Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Топ 10 крипто дестинации в света. Правна рамка, установена екоситема, данъци и такси.

Топ 10 крипто дестинации в света. Правна рамка, установена екоситема, данъци и такси.

 

 

I.Въведение.

Целта на тази статия е да определи 10-те най-горещи криптодестинации в света, като анализира съществуващите в тях регулации, фокусирайки се върху специфичните характеристики на правната рамка и анализирайки съществуващите освобождавания и такси. Написах тази статия, защото все по-често клиентите ми от криптоиндустрията ме питат - къде да инвестират, защо там, какви са причините, как да структурират бизнесa си и конкретно търговско дружество, можем ли да проучим таксите, данъчните облекчения и т.н. Ето един аналитичен и подробно структуриран анализ, който дава отговор на всички тези въпроси.

 

1.Съединени американски щати.

Съединените щати са лидер в регулирането на криптовалутите, като Комисията за ценни книжа и фондови борси (от англ. „Securities and Exchange Commission“ или SEC) играе активна роля в регулирането на индустрията. Службата за вътрешни приходи (от англ. „Internal Revenue Service“ или IRS) също разглежда криптовалутите като собственост за данъчни цели.

„Комисия за ценни книжа и фондови борси“ (SEC) е основният регулаторен орган в САЩ в областта на крипто. SEC е поела активна роля в регулирането на първоначалните предлагания на монети (ICO) и криптовалутите, които се считат за ценни книжа. През 2019 г. SEC издаде насоки, които изясниха позицията ѝ относно това кога дадена криптовалута се счита за ценна книга и следователно подлежи на законите за ценните книжа.

„Мрежата за прилагане на законодателството в областта на финансовите престъпления(от англ. „Financial Crimes Enforcement Network“ или FinCEN) също е един от основните регулаторни органи в САЩ. FinCEN активно регулира борсите за криптовалути и други предприятия, които работят с криптовалути, за да предотврати изпирането на пари и други финансови престъпления. През 2020 г. FinCEN предложи нови правила, които ще изискват от борсите за криптовалути да събират лична информация от своите клиенти и да докладват на правителството за всички трансакции над 10 000 долара.

Дейност на Служба за вътрешни приходи. Тя се изразява във факта, че IRS издава насоки за това как трябва да се третират криптовалутите за данъчни цели. Постфактум(през 2019г.) IRS издаде и нови насоки, които изясниха как трябва да се изчисляват данъците върху транзакциите с криптовалути и как да се отчитат в данъчните декларации.

Какво представлява Комисията за търговия със стокови фючърси (от англ. „Commodity Futures Trading Commission“ или CFTC)? Тя CFTC активно регулира дериватите и фючърсните договори за криптовалути. През 2020 г. CFTC повдигна обвинения срещу борса за криптовалутни деривати за незаконно предлагане на фючърсни договори на клиенти от САЩ.

Какви са изискванията към регистрация на бизнес, базиран под блокчейн? През 2017г. в щата Делауеър стартира пилотна програма, за да се позволи на корпорациите да регистрират бизнеса си като „блокчейн“ такъв. Тази инициатива улеснява и ускорява регистрацията и управлението на предприятията, а също така повишава сигурността и прозрачността на процеса на регистрация.

Акции, базирани на блокчейн. Делауеър е и първият щат, който позволява на корпорациите да издават и търгуват с акции в блокчейн. През 2017 г. щатът прие закон, който позволява на корпорациите да използват блокчейн технологията за издаване и търговия с акции. Тази инициатива улеснява и поевтинява издаването и управлението на акции от страна на предприятията, а също така повишава ефективността и прозрачността на процеса на издаване на акции.

Приятелска регулаторна среда. Делауеър има репутацията на щат, който е приятелски настроен към бизнеса, с благоприятна регулаторна среда, която привлича много стартиращи предприятия и предприемачи. Щатът разполага и с добре установена правна система, която осигурява яснота и сигурност на предприятията, които работят в областта на криптовалутите и блокчейн.

Подкрепа за инициативи в областта на блокчейн. Щатът Делауеър активно подкрепя няколко инициативи в областта на блокчейн, като например инициативата “Delaware Blockchain Initiative”, която стартира през 2016 г. Проектът има за цел да създаде система, базирана на блокчейн, която да позволи на търговските дружества да управляват и проследяват акциите си по по-ефективен и сигурен начин.

Делауеър е създал екосистема, подкрепяща криптовалутите и блокчейн технологиите, което го прави привлекателно място за стартиращи компании и предприемачи, които се интересуват от използването на тези технологии за иновации и разрушаване на традиционни индустрии.

Криптоекосистема в щата Уайоминг. Уайоминг се превърна в лидер в областта на блокчейн регулацията, приемайки няколко закона, които имат за цел да създадат благоприятна среда за стартиращите компании, работещи в областта на блокчейн и криптовалутите. Например, щатът е приел закони, които признават криптовалутите за актив и ги освобождават от данъци върху собствеността в щата. Уайоминг също така прие закони, които позволяват създаването на базирани на блокчейн дружества с ограничена отговорност, което позволява на банките да съхраняватцифрови активи.

Криптоекосистема в щата Колорадо. Колорадо е приел няколко закона, които имат за цел да създадат благоприятна среда за стартиращите компании, работещи в областта на блокчейн и криптовалутите. Например, щатът е приел закони, които освобождават криптовалутите от щатските закони за ценните книжа и позволяват на предприятията да работят като попечители на цифрови активи.

Криптоекосистема в щата Ню Йорк. Макар че Ню Йорк е известен със строгите си разпоредби за криптовалутите, щатът също така е създал регулаторна рамка, която осигурява яснота и сигурност на предприятията, които работят в областта на криптовалутите. През 2015 г. Ню Йорк създаде BitLicense, който представлява вид публичен лиценз, позволяващ на предприятията да оперират като борси за криптовалути и други, свързани с криптовалути бизнеси в щата.

 

1.1.Правна рамка в САЩ.

Съединените щати разполагат със сложна и развиваща се правна рамка за регулиране на криптовалутите и свързаните с тях дейности. Ето някои от основните закони и разпоредби, свързани с криптовалутите в САЩ:

Закони за ценните книжа. Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) е заела позицията, че много криптовалути и проекти по първоначални предлагания на монети (от англ. „Initial coin offering или „ICO“) са ценни книжа и подлежат на същите регулации като традиционните ценни книжа. Това означава, че дружествата, които емитират токени или криптовалути като инвестиционни договори, може да подлежат на изисквания за регистрация и оповестяване съгласно федералните закони за ценните книжа.

Закони за паричните преводи. В много щати на САЩ има закони за предаване на пари, които се прилагат към борсите за криптовалути и други предприятия, които работят с криптовалути. Тези закони изискват от дружествата да се регистрират в щата и да спазват различни регулаторни изисквания, свързани с процедурите за борба с изпирането на пари (AML) и "познавай клиента си" (KYC).

Закони за стоките. Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) класифицира Биткойн и други криптовалути като стоки, което означава, че те подлежат на регулиране съгласно Закона за стоковите борси(от англ. „Commodity Exchange Act“). CFTC също така често предприема юридически действия по прилагане на законодателството срещу измамни или манипулативни дейности на пазара на криптовалути.

Данъчно облагане. Службата за вътрешни приходи (IRS) е издала насоки за данъчното облагане на криптовалутите, според които криптовалутите се третират като собственост за данъчни цели. Това означава, че печалбите от търговия с криптовалути подлежат на облагане с данък върху капиталовите печалби(корпоративен данък), а физическите и юридическите лица са длъжни да отчитат доходите си от криптовалути и да плащат данъци върху тях.

Други закони - криптовалутите и свързаните с тях дейности могат да бъдат обект и на регулация от различни закони в САЩ, като например закони, свързани със защита на потребителите, закони за защита на личните данни и разпоредби,  касаещи международни санкции. Следва да се отбележи, че правната рамка за криптовалутите в САЩ е сложна и се развива непрекъснато, като има различни закони и разпоредби на федерално ниво и на ниво щати. Търговските дружества, които извършват дейност в сферата на криптовалутите, трябва да се консултират с компетентни адвокати в областта на блокчейн, за да гарантират спазването на приложимите закони и разпоредби.

Предлагането на токени за за сигурност (от англ. „Security token offering или STO“) също е предмет на регулация от законите за ценни книжа в САЩ, като правоприлагането в тази насока се осъществява от Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC). Ето някои ключови аспекти на правната рамка за STO в САЩ:

Определение за ценни книжа - SEC определя ценните книжа като инструменти, които представляват дял от собствеността в дружество или инвестиционен договор, който предлага разумно очакване на печалба чрез усилията на други лица. Токените за сигурност се считат за ценни книжа съгласно законодателството на САЩ, ако отговарят на това определение.

