва и самостоятелно.

Изображение No 10 Изображение No 11

14.3 От края на 2012 г. до настоящия момент дружеството използва нова емблема във фирмената си документация и рекламно представяне. Логото съдържа буквите „В” и „А” и изображение на земното кълбо с големината на буквите и представено слято с тях, създавайки впечатление, че замества латинската буква „С“. От дясната страна на фигуративния елемент е изписано BUL AGRO CONROL 1.

Изображение No 12

11 Видно от удостоверение за актуално състояние на дружеството от 17.11.2014 г., представено от молителя и разпечатки от правно-информационна система Сиела
12 Видно от събрани по преписката доказателства представени от: молителя – документи и рекламни материали на ответника, разпечатки от интернет сайтове; ответника - бланки на оферти, възложения, протоколи за извършена обработка, фумигационни сертификати, данъчни фактури за периода 2011 - 2015 г., рекламни материали и предмети – календари, визитки, запалки, тефтери; трети лица – клиенти - протоколи, сертификати, данъчни фактури, издадени от ответника и др. данъчни фактури, и др.

13 Приложениотмолителя.

     

15

14.4. До началото на 2013 г. (месеци януари, февруари, април ) дружеството използва паралелно бланки както с логото – Изображение No 10/Изображение No 1114, така и бланки с новото лого – Изображение No 12.

Установява се използване на бланка по стария образец през 2014 г. - фумигационен сертификат No 214709 с дата 13.08.2014 г., издаден от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД за „Севан” ООД.

14.5 В периода 2011 г. – края на 2012 г. на печата на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, видно от представената документация (протоколи, оферти, данъчни фактури), се съдържа фирменото наименование „БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1” ЕООД на кирилица и на латиница и знака:

Изображение No 13

14.6 След декември 2012 г. до настоящия момент дружеството използва печат, на който е изписано фирменото наименование: „БУЛ АГРО КОНТРОЛ 1” /”BUL AGRO CONTROL 1”на кирилица и латиница и се съдържа словния елемент „BAC”. Печатът изглежда по следния начин:

Изображение No 14

14.7. Върху множество документи от 2013 г. (протоколи за извършена обработка, фумигационни сертификати, данъчни фактури, издадени на клиенти за извършени услуги) , изходящи от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е положен печата съгласно Изображение No 13.

14.8. В Справочници на НСРЗ към МЗГ със списъци на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. е публикувана следната реклама на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД :

14 Видно от фумигационен сертификат No 213078/24.04.2013 г. , издаден на „Билдком” ООД, протокол за извършена обработка No 113034/14.02.2013 г., издаден на „Зърнени храни – гр. Силистра” АД, протокол за извършена обработка No 113048/20.03.2013 г., издаден на Градус 3 АД), фумигационен сертификат No 213077/23.04.2013 г. и фумигационен сертификат No 213013/16.01.2013 г. , издадени на „Севан” ООД и др. (документите са представени от ответника като поверителни, предвид съдържащата се в тях информация за вида, количествата на ползвани препарати и метода на обработка).

  

16

Изображение No 15

14.9 През 2015 г. в онлайн каталози и справочници „Бул Агро Контрол 1” ЕООД се представя и рекламира (видно от разпечатки от съответните интернет от 16.03.2015 г.), както следва:

14.9.1 В онлайн каталог на фирмите в България Business.bg, дружеството се представя чрез фирменото си наименование „Бул Агро Контрол 1” и логото

(Изображение No 6) Като данни за контакт с дружеството са посочени: адрес - гр. Добрич, ул. „Независимост” 29, вх. А, ап. 2, e-mail - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет страница - www.bulagrocontrol.bg, телефон – 0888988658.

В рекламното представяне се съдържа текстът:

„Бул Агро Контрол 1 ЕООД” е регистрирана през 1999 г. с основен предмет на дейност интегрирана борба със складови неприятели, фумигация, дезинсекция, мониторинг на съхранявана продукция и вредители ...”

Съгласно договор за реклама (......)*.

14.9.2 В реклами публикувани в онлайн каталозите на фирми Comunicator BG с интернет адрес http://comunicatorbg.com/, Info-Call.bg с интернет адрес http://infocall.bg/, Businessinfo.bg с интернет адрес http://www.businessinfo.bg/ е използвано логото (изображение No 10).

14.9.3 В интернет рекламите на дружеството като данни за контакт се сочат неговия интернет сайт www.bulagrocontrol.bg, електронни пощи Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и телефонни номера 0886 902 414 и 0886988959 (видно от разпечатки от интернет страниците Business.bg, Comunicator BG, Info-Call.bg, Ukazatel.bg, Infodir.org и др. ).

15. „Бул Агро Контрол 1” ЕООД подава две заявки за регистрации на марки в регистъра на Патентно ведомство:

- Заявка за регистрация на словна марка „Бул Агро Контрол“ за клас 44, вх. No 123043 от 16.03.2012 г. След внесена опозиция от молителя по настоящото производство, Патентното ведомство се е произнесло с Решение за отказ на регистрация, влязло в сила 15.

- Заявка за регистрация на комбинирана марка „BUL A CONTROL 1”, за клас 44, вх. No 122851/02.03.2012 г., срещу която е подадена опозиция от „Бул Агро Контрол” ЕООД. С решение на Патентно ведомство, влязло в сила е постановен отказ за регистрация на марката16. Заявеният за регистрация знак изглежда по следния начин:

15 Видно от информация, предоставена от молителя и от ответното дружеството, решение от (......)* на ПВ, удостоверение от ПВ от 05.02.2015 г. с приложена библиографска справка.

       

17

Изображение No 16

16. „Бул Агро Контрол 1” ЕООД използва домейн „bulagrocontrol.bg“, регистриран от дружеството на 16.02.2012 г., валиден до 16.02.2016 г.17

17. От разпечатки от уеб архив Waybackmachine на интернет страницата на ответника http://www.bulagrocontrol.com/ в периода от април 2012 г. до юли 2014 г. са видни изгледът и съдържанието й:

17.1 Преобладаващите цветове са червено, бяло и черно.

17.2 В левия горен ъгъл се намира логото на дружеството, изобразено в червено и представляващо буква „А“, в която са изписани думите ВUL и CONROL, като до него е изписано BUL AGRO CONTROL 1 - Изображение No 10).

17.3 Непосредствено под логото е позиционирана червена лента, върху която в хоризонтален ред са изброени разделите в страницата: За нас, услуги, вредители, новини, клиенти, контакти. В дясно в лентата е зададено поле с възможност за търсене в сайта. В раздел „За нас” е публикувана информация за дейността на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД и същия знак.

17.4 По-долу са представени снимки, които се показват на „слайдшоу“, някои представляват изображение на насекомо, а други представляват снимка на дейност от предлаганите от дружеството.

17.5 Непосредствено под снимките следва раздел, в който описателно е представено дружеството. В ляво от този раздел се намира лента (до началото на м. юли 2014 г.), в която са представени разделите в сайта.

18. Към настоящия момент интернет страницата на ответника http://www.bulagrocontrol.bg/ има следния изглед и съдържание:18

18.1 Страницата е изобразена в бяло и червено, като единствено текстовото съдържание е в черно.

18.2 В левия горен ъгъл е изобразено новото лого на дружеството (Изображение No 12).

18.3 В дясно от логото, в хоризонтален ред са представени отделните раздели в страницата: Начало, Услуги, Препарати, Вредители, Клиенти, Контакти.

18.4 Под тях са разположени три снимки, редуващи се на слайдшоу, които представят съответна услуга, предлагана от дружеството.

18.5 Под снимките описателно е представено дружеството.

16 Видно от информация, предоставена от молителя и от ответното дружеството, решение от (......)* на ПВ, удостоверение от ПВ от 05.02.2015 г. с приложена библиографска справка.
17 Видно от разпечатки на хартиен носител от register.BG и данъчни фактури за извършени плащания за ползване на домейна.

18 Видно от разпечатка от страницата от 13.01.2015 г. приложени от молителя и разпечатки от интернет страницата от 16.03.2015, 10.09.2015 г. и от архива “waybackmachine” за април 2015 г., направени от работния екип по преписката.

 

18

18.4 В четири отделни раздела е предоставена възможност за запознаване с различни видове дейности: Фумигация, Дезинсекция, Дератизация, Дезинфекция( всяка от тях е кратко описана и представлява хиперлинк, чрез който се отваря подробно описание на съответната услуга и снимки)

18.5 В долния край на страницата има и няколко други раздела.

  • Използвани методи 

  • Мнения за нас 

  • Ние се борим с ... 

