Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Решение по чл.65 от ЗПРД на Административен съд, гр.Сливен.

Р Е Ш Е Н И Е № 236

гр. Сливен, 20.12.2010  год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          в публичното заседание на петнадесети декември

през две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СЛАВ БАКАЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

 

при секретаря                М.П.                                                    и с участието на прокурора    Х. К.                                                                   като разгледа докладваното от   председателя                                             КАНД № 216     по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

С Решение № 700/29.09.2010 г. по АНД № 782/2010 г. на Районен съд - Сливен е отменено НП № 28/05.02.2010 г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване и спорове” на Патентно ведомство на Република България, с което на ЕТ „Тодор Стефанов” гр.Сливен е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение на чл.65, ал.1 от Закона за промишления дизайн, като незаконосъобразно.

Горното решение е обжалвано в законният срок от Патентно ведомство на Република България. В касационната жалба се твърди, че решението на СлРС е неправилно, поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения, както и е необосновано. Счита, че по безспорен начин е установено извършването на административното нарушение и са необосновани изводите на първоинстанционния съд, че промишления дизайн, за чието нарушение било съставено НП е отменен. Счита, че съда не е положил необходимите усилия за установяване на обективната истина, като не разпитал актосъставителя Х. Т. И.. Моли съда да постанови решение, с което отмени решението на СлРС.

В съдебно заседание касатора не изпраща представител.

Ответникът по касацията ЕТ „Тодор Стефанов” гр.Сливен в писмено възражение счита, че жалбата на Патентното ведомство е недопустима и неоснователна, тъй като промишления дизайн, за чието нарушение било наложено наказанието е  заличен.

Представителят на Окръжна прокуратура Сливен изразява становище, че изводите на съда са подкрепени от събраните по делото доказателства и липсват основания за отмяна на решението му.

Касационната жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

От съвкупната преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

В ПВ на РБългария е постъпило искане с вх. № 70-00-8858 от 14.07.2009 год. от “ВИАН-ТВ" ООД - гр. София, чрез представителя по ИС - М. Владимирова за това. че фирма ЕТ „Тодор Стефанов" - гр. Сливен е нарушила изключителното право на притежателя „ВИАН-ТВ" ООД - гр. София върху регистриран промишлен дизайн „Шише за лак за нокти", рег. № 6249. към искането било приложено копие от Свидетелство за промишлен дизайн регистриран на 05.10.2006 год. - № 6249 „Шишенце за лак за нокти".

Със Заповед № 463/03.08.2009 год. на Председателя на ПВ на РБългария е възложено на Х. Т. И. - държавен служител, старши експерт в ПВ. да извърши проверка на обектите, посочени в сигнала и при установяване на нарушение да състави акт съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗПрД. С писмо до Началника на сектор .,ИП" при ОД на МВР - гр.Сливен е поискано съдействие от страна на служители на ведомството при извършване на проверката.

На 07.08.2009 год. служители на ПВ – Х. И. и Д. Д., заедно със свид. Т. С. - инспектор „ИП" при ОД на МВР - гр. Сливен, извършили проверка в склад за козметика, находящ се в гр. Сливен, ул. „Павел Милюков" № 1, стопанисван от ЕТ „Тодор Стефанов" - гр. Сливен. При проверката било установено, че в складовото помещение се съхраняват с цел предлагане за продажба продукти (шише за лак за нокти) с дизайн, който се счита за идентичен на дизайн с рег. № 6249 - шише за лак за нокти. При сравнението на намерените продукти с регистрирания дизайн било установено, че те се различават в графичното оформление на една от страните, като при регистрирания дизайн е с червен орнамент, а при намерените продукти - с червен текстови елемент. Констатирано е, че продуктите са оформени като призматично тяло с напрегнати ръбове и заоблени стени. В горната част на тялото имало цилиндрична капачка (в златисто жълт цвят) с четка, а при регистрирания дизайн - капачката е оформена в цвят бронзов металик. Проверяващите са констатирали, че това е разлика в несъществени елементи от особеностите на дизайна и видимия външен вид, както и че намерените продукти (шише за лак за нокти) се различават от регистрирания дизайн с № 6249 - шише за лак за нокти, в несъществени елементи, то те се считат за идентични по смисъла на чл.12, ал.2 от ЗПрД. За констатираното нарушение бил съставен АУАН № 175/07.08.2009 год.. в който е отразено, че ответника по касацията е нарушил разпоредбата на чл.65, ал.1 от ЗПрД. тъй като съхранява с цел предлагане за продажба на продукти - шише за лак за нокти, изработена чрез използване на промишлен дизайн включен в обхвата на закрила по чл.18 от ЗПрД на регистрирания в ПВ дизайн с рег. № 6249 - „Шише за лак за нокти" без съгласието на притежателя „ВИАН-ТВ" ООД - гр. София.