Съответствие с нормативната уредба. Дружествата, които искат да емитират токени за сигурност чрез STO, трябва да спазват разпоредбите на SEC, включително изискванията за регистрация съгласно Закона за ценните книжа от 1933г.(от англ. „Securities Act of 1933“), както и изискванията за текуща отчетност съгласно Закона за обмен на ценни книжа от 1934г.(от англ.„Securities Exchange Act of 1934“).

Какво представляват т.нар „акредитирани инвеститори“? В САЩ STO обикновено са достъпни само за акредитирани инвеститори, които са физически лица с високо финансовосъстояние или институционални инвеститори, които отговарят на определени финансови прагове. Това изискване има за цел да защити инвеститорите на дребно от рисковете, свързани с инвестирането в ценни книжа.

Освобождаване от отговорност. Някои STO могат да бъдат освободени от изискванията за регистрация в SEC при определени обстоятелства, като например Регламент А+(от англ. „Regulation A+“), който позволява на дружествата да набират капитал до 50 млн. долара от акредитирани и неакредитирани инвеститори, или Регламент Д(от англ. „Regulation D“), който предвижда изключения за частно пласиране на ценни книжа например на базата на SAFT.

Съответствие с други закони. Проектите STO трябва да спазват всички приложими закони и разпоредби, като например изискванията за борба с изпирането на пари (от англ. “anti-money laundering”  или AML) и протокола „познавай клиента си“ (oт англ. „know-your-customer“ или KYC), както и данъчните разпоредби и щатските закони за ценни книжа. STOs са обект на строги регулаторни изисквания в САЩ, които имат за цел да защитават инвеститорите и да гарантират целостта на пазарите на ценни книжа. Дружествата, които искат да емитират токени за ценни книжа чрез STO, трябва да спазват разпоредбите на SEC и други приложими закони и трябва да работят в тясно сътрудничество с правни и финансови съветници, за да гарантират спазването на изискванията и да намалят рисковете.

 

2. Вирджински острови.

Вирджинските острови (USVI) са територия на Съединените щати и като такава са обект на федералните закони и разпоредби на САЩ, свързани с криптовалутите. Въпреки това USVI все още не са въвели никакви конкретни разпоредби, свързани с криптовалутите или блокчейн технологията. Въпреки липсата на конкретни разпоредби, USVI работи за утвърждаването си като дестинация за бизнеса с блокчейн и криптовалути. През 2018 г. Органът за икономическо развитие на USVI обяви нова програма, наречена "FinTech VI", насочена към привличане на финтех компании, включително такива, които работят с криптовалути и блокчейн технологии, на територията.

Програмата "FinTech VI" предлага редица стимули на компаниите, които установяват дейност в USVI, включително данъчни кредити, безвъзмездни средства и други финансови стимули. Програмата има за цел да помогне на USVI да диверсифицира икономиката си и да създаде нови възможности за местните жители. Макар че USVI все още не е въвела конкретни разпоредби, свързани с криптовалутите, фокусът на територията върху привличането на блокчейн и криптовалутни предприятия предполага, че тя се движи в посока, която подкрепя блокчейн технологията. Все пак предстои да се види какви конкретни регулации ще въведе USVI в бъдеще.

 

2.1.Правна рамка на Вирджинските острови.

Като територия на Съединените щати правната рамка за криптоиндустрията на Американските Вирджински острови (USVI) се основава предимно на федералните закони и разпоредби на САЩ, свързани с криптовалутите. Ето някои основни аспекти на правната рамка за криптовалутите в USVI:

Федерални разпоредби на САЩ. Като територия на Съединените щати, USVI са обект на федерални закони и разпоредби, свързани с криптовалутите. Това включва регулации от агенции като Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), които регулират аспекти на индустрията на криптовалутите, като например първоначалните предлагания на монети (ICO) и спазването на правилата за борба с изпирането на пари (AML).

Местни бизнес регулации. USVI има свои собствени бизнес разпоредби, които се прилагат за всички предприятия, работещи на територията, включително и за тези в индустрията на криптовалутите. Предприятията, които желаят да извършват дейност в USVI, трябва да се регистрират в офиса на лейтенант-губернатора(от англ. „Office of the Lieutenant Governor“) и да спазват всички приложими закони и разпоредби.

Данъчно облагане. USVI има свои собствени данъчни закони, които са отделни от федералните данъчни закони на САЩ. Въпреки това USVI се счита за "огледална" данъчна юрисдикция, което означава, че като цяло следва федералните данъчни закони на САЩ. Криптовалутите обикновено се третират като собственост/актив за данъчни цели в USVI, а при продажба или размяна на криптовалути за фиатна валута се начислява данък върху капиталовите печалби(корпоративен данък).

Правната рамка за криптовалутите на Американските Вирджински острови се основава предимно на федералните закони и разпоредби на САЩ, с някои допълнителни местни бизнес разпоредби и данъчни закони. Тъй като индустрията на криптовалутите продължава да се развива и разраства, предстои да видим как ще се развие правната рамка на американските Вирджински острови, за да се отговори на уникалните предизвикателства и възможности, предоставени от тази нова технология.

Предлагането на „токени за за сигурност“ (STO) на Вирджинските острови е предмет на американските разпоредби за ценни книжа, прилагани от Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC). Ето някои ключови аспекти на правната рамка за STOs на Вирджинските острови:

Определение за ценни книжа. SEC определя ценните книжа като инструменти, които представляват дял от собствеността в дружество или инвестиционен договор, който предлага разумно очакване на печалба чрез усилията на други лица. Токените за сигурност се считат за ценни книжа съгласно законодателството на САЩ, ако отговарят на това определение.

Съответствие с нормативната уредба. Дружествата, които искат да емитират токени за сигурност  чрез STO на Вирджинските острови, трябва да спазват разпоредбите на SEC, включително изискванията за регистрация съгласно Закона за ценните книжа от 1933г., както и изискванията за текуща отчетност съгласно Закона за обмен на ценни книжа от 1934 г.

Акредитирани инвеститори. STO на Вирджинските острови обикновено са достъпни само за акредитирани инвеститори, които са физически лица с високо нетно състояние или институционални инвеститори, които отговарят на определени финансови прагове. Това изискване има за цел да защити инвеститорите на дребно от рисковете, свързани с инвестирането в ценни книжа, включително на територии, които се считат за част от САЩ.

Освобождаване от отговорност. Някои STO, които са базирани на Вирджинските островимогат да бъдат освободени от изискванията за регистрация в SEC при определени обстоятелства, като например Регламент А+, който позволява на дружествата да набират капитал до 50 млн. долара както от акредитирани, така и от неакредитирани инвеститори, или Регламент Д, който предвижда изключения за частно пласиране на ценни книжа.

Съответствие с други закони. Проектите за STO на Вирджинските острови трябва да спазват и други приложими закони и наредби, като например изискванията за „борба с изпирането на пари“ (AML) и „познаване на клиента“ (KYC), данъчните разпоредби и щатските закони за ценните книжа.

STO на Вирджинските острови подлежат на същите строги регулаторни изисквания като тези в САЩ, които имат за цел да защитават инвеститорите и да гарантират целостта на пазарите на ценни книжа. Дружествата, които искат да емитират токени за ценни книжа чрез STO на Вирджинските острови, трябва да спазват разпоредбите на SEC и други приложими закони и трябва да работят в тясно сътрудничество с правни и финансови експерти, запознати със законодателството на САЩ, за да гарантират спазването на изискванията на тази територия и да намалят рисковете.

 

3.Швейцария:

Швейцария е известна с благоприятната си бизнес среда и се е превърнала в център за стартиращи компании за криптовалути. Швейцарският орган за надзор на финансовите пазари (от англ. „ Swiss Financial Market Supervisory Authority“ или FINMA) е въвел разпоредби, които балансират между защитата на инвеститорите и иновациите.

Цуг е кантон в Швейцария, който стана известен като център за блокчейн и криптовалутни иновации. Ето някои от ключовите регулации и инициативи, свързани с криптовалутите в Цуг. На първо място кантонът е неречен „Долината на криптовалутите“, защото Цуг е дом на Асоциацията Crypto Valley - сдружение с нестопанска цел, което насърчава блокчейн и криптовалутните иновации в Швейцария. Екосистемата на „Крипто долината в Цуг“ включва различни компании, стартъпи, инвеститори и други заинтересовани страни, които работят по проекти в областта на блокчейн и криптовалутите.