  • Препарати 
19. „Бул Агро Контрол 1” ЕООД използва електронни пощи Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., които според предоставена със становище вх. No към КЗК-158/08.04.2015 г. информация съществуват от 2011 г. и info@Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – от 2012 г. Тези електронни адреси са посочени на визитки на служители на дружеството, реклами – печатни, интернет и др. търговска документация. 
„Бул Агро Контрол” ЕООД и Даниел Василев 20. На 30.08.2012 г. между „Бул Агро Контрол” ЕООД и Даниел Иванов Василев като физическо лице е сключен договор за извънсъдебна спогодба: 
20.1 Предмет на спогодбата е прекратяване на съществуващите спорове и избягване на бъдещи възможности относно прекратеното участие на Даниел Василев в „Бул Агро Контрол ” ЕООД, както и уреждане на имуществените отношения между страните по този повод. (чл. 1) 
20.2 Със спогодбата Даниел Василев признава иска по т.д. 187/2011 г. на ОС – Добрич, задължава се да оттегли въззивна жалба срещу решение по т.д. 219/2011 г. на ОС – Добрич, да внесе предложение по т.д. 28/2012 г. на ДОС за сключване на съдебна спогодба и др. 
20.3 Мирослав Василев като управител на „Бул Агро Контрол” ЕООД се ангажира да направи отказ от иска си по т.д. 187/2011 г. на ОС – Добрич, отказ от иск на „Бул Агро Контрол” ЕООД по гр.д. 2061/2012 г. по описа на РС – Добрич, предявен на основание чл. 7, ал. 4 във връзка с чл. 11, ал. 1 от ТЗ за установяване и преустановяване на недобросъвестно използване на фирмата „Бул Агро Контрол 1”19, да приеме отношенията по т.д. No 28/2012 г. на ДОС да бъдат уредени със съдебна спогодба и т.н. 
21. Страните се съгласяват, че със спогодбата окончателно уреждат имуществените си отношения по повод прекратяването на участието на Даниел Василев в дружеството, че всички отношения помежду им, произтичащи от прекратеното членствено правоотношение, вкл. и от дейността на Даниел Василев като управител са уредени и същите нямат и не могат да имат каквито и да е взаимни претенции един към друг, вкл. и с евентуално упражнявана занапред идентична търговска дейност от него, за което първата страна дава съгласие. 
19 Въз основа на направен от ищеца отказ на основание чл. 233 от ГПК производството е прекратено с влязло в сила определение от 12.11.2012 г. на РС – Добрич. 


 

19

Отношения на страните със „Севан” ООД

2. В периода 2007 г. – 2011 г. „Севан“ ООД използва услуги по фумигация и дезинфекция, предоставяни „Бул Агро Контрол“ ЕООД за целия посочен период. В периода декември 2011 г. – 2015 г. дружеството ползва услуги, предоставяни от „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД20.

Отношения на страните с „Октопод С“ ООД

23. „Октопод С“ ООД използва услуги по фумигация на стоки, натоварени на кораби, предоставени от „Бул Агро Контрол “ ЕООД от 2008 г. до 2013 г. , а от „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД от 2011 г. до 2014 г. вкл.21

Отношения на страните със „Зърнени храни – гр. Силистра“ АД

24. „Зърнени храни – гр. Силистра” АД има търговски отношения с „Бул Агро Контрол “ ЕООД от 1999 г. до 2011 г. включително по повод предоставяне на услуги по фумигация на зърно в зърнобази и кораби и дезинсекция на празни складове, метални силози, външни стени и прилежащи площи. След 2011 г. до настоящия момент „Зърнени храни – гр. Силистра” АД ползва услуги по фумигация и дезинфекция, предоставяни от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД . Между „Зърнени храни – гр. Силистра” АД и „Бул Агро Контрол 1” ЕООД са сключени два договора за предоставяне на услугите - от 24.10.2011 г. и от 24.10.2014 г.22

Отношения на страните с „Фермер Пойнт“ ООД

25. „Бул Агро Контрол“ ЕООД предоставя на Фермер Пойнт“ ООД услуги по фумигация и дезинсекция от 2007 г. до 2014 г. вкл. 23. От 2011 г. до 24 2014 г. вкл. дружеството паралелно използва услуги, предоставяни от „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД.

Отношения на страните със ЗПК„Авангард 94“ .

26. ЗПК„Авангард 94“ е клиент на „Бул Агро Контрол“ ЕООД в периода 2001 г. – 2014 г., видно от информация и писмени доказателства, предоставени от „Бул Агро Контрол“ ЕООД и от ЗПК„Авангард 94“– данъчни фактури, протоколи за обработка, сертификати и др. През 2013 г., 2012 г., 2011 г., 2009 г., 2004 г. дружеството не ползва услуги на „Бул Агро Контрол“ ЕООД.

Дружеството използва услугите на „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД двукратно през 2014 г.

20 Видно от фактури, протоколи за обработка, сертификати, банкови извлечения и др. , представени по преписката от страните и от „Севан” ООД.
21 Видно от информация и доказателства (протоколи за обработка, сертификати, данъчни фактури, банкови извлечения и др.), предоставени от страните по преписката и от „Октопод С” ООД.

22 Видно от информация и писмени доказателства, предоставени по преписката от страните и от „Зърнени храни – гр. Силистра” АД – данъчни фактури, протоколи за обработка, сертификати, банкови извлечения, договори за възлагане на услуги от 24.10.2011 г. и от 24.10.2014 г., счетоводни ведомости. 23 Видно от предоставени от „Бул Агро Контрол” ЕООД и от „Фермер Пойнт” ООД копия от данъчни фактури, протоколи, сертификати, банкови извлечения, счетоводни ведомости.

24 Видно от представени от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД и от „Фермер Пойнт” ООД данъчни фактури, сертификати протоколи за обработка.

 

20

Отношения на страните с „Билдком“ ЕООД

27. „Билдком“ ЕООД за периода от 2006 г. - 2014 г. работи с „Бул Агро Контрол“ ЕООД във връзка с ползване на услуги по фумигация и обеззаразяване на зърнени продукти в складове, а от края на 2011 г. ползва услугите и на „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД преди всичко за фумигация и обеззаразяване на зърнени продукти за кораб25.

Отношения на страните с „Ребел“ ЕООД

28. От 2002 г. до 2011 г. „Ребел” ЕООД има търговски отношения с „Бул Агро Контрол“ ООД във връзка с извършване на дезинфекция и фумигация. От май 2012 г. дружеството ползва услуги, предлагани от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД26.

Отношения на страните с „Градус-3“ АД

29. „Градус-3“ АД от 2007 г. до сега ползва услуги по фумигация на зърно и дезинсекция на складове, предоставяни от „Бул Арго Контрол “ ЕООД, а от 2012 г. започва да ползва същите услуги и от „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД. Видно от представените фактури, протоколи, фумигационни сертификати, счетоводни справки и др. От 2012 г. до настоящия момент дружеството работи паралелно с „Бул Агро Контрол“ ЕООД и „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД.

Отношения на страните с „Яйца и птици - Зора” АД

30. „Яйца и птици - Зора” АД използва услуги по дезинфекция и дезинсекция на помещения и складове, и фумигация на зърно, предоставяни от „Бул Агро Контрол” ЕООД в периода 2005 г. – 2011 г. В периода след 2011 г. ползва ДДД услуги, предлагани от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД. 27

Отношения на страните с ЕТ „Агроелит Митов – Божидар Митов”

31. ЕТ „Агроелит Митов – Божидар Митов” е клиент на „Бул Агро Контрол” ЕООД от 2006 г. до 2010 г. вкл. От 2012 г., ЕТ „ Агроелит Митов – Божидар Митов” е клиент на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД.

Отношения на страните с ППК „Начало-93”

32. ППК „Начало-93” е клиент на „Бул Агро Контрол” ЕООД от 2005 г. до 2011 г. вкл. От края на 2011 г., ползва услугите на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД28.

Отношения на страните с Кооперация „Златен клас”

25 Видно от информация и доказателства, представени от страните по преписката и от „Билдком” ЕООД -издавани от двете дружества фактури, протоколи за обработка и др.,.
26 Видно от информация и писмени доказателства (данъчни фактури, протоколи за обработка, фумигационни сертификати, банкови извлечения ), представени от страните и от „Ребел” ЕООД.

27 Видно от приложени от страните и от „Яйца и птици Зора” АД данъчни фактури, издадени от изпълнителите, протоколи за обработка, счетоводни ведомости и др.
28 Видно от представени от страните по преписката данъчни фактури, протоколи за обработка и др. писмени доказателства.

21

33. „Бул Агро Контрол” ЕООД предоставя услуги на кооперация „Златен клас” в периода от 2009 г. до 2011 г. В периода от 2013 г. до 2014 г., кооперацията ползва предоставяни от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД услуги по фумигация, дезинфекция и др.29

Отношения на страните с ЕТ „Малинели – Малин Власев”

34. В периода 2003 г. – 2010 г. вкл. „Бул Агро Контрол” ЕООД работи с ЕТ „Малинели – Малин Власев” и на „Малинели” ООД. „Малинели” ООД е клиент на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД през септември и октомври 2012 г. и през февруари 2013 г. видно от представените от дружеството счетоводни ведомости, протоколи за обработка и др. 30.

От така установената фактическа обстановка могат да се направят следните

ПРАВНИ ИЗВОДИ

Приложимост на Глава VІІ ЗЗК

В Закона за защита на конкуренцията и в частност в глава седма е уредена защитата срещу нелоялна конкуренция като една от проявните форми на ограничаване на конкуренцията. За да се изследва и търси осъществяване, на който и да е от конкретните състави на нелоялна конкуренция, необходимо е да бъдат установени кумулативно посочените в чл. 29 от ЗЗК елементи на фактическия състав, а именно: наличието на стопанска дейност, отношения на конкуренция между страните по преписката и действие или бездействие, противоречащо на добросъвестната търговска практика и увреждащо или създаващо опасност от увреждане интересите на конкурентите в отношенията помежду им.