При проверката, на основание чл.41 във връзка с чл.20, ал.3 от ЗАНН и чл.65. ал.4 от ЗПрД с Протокол за изземване и задържане на веществени доказателства и стоки, подлежащи на отнемане в полза на държавата, били иззети 20 000 броя продукти (шишета за лак за нокти, съдържащи лак), които били оставени на отговорно пазене на Т. И. С. с ЕГН **********.

На 10.08.2009 год. в ПВ постъпило възражение с вх. № 70-00-10033, от д-р Е. Б., д-р С. Б. и Р. Д., в качеството им на пълномощници на ЕТ „Тодор Стефанов” - гр, Сливен, в което твърдели, че проверката е била повърхностна, тъй като били сравнявани пълни шишета с лак. докато регистрацията на дизайна представлява празно шише. както и че е налице преждеползване на дизайна върху иззетите продукти от 2003 год. и наличието на основания за заличаването му поради липса на оригиналност, за което в ПВ било подадено искане с вх. № 70-00-10032/3 0.08.2009 год.

Въз основа на съставеният АУАН е издадено обжалваното НП № 28/05.02.2010 год. издадено от Директора на дирекция „Правно осигуряване и спорове" в ПВ на РБългария. В обстоятелствената част на което е описана фактическата обстановка. взети са в предвид възраженията на ответника по касацията, които са приети за неоснователни, като са подробно обсъдени. Отбелязано, че е нарушена разпоредбата на чл.65, ал.1 от ЗПрД, тъй като на 07.08.2009 год. ЕТ „Тодор Стефанов" - гр. Сливен съхранява с цел продажба продукти (шишета за лак за нокти), изработени чрез използване на дизайн. включен в обхвата на закрила по чл.18 от ЗПрД на дизайн с рег. № 6249, без съгласието на притежателя „ВИАН-ТВ'' ООД - гр. София. Поради това на основание чл.65, ал.1 от ЗПрД, на жалбоподателя с наложено административно наказание „Имуществена санкция" в размер на 2000,00 лева.

Към административнонаказателната преписка е приложено - приложение 4.5 (л. 56 от делото на РС Сливен) - изображение на шише за лак за нокти „ВRООКLIN" с прозрачен етикет от задната страна на капачката, съдържащ информация за произхода на продукта, датата на производство м.11.2003 год. и инструкция за употреба.

С Решение № 263/14.07.2010 год. на ПВ на РБългария е заличена регистрацията на промишлен дизайн рег. № 6249 „Шише за лак за нокти", с притежател „ВИАН-ТВ” ООД - гр. София. С решението е прието, че са представени доказателства от страна на ЕТ “Тодор Стефанов" - гр. Сливен за наличие на производство през м. 11.2003 год. на лак за нокти, който е излаган и предлаган на пазара в шише. чието сравняване с оспорения дизайн (рег. № 4269 притежаван от „ВИАН-ТВ" ООД - гр. София) показало, че имало идентичен дизайн. Прието е, че е налице използване по смисъла на чл. 19, ал. 2 от ЗПрД чрез излагане и предлагане на пазара през 2003 - 2004 год. на дизайн, идентичен на атакувания, чрез което е станал общодостъпен и така е опорочил новостта му, преди датата на подаване на заявката за неговата регистрация - 21.11.2005 год. от страна на „ВИАН-ТВ" ООД - гр. София. Поради това е констатирано, че дизайн рег. № 6249 „Шише за лак за нокти" е регистриран в противоречие с изискването на чл.11. ал.1 във връзка с чл.12 от ЗПрД за наличие на новост и е решено заличаване на регистрацията.

При горе установената фактическа обстановка районният съд е приел, че в проведеното производството не било доказано извършването на административното нарушение от санкционираното лице, тъй като било установено, че същото е ползвало шише за лак за нокти с дизайн, който се счита за идентичен на дизайн с рег. № 6249, преди неговата регистрация и този дизайн е заличен поради липса на новост, поради което отменил наказателното постановление.

Съдът извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционното решение с материалния закон и констатира, че съдът е постановил правилен съдебен акт, но при различни мотиви.