Регулаторна рамка. Швейцарският орган за надзор на финансовите пазари (FINMA) създаде регулаторна среда в Цуг, която позволява на финтех и блокчейн компаниите да тестват своите продукти и услуги в контролирана среда. Регулаторът предоставя на компаниите насоки относно спазването на нормативните изисквания и спомага за насърчаване на иновациите във финансовия сектор.

Насоки на Асоциацията на криптодолината в Цуг. През 2018 г. Асоциацията на криптодолината публикува насоки за провеждане на ICO в Швейцария. Насоките осигуряват яснота относно регулаторните изисквания за ICO и имат за цел да защитят инвеститорите от измамни или заблуждаващи ICO.

Търговският регистър на Цуг приема като разплащателно средство Bitcoin. Няма друг Търговски регистър освен този в Цуг, който приема Bitcoin и други криптовалути като разплащателно средство за регистрационни такси. Тази инициатива е демонстрация на отвореността на Цуг към приемането на криптовалути и иновации.

Данъчно облагане. В Цуг криптовалутите се облагат с данък върху богатството и данък върху доходите. Печалбите от търговия с криптовалути се облагат с данък върху доходите, а физическите и юридическите лица са длъжни да декларират доходите си от криптовалути и да плащат данъци върху тях.

В Цуг има благоприятна регулаторна среда за блокчейн и криптовалутни иновации, което е спомогнало за превръщането на кантона в център за блокчейн стартъпи и инвестиции. Регулаторът FINMA и насоките на Crypto Valley Association осигуряват яснота и сигурност за компаниите, работещи в сферата на криптовалутите, а приемането на Bitcoin от Търговския регистър демонстрира отвореността на кантона към иновациите, базирани на криптовалути.

 

3.1.Правна рамка в Швейцария.

Швейцария е известна с благоприятната си регулаторна среда за криптовалутите и блокчейн технологиите. Ето някои от ключовите разпоредби, свързани с криптовалутите в Швейцария.

Федералният закон за инфраструктурите на финансовите пазари и пазарното поведение при търговията с ценни книжа и деривати (от англ. „Federal Act on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading“ или FMIA) регулира дейността на борсите за криптовалути и попечителите в Швейцария. Съгласно FMIA борсите за криптовалути и попечителите подлежат на лицензионни изисквания и трябва да спазват разпоредбите за борба с изпирането на пари (AML) и познаване на клиентите (KYC).

Закон за банковото дело в Швейцария -  Швейцарският закон за банките позволява на банките да държат и търгуват с криптовалути, което спомогна за по-бързото приемане на криптовалутите в Швейцария. Въпреки това банките, които предлагат услуги в областта на криптовалутите, трябва да спазват строги изисквания за AML и KYC.

Насоки за провеждане на ICO. През 2018 г. Швейцарският орган за надзор на финансовите пазари (FINMA) публикува насоки за провеждане на първоначални предлагания на монети (ICO) в Швейцария. Насоките предоставят яснота относно регулаторните изисквания за ICO и имат за цел да защитят инвеститорите от измамни или заблуждаващи ICO.

Данъчно облагане. В Швейцария криптовалутите подлежат на облагане с данък върху богатството и данък върху доходите. Печалбите от търговия с криптовалути се облагат с данък върху доходите, а физическите и юридическите лица са длъжни да декларират доходите си от криптовалути и да плащат данъци върху тях.

Швейцария има благоприятна регулаторна среда за криптовалутите и блокчейн технологиите, което спомогна за превръщането на страната в център за блокчейн иновации и инвестиции. Регулаторната рамка на страната осигурява яснота и сигурност за дружествата, работещи в областта на криптовалутите, като същевременно защитава инвеститорите и потребителите.

Швейцария също така е една от най-популярните юрисдикции за предлагане на токени за сигурност (STO), благодарение на благоприятната си регулаторна среда и напредналата инфраструктура за блокчейн-базирани финанси. Ето някои ключови аспекти на правната рамка за STO в Швейцария:

Определение за ценни книжа. В Швейцария ценните книжа се определят като търгуеми активи, които са стандартизирани, прехвърлими и представляват финансова стойност. Токените за сигурност се считат за ценни книжа съгласно швейцарското законодателство, ако отговарят на това определение.

Съответствие с нормативната уредба Компаниите, които искат да емитират токени за сигурност чрез STO в Швейцария, трябва да спазват разпоредбите на Швейцарския орган за надзор на финансовите пазари (FINMA). FINMA изисква от емитентите да спазват швейцарското законодателство и да гарантират, че техните токени за сигурност са в съответствие с разпоредбите за капиталовите пазари и защитата на потребителите.

Акредитирани инвеститори. Проектите за STO в Швейцария обикновено са достъпни както за акредитирани, така и за неакредитирани инвеститори. Въпреки това на емитентите може да се наложи да спазват по-строги разпоредби, ако са насочени към неакредитирани инвеститори.

Освобождаване от отговорност. Някои STOs могат да бъдат освободени от определени регулаторни изисквания в Швейцария при определени обстоятелства, например, ако общата набрана сума е под определен праг или ако предлагането е насочено само към акредитирани инвеститори.

Съответствие с други закони. STO в Швейцария трябва да спазват и други приложими закони и разпоредби, като например изискванията за борба с изпирането на пари (AML) и познаване на клиента (KYC), данъчните разпоредби и законите за защита на данните. Швейцария е известна с благоприятната си регулаторна среда за STOs и е страната е пионер в областта на финансирането, базирано на блокчейн. Швейцарското правителство е приело няколко мерки за насърчаване на растежа на криптоиндустрията, включително създаването на регулации за стартиращи предприятия, базирани на блокчейн, и разработването на правна рамка за финансиране, базирано на блокчейн. В резултат на това Швейцария се превърна в една от водещите юрисдикции за STO, привличайки емитенти от цял свят.

 

4.Maлтa.

Малта активно се рекламира като "блокчейн остров" и е въвела регулаторна рамка, която е благоприятна за бизнеса с криптовалути. Малтийската криптоекосистема нарасна значително през последните години, тъй като страната се утвърди като център за блокчейн и криптовалутни иновации. Ето някои ключови аспекти на малтийската криптоекосистема.

Малтийски борси за криптовалути. Малта е дом на редица борси за криптовалути, включително Binance, която е една от най-големите борси за криптовалути в света. Други борси, които са базирани в Малта, включват OKEx, BitBay и ZebPay.

Блокчейн стартъпи. Малта е привлякла редица блокчейн стартъпи и компании, които са установили дейността си на острова. Тези стартъпи работят по различни блокчейн приложения, включително децентрализирани финанси (DeFi), управление на веригата за доставки и проверка на самоличността.

Образование и обучение. Правителството на Малта признава значението на блокчейн технологията и въвежда образователни програми и курсове за обучение в подкрепа на развитието на сектора на блокчейн и криптовалутите. Тези програми имат за цел да повишат нивото на уменията на малтийската работна сила и да насърчат растежа на сектора на блокчейн и криптовалутите.

Банки, благоприятстващи блокчейн и криптовалутите. Банковият сектор на Малта е сравнително отворен към компаниите, занимаващи се с блокчейн и криптовалути, което спомогна за привличането на инвестиции в страната. Банката на Валета, например, създаде блокчейн лаборатория, за да проучи потенциала на блокчейн технологията.

Регулаторна сигурност. Правителството на Малта въведе ясна и подкрепяща регулаторна рамка за блокчейн и криптовалутните компании. Тази регулаторна сигурност спомогна за привличането на инвестиции и таланти в страната и даде възможност на блокчейн и криптовалутните компании да работят с по-голяма увереност и сигурност.

Малтийската криптоекосистема се разрасна бързо през последните години благодарение на благоприятната регулаторна среда, привлекателните данъчни стимули и усилията на страната да се популяризира като център за блокчейн и криптовалутни иновации. Присъствието на големи борси за криптовалути, блокчейн стартъпи и банки, подкрепящи блокчейн, спомогна за утвърждаването на Малта като водеща дестинация за блокчейн инвестиции и таланти.

 

4.1.Правна рамка в Малта.

Малта е друга държава, която е създала благоприятна регулаторна среда за криптовалутите и блокчейн технологиите. Ето някои от ключовите разпоредби и инициативи, свързани с криптовалутите в Малта.