Страните в настоящото производство „Бул Агро Контрол” ЕООД и „Бул Агро Контрол 1” ЕООД осъществяват стопанска дейност, свързана с предоставяне на услуги по „унищожаване на вредители” - фумигация, обеззаразяване на помещения, складове, площи, дезинсекция, дератизация и т.н, което ги определя като конкурентни предприятия по смисъла на § 1, т. 7 от ЗЗК. Двете дружества осъществяват дейността си въз основа на законово изискуемите разрешения за извършването им, издадени от компетентни държавни органи – МЗХ - БАБХ, МЗ и др.

Доколко действията на ответните дружества се осъществяват в противоречие с добросъвестната търговска практика и увреждат или могат да увредят интересите на конкурентите в отношенията помежду им, следва да се прецени с оглед изложените твърдения за евентуално извършени от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД нарушения по чл. 29 и чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК и съобразно установените в хода на проучването относими факти.

29 Видно от представени от страните по преписката данъчни фактури, протоколи за обработка и др. писмени доказателства.
30 Видно от представени от страните по преписката данъчни фактури, протоколи за обработка и др. писмени доказателства.

22

Преди да се пристъпи към анализ по същество на поведението на „Бул Агро Контрол” ЕООД следва изрично да се посочи, че Комисията не кредитира възраженията на ответното дружество за липса на нарушение по чл. 35, ал. 2, поради обстоятелството че Д. Василев е учредител / съдружник и управител на „Бул Агро Контрол” ООД и постигнатите от дружеството резултати и утвърждаването му на пазара са плод на съвместното участие на Д. Василев и М. Василев, както и че през август 2012 г. е постигната спогодба между „Бул Агро Контрол” ЕООД и Даниел Василев във връзка с упражняваната сходна дейност от двете страни в производството, използване на сходна фирма с тази на молителя, с която се предвижда разрешаване на висящите между тях спорове, в това число и съдебни. Описаните отношения между страните по преписката имат търговско – правен характер и споровете във връзка с тях подлежат на разрешаване по предвидения законов способ от компетентните съдебни органи. Предмет на настоящото производство е установяване на евентуално недобросъвестно поведение на ответното дружество по смисъла на разпоредбите на Глава VІІ от ЗЗК, поради което изнесените в тази връзка твърдения за наличие на други висящи, съответно разрешени по един или друг начин спорове са неотносими към предмета на настоящото производство.

По чл. 35 от ЗЗК

В чл. 35 от ЗЗК се предвиждат забрани за недобросъвестното поведение на стопанските субекти под формата на имитация в нейните три варианта, съответно регламентирани в алинея първа до трета на цитираната разпоредба: имитация на външен вид на продукт или услуга , имитация на фирма, марка или географско означение и имитация на домейн/външен вид на интернет страница.

При всички хипотези на имитация е необходимо действията на конкурента да са реализирани по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентни предприятия, като не се изисква реално настъпване на вредоносен резултат.

Необходимо условие, за да е налице увреждане на интересите на конкурент по смисъла на която и да е от хипотезите на чл. 35 от ЗЗК, е конкурентът да се ползва с утвърдено и наложено име на съответния пазар. При преценката относно наложеност и известност на пазара на едно дружество и предлаганите от него стоки/услуги/ следва да се изхожда с оглед поведението и възприятията на потребителите31.

 

Молителят „

Бул Агро Контрол

” ЕООД осъществява дейност, свързана с

предоставяне на услуги в областта на фумигация, обеззаразяване, дезинсекция,

дезинфекция от 1999 г. (т. 1 от установените факти).

 

През периода на

осъществяване на търговската си дейност, при реализиране и рекламиране на

дейността си

с цел нейното популяризиране

, дружеството трайно и интензивно

употребява фирменото си наименование и търговските марки, регистрирани на

негово име (съвпадащи с фирменото наименование) и домейн (т. 5, т. 6 от

установените факти). От 2007 г. на името на „

Бул Агро Контрол

” ЕООД е

                   

31 Решение No 379 от 29.03.2011 г. на КЗК, потвърдено с Решение No 10058/06.07.2011 г. на ВАС-ІV отд и Решение No 1711/2012 г. на ВАС, 5 чл. с-в.; Решение No 264/13.03.2012 г. на КЗК, потвърдено с Решение No 7770/01.06.2012 г. на ВАС-ІV отд. и Решение No 12933/2012 г. на ВАС, 5 чл. с-в.

23

регистриран домейн bulagricontrol.com. (т. 7 ). Фирменото наименование,

търговските марки и сходни на тях знаци, са видни в търговски книжа, рекламни

материали, на сайта на молителя с интернет адрес http://www.bulagricontrol.com.

Активното търговско присъствие на пазара на „

” ООД

повече от 10 години дава основание да се

Бул Агро Контрол приеме, че дружеството на молителя и предлаганите от него услуги се свързват от потребителите с твърдените за имитирани фирмено наименование, търговска марка и домейн, които се

възприемат за индикация за произход. С

е подчинена на специален разрешителен режим. Потребителите на предлаганите от молителя услуги (търговци на едро, производители) имат специфични потребности и завишени изисквания, което предполага от една страна по - добро познаване на пазара като цяло на услугите и търговците, които оперират на този пазар, а от друга страна и по-внимателно и предпазливо подхождане при избора на доставчик на услуги. Поради изложеното, дружеството се ползва с утвърдена репутация и предоставяните от него услуги са известни, наложени на пазара и се ползват с достатъчна отличителност сред други услуги от този вид на българския пазар години преди ответното дружество да се бъде учредено през юни 2011 г. и да стартира

конкурентната си дейност, предлагайки същите услуги.
Наложеността на пазара на един продукт/услуга, респективно

известността на една марка е необходимо, но недостатъчно само по себе си условие, за да е налице опасност от неправомерно увреждане на интересите на конкурент. Ангажирането на отговорността на конкретно конкурентно предприятие за имитация по специалните състави на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК изисква доказването по безспорен начин на всички елементи от фактическия състав.

специални знания и умения.32

Процесен период по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК

В искането на „Бул Агро Контрол” ЕООД се твърдят извършени от страна на ответното дружество „Бул Агро Контрол 1” ЕООД нарушения по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 29 от ЗЗК, свързани с недобросъвестно използване на фирменото наименование на молителя и негови регистрирани словна и комбинирана марки /.

За процесен период, в който да анализира поведението на ответника в настоящото производство Комисията приема периода от юни 2011 г., когато „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е учредено, до настоящия момент.

32 Решение на КЗК No 1590/2010, потвърдено от ВАС с решение No 7523/2011 г., Решение на КЗК No 866/2012 г., потвърдено от ВАС с решение No 4264/2013 г., Решение на КЗК No 1343/2012, потвърдено с Решение на ВАС No 3218/2013 г. и др.

рокът на активната стопанска дейност е

продължителен и с оглед спецификата на пазара по предоставяне на услуги по фумигация, обеззаразяване, дезинсекция и др., свързани с „унищожаване” на

вредители. Посочената дейност

По смисъла на чл. 35 с оглед установяването на имитация, идентичността

или сходството следва да може да се установи без помощта на специални знания или умения, доколкото потенциалните потребители са неограничен кръг и от тях

не може да се очаква да разполагат със

24

По чл. 35, ал. 1 от ЗЗК

В искането са изложени твърдения, че „Бул Агро Контрол 1” ЕООД нарушава забраната по чл. 35, ал. 1, тъй като предлага услуги по фумигация и обеззаразяване с наименование и обозначение, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно действителния доставчик и тяхното качество, които са съществени характеристики на услугите.

В чл. 35, ал. 1 от ЗЗК е предвидена забрана за предлагане на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно съществени характеристики на стоката /услугата (произход, производител, и др.). Разпоредбата

фирма, марка или географско означение от конкурент.

регламентира тази форма на имитация, която се постига чрез

наподобяване по един друг начин на елементи или на цялостния външен вид на стоката, респективно услуга. В хипотезата на ал. 2 е уредена имитацията на

отделен конкретно посочени в нормата елементи, използвани от конкурент за

означаване на предлаганите от него стоки/услуги или търговска дейност. На следващо място, по ал. 1 формата на изпълнителното деяние е предлагане на

стока или услуга, в смисъл на реалното представяне на същите на пазара, докато

по фактическият състав на ал. 2 изисква специфична форма на изпълнителното

деяние – използване на

Начинът на постигане на имитация на продукт или услуга и формата на

изпълнителното деяние са двата кумулативно изискуеми критерия, въз основа на които се провежда разграничение между разпоредбите на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 с

оглед определяне на приложимостта на едната или другата хипотеза към всеки

конкретен случай.

В настоящото производство, преценката относно приложимостта на ал. 1

или ал. 2 на чл. 35 по отношение на действията на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД

предполагат именно установяване на формата на изпълнителното деяние и

начинът на постигане на имитация с оглед на твърденията на молителя и

установените в хода на производството релевантни факти.

Наред с посочените по-горе твърдения за осъществена имитация по чл. 35, ал. 1 „Бул Агро Контрол” ЕООД, молителят излага подробни аргументи във връзка с извършени от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД нарушения по чл. 35, ал. 2 – имитация на неговата фирма, регистрирани марки и домейн/външен вид на интернет страница, по начин, който може да увреди интересите му.

В настоящото производство, с оглед специфичната форма на изпълнителното деяние - използване на фирма и марка (по смисъла на дефиницията на марка : знак, който отличава стоката на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично),

поведението на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД подлежи на анализ с оглед неговата съставомерност по смисъла на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК. Още повече, че конкретните твърдения на молителя за нарушения по чл. 35, ал. 1 са свързани именно с използването на наименование и знаци, в резултат на които се създава заблуда, съответно възможност за заблуда по отношение на съществени характеристики на

услугата.