Изискванията към реквизитите на АУАН и на НП и императивно определените разпоредби за образуване и водене на административно-наказателното производство имат за цел да осигурят на привлеченото под отговорност лице ефективна защита, както по правните, така и по фактическите твърдения за нарушението, което се твърди, че е извършил. В наказателното постановление АНО се е позовал на заключение на извършена експертиза, което не е предоставено на нарушителя. За да може правилно да организира защитата си, соченият за нарушител трябва да се е запознал със събраните доказателства, подкрепящи тезата за извършено нарушение. В разглеждания случай АНО не е предоставил на ЕТ “Тодор Стефанов" - гр. Сливен възможността да се запознае със заключението на цитираната експертиза и евентуално да го оспори. Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, следва да се съдържат, както в акта за установяване на нарушението, така и в наказателното постановление, и е недопустимо препращане към други документи, вкл. и изготвени по инициатива на административно-наказващия орган експертни заключения.

При установяването на нарушението актосъставителя съществено се е отклонил от правилата приети в Патентното ведомство съгласно Инструкция за осъществяване на административно наказателната дейност. Съгласно чл.5 ал.1 от тази инструкция становище за наличие на идентичност или сходство между регистрираната марка и веществените доказателства, както и относно възможността за заблуда на потребителите се изготвя преди осъществяване на проверката от актосъставителя и съответно съставянето на АУАН. Действително в експертизата е посочено, че е изготвена на 24.07.2009 г., но явно тази датировка е невярна, тъй като в обстоятелствената част е посочено, че вещите предмет на изследването за иззети на 07.08.2009 г., следователно експертизата е изготвена след съставянето на АУАН. В този смисъл едва при безспорно установяване на идентичност или сходство чрез експертно становище може да се приеме, че съществува нарушение на чл.65, ал.1 от ЗПД, като това експертно становище следва да бъде отразено и в АУАН. Действително тази инструкция има вътрешно служебен характер, но описаната в нея процедура има за цел да гарантира принципа за истинност по чл.7 ал.1 от АПК, както и принципа за последователност и предвидимост по чл.13 от АПК. Неспазването на тази процедура води до противоречие на издадения административен акт с горепосочените принципи.

От установените по делото обстоятелства може да се направи извода, че нарушението попада в категорията на малозначителни и незначителни адм.нарушения, т.к. неговата обществена опасност е никаква или незначителна. Съгласно чл.28 от ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. В чл.53 ал.1 от ЗАНН е посочено, че преди издаването на НП АНО следва да прецени, дали не са налице условията на чл.28 от същия закон. В случая АНО орган се е задоволил да посочи, че не са налице условията на чл.28 от ЗАНН, като такава преценка липсва въпреки възражението на касатора изложени по АУАН. В чл.93 т.9 от НК е посочено, че "маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.

Несъмнено от събраните по административната преписка и по делото доказателства може да се направи извода, че между съхраняваните от ЕТ „Тодор Стефанов" - гр.Сливен с цел продажба продукти (шишета за лак за нокти) и продуктите защитени с дизайн с рег. № 6249 на притежателя „ВИАН-ТВ'' ООД - гр. София съществува идентичност по смисъла на чл.12 ал.2 от ЗПД, но в случая се установи, че стоките се предлагат от касатора много преди промишления дизайн да бъде регистриран, а съгласно чл.29 ал.1 от ЗПД за ответника по касацията е съществувала възможността да иска заличаване регистрацията на дизайна. Гореизложеното навежда на извода, че в случая са налице смекчаващи обстоятелства и липсват вредни последици, което е основание за прилагането на чл.28 от ЗАНН.  

Не на последно място следва да се има предвид, че с влязло в сила Решение № 263/14.07.2010 год. на ПВ на РБългария е заличена регистрацията на промишлен дизайн рег. № 6249 „Шише за лак за нокти", с притежател „ВИАН-ТВ” ООД - гр. София. Съгласно чл.142 ал.2 от АПК съдът следва да съобрази фактите установени към момента на приключване на устните състезания, а от тези факти става ясно, че липсва регистриран промишлен дизайн на продукти идентични с продуктите съхраняваните от ЕТ „Тодор Стефанов" - гр.Сливен с цел продажба. В този смисъл липсва и нарушение на чл.65 ал.1 от ЗПД.

Съдът извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционното решение с материални закон, но не констатира пороци на същото, водещи до отмяната му.

По изложените по-горе съображения Административен съд Сливен намира, че обжалваното решение следва да бъде потвърдено, като допустимо, обосновано и законосъобразно.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК съдът

 

РЕШИ:

 

Оставя в сила Решение № 700/29.09.2010 г. по АНД № 782/2010 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.

Решението не подлежи на обжалване.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

2.

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1