Закон за виртуалните финансови активи. През 2018г. Малта прие Закона за виртуалните финансови активи (от англ. „Virtual Financial Assets Act“ или VFAA), който регулира дейността на борсите за криптовалути и други доставчици на услуги, свързани с криптовалути, в страната. Съгласно VFAA борсите за криптовалути и другите доставчици на услуги подлежат на лицензионни изисквания и трябва да спазват строги правила за борба с изпирането на пари и за оценка на риска.

Малтийски орган за иновации в областта на цифровите технологии. Малтийският орган за цифрови иновации (от англ. „Malta Digital Innovation Authority“ или MDIA) беше създаден през 2018г., за да контролира изпълнението на блокчейн стратегията на страната и да насърчава иновациите в секторите на блокчейн и криптовалутите. MDIA предоставя насоки и подкрепа на блокчейн дружества и стартиращи предприятия и отговаря за сертифицирането на блокчейн платформи и приложения.

Блокчейн островът Малта. Всичко казано до тук сочи, че Малта се е утвърдила като център за иновации в областта на блокчейн и криптовалутите, като редица блокчейн стартъпи и компании са установили дейност на острова. Страната е наречена "Блокчейн остров" поради благоприятната си регулаторна среда и усилията си за привличане на блокчейн инвестиции и таланти.

Данъчно облагане. В Малта криптовалутите подлежат на облагане с данък върху доходите и данък върху капиталовите печалби(корпоративен данък). Страната обаче е въвела редица стимули за насърчаване на инвестициите в блокчейн и криптовалути, включително данъчен кредит за компании, които инвестират в блокчейн технологии.

Малта е създала благоприятна регулаторна среда за блокчейн и криптовалутни иновации, което е спомогнало за привличането на инвестиции и таланти в страната. VFAA и MDIA осигуряват яснота и сигурност за дружествата, работещи в областта на криптовалутите, а усилията на страната да се популяризира като център за блокчейн иновации спомогнаха за утвърждаването на Малта като водеща дестинация за блокчейн инвестиции и таланти.

Малта активно насърчава използването на блокчейн технологията и цифровите активи, включително токените за сигурност, и е приела правна рамка за улесняване на издаването на токени за сигурност. Ето някои основни аспекти на правната рамка за предлагане на токени за сигурност (STO) в Малта.

Определение за ценни книжа. В малтийското законодателство ценните книжа се определят като финансови инструменти, които могат да се търгуват на капиталовия пазар, като акции, облигации и инвестиционни фондове. Токените за сигурност се считат за ценни книжа съгласно малтийското законодателство, ако отговарят на това определение.

Съответствие с нормативната уредба. Дружествата, които издават токени за сигурност в Малта, трябва да спазват разпоредбите на Малтийския орган за финансови услуги (MFSA). MFSA изисква от емитентите да спазват малтийското законодателство и да гарантират, че техните токени за сигурност отговарят на разпоредбите за капиталовите пазари и защитата на потребителите.

Изискване за проспект. Емитентите на токени за сигурност в Малта са длъжни да изготвят и регистрират проспект в MFSA, преди да пуснат своята STO. Проспектът трябва да включва подробна информация за емитента, предлаганите токени за сигурност и рисковете, свързани с инвестирането в STO.

Платформи за търговия. Токените за сигурност, емитирани в Малта, трябва да се търгуват на лицензирани платформи за търговия, които отговарят на разпоредбите на MFSA. Платформите за търговия трябва също така да отговарят на изискванията за борба с изпирането на пари (AML) и за познаване на клиента (KYC).

Съответствие с други закони. STO проектите, базирани в Малта трябва да спазват и други приложими закони и разпоредби, като например данъчни разпоредби и закони за защита на данните.

Малта е лидер в насърчаването на използването на блокчейн технологията и цифровите активи и е привлякла много дружества, които искат да издават токени за сигурност. Страната е приела цялостна правна рамка за STOs, която осигурява на емитентите ясна и подкрепяща регулаторна среда. В резултат на това Малта се превърна в популярна юрисдикция за STOs и се очаква да продължи да привлича емитенти от цял свят.

 

5.Естония.

Естонската крипто екосистема се развива бързо през последните години благодарение на благоприятната регулаторна среда в страната, силната технологична инфраструктура и фокуса върху иновациите. Ето някои ключови аспекти на естонската криптоекосистема.

Стартъпи в областта на криптовалутите. Естония разполага с нарастваща общност от стартъпи в областта на криптовалутите, които работят по редица приложения, включително портфейли за криптовалути, платежни системи и децентрализирани пазари. Някои забележителни естонски стартъпи в областта на криптовалутите включват Paxful, Change и Funderbeam.

Обществени услуги, базирани на блокчейн. Естония е пионер в използването на блокчейн технологията за обществени услуги. Страната е въвела редица системи, базирани на блокчейн, включително система за здравни данни, базирана на блокчейн, поземлен регистър, базиран на блокчейн, и система за гласуване, базирана на блокчейн.

Борси за криптовалути. Естония е дом на редица борси за криптовалути, включително CoinMetro, която е основана през 2018г. и оттогава се е превърнала в една от водещите борси за криптовалути в Европа. Други известни естонски борси за криптовалути включват Bisq и DX.Exchange.

Регулаторна сигурност. Естония е създала ясна и подкрепяща регулаторна рамка за криптовалутите и блокчейн технологиите. Това спомогна за привличането на инвестиции и таланти в страната и даде възможност на стартиращите компании в областта на криптовалутите да работят с по-голяма увереност и сигурност.

Технологична инфраструктура. Естония разполага със силна технологична инфраструктура, включително високоскоростна интернет връзка и добре развита система за електронно управление. Тази инфраструктура спомогна за растежа на естонската криптоекосистема и улесни стартиращите предприятия при установяването и функционирането им. Ето защо естонската криптоекосистема се разраства бързо благодарение на благоприятната регулаторна среда в страната, силната ѝ технологична инфраструктура и фокуса ѝ върху иновациите. Наличието на стартъпи в областта на криптовалутите, публични услуги, базирани на блокчейн, и борси за криптовалути спомогна за утвърждаването на Естония като водеща дестинация за блокчейн инвестиции и таланти.

 

5.1.Правна рамка в Естония.

Естония е поредната държава, която е създала благоприятна регулаторна среда за криптовалутите и блокчейн технологиите. Ето някои от важните нормативни разпоредби и инициативи, свързани с криптовалутите в Естония.

Регламент за криптовалутите. През 2017 г. Естония въведе правила, регулиращи използването на криптовалути в страната. Съгласно регламентите в Естония, борсите за криптовалути и други доставчици на услуги са задължени да се регистрират в звеното за финансово разузнаване и да спазват строги правила за борба с изпирането на пари, както и за други ключовиюридически действия.

Програма за електронно пребиваване. Програмата за електронно пребиваване на Естония улесни започването и управлението на бизнес в страната от лица, които не са граждани на Естония. Програмата позволява на неестонците да установят цифрова самоличност в Естония, която те могат да използват за създаване и управление на предприятия, включително предприятия, свързани с блокчейн и криптовалути.

Обществени услуги, базирани на блокчейн. Естония е пионер в използването на блокчейн технологията за обществени услуги. Страната е въвела редица системи, базирани на блокчейн, включително система за здравни данни, базирана на блокчейн, и поземлен регистър, базиран на блокчейн.

Данъчно облагане. Естония има сравнително благоприятен данъчен режим за криптовалутите. За данъчни цели криптовалутите се третират като собственост/актив, а данъкът върху капиталовите печалби(корпоративен данък) се начислява само когато криптовалутите се конвертират във фиатна валута.

Естония е създала благоприятна регулаторна среда за блокчейн и криптовалутни иновации, което е спомогнало за привличането на инвестиции и таланти в страната. Програмата за електронно пребиваване и използването на блокчейн технология за обществени услуги също допринесоха за растежа на блокчейн и криптовалутния сектор в Естония.

Естония е друга юрисдикция, която активно насърчава използването на блокчейн технологията и е приела закони за улесняване на издаването на токени за сигурност. Ето някои ключови аспекти на правната рамка за предлагане на токени за сигурност (STO) в Естония.

Определение за ценни книжа. Естонското законодателство определя ценните книжа като търгуеми финансови инструменти, включително акции, облигации и други ценни книжа, които могат да бъдат емитирани от дружества или инвестиционни фондове. Токените за сигурност се считат за ценни книжа съгласно естонското законодателство, ако отговарят на това определение.

Съответствие с нормативната уредба. Дружествата, които издават токени за сигурност в Естония, трябва да спазват разпоредбите на Органа за финансов надзор (от англ. „Financial Supervision Authority“ или FSA). FSA изисква от емитентите да спазват естонското законодателство и да гарантират, че техните токени за сигурност отговарят на разпоредбите за капиталовите пазари и защитата на потребителите.

