Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

MiCA

 • MiCA – the new legal framework of the blockchain industry.

  MiCA  – the new legal framework of the blockchain industry.

    

  1. Introduction .

  The European Union (EU) Regulation on Markets in Crypto-assets (MiCA) aims to introduce an EU-wide regulatory framework regarding financial, legal and technological processes in the blockchain ecosystem, providing legal clarity and certainty for the European crypto-asset market. The legal framework of MiCA was put on the agenda as a legislative project as early as June 2022, and according to representatives of the crypto industry (for example, Tom Duff Gordon, Vice President of "Coinbase"), the adoption of the Regulation "will be a key moment for the blockchain market".

  In his speech - Stefan Berger (EPP, Germany), lead rapporteur and MEP on the MiCA regulation, said: "This regulation is currently being worked on: "This puts the EU at the forefront of the token economy with 10,000 different cryptoassets. Users will be protected from fraud and scams, and the sector that suffered from the collapse of the crypto exchange "FTX" will be able to regain confidence. Users will have all the information they need and all major risks surrounding cryptoassets will need to be monitored. We guarantee that environmental impact disclosure will be taken into account by crypto-asset investors. This regulation brings a competitive advantage to the EU. The European crypto-asset industry has regulatory clarity that doesn't exist in countries like the US."

 • MiCA – новата правна рамка на блокчейн индустрията.

   

  MiCA – новата правна рамка на блокчейн индустрията.

    

  1.Увод.

  Регламентът на Европейския съюз (ЕС) относно пазарите на криптоактиви (MiCA) цели да въведе регулативна рамка в целия Европейски съюз, касаеща финансовите, юридически и технологични процеси в блокчейн екосистемата, осигуряваща правна яснота и сигурност за европейския пазар на криптоактиви. Правната рамка на MiCA беше поставена на дневен ред като законодателен проект още през юни 2022, като според представители на криптоиндустрията (например Том Дъф Гордън, вицепрезидент на „Coinbase“), приемането на Регламента „ще е ключов момент за блокчейн пазара“.

  В свое изказване - Щефан Бергер (ЕНП, Германия), водещ докладчик и евродепутат по регламента MiCA, заяви: "В момента се работи по този регламент: "Това поставя ЕС в челните редици на икономиката на токените с 10 000 различни криптоактиви. Потребителите ще бъдат защитени от измами и мошеничества, а секторът, който пострада от срива на крипто борсата „FTX“, ще може да си възвърне доверието. Потребителите ще разполагат с цялата информация, от която се нуждаят, и всички основни рискове около криптоактивите ще трябва да бъдат наблюдавани. Гарантираме, че оповестяването на въздействието върху околната среда ще бъде взето предвид от инвеститорите в криптоактиви. Този регламент носи конкурентно предимство за ЕС. Европейската индустрия на криптоактивите разполага с регулаторна яснота, която не съществува в страни като САЩ."

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1