които са сходни/идентични на

фирмата и регистрираните марки на молителя,

25

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД не е осъществен съставът на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК.

По чл. 35, ал. 2 от ЗЗК

На първо място, молителят „Бул Агро Контрол” ЕООД основава твърденията си за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, със сходството с фирмените наименования на страните – „Бул Агро Контрол” и „Бул Агро Контрол 1” като единствената разлика се състои в цифрата „1”, накрая във фирменото наименование на ответника. Също така заявява, че в дейността си и търговската си документация „Бул Агро Контрол 1” ЕООД използва марки, които са идентични или много сходни с неговите преждеползвани и по-късно регистрирани словна и комбинирана марки.

Съгласно

При анализа на поведението на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД в контекста на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, се отчита взаимовръзката между използването на фирменото наименование и търговската марка при осъществяване на дейността на търговските субекти. Фирменото наименование и търговската марка са основни индивидуализиращи белези на едно търговско дружество, неговите стоки, услуги и въобще на осъществяваната от него търговска дейност. Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва (чл. 7, ал. 1 от Търговския закон), и е обичайно същото име да бъде регистрирано и като марка, в случай че отговаря на изискванията на закона, както е постъпил и молителят по настоящата преписка. От друга страна, обектите на имитация в настоящото производство имат идентичен словен и фонетичен израз, поради което ще бъдат разгледани съвместно33. Фирменото наименование „Бул Агро Контрол” съвпада със словната марка „Бул Агро Контрол / Bul Agro Control” и изписано на латиница е част от комбинираната марка на молителя.

Молителят е вписан през 1999 г. като дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование „Бул Агро Контрол” и изписване на фирмата на чужд език „Bul Agro Control”. „Бул Агро Контрол 1” е вписано в Търговския регистър на 13.06.2011 г., тоест след повече от десет години

33 В този смисъл е практиката на КЗК – решение No 182 /2011 г., решение No 1059/2013 г. на КЗК, потвърдено с решение No 3769/2015 г. на ВАС, ІV отделение и решение No 8124/2015 г. по адм.д. 6280/2015 г. на ВАС, 5 чл. с-в, решение No 1373/2013 г. на КЗК, потвърдено с решение No 13353/2013г. по адм.д. No 15658/2013 г. на ВАС, 3 чл. с-в и др.

чл. 35, ал. 2 от ЗЗК е забранено използването на фирма, марка

или географско означение, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите. Фактическият състав изисква да са налице кумулативните предпоставки: 1).

използване на фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други лица и 2). използването да става по начин, който може да доведе

до увреждане интересите на конкурентите и/или на потребителите.

участник.

от регистриране на

дружеството на молителя, когато същият е вече утвърден и наложил се на пазара

При непосредствено сравняване на фирмените наименования на молителя

– „Бул Агро Контрол” и на ответното дружество – „Бул Агро Контрол 1” се констатира, че двете имат идентичен словен и буквен състав, като разликата е че

26

във фирменото наименование на ответника е добавена цифрата „1”. Тази

 

обективно не е
Вторият кумулативен елемент от разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК е

използването на фирмата да бъде по начин, който може да доведе до увреждане на интересите на конкурентите. Преценката се извършва, като се вземат предвид установените конкурентни отношения на молителя и ответника, които оперират на един и същ релевантен пазар. Недобросъвестно използване на сходна на фирмата на молителя фирма е самото учредяване и вписване в Търговския регистър на ответното дружество (с конкурентна на молителя дейност) с фирмено наименование „Бул Агро Контрол 1”. Не би могло да се предположи, че съвпадението е случайно. От една страна, към момента на регистрация на „Бул Агро Контрол” ЕООД дружеството на молителя отдавна осъществява активна търговска дейност. От друга страна, видно от т. 2 и сл. от установените факти, настоящият управител на ответното дружество – Даниел Василев, до юни 2011 г. е съдружник и управител в „Бул Агро Контрол” ООД. След регистрацията на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД фирменото наименование е използвано по смисъла на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, доколкото под това наименование ответното дружеството упражнява конкурентна дейност и се популяризира. Още повече, както бе посочено по-горе , в настоящия случай пазарът, на който конкурентът е утвърден участник, е специфичен. Предлаганите от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД са адресирани към същия кръг потребители - настоящи и бъдещи. Сходното фирмено наименование е използвано по начин, който е в състояние да доведе до увреждане на интересите на молителя, тъй като създава реална опасност за заблуда у потребителите относно предприятието, предоставящо услугите . Задължение на търговеца е да избере такова наименование, което да го разграничи и индивидуализира от неговите конкуренти. Като експлоатира известността на конкурент чрез имитация на фирменото му наименование, недобросъвестния конкурент извлича или може да извлече неправомерни стопански ползи.

Спазването на режима на ТЗ за регистрация на търговски дружества не обуславя извод за извършване или не нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК. Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК намира приложение при наличие на сходство, респективно идентичност на фирми (имитирана и имитираща) и използване на имитиращата фирма по недобросъвестен начин спрямо конкурентното предприятие по смисъла на ЗЗК,

който се явява специален в подобни случаи.

„Бул Агро Контрол / Bul Agro Control”, рег. No 84920/14.06.2013 г. и комбинирана

разлика

в състояние да разграничи търговците.

По повод твърденията за имитация на фирмата на молителя, ответното

дружество възразява, че винаги се индивидуализира чрез своята фирма, вид, седалище и адрес на управление на дейността, което не позволява възможност за заблуждение на контрагентите относно неговата идентичност. Добавя, че при регистрацията на дружеството са спазени изискуемите законови изисквания в това число и изискването за отличителност на фирмата, което се постига в случая с добавянето на числото „1”, поради което не е налице недобросъвестен

начин за използване на фирмата.

Комисията не приема изложените аргументи.

 

В искането се твърди и недобросъвестно използване на регистрирани на

името на „Бул Агро Контрол” ЕООД марки, а именно - словна марка -

27

марка „А Bul Control Bul Agro Control”, рег. No 84921/14.06.2013 г. И двете марки се ползват със защита за класовете услуги 37 и 44, които най-общо казано се отнасят до различни начини унищожаване и борба с вредители.

Поведението, свързано с регистрация на цитираните търговски марки, е продиктувано от основната цел да се индивидуализират предлаганата от „Бул Агро Контрол” ЕООД услуга и представлява продължение на дейността по утвърждаване на разпознаваемостта на предоставяните от молителя услуги и тяхното налагане на релевантния пазар.

търговската си документация, печата на дружеството, рекламни материали и др., съставляващи двете марки (т. 5 от установените факти).

Основно право на притежателят на право върху търговска марка е правото да я използва, като за реално използване се счита и

разширява възможността регистрираните марки, независимо от конкретния начин и комбинация на тяхното изобразяване, да бъдат съпоставени и сравнявани с използваните от ответното дружество знаци с оглед установяване или не на сходство или

идентичност между тях.
Общата преценка за фонетично, визуално и смислово сходство трябва да

се основавана на общото впечатление, което марките/знаците създават, като се отчита въздействието на техните отличителни и доминиращи елементи, което те създават, т.е. изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост.

В този смисъл, между словната и комбинирана марки на и знаците, използвани от

На първо място идентични във визуално, фонетично и смислово отношения са регистрираната словна марка на молителя „Бул Агро Контрол / Bul Agro Control” (която представлява и негово фирмено наименование) и използваният от ответника словен елемент „Бул Агро Контрол 1” / Bul Agro Control 1” (също съвпадащ с фирмата на ответното дружество). Както марката на молителя, така и знака на ответното дружество, съдържат словосъчетанието „ Бул Агро Контрол”, съответно „Bul Agro Control”. Словната марка на молителя, изписана на кирилица, така и на латиница, изцяло се съдържа в използваните от ответника словни форми - „Бул Агро Контрол 1” и Bul Agro Control 1”, които ответното дружество използва като фирмено наименование, в

смисъла на специалния закон – Закона за марките и географските означения

Заявките за регистрация и на двете

марки са подадени на 01.06.2012г., следователно съгласно чл. 10 от ЗМГО от този момент се ползват със защита като обекти на индустриална собственост по

(ЗМГО). Същевременно, молителят още от 1999 г. използва нерегистрираните

марки в

използването на марката във

вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била

регистрирана (чл. 19 във връзка с чл. 13 от ЗМГО).

По преписката се установява,

че „Бул Агро Контрол” ЕООД използва словната и комбинираната марка в

търговската си дейност във вида, в който са регистрирани и други сходни

изображения. Например знак, представляващ изображение на комбинираната

марка, но с изписване на словните елементи на кирилица, а не на латиница, както и знак, който включва само фигуративния елемент от марката

(стилизирано изображение на буквата „А”) Това

„Бул Агро

 

Контрол” ЕООД

„Бул Агро Контрол 1” ЕООД има

пълна идентичност и/или изключително висока степен на сходство (видно от т.

4 и т. 14 от установените факти).

28

търговски и счетоводни книжа (данъчни фактури, протоколи за извършена обработка, фумигационни сертификати, договори, кореспонденция, фирмен печат), рекламни материали, негови електронни пощи, сочени за контакт (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.), име на домейна на интернет страницата www.bulagrocontrol.bg и др. от момента на неговото учредяване до настоящия момент (т. 12 и т. 14 от установените факти).