Изискване за проспект. Емитентите на токени за сигурност в Естония са длъжни да изготвят и регистрират проспект пред FSA, преди да пуснат своята STO. Проспектът трябва да включва подробна информация за емитента, предлаганите токени за сигурност и рисковете, свързани с инвестирането в STO.

Платформи за търговия. Токените за ценни книжа, емитирани в Естония, трябва да се търгуват на лицензирани платформи за търговия, които отговарят на разпоредбите на FSA. Платформите за търговия трябва също така да отговарят на изискванията за борба с изпирането на пари (AML) и за познаване на клиента (KYC).

Съответствие с други закони. STO проектите, базирани в Естония трябва да спазват и други приложими закони и разпоредби, като например данъчни разпоредби и закони за защита на личнитеданни.

Естония е привърженик на използването на блокчейн технологията и е създала благоприятна регулаторна среда за базираните на блокчейн предприятия. Правната рамка за STO в Естония е подобна на тази в други европейски държави и е предназначена да осигури на емитентите ясна и подкрепяща регулаторна среда. В резултат на това Естония се превърна в популярна юрисдикция за STO и се очаква да продължи да привлича емитенти от цял свят.

 

6.Обединени арабски емирства.

През последните години Обединените арабски емирства (ОАЕ) се превърнаха във важен играч в глобалната екосистема на криптовалутите, с благоприятна регулаторна среда и нарастващ брой стартиращи компании и предприятия, работещи в тази сфера. Ето някои интересните аспекти на криптоекосистемата в ОАЕ.

Регулаторна рамка. ОАЕ са възприели проактивен подход към регулирането на криптовалутите и свързаните с тях дейности. През 2019 г. глобалният пазар на Абу Даби (от англ. Abu Dhabi Global Market или ADGM) стартира регулаторна рамка за криптоактиви, която предоставя насоки за емитирането, търговията и попечителството на цифрови активи. Органът за финансови услуги на Дубай (от англ. „Dubai Financial Services Authority“ или DFSA) също издаде насоки за криптоактивите, включително изисквания за регистрация и лицензиране на предприятия, работещи в това пространство.

Благоприятна за криптовалутите бизнес среда. ОАЕ са дом на редица предприятия за криптовалути, включително борси, доставчици на портфейли и блокчейн стартъпи. Правителството активно насърчава растежа на индустрията чрез инициативи като „Дубайската блокчейн стратегия“(от англ. „Dubai Blockchain Strategy“), която има за цел да превърне града в глобален център за блокчейн технологии.

Проекти, подкрепени от правителството. През последните години правителството на ОАЕ стартира няколко инициативи, свързани с блокчейн и криптовалути. Например, правителството на Дубай стартира платформа за плащания, базирана на блокчейн, наречена "DubaiPay", която позволява на гражданите да плащат за публични и административни услуги, използвайки криптовалута. Правителството също така стартира Емирската блокчейн стратегия(от англ. „Emirates Blockchain Strategy“), която има за цел да използва блокчейн технологията за подобряване на ефективността и прозрачността на правителството.

Платежни системи, базирани на блокчейн. ОАЕ са дом и на няколко платежни системи, базирани на блокчейн, включително борсата BitOasis, която позволява на потребителите да купуват и продават криптовалути, използвайки местна, фиятна валута. Правителството също така стартира платежна система, базирана на блокчейн, наречена "Emcash", която позволява на гражданите да извършват плащания, използвайки криптовалута.

ОАЕ са създали благоприятна регулаторна среда и процъфтяваща криптовалутна екосистема, която привлича все повече предприятия и инвеститори в региона. С продължаващата правителствена подкрепа и благоприятната бизнес среда ОАЕ вероятно ще останат ключов играч в глобалната екосистема на криптовалутите през следващите години.

 

6.1.Правна рамка в Обединените арабски емирства.

В ОАЕ правната рамка за регулиране на криптовалутите все още е в процес на разработване и изясняване, като различни регулаторни органи предоставят насоки и надзор в различни аспекти на индустрията. Ето и онсовнитя ключови аспекти на правната рамка в ОАЕ относно крипторегулациите.

Регулаторни органи. Глобалният пазар на Абу Даби (ADGM) и Органът за финансови услуги на Дубай (DFSA) са основните регулаторни органи, които наблюдават свързаните с крипто дейности в ОАЕ. През 2019 г. ADGM стартира регулаторна рамка за криптоактивите, която предоставя насоки за емитирането, търговията и попечителството на цифрови активи. DFSA също издаде насоки за криптоактивите, включително изисквания за регистрация и лицензиране на предприятията, работещи в това пространство.

Изисквания за лицензиране. Предприятията, работещи в областта на криптовалутите в ОАЕ, трябва да се регистрират в съответния регулаторен орган и да получат лиценз за дейност. Процесът на лицензиране включва изпълнението на специфични изисквания, свързани със сигурността и съхранението на клиентските активи, мерките за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (от англ. „counter-terrorism financing“ или CTF), както и други регулаторни изисквания.

Как да направим ICO в OAE? Правният статут на първоначалните предлагания на монети (ICO) в ОАЕ все още не е ясен, като различните регулаторни органи предоставят различни насоки. През 2019 г. ADGM стартира насоки за ICO, които изискват от емитентите да се регистрират в регулаторния орган и да предоставят подробна информация за проекта и неговата структура на управление. DFSA също издаде насоки за ICO, в които се подчертава необходимостта от прозрачност и оповестяване.

Данъчно облагане. Понастоящем ОАЕ не разполагат със специфични разпоредби за данъчното облагане на сделките с криптовалути. Предприятията и физическите лица, занимаващи се с дейности, свързани с криптовалути, обаче са обект на общи данъчни разпоредби, включително корпоративен подоходен данък и данък върху добавената стойност (ДДС).

Правната рамка за крипторегулациите в ОАЕ все още се развива, като различни регулаторни органи предоставят насоки и надзор в различни аспекти на индустрията. Въпреки това ОАЕ са създали благоприятна регулаторна среда и процъфтяваща екосистема за криптовалути, която привлича все по-голям брой предприятия и инвеститори в региона.

Обединените арабски емирства (ОАЕ), включително Дубай и Абу Даби, активно насърчават въвеждането на блокчейн технологията и са въвели закони и разпоредби за улесняване на издаването на токени за сигурност. Ето някои базови аспекти на правната рамка за предлагане на токени за сигурност (STO) в ОАЕ.

Съответствие с нормативната уредба. В ОАЕ токените за сигурност се регулират от Органа за ценни книжа и стоки (от англ. „Securities and Commodities Authority“ или SCA), който отговаря за надзора и регулирането на капиталовите пазари в страната. Емитентите на токени за ценни книжа трябва да спазват разпоредбите на SCA, които включват изисквания за оповестяване и други правила, предназначени за защита на инвеститорите.

Изискване за проспект. Емитентите на токени за ценни книжа в ОАЕ са длъжни да изготвят и регистрират проспект в SCA, преди да пуснат своята STO. Проспектът трябва да включва подробна информация за емитента, предлаганите токени за сигурност и рисковете, свързани с инвестирането в STO.

Платформи за търговия. Токените за ценни сигурност, емитирани в ОАЕ, трябва да се търгуват на лицензирани платформи за търговия, които са в съответствие с разпоредбите на SCA. Платформите за търговия трябва също така да отговарят на изискванията за борба с изпирането на пари (AML) и за познаване на клиента (KYC).

Съответствие с други закони. STO проектите в ОАЕ трябва да спазват и други приложими закони и разпоредби, като например данъчни разпоредби и закони за защита на личните данни в OAE.

Правната рамка за STO в ОАЕ е разработена така, че да осигури на емитентите ясна и подкрепяща регулаторна среда. Страната се е превърнала в популярна юрисдикция за STO и е привлякла емитенти от цял свят. Освен това ОАЕ наскоро стартира стратегия за блокчейн, която има за цел да позиционира страната като световен лидер в блокчейн технологията и допълнително да насърчи приемането на токени за сигурност и други решения, базирани на блокчейн.

 

7.Япония:

Япония е една от първите страни, които официално признават криптовалутите като законна форма на плащане. Японската агенция за финансови услуги (oт англ. “Financial Services Agency” илиFSA) е въвела разпоредби за защита на инвеститорите и предотвратяване на изпирането на пари. Япония е една от най-благоприятните за криптовалутите държави в света, с добре установена регулаторна рамка за тези финансови инструменти и подкрепящо отношение към блокчейн технологията. Ето някои от регулациите и тяхното развитие в исторически аспект, свързани с криптовалутите в Япония.

Правно признаване на криптовалутите. През 2017 г. Япония стана първата държава в света, която въвежда законно криптовалутите като форма на плащане. Този ход спомогна за по-бързото приемане на криптовалутите в страната и доведе до създаването на процъфтяваща криптоекосистема.

Изисквания за лицензиране на криптоборсите. Япония изисква борсите за криптовалути да се регистрират в Агенцията за финансови услуги (FSA) и да получат лиценз за тяхното функциониране. Тази регулация има за цел да защити потребителите и да предотврати изпирането на пари и други финансови престъпления.

Регулиране на първоначалните предлагания на монети (ICO). Япония е установила насоки за регулиране на ICO с цел защита на инвеститорите и предотвратяване на измами. Насоките изискват от дружествата да оповестяват информация за ICO, включително целта на проекта, очакваното използване на средствата и финансовите отчети на дружеството.

Данъчно облагане на криптовалутите. В Япония печалбите от търговия с криптовалути подлежат на облагане с данък върху доходите, а физическите и юридическите лица са длъжни да декларират доходите си от криптовалути и да плащат данъци върху тях.

Като цяло Япония е възприела проактивен подход към регулирането на криптовалутите с цел създаване на безопасна и сигурна среда за инвеститорите и насърчаване на растежа на криптоиндустрията. Този подход спомогна за превръщането на Япония в лидер в световната криптоекосистема.

 

7.1.Правна рамка в Япония.

Япония разполага с добре установена правна рамка за регулиране на криптовалутите и насърчаване на растежа на криптоиндустрията. Ето някои от основните закони и разпоредби, свързани с криптовалутите в Япония.

Закон за платежните услуги(от англ. „Payment Services Act). Законът за платежните услуги, който беше изменен през 2017г., признава криптовалутите за законна форма на плащане в Япония. Това означава, че криптовалутите могат да се използват за плащане на стоки и услуги и могат да се обменят за японски йени.

Законодателство, касаещо финансовите инструменти и обмена на валута. Японският Закон за финансовите инструменти и борсите(от англ. „Financial Instruments and Exchange Act“ или FIEA) регулира предлагането и продажбата на криптовалути в Япония. Законът изисква компаниите, които управляват борси за криптовалути, да се регистрират в Агенцията за финансови услуги (FSA) и да получат лиценз за работа.

Друг закон, регулиращ криптоиндустрията в Япония е Закон за предотвратяване на прехвърлянето на облаги от престъпна дейност(от англ. „Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds“). Този закон урежда мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с криптовалутите. Законът изисква борсите за криптовалути да прилагат процедури за познаване на клиента (KYC) и за борба с изпирането на пари (AML), както и да докладват на регулаторните органи за подозрителни трансакции.

Насоки за първоначалните предлагания на монети (ICO). FSA е изготвила насоки за регулиране на ICO в Япония. Насоките изискват от дружествата да оповестяват информация за ICO, включително целта на проекта, очакваното използване на средствата и финансовите отчети на дружеството.

Данъчно облагане. Печалбите от търговия с криптовалути подлежат на облагане с данък върху доходите в Япония, а физическите и юридическите лица са длъжни да декларират доходите си от криптовалути и да плащат данъци върху тях. Япония е създала цялостна правна рамка за регулиране на криптовалутите, като целта е да се насърчи растежът на криптоиндустрията, като същевременно се защитят инвеститорите и се предотвратят финансовите престъпления. Подходът на страната към регулирането на криптовалутите беше оценен от много представители на индустрията като модел, който други държави могат да следват.

Япония разполага с регулаторна рамка за предлагането на токени за сигурност (STO), която се регулира от Закона за финансовите инструменти и борсите (FIEA). Ето някои ключови аспекти на правната рамка за STO в Япония.

Регистрация в Агенцията за финансови услуги. Емитентите на токени за сигурност в Япония трябва да се регистрират в Агенцията за финансови услуги (FSA) и да спазват изискванията на FIEA. Процесът на регистрация включва подаване на заявление за регистрация, което означава депозиране на подробна информация за емитента, предлаганите токени за сигурност и рисковете, свързани с инвестирането в STO.

Изискване за проспект. Подобно на други юрисдикции, от емитентите на токени за сигурност в Япония се изисква да изготвят и оповестят проспект. Проспектът трябва да бъде подаден до FSA и да съдържа подробна информация за емитента и STO.

Изисквания за оповестяване. Емитентите трябва да спазват строги изисквания за оповестяване, които изискват от тях да предоставят на инвеститорите подробна информация за токените за сигурност, включително за всички свързани с тях рискове.

Платформи за търговия. Токените за сигурност в Япония трябва да се търгуват на лицензирани платформи за търговия, които отговарят на японските разпоредби, включително на изискванията за AML и KYC.

Съответствие с други закони. STO проектите в Япония трябва да спазват и други приложими закони и разпоредби, като например данъчни разпоредби и закони за защита на личните данни в Япония

Правната рамка за STOs в Япония е разработена така, че да осигури на инвеститорите адекватна защита, като същевременно подкрепя развитието на решения, базирани на блокчейн. Страната е дом на няколко големи проекта, базирани на блокчейн, и има процъфтяваща криптоиндустрия. Освен това Япония е призната за една от най-прогресивните юрисдикции за крипторегулиране, което допринесе за растежа на пазара на STO в страната.

 

8.Хонконг.

Страната има жизнена и активна криптовалутна екосистема, която се подкрепя от редица фактори, включително статута ѝ на глобален финансов център, отворената и благоприятна за бизнеса среда и добре установената правна система. Ето и някои по-подробни аспекти на екосистемата на криптовалутите в Хонконг.

Регулативна рамка. Хонконг има сравнително либерална регулаторна среда за криптовалутите и блокчейн технологиите. Комисията по ценни книжа и фючърси (от англ. „Securities and Futures Commission“ или SFC) е издала насоки за регулиране на ICO, а също така е създала регулаторна рамка, която позволява на финтех компаниите да тестват своите продукти и услуги в контролирана среда.

Пазарна инфраструктура. Хонконг разполага с добре изградена финансова инфраструктура, която подкрепя индустрията на криптовалутите, включително стабилна банкова система, усъвършенствани платежни системи и висококвалифицирани IT специалисти. В Хонконг се намират и редица борси за криптовалути, включително Bitfinex, която е една от най-големите борси в света.

Бизнес среда. Хонконг има изключително отворена и благоприятна за бизнеса среда, която го прави привлекателен за предприемачите и инвеститорите в крипто индустрия. Правителството е предприело стъпки в подкрепа на развитието на финтех индустрията, включително създаването на Хонконгската финтех седмица(от англ. „Hong Kong Fintech Week“), която събира на едно място предприемачи, инвеститори и регулаторни органи, за да обсъдят най-новите тенденции и развития в индустрията.

Блокчейн иновации. Хонконг е дом на редица иновативни стартъпи в областта на блокчейн и криптовалутите, включително компании, работещи по платформи за децентрализирано финансиране (DeFi), равнопоставено кредитиране и решения за идентификация, базирани на блокчейн. В града се намират и редица изследователски центрове и академични програми в областта на криптовалутите и блокчейн.

Като цяло екосистемата на криптовалутите в Хонконг се подкрепя от редица фактори, включително регулаторната среда, пазарната инфраструктура, бизнес средата и иновативния дух. Тъй като индустрията продължава да се развива и да узрява, Хонконг вероятно ще остане основен играч в глобалния криптовалутен пейзаж.

 

8.1.Правна рамка в Хонконг.

В Хонконг има сравнително либерална регулаторна среда за криптовалутите и блокчейн технологиите, като рамката е предназначена да насърчава иновациите, като същевременно защитава инвеститорите и поддържа финансовата стабилност. Ето някои основни аспекти на правната рамка и регулаторната среда за криптовалутите в Хонконг.

„Комисията за ценни книжа и фючърси“ (SFC) е основният регулаторен орган за ценни книжа и фючърси в Хонконг и отговаря за надзора на регулирането на криптовалутите и ICO. През 2019 г. SFC издаде нови насоки за регулиране на виртуалните активи, които дават яснота относно регулаторните изисквания за борсите за криптовалути, платформите за търговия и други доставчици на услуги.