Обстоятелството, че в знака на ответното дружество накрая е добавена цифрата „1”, не разграничава двата знака в достатъчна степен, доколкото словната форма Бул Агро Контрол / Bul Agro Control е отличителен и доминиращ елемент в знака на ответника, и като такъв обуславя общото впечатление, което оставя у потребителя.

Комисията счита, че изключително високо сходство е налице и между комбинираната марка на молителя „А Bul Control Bul Agro Control”, с рег. No 84921/14.06.2013 г. (изображение No 5 ) и използвани от ответника знаци (изображение No , No 8, 9, 10, 11, 15 съгласно установените факти).

търговски книжа – оферти, сертификати, протоколи, печатни издания, рекламни материали и предмети фигурира

Регистрираната комбинирана марка на молителя и използваният от молителя знак имат еднакво графично изображение, което се състои от фигуративен елемент - представляващ стилизирана буква „А”, в която са поставени словни елементи с изписване на латиница - „BUL” и „CONTROL” като в знака, използван от ответника е включена и цифрата „1”. До фигуративния елемент, вдясно е разположен допълнителен словен елемент, също на латиница „BUL AGROP CONTROL” съответно „BUL AGROP CONTROL 1”, като думите са стъпаловидно разположени. Изключително високото сходство се определя не само от идентичните фигуративни и словни елементи, но и от използването на сходен шрифт и размер на буквите и от червения цвят, в който елементите са изпълнени. Комбинираната марка на молителя се представя и във вариант с изписване на словните елементи на кирилица. Същото се отнася и за графичните знаци на ответника.

В резултат на направеното сравнение се констатира пълно съвпадение на фигуративните и словни елементи, съставляващи комбинираната марка на молителя, и използваните от ответника знаци, на тяхното разположение и графичното и цветово оформление. Допълнителният елемент цифрата „1” в знака/знаците на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, поради размера, и конкретното местоположение и липсата на отличителност сама по себе си, не влияе съществено на отличителността на знака и не го отграничава в достатъчна

    

Логото на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД непосредствено след учредяването

му през 2011 г. изглежда по описания в т. 14.2 от установените факти начин -

(изображение No 10). В

изображението в цялост, така и само фигуративния елемент - стилизирано

както

 

изображение на буква „А” (изображение No 10 и изображение No 11).

Следва изрично да се отбележи, че в хода на проучването по преписката се

установи, че „Бул Агро Контрол 1” ЕООД използва в края на 2011 г. на бланки

на документи на дружеството и знак, изцяло съвпадащ с комбинираната марка

на молителя, без допълнително индивидуализиращата цифра „1”.

29

степен от марката на молителя. Общите отличителни словни елементи обуславят наличието и на фонетично и смислово сходство.

Твърденията на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД , че след 2012 г. променя

използваното лого не се подкрепят от събраните в хода на проучването писмени доказателства. Действително се установява, че в посочения период „Бул Агро Контрол 1” ЕООД има нова емблема (изображение No 12 от установените

факти), която използва и до настоящия момент. От събраните по преписката

доказателства се доказа по безспорен начин, че знак/знаците, имитиращи

комбинираната и словната марка, са налични и след този период върху печата

на дружеството, изходящи документи (оферти, протоколи за обработка, фумигационни сертификати и др.) и реклами на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД в това число и интернет реклами (видно от т. 14.4, 14.7, 14.8, 14.9 ) включително и

към настоящия момент. Нещо повече, още през 2012 г. дружеството заявява посочените изображения за регистрация като марки за същия вид услуги (клас 44), за които са притежаваните от молителя марки. Същевременно на новата

емблема и печат на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД фигурират фирмата и словната

марка на молителя, по отношение на които се установи имитация в настоящото

решение.

В становището си „Бул Агро Контрол 1” ЕООД сочи, че предприема промяна на логото си във връзка с подадени опозиции на молителя срещу заявени от него марки. По искания, касаещи неправомерно ползване на регистрирана търговска марка по смисъла на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, доколкото се отнася до право на интелектуална собственост, се засяга както материя регулирана от ЗМГО, така и от ЗЗК.

За целите на настоящия анализ

В производството пред КЗК подлежи на

преценка дали е налице нелоялно използване на чужда марка, което е изцяло в

компетентността на Комисията и се въз основа на специалните разпоредби на

ЗЗК.

Комисията отчита обстоятелството, че в

производството пред Патентно ведомство е установено наличие на сходство между използваните от ответника знаци и словната и комбинирана марки на

молителя.

В производството пред КЗК подлежи на установяване едно фактическо

състояние - неправомерно използване на чужда търговска марка по начин, който може да доведе до заблуда потребителите и създава възможност или реално уврежда интересите на конкурентите, което съставлява нарушение на принципа за лоялност в конкурентните отношения между участниците на един и същи

релевантен пазар.

Това е така, тъй като твърденията за имитация се разглеждат от гледна точка на потребителя, доколкото чрез поведението на потребителите може да се постигне увреждане на интересите на конкурента34. Следва да се има предвид, че потребителите възприемат марката като цяло, без да я анализират в нейните детайли, запомнят неин доминиращ белег или като общо впечатление, поради

34 Решение на ВАС No 4406 /17.05.2005 г. решение на КЗК No 1106 / 2008г. , потвърдено с решение 15510 / 2009 г. на ВАС-5 чл. с-в, решение No 125 / 2011г., потвърдено с решение на ВАС, 5 членка No 3516 / 21.03.2012 г., решение No 1059/2013 г. на КЗК, потвърдено с решение No 3769/2015 г. на ВАС, ІV отделение и решение No 8124/2015 г. по адм.д. 6280/2015 г. на ВАС, 5 чл. с-в, решение No 1373/2013 г. на КЗК, потвърдено с решение No 13353/2013г. по адм.д. No 15658/2013 г. на ВАС, 3 чл. с-в, решение No 679/2013 г. на КЗК, потвърдено с решение No 1703/2014 г. на ВАС, 3 чл. с-в и др.

30

което възможността от въвеждане в заблуждение следва да се търси предимно с оглед наличието на сходството между сравняваните обекти, а не на съществуващите различия. Константната практика приема, че при преценката дали е налице вероятност от объркване правоприлагащият орган трябва да се фокусира върху цялостното впечатление създавано от съответните знаци, изображения или форми. 35

Фактът, че част от клиентите на двете дружества са били клиенти на „Бул Агро Контрол “ ООД /ЕООД и са запознати с факта, че двамата бивши съдружници са продължили да развиват идентична дейност, но чрез две различни дружества, не изключва направения извод за наличие на недобросъвестно поведение на „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД под формата на имитация на фирменото име и марките на молителя. Поради това не могат да се приемат и възраженията на ответника в този смисъл.

В настоящото производство се установява идентичност, респективно изключително висока степен на сходство между марките на „Бул Агро Контрол” ЕООД и знаците на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, които ответното дружество активно и в продължителен период от време използва с цел реализиране и популяризиране на дейността си и чрез които се идентифицира на пазара на предлагане на услуги по „унищожаване на вредители”. Установената идентичност и начин на използване на имитиращите знаци създава възможност за свързване на използваните от „Бул Агро Контрол 1” ЕООД знаци със словната и комбинирана марки на „Бул Агро Контрол ” ЕООД и съответно възможност потребителите да се заблудят по отношение на молителя и предлаганите от него услуги и „Бул Агро Контрол 1” ЕООД в качеството му на конкурентно предприятие, предоставящо същия вид услуги. Изрично следва да се отбележи, че в хода на проучването по настоящото производство се установи (т. 14.9.1. от установените факти), че и към настоящия момент в рекламно представяне на „Бул Агро Контрол 1 ЕООД в един от утвърдените онлайн каталози на фирмите в България Business.bg се сочи, че дружеството е регистрирано „през 1999 г. с основен предмет на дейност интегрирана борба със складови неприятели, фумигация, дезинсекция, мониторинг на съхранявана продукция и вредители ...”. Доколкото не ответното дружество, а дружеството на молителя предлага от 1999 г. описаните услуги на българския пазар, чрез посочената реклама целенасочено се въвеждат в заблуждение заинтересованите потребители относно конкретния доставчик на услугите. За възможността за заблуда допринася и използване от страна на ответника на мобилни телефони с номера 0886 988 959 и 0886 902 414, абонат на които е бил молителят, независимо че са прехвърлени от Бул Агро Контрол” ООД на името на Даниел Василев като физическо лице.

Предвид изложеното, Комисията приема, че от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК. С оглед установеното във фактическата част, че описаното поведение на ответното

35 Решение на Court of Justice от 11 ноември 1997 г. по дело С – 251/95; Решение на Съда от първа инстанция от 25 март 2009г. по дело Т – 109/07, Решение на КЗК No 830/28.06.2011 г., Решение No 8429/2008 на ВАС- 5 чл. състав;

31

дружество продължава и към настоящия момент, то същото следва да се прекрати.

Процесен период по чл. 35, ал. 3 от ЗЗК

„Бул Агро Контрол” ЕООД посочва, че „Бул Агро Контрол 1” ЕООД нарушава и забраната и по чл. 35, ал. 3 във връзка с чл. 29 от ЗЗК, във връзка с използването на домейн и външен вид на интернет страница с адрес http://bulagrocontrol.bg/, които имитират домейна и изгледа на интернет страницата на молителя. С оглед това, подлежи на анализ поведението на дружеството в периода от регистрацията на домейна на 16.02.2012 г. до настоящия момент.