Модели за борба с изпирането на пари (от англ. “ Anti-Money Laundering“ или (AML) и противодействие на финансирането на тероризма (от англ. Counter-Terrorist Financing (CTF).Хонконг въведе всеобхватен режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма за сектора на криптовалутите, който изисква борсите за криптовалути и другите доставчици на услуги да прилагат надеждни процедури за познаване на клиента (KYC) и наблюдение на трансакциите с цел предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Данъчно облагане. В Хонконг печалбите от търговия с криптовалути по принцип се облагат с данък върху доходите, докато доходите от добив на криптовалути се облагат с данък върху печалбата. Данъкът върху капиталовите печалби обаче не се прилага за сделките с криптовалути.

Правна рамка. Хонконг е създал регулации, които позволяват на финтех компаниите, включително на тези, работещи в сферата на криптовалутите, да тестват своите продукти и услуги в контролирана среда, без да се налага предварително да изпълняват всички регулаторни изисквания, което стимулира изграждането на множество блокчейн проекти именно там.

Лицензиране. От борсите за криптовалути и други доставчици на услуги в Хонконг се изисква да получат лиценз от SFC, ако извършват дейности, които попадат в обхвата на определението за "ценни книжа" или "фючърсни договори" съгласно законодателството на Хонконг. Въпреки това SFC заяви, че ще прилага принципен подход към лицензирането, което означава, че ще разглежда конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, когато определя дали е необходим лиценз.

Като цяло, правната рамка и регулаторната среда за криптовалутите в Хонконг са разработени така, че да осигурят благоприятна и разрешаваща среда за иновации, като същевременно защитават инвеститорите и поддържат финансовата стабилност. Тъй като индустрията на криптовалутите продължава да се развива, вероятно Хонконг ще продължи да играе важна роля като център за иновации и инвестиции в тази област.

В Хонконг токените за сигурност се регулират от Комисията за ценни книжа и фючърси (SFC), която е издала насоки за предлагането на токени за ценни книжа (STO). Ето някои ключови аспекти на правната рамка за STO в Хонконг в този контекст.

Дефиниция на токен за сигурност. SFC определя токените за сигурност като ценни книжа, които са предмет на Наредбата за ценните книжа и фючърсите (SFO) и други съответни закони и разпоредби за ценните книжа.

Регулаторни изисквания. Емитентите на токени за сигурност в Хонконг са длъжни да спазват регулаторните изисквания, включително тези, свързани с лицензирането, оповестяването и извършването на стопанска дейност. SFC е предоставила насоки за тези изисквания, които включват представянето на бяла книга(от англ. “White paper”), която съдържа подробна информация за емитента и STO.

Изискване за проспект. От емитентите на токени за сигурност в Хонконг се изисква да изготвят и оповестят проспект, който трябва да бъде разрешен от SFC, преди да бъде издаден на инвеститорите. Проспектът трябва да съдържа подробна информация за емитента, предлаганите токени за ценни книжа и свързаните с тях рискове.

Платформи за търговия. Токените за sigurnost трябва да се търгуват на лицензирани платформи за търговия, които отговарят на хонконгските разпоредби, включително на изискванията за AML и KYC.

Съответствие с други закони. STO проектите в Хонконг трябва да спазват и други приложими закони и разпоредби, като например данъчни разпоредби и закони за защита на личнитеданни.

Хонконг има добре развита финансова индустрия и е дом на няколко големи проекта, базирани на блокчейн. Регулаторната рамка за STOs е разработена така, че да осигурява на инвеститорите адекватна защита, като същевременно подкрепя разработването на иновативни решения, базирани на блокчейн.

 

9.Сингапур.

Сингапур се превърна в център за стартъпи в областта на криптовалутите и блокчейн поради благоприятната си бизнес среда и напредничавата си регулаторна рамка. Паричният орган на Сингапур (от англ. „Monetary Authority of Singapore“ или MAS) е въвел разпоредби, които балансират между иновациите и защитата на инвеститорите. Сингапур има процъфтяваща и динамична екосистема за криптовалути, която се подкрепя от редица фактори, включително благоприятната бизнес среда, благоприятната регулаторна рамка, напредналата технологична инфраструктура и квалифицираната работна сила. Ето някои от основните аспекти на екосистемата на криптовалутите в Сингапур.

Регулативна рамка. Сингапур има сравнително либерална регулаторна среда за криптовалутите и блокчейн технологиите, като рамката е предназначена да насърчава иновациите, като същевременно защитава инвеститорите и поддържа финансовата стабилност. Паричният орган на Сингапур (MAS) е основният регулаторен орган за финансови услуги в Сингапур и е издал насоки относно регулирането на цифровите токени и ICO.

Пазарна инфраструктура. Сингапур разполага с добре развита финансова инфраструктура, която подкрепя индустрията на криптовалутите, включително стабилна банкова система, усъвършенствани платежни системи и висококвалифицирани специалисти в IT  сектора. В Сингапур се намират и редица борси за криптовалути, включително Huobi, която е една от най-големите борси в света.

Бизнес среда. Сингапур има изключително отворена и благоприятна за бизнеса среда, която го прави привлекателен за предприемачи и инвеститори в криптовалутната индустрия. Правителството е предприело стъпки в подкрепа на развитието на финтех индустрията, включително създаването на „Сингапурския финтех фестивал“(от англ. Singapore Fintech Festival“), който събира на едно място предприемачи, инвеститори и регулатори, за да обсъдят най-новите тенденции и технологични новости в индустрията.

Иновации. Сингапур е притегателен център на редица иновативни стартъпи в областта на блокчейн и криптовалутите, включително компании, работещи по платформи за децентрализирано финансиране (DeFi), равнопоставено кредитиране и решения за идентификация, базирани на блокчейн. Градът-държава е дом и на редица изследователски центрове и академични програми в областта на криптовалутите и блокчейн. Екосистемата на криптовалутите в Сингапур се подкрепя от редица фактори, включително регулаторната среда, пазарната инфраструктура, бизнес средата и иновативния дух. Тъй като индустрията продължава да се развива и да узрява, Сингапур вероятно ще остане основен играч в глобалния криптовалутен пейзаж.

 

9.1.Правна рамка в Сингапур.

Правната рамка за криптовалутите и свързаните с тях дейности в Сингапур е разработена така, че да насърчава иновациите, като същевременно защитава потребителите и поддържа финансовата стабилност. Какво е важно да знаем за правната рамка на криптовалутите в Сингапур?

Финансовият орган на Сингапур (MAS) е основният регулатор за финансовите услуги в Сингапур, включително криптовалутите. Той е създал регулаторна рамка, която има за цел да балансира необходимостта от иновации с нуждата от защита на потребителите и финансова стабилност.

Закон за платежните услуги. През януари 2020 г. Сингапур въведе Закона за платежните услуги (от англ. „Payment Services Act“ или PSA), който регулира доставчиците на платежни услуги и криптовалутите в единна рамка. PSA изисква всички доставчици на услуги за криптовалути, включително борси и доставчици на портфейли, да бъдат лицензирани и да спазват изискванията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Предлагане на цифрови токени. MAS издаде насоки относно регулирането на предлагането на цифрови токени, които обикновено се използват за набиране на средства чрез първоначално предлагане на монети (ICO). Тези насоки изискват от дружествата, емитиращи цифрови токени, да спазват законите за ценните книжа и да предоставят адекватна информация на инвеститорите.

Мерки против изпирането на пари (AML) и финансиране на тероризма (CTF). Доставчиците на услуги в областта на криптовалутите в Сингапур подлежат на изискванията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които включват надлежна проверка на клиентите, водене на документация и докладване на подозрителни транзакции.

Данъчно облагане. В Сингапур печалбите от търговия с криптовалути подлежат на облагане с данък върху доходите. Въпреки това не се начислява данък върху капиталовите печалби при сделки с криптовалути. Ето защо в Сингапур трансакциите с криптовалути по принцип не се облагат с данък върху стоките и услугите, но печалбите от търговия с криптовалути се облагат с данък върху доходите. Въпреки това в Сингапур няма данък върху капиталовите печалби от сделки с криптовалути.

Регулаторната рамка за криптовалутите в Сингапур е сравнително либерална в сравнение с много други държави, което спомогна за развитието на динамична и иновативна екосистема на криптовалутите. Правителството обаче поставя силен акцент върху защитата на потребителите и финансовата стабилност, като продължава да следи развитието на индустрията, за да гарантира, че разпоредбите остават подходящи и ефективни.

В Сингапур предлагането на токени за сигурност (STO) се регулира от Финансовия орган на Сингапур (MAS), който е издал насоки за издаването и търговията с токени за сигурност. Кои саосновните аспекти на правната рамка за STO в Сингапур?

Определение за токени за ценни книжа. MAS определя токените за сигурност като продукти на капиталовите пазари, които са предмет на Закона за ценните книжа и фючърсите (от англ. „Securities and Futures Act“ - SFA) и други съответни закони и разпоредби за ценните книжа.