По чл. 35, ал. 3 от ЗЗК

В чл. 35, ал. 3 от ЗЗК е предвидена забрана за използване на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите.

В настоящата преписка молителят въвежда твърдения за извършени от ответното дружество нарушения на чл. 35, ал. 3 във връзка с използване на домейна „bulagrocontrol” и интернет страницата му , които имитират домейна и интернет страницата на „Бул Агро Контрол” ЕООД – „bulagrocontrol.com”. Визират се и двете хипотези по чл. 35, ал. 3 от ЗЗК - имитация на домейн и на външен вид на интернет страница. Като конкретно съставомерно поведение по смисъла на цитираната разпоредба, молителят квалифицира и използването на електронни адреси Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., което поведение Комисията е предмет на анализа по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от настоящото решение.

Изпълнителното деяние по смисъла на разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗЗК е „използване” на домейн.

Молителят „Бул Агро Контрол” ЕООД регистрира и използва от 02.05.2007 г. домейна „bulagrocontrol.com” с установените наименование, изглед и съдържание на интернет страница с адрес www.bulagrocontrol.com (т. 7 и т. 8 от установените факти). На началната страница на сайта фигурира логото съгласно т. 6 от установените факти - изображение No 6, представляващо комбинираната марка на молителя в латиничен вариант.

Настъпването на реална вреда за конкурентните отношения не е

определящо за съставомерността на деянието. Достатъчно е наличие на реална или потенциална опасност от неблагоприятно засягане на

конкурента/конкуренти.

  

От своя страна, ответното дружество „Бул Агро Контрол 1” ЕООД

използва при осъществяване на дейността си домейна

„bulagrocontrol.bg”.

Домейнът е регистриран на 16.02.2012г.

Предвид изведения в настоящото решение извод за наложеност и известност на „Бул Агро Контрол” ЕООД и неговите услуги, недобросъвестно

32

поведение от страна на неговия конкурент „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, свързано с имитация на неговия домейн/външен вид на страница, би могло да бъде съставомерно по смисъла на чл. 35, ал. 3 от ЗЗК при доказване на всички елементи от фактическия състав.

И

зползването на домейн (или външен вид на интернет страница) на конкурент следва да е по начин, който

Установяването на този елемент налага да се направи преценка, доколко обективно се създава риск от объркване по отношение на конкретен домейн / интернет страница на конкретен търговец. При анализа се имат предвид възприятията и поведението на потребителите и доколко твърдяната имитация би могла, въздействайки върху потребителското търсене,

да пренасочи потребителите.

увреждане на конкурентно предприятие, в случая дружеството на молителя „Бул

Агро Контрол” ЕООД.

Спецификата на състава налага да се изясни същността на домейна като

елемент от интернет пространството. Думата домейн произхожда от английски език (domain) и означава „област”, „владение”, които са виртуални части от

интернет пространството, обединено от общото име – домейн. Посредством

системата за домейните се дава възможност IP адресът

сайт е инсталиран, да получи конкретно, най-често словно наименование. Правата за регистриране на имена на домейни притежават определени дружества или организации на интернет доставчици - регистратори, които посредством система от т.нар. сървъри за имена на домейни, насочват всяко име на домейн към съответстващия му IP адрес. Всеки домейн представлява словосъчетание, образувано от интернет име, съчетано с окончание (разширение), съответстващо

36

, с който разполага всеки

сайт в интернет и който всъщност е адресът на компютъра, в който въпросният

на определена област или подобласт. Най-общо, домейните от първо ниво (

) могат да бъдат групирани

top-

level domain или TLD или последната част от домейна
по следния начин: 1) домейни от първо ниво с код за страна (ccTLD), които се използват за дадена държава и имената им се състоят от две букви, например .bg за България, .fr за Франция, .de за Германия и 2) общи домейни от първо ниво (gTLD), които се състоят от три или повече букви и се използват от специална група организации, например: .edu за образователни институции,

Регистрацията на домейн представлява формален акт, чрез който дадено лице иска от органа за управление на наименованията на домейн да регистрира наименование на избран от него домейн. Регистраторът включва домейна в своята база данни и свързва потребителите на интернет, въвеждащи това наименование на домейн,

commercial за търговски, .gov - government за правителствен, .org - organization за

изключително с IP адреса, посочен от неговия притежател. ответното дружество „bulagrocontrol.bg”, е

36 IP 37

Домейнът на

уврежда или се създава опасност от

.com -

  

организации с идеална и нетърговска цел и др.).

Домейнът на молителя „bulagrocontrol.com” е домейн от първо ниво, със

специално предназначение, основно за търговски уебсайтове

37

.

домейн от първо ниво с код „.bg”,

запазен за България. Домейните от първо ниво, в настоящия случай специалния

„com” и националния „.bg” не съдържат специфична информация и отличителност за конкретни субекти, а носят обща информация за

 

адресът представлява поредица от числа, напр. 213.133.85.5.

„.com” – съкращение от „commercial” за търговски организации.

33

принадлежност на домейните – по отношение домейна на молителя, че е

регистриран като организация за осъществяване на търговска дейност, а по

отношение на домейна на ответника - че е регистриран по признака държавна

принадлежност като български уебсайт.

38 В практиката на КЗК и ВАС се приема39, че разширенията към домейни, в настоящия случай – „.bg” и „.com”, в обичайния случай не оказват влияние по отношение констатиране на наличие на сходство или идентичност на домейните по смисъла на чл. 35, ал. 3 от ЗЗК, нито върху опасността от въвеждане в заблуждение, доколкото същите насочват вниманието към принадлежността на домейна и регистриращото дружество, което извършва регистрирането на домейните. В повечето случаи тази информация е без значение за потребителя, който при заявка за търсене

обикновено използва конкретно фирмено наименование

Следователно сходство , респективно различие между домейните, следва да се търси в интернет името на съответния домейн.

на дружество, наложило

се на пазара и асоциирано с предлагането на определени продукти или услуги.

/идентичност

Комисията счита, че с регистрацията и използването на домейн

„bulagrocontrol.bg” „Бул Агро Контрол 1” ЕООД осъществява състава на чл. 35,

ал. 3 от ЗЗК, тъй като е в състояние да заблуди съществуващите и потенциални

потребители на пазара, поради следните съображения:

Спецификата на домейна на „Бул Агро Контрол” ЕООД се определя от

интернет името на домейна – „bulagrocontrol”, което представлява неговото

фирмено наименование, във вариант на транслитерацията му на латиница. С избора и определянето на домейна си, който съвпада с фирменото му наименование и словна марка, молителят се индивидуализира в интернет

пространството и дава възможност на потребителите, да се ориентират бързо при получаване на търсената от тях информация посредством така зададения

домейн

„Бул Агро Контрол 1” ЕООД регистрира домейн, който съдържа същото

словосъчетание „bulagrocontrol”. Действително то е част от фирмата на

дружеството, което принципно е стандартна практика, доколкото с включване на

фирмено наименование в домейн, се

, към чийто сайт отвежда домейна. В този случай обаче използваните

имена на домейни са изцяло идентични.

.

търговеца

постига пряка асоциация и връзка с

Домейнът на ответника e регистриран, след регистрацията на домейна на молителя. Това поведение налага извода за

съзнателно търсена прилика с домейна на молителя.
Използването на домейна „bulagrocontrol.bg” от ответника създава

възможност за объркване у потребителите по отношение на домейна и неговия собственик и по този начин за увреждане на интересите, в това число и предпоставки за евентуално увреждане на имуществените интереси – поради отлив на клиенти на „Бул Агро Контрол” ЕООД. П

„Бул Агро

38 Регистър на домейните в областта .com, е дружество- Network Solution, LLC., а регистър на домейните в областта .bg и подобластите е българското дружество „Регистър.Бг” ООД.
39 Решение No 1313/10.12.2009 г. на КЗК, потвърдено с Решение No 9231/02.07.2010 г., ВАС, VІІ отделение, оставено в сила с Решение No 201/07.01.2011 г., ВАС, 5 членен състав; Решение No264/13.03.2012 г. на КЗК, потвърдено с решение No 7770/01.06.2012 г. на ВАС и Решение No 12933/18.10.2012 г., на ВАС, 5 членен състав; решение No 747/2009 г. и решение No 6816/25.05.2010 г. на ВАС, VІІ отделение. и др.

отенциални потребители,

търсейки информация в Интернет за дейността и продуктите на

34

Контрол” ЕООД, Бул Агро Контрол 1” ЕООД Добросъвестното поведение изисква

„Бул

Агро Контрол” ЕООД
липсва пряк контакт с потребителите, засилва рисковете от заблуда. Съществуващите разлики в разширенията между процесните домейни не са в

могат да попаднат на домейна на ответника „

 

.

от страна на ответника да

използва домейн, който да не е объркващо сходен с домейна на молителя

. Самият характер на интернет информирането, при което

състояние да обусловят ясно разграничаване на домейна на молителя от

имитиращия го домейн. По този начин практически се създават предпоставки,

за заблуда и евентуално отнемане на потенциални клиенти на конкурента по

начин, който не съответства на добросъвестните практики, определящи обичайните пазарни отношения, както и създава възможност за увреждане на интересите на конкурента по смисъла на специалния състав на чл. 35, ал. 3 от

ЗЗК.

По повод твърдението на Бул Агро Контрол” ЕООД, че ответното

дружество имитира външния вид на неговата интернет страница със своята

интернет страница и по конкретно с интернет страницата си, която използва до

юли 2014 т., в хода на производството е направена съпоставка на интернет страниците на страните в настоящото производство на база извършените констатация за техния изглед и съдържание (т. 8, т. 17 и т. 18 от установените

факти). Между сравняваните страници се наблюдават както сходство, така и

различия.

В горната част на началните страници е разположено лого,

индивидуализиращо съответния търговец. Налице е прилика между страниците по отношение на общата структура на сайтовете, които включват едни и същи

или подобни секции и елементи, съдържащи еднотипна информация –

информация за дружеството, контакти, конкретни услуги, които се предлагат, описания на услугите и др, и са организирани и разположени по сходен начин, .

Това са основни елементи, които са характерни за структурната организация и съдържанието на интернет сайтовете по принцип. От друга страна, приликите се

обуславят от обстоятелство, че двете дружества предлагат на сайта си еднакви

услуги, които са обичайни за дейността по унищожаване на вредители. Поради

това, не може да се приеме, че констатираните прилики се дължат на целенасоченото поведение на ответното дружество за имитация на чужд сайт. Между интернет страниците на „Бул Агро Контрол” ЕООД и на „Бул Агро

Контрол 1” ЕООД са налице съществени различия – различно структуриране и

разположение на информацията, изображения, снимки, основен фон, цветово оформление. На страниците изрично са посочени данните за контакт със

съответното дружество.

Комисията счита, че между интернет страниците на „Бул Агро Контрол”

ЕООД и „Бул Агро Контрол 1” ЕООД не е налице сходство, което да обоснове

съставомерност на поведението на ответника по смисъла на чл. 35, ал. 3 по отношение на забраната за имитация на външен вид на интернет страница.

Аналогични аргументи са приложими и по отношение настоящия изглед на интернет сайта на ответника. Действително на страниците е поставено

съответното актуално лого на ответника – изображение No 10 и изображение No

12 от установените факти, което поведение Комисията квалифицира като

35

нарушение съставляващо имитация на регистрирани марки на молителя по

смисъла на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК.

от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е извършено нарушение по чл. 35, ал. 3 от ЗЗК, изразяващо се в имитация на домейн. С оглед установеното във фактическата част, че описаното поведение на ответното дружество продължава и към настоящия

момент, то същото следва да се прекрати.

Процесен период по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК

За процесен период, в който да анализира поведението на ответника във връзка с възможно нарушение на конкретната разпоредба Комисията приема периода от юни 2011 г., когато „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е учредено до настоящия момент.

По чл. 36, ал. 1 от ЗЗК

С чл. 36, ал. 1 се забранява осъществяването на нелоялна конкуренция, насочена към привличане на клиенти на конкурент, в резултат на което се прекратяват или се нарушават сключени договори или се осуетява сключването им с конкретен конкурент. По своята същност нормата на чл. 36, ал. 1 от ЗЗК е единствената в Глава VІІ от ЗЗК, която предвижда настъпването на конкретен вредоносен резултат като задължителен елемент на нарушението.

В искането си, „Бул Агро Контрол” ЕООД излага твърдения, че дългогодишни негови клиенти, са прекратили отношения с него и понастоящем използват същите услуги, но предоставяни от ответника „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД. Други клиенти са били заблудени да използват предоставяните от ответника услуги, но впоследствие отново стават клиенти на молителя. Навеждат се и твърдения, че това поведение е резултат от недобросъвестните действия от страна на ответника.

В искането действително липсва изрично твърдение за нарушение по чл. 36, ал. 1, но в закона не съществува изискването страна в производството сама да квалифицира определено поведение като нарушение на конкретна норма. КЗК е обвързана с твърденията в искането, а не с правните квалификации, направени от молителя, поради което Комисията следва да разгледа и възможността за осъществено нарушение по тази разпоредба.

Разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ЗЗК императивно изисква привличането на клиенти да бъде в резултат на конкретни недобросъвестни действия на конкурента, в настоящия случай „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, които да са от естество да мотивират клиенти на конкурента да прекратят, респективно нарушат договорните си отношения или да не сключат договори и ответното дружество да се е възползвало да сключи самото то договори с тях, както и установяване по безспорен начин на пряка и непосредствена причинно- следствена връзка между поведение на конкурент и противоправния резултат - прекратяване/нарушаване или осуетяване на договори с клиенти на конкурент.40

40 Решение No 10101/2010 г. на ВАС, 5 чл. състав по адм. д. 4832/2010 г., с което се отменя решение No 1251/2010 г. на ВАС, 3 чл. състав по адм.д.13507/2009 г. и решение No 935/2009 г. на КЗК; Решение No

Предвид изложеното, Комисията приема, че

36

В хода на разследването по настоящото производство не се установява, че именно в резултат на некоректни действия от страна на ответника да са прекратени, нарушени или съответно осуетени договорни отношения на „Бул Агро Контрол” ЕООД с негови клиенти.

Действително от събраните доказателства се установява, че търговските отношения между „Бул Агро Контрол” ЕООД с част от негови многогодишни клиенти са прекратени („Севан“ ООД - т. 22, „Зърнени храни – гр. Силистра – т. 24, „Ребел” - т. 28, „Яйца и птици - Зора” АД - т. 30, „ППК – Начало-93” - т. 32 от установените факти). Същите клиенти понастоящем ползват посочените услуги от ответното дружество. В други случаи обаче, посочените от молителя клиенти са прекратили търговските си отношения с него още преди създаване на дружеството на ответника. Така например, „Агроелит Митов – Божидар Митов” е клиент на „Бул Агро Контрол” ЕООД до 2010 г. и става клиент на ответника едва през 2012 г. , кооперация „Златен Клас” – е клиент на молителя до 2011 г. , а на ответника – от 2013 г. „Бул Агро Контрол 1” ЕООД обслужва ЕТ „Малинели – Малин Василев” / „Малинели” ООД до 2010 г., като „Малинели” ООД ползва предлаганите от ответника услуги два пъти през 2012 г. и еднократно 2013 г. Установява се, че дружествата „Октопод“ ООД - т. 23, „Фермер Пойнт“ ООД – т . 25, „Билдком“ ЕООД – т. 27, „Градус 3“ АД – т. 29, паралелно използват услугите на „Бул Агро Контрол” ЕООД и „Бул Агро Контрол 1” ЕООД. Специално „ЗПК Авангард 94“ (т. 26 ), макар и да поддържа търговски отношения с молителя от 2001 г. до 2014 г., от представените доказателства е видно, че не използва услугите непрекъснато, ежегодно, а услуги от ответника ползва двукратно, само през 2014 г.

При анализа следва да се отчете спецификата на услугите, предлагани от двете дружества, която налага в голяма част от случаите отношенията с клиенти да се осъществяват на база на устни договорки. Дружествата, понастоящем клиенти на ответника, не сочат конкретна причина за избора на нов търговски партньор. От предоставената по преписката информация от клиенти, които работят паралелно с двете дружества, може да бъде направено заключение, че тъй като услугите, които дружествата предоставят, не се ползват за дълъг период, клиентите се стремят да не се обвързват с договорни отношения, а правят еднократни поръчки. Това, от своя страна, им дава възможност да правят преценка относно цена, качество и други условия на предложените от различни дружества оферти за всеки конкретен случай и на база на тази преценка да направят обмислен и информиран избор.

Въпреки установеното недобросъвестно поведение на ответното дружество по чл. 35, ал. 2 и ал. 3, при извършеното проучване не са установява причинно-следствена връзка между това поведение и вредоносния резултат по чл. 36, ал. 1 - прекратени/нарушени или осуетени договори на молителя. Обосноваване на отговорност по специалния състав на чл. 36, ал. 1 от ЗЗК не може да се основава на предположение за потенциална възможност за настъпване на съставомерни негативни последици и увреждане на конкурента.

13697/11.16.2009 г. на ВАС, 5 чл. състав, по адм.д. 9187/2009 г., с което се оставя в сила решение No 6188/13.05.2009 г. по адм. д. 15279/2008 г. на ВАС, 3 чл. състав и решение No 936/2008 г. на КЗК. ; Решение No 102/2010 г. на ВАС, 3 чл. състав по адм. д. 13705/2009 г.; Решение No 970/09 г. на КЗК, потвърдено с Решение на ВКС,3 чл. състав по адм.д. 13903/09 г. и решение на ВАС, 5 чл. състав по адм. д. 6322/2010г.

37

Предвид изложеното, Комисията приема, че от страна на „Бул Агро Контрол” ЕООД не е извършено нарушение на чл. 36, ал.1 от ЗЗК.

По чл. 29 от ЗЗК

Нормата на чл. 29 от ЗЗК има самостоятелно приложение и не е обвързана със задължителното наличие на обстоятелства по някой от следващите текстове на закона. Изричното обособяване на най-характерните и най-често срещани форми на нелоялна конкуренция в чл. 30-37 от ЗЗК не е лимитативно и не изключва възможността с други действия или бездействия в противоречие с добросъвестната търговска практика да се увредят или да се поставят в опасност от увреждане интересите на конкурентите в отношенията помежду им, т. е. да бъдат изпълнени визираните в чл. 29 предпоставки. Така предвиждането на специални състави не изключва самостоятелното приложение на чл. 29 от ЗЗК, а само го ограничава върху случаите, когато нарушението не може да се квалифицира по чл. 30-37 от ЗЗК.