Регулаторни изисквания. Емитентите на токени за сигурност в Сингапур са длъжни да спазват регулаторните изисквания, включително тези, свързани с лицензирането, оповестяването и извършването на стопанска дейност. MAS е предоставила насоки за тези изисквания, които включват представянето на “бяла книга”(от англ.”White paper”), която съдържа подробна информация за емитента и STO.

Изискване за проспект. От емитентите на токени за сигурност в Сингапур се изисква да изготвят и оповестят проспект, който трябва да бъде разрешен от MAS, преди да бъде издаден на инвеститорите. Проспектът трябва да съдържа подробна информация за емитента, предлаганите токени за ценни книжа и свързаните с тях рискове.

Платформи за търговия. Токените за ценни книжа трябва да се търгуват на лицензирани платформи за търговия, които отговарят на сингапурските разпоредби, включително на изискванията за AML и KYC.

Съответствие с други закони. STO проектите в Сингапур трябва да спазват и други приложими закони и разпоредби, като например данъчни разпоредби и закони за защита на личните данни на страната.

Сингапур е голям финансов център и има добре развита блокчейн индустрия. Регулаторната рамка за STOs в Сингапур е разработена така, че да осигури на инвеститорите адекватна защита, като същевременно подкрепя развитието на иновативни решения, базирани на блокчейн.

 

10. Австралия.

Австралия има динамична и разрастваща се екосистема за криптовалути, която се подкрепя от редица фактори, включително благоприятна бизнес среда, напреднала технологична инфраструктура и подкрепяща регулаторна рамка. Кои са важните аспекти на екосистемата на криптовалутите в Австралия?

Регулативна рамка. Австралия има сравнително либерална регулаторна среда за криптовалутите и блокчейн технологиите, като рамката е предназначена да насърчава иновациите, като същевременно защитава потребителите и поддържа финансовата стабилност. Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (от англ. „Securities and Investments Commission“ или ASIC) е основният регулаторен орган за финансовите услуги в Австралия, включително криптовалутите.

Пазарна инфраструктура. Австралия разполага с добре развита финансова инфраструктура, която подкрепя индустрията на криптовалутите, включително стабилна банкова система, усъвършенствани платежни системи и висококвалифицирана работна сила. В Австралия се намират и редица борси за криптовалути, включително Independent Reserve, BTC Markets и CoinSpot.

Бизнес среда. Австралия има изключително отворена и благоприятна за бизнеса среда, която я прави привлекателна за предприемачи и инвеститори в криптовалутната индустрия. Правителството е предприело стъпки в подкрепа на развитието на финтех индустрията, включително създаването на Национална блокчейн пътна карта(от англ. „National Blockchain Roadmap“), която очертава стратегия за подкрепа на растежа и развитието на блокчейн технологията в Австралия.

Иновации. Австралия е приютила редица иновативни блокчейн и криптовалутни стартъпи, включително компании, работещи по платформи за децентрализирано финансиране (DeFi), равнопоставено кредитиране и решения за идентификация, базирани на блокчейн. В страната се намират и редица изследователски центрове и академични програми в областта на криптовалутите и блокчейн.

Данъчно облагане. В Австралия транзакциите с криптовалути подлежат на облагане с данък върху капиталовите печалби, което означава, че печалбите от търговия с криптовалути се облагат като доход. Правителството обаче въведе мерки за данъчни облекчения за малки транзакции, като например закупуване на кафе или хранителни стоки с помощта на криптовалута.

Екосистемата на криптовалутите в Австралия се подкрепя от редица фактори, включително регулаторната среда, пазарната инфраструктура, бизнес средата и иновативния дух. Тъй като индустрията продължава да се развива и да узрява, Австралия вероятно ще остане основен играч в глобалния пейзаж на криптовалутите.

 

10.1. Правна рамка в Австралия.

Правната рамка за криптовалутите и свързаните с тях дейности в Австралия е разработена така, че да осигурява разрешаваща регулаторна среда, която насърчава иновациите, като същевременно защитава потребителите и поддържа финансовата стабилност. Иска ми се тук да направя кратък анализ на основни аспекти на регулаторната рамка за криптовалутите в Австралия.

Австралийска комисия за ценни книжа и инвестиции (от англ. „Australian Securities and Investments Commission“ или ASIC). ASIC е основният регулаторен орган за финансовите услуги в Австралия, включително криптовалутите. Тя е създала регулаторна рамка, която има за цел да балансира необходимостта от иновации с необходимостта от защита на потребителите и финансова стабилност.

Мерки за изпирането на пари (AML) и финансиране на тероризма (CTF). Борсите за криптовалути и другите доставчици на услуги в Австралия подлежат на изискванията за борба с изпирането на пари и за финансиране на тероризма, които включват комплексна проверка на клиентите, водене на документация и докладване на подозрителни трансакции. Тези изисквания имат за цел да предотвратят използването на криптовалути за незаконни дейности като изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Лиценз за борса за цифрови валути ( от англ. „Digital Currency Exchange License“ или DCE). В Австралия всички борси за криптовалути трябва да бъдат лицензирани като DCE от ASIC. За да получат лиценз, борсите трябва да спазват редица регулаторни изисквания, включително задължения за борба с изпирането на пари и финансирането на престъпността, стандарти за киберсигурност и мерки за защита на потребителите.

Данъчно облагане. В Австралия печалбите от търговия с криптовалути подлежат на облагане с данък върху капиталовите печалби, което означава, че печалбите се облагат като доход. Правителството обаче въведе мерки за предоставяне на данъчни облекчения за малки трансакции, като например закупуване на кафе или хранителни стоки с помощта на криптовалута.

Първоначално предлагане на монети (ICO). ASIC издаде насоки за регулиране на ICO, които се използват за набиране на средства чрез продажба на цифрови токени. Тези насоки изискват от дружествата, емитиращи цифрови токени, да спазват законите за ценните книжа и да предоставят адекватна информация на инвеститорите.

Регулаторната рамка за криптовалутите в Австралия има за цел да подкрепи растежа и развитието на индустрията, като същевременно защитава потребителите и поддържа финансовата стабилност. Тъй като индустрията продължава да се развива и да узрява, правителството вероятно ще продължи да следи развитието и да коригира регулациите, ако е необходимо, за да гарантира, че те остават подходящи и ефективни.

В Австралия предлагането на токени за ценни книжа (STO) се регулира от Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC) и е предмет на Закона за корпорациите от 2001г. Кои са основни аспекти на правната рамка за STO в Австралия?

Дефиниция на секюрити токени. Законът за корпорациите от 2001г.(от англ. „The Corporations Act 2001“) определя ценната книга като всякакъв интерес или инструмент, който дава на притежателя си право на изгода, като това определение включва токените за ценни книжа.

Регулаторни изисквания. Емитентите на токени за сигурност в Австралия са длъжни да спазват регулаторните изисквания, включително тези, свързани с лицензирането, оповестяването и извършването на стопанска дейност. ASIC е предоставила насоки за тези изисквания, които включват представянето на документ за оповестяване, който съдържа подробна информация за емитента и STO.

Изискване за проспект. От емитентите на токени за сигурност в Австралия се изисква да изготвят и оповестят проспект, който трябва да бъде разрешен от ASIC, преди да бъде издаден на инвеститорите. Проспектът трябва да съдържа подробна информация за емитента, предлаганите токени за ценни книжа и свързаните с тях рискове.

Платформи за търговия. Токените за ценни книжа трябва да се търгуват на лицензирани платформи за търговия, които отговарят на австралийските разпоредби, включително на изискванията за борба с изпирането на пари и KYC.

Съответствие с други закони. STO проектите в Австралия трябва да спазват и други приложими закони и разпоредби, като например данъчни разпоредби и закони за защита на личните данни.

Австралия има разрастваща се блокчейн индустрия и подкрепяща регулаторна среда за иновативни финтех решения. Регулаторната рамка за STOs в Австралия е разработена така, че да осигури на инвеститорите адекватна защита, като същевременно подкрепя растежа на блокчейн индустрията.

 

ІІ.Заключение.

Искрено се надявам, че тази статия е отговорила на глобалните въпроси относно съществуващите регулации и местни закони в 10-те най-големи дестинации за криптоинвестиции. Разработването на законодателна рамка в международен и национален план по темата тепърва предстои, така че с интерес очаквам всяко бъдещо законодателно развитие, което ще стимулира и регулира в детайли криптообщността.

 

Автор: адвокат Атанас Костов

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1