Молителят „Бул Агро Контрол” ЕООД твърди извършени нарушения от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД по чл. 29 от ЗЗК, които не свързва с конкретно поведение на ответното дружество. В хода на проучването по преписка КЗК/158/2015 г. не се установява и възможност за самостоятелно прилагане на общата забрана за нелоялна конкуренция по чл. 29 от ЗЗК по отношение действията на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, извън обсъденото по чл. 35 и чл. 36, ал. 1 поведение на дружеството и друго действие или бездействие, което да е в противоречие с добросъвестната търговска практика.

Предвид изложеното, Комисията приема, че от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД не е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК.

Относно определяне размера на санкцията

Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЗК, санкцията за извършено нарушение на закона се определя в размер до 10% от оборота на нарушителя за предходната финансова година. Съгласно чл. 100, ал. 4 от ЗЗК, при определяне на санкциите за извършени нарушения на закона се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. С приетата от Комисията на основание на същия текст от закона Mетодика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията, приета с Решение No 71/03.02.2009 г. на КЗК, изменена и допълнена с Решение No 330 /17.03.2011г., са конкретизирани критериите при определяне размера на санкцията по глава VІІ от ЗЗК.

В конкретното производство, Комисията следва да определи, точния

размер на имуществената санкция на всяко едно от установените нарушения по

чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК поотделно, като отчита на първо място

обстоятелствата, свързани с характера на конкретните нарушения, степента на

обществена опасност, продължителността на нарушението и др.

38

Относно определяне размера на санкцията за извършено нарушение от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК

Комисията установи, че от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е извършено нарушение на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК чрез използване в противоречие на добросъвестната търговска практика на фирменото наименование и наложените на българския пазар регистрирани словна и комбинирана марка на молителя „Бул Агро Контрол” ЕООД.

При определяне на имуществената санкция на първо място Комисията отчита специфичния характер на извършеното деяние по смисъла на т.17. 2а от методиката и негативния ефект върху конкуренцията, при съобразяване с продължителността на поведението, съставляващи нарушение и неблагоприятния ефект на същото

В хода на производството се установи, че нарушителят регистрира

дружество с търговско наименование и използва знаци, имитиращи наименованието и регистрираните марки на наложилия се вече на този пазар

конкурент. В тази връзка следва да се има предвид, че дейността на дружеството се ръководи от управителя Даниел Василев, който е учредител и управител в „Бул Агро Контрол” ЕООД / ООД до средата на 2011 г., което предполага

познаване в детайли на дейността на молителя включително използваните от момента на учредяването му индивидуализиращи го знаци, регистрирани впоследствие на търговски марки. Това издава целенасоченост в констатираното недобросъвестно поведение на ответника. В резултат на действията на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД потребителите могат да бъдат въведени в заблуждение

относно действителния търговец и предлаганите услуги, което поведение

противоречи на добросъвестната търговска практика.

Продължителността на нарушението е от юни 2011 г. до настоящия момент, т.е. четири години, което е

продължителен период от време.
Като отегчаващо отговорността на ответника обстоятелство следва да се

приеме, че същият продължава и към настоящия момент да използва имитиращи знаци, независимо че ПВ в свои решения постановява отказ за регистрация във връзка с подадени опозиции срещу регистрацията на подобни изображения, които ответникът заявява за регистрация като марки.

Не се установяват смекчаващи или други отегчаващи отговорността на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД обстоятелства по смисъла на т. 18 от Методиката, които да налагат по-нататъшно намаляване или увеличаване на основния размер на санкцията.

Предвид изложеното, нарушението следва да бъде квалифицирано като тежко по смисъла на Методиката, размерът на санкцията за което следва да възлиза до 10 % от размера на нетните приходи от продажби на предприятието за предходната финансова година съгласно т.17а от Методиката за определяне на санкциите.

С оглед възприетия в т. 17 и т. 17.1 от Методиката метод, съгласно който имуществената санкция се определя въз основа на нетните приходи от продажби на предприятието нарушител, посочени в заверения отчет за всеобхватния доход на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД за 2014 г. и реализирани през финансовата година, предхождаща постановяването на решението на КЗК и въз основа на представения от дружеството отчет, в който нетните приходи от продажби за

39

2014 г. са в размер на 1 207 000 лв. (един милион двеста и седем хиляди лева), Комисията приема, че размерът на имуществената санкция следва да се определи на 5 % (пет процента) от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за 2014 г., което възлиза на 60 350 лв. (шестдесет хиляди триста и петдесет лева ).

Относно размера на санкцията за извършено нарушение от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД по чл. 35, ал. 3 от ЗЗК

По преписката се установи, че от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е извършено нарушение на чл. 35, ал. 3от ЗЗК чрез имитация на домейна на молителя в периода от 16.02.2012 г., когато домейнът е регистриран до настоящия момент.

Имитацията на домейн е недобросъвестно поведение, при което спецификата на деянието обуславя висока степен на риск от заблуда и накърняване на интересите на конкурента, чийто домейн се имитира. Това е така с оглед спецификата на интернет пространството, до което достъп имат реално неограничен кръг потребители, надхвърлящ географския район, в който даден стопански субект обичайно оперира, а често и националните граници. „Бул Агро Контрол 1” ЕООД използва имитиращия домейн около четири години, който период е достатъчно продължителен, за да предпостави пренасочване на потребители към имитиращия домейн. Ето защо неблагоприятните правни последици от извършеното нарушение могат да доведат до по-значителен негативен ефект върху конкуренцията.

Нарушението следва да бъде квалифицирано като тежко нарушение по смисъла на Методиката за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията, с размер на санкцията до 10 % от размера на нетните приходи от продажби на предприятието за предходната финансова година. Не се установяват смекчаващи или отегчаващи отговорността на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД обстоятелства по смисъла на т. 18 от Методиката, които да налагат по- нататъшно намаляване или увеличаване на основния размер на санкцията.

С оглед възприетия в т. 17 и т. 17.1 от Методиката метод, съгласно който имуществената санкция се определя въз основа на нетните приходи от продажби на предприятието нарушител, посочени в заверения отчет за всеобхватния доход на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД за 2014 г. и реализирани през финансовата година, предхождаща постановяването на решението на КЗК и въз основа на представения от дружеството отчет, в който нетните приходи от продажби за 2014 г. са в размер на 1 207 000 лв. (един милион двеста и седем хиляди лева), Комисията приема, че размерът на имуществената санкция следва да се определи на 5 % (пет процента) от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за 2014 г., което възлиза на 60 350 лв. (шестдесет хиляди триста и петдесет лева ).

Относно отправеното искане за възлагане на разноски

В открито заседание по преписка No КЗК-158/2015 г. процесуалният представител на молителя отправя молба за възлагане на направените в производството разноски.

40

Съгласно чл. 69, ал. 4 от ЗЗК, когато Комисията постанови решение за установяване на извършено нарушение по закона, възлага на нарушителя направените по производството разноски, ако са поискани от другата страна. От страна на молителя са направени разноски в размер на 500 лв. (петстотин лева), съставляващи държавна такса за образуване на производството видно от издадена фактура за заплатената сума и 300 лв. (триста лева), съставляващи адвокатски хонорар съгласно приложен договор за правна защита и съдействие.

С оглед изложеното, искането на „Бул Агро Контрол” ЕООД следва да бъде уважено в претендирания размер общ размер от 800 лв. (осемстотин лева).

С оглед на изложеното и на основание чл. 98, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл.100, ал.1, т. 6, чл. 66, ал. 1 и чл. 98, ал.1, т.3, и чл. 69, ал. 4 от ЗЗК Комисията за защита на конкуренцията

Р Е Ш И:

1. УСТАНОВЯВА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, ЕИК: 201593694, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич 9300, ул. „Независимост“ No 29, вх. А, ет. 1, ап. 2, и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5 % (пет процента) от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2014 г., равняваща се на 60 350 лв. (шестдесет хиляди триста и петдесет лева ).

2. УСТАНОВЯВА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 35, ал. 3 от ЗЗК от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, ЕИК: 201593694, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич 9300, ул. „Независимост“ No 29, вх. А, ет. 1, ап. 2, и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5 % (пет процента) от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2014 г., равняваща се на 60 350 лв. (шестдесет хиляди триста и петдесет лева ).

3. ПОСТАНОВЯВА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА нарушенията по т. 1 и по т. 2 от настоящото решение.

4. Решението по т. 3 подлежи на НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

6. ВЪЗЛАГА на Бул Агро Контрол 1” ЕООД, ЕИК: 201593694 ДА ЗАПЛАТИ на „БУЛ АГРО КОНТРОЛ” ЕООД, ЕИК: 124130074 направените в настоящото производство разноски в размер на 800 лв. (осемстотин лева).

Глобите и имуществените санкции се внасят на името и по сметка на КЗК, БНБ – Централно управление, пл. „Ал. Батенберг”, No 1, IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00101701; BIC код на БНБ: BNBG BGSD.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

5. УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 35, ал. 1, чл. 36, ал. 1 и чл. 29 от ЗЗК от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, ЕИК: 201593694, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич 9300, ул. „Независимост“ No 29, вх. А, ет. 1, ап. 2.

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.......................................... Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

....................... Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

......................................... Александър Александров

.............................. Весела Андонова

......................................... Елена Димова

............................ Петя Велчева

42

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1