Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Чл.35 от ЗЗК

 • Имитация по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК).

   

  Като имитация би могло да се квалифицира всяко едно умишлено недобросъвестно поведение на даден правен субект, насочено към наподобяване на наименования, текст, визия, функционалност, както и други специфични качества, водещи до отличителност и оригиналност, с които се ползва дадена стока или услуга, с цел заблуда на потребителя относно произхода и качествените характеристики на потребявания от него продукт. Нормата на чл.35 от Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК) е императивното право, което санкционира имено това неправомерно поведение под формата на нелоялна конкуренция, насочено срещу правата на интелектуална собственост като общо понятие. По мое мнение това е един съвременен юридически текст, който макар и бидейки ситуиран извън законодателството, уреждащо в частност интелектуалната собственост е пряко свързан с нея. Практиката на Комисията за защита на конкуренцията(КЗК) през последните години сочи, че текстът на чл.35 от ЗЗК е ефективен юридически инструмент за отстояване правата на пазарните субекти, засегнати чрез нелоялни практики и насочени към увреждане права на интелектуална собственост в по-широк аспект. Казвам това, защото в повечето случаи установителните, осъдителни или конститутивни искове, които могат да бъдат обект на гражданскоправни мерки, предприети към евентуален нарушител на авторски права, търговски марки, промишлени дизайни, изобретения или домейни са свързани с обмисляне, съобразяване и доказване на сложен фактически състав, чието успешно претендиране в съда(или арбитража при домейните) е обусловено от наличието на съответните доказателства за настъпилите обстоятелства, имуществени или неимуществени вреди, заплащането на съответните такси и т.н. Доказването на тази сложна съвкупност от факти е улеснена в административноправното производството по чл.35 ЗЗК, развиващо се пред особената администрация КЗК, тъй като комисията има съответната компетентност служебно да събира доказателства за твърдените от молителя обстоятелства, като мотивира страните за изчерпателност на представения доказателствен материал, предвид угрозата от санкцията по чл.100, ал.2 от ЗЗК(1% от общия оборот за предходната финансова година). Тук следва да се отбележи коректно, че двете особени администрации - съответно КЗК и Патентно ведомство, действат успешно съвместно при оперативна обвързаност, с оглед обмен на служебна информация относно нарушенията, касаещи чл.35 от ЗЗК с предмет нелоялна конкуренция, адресирана към обекти на интелектуална собственост.

 •  

  Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК (имитация) от страна на „Агро Фуудс България“ ЕООД и „Балкам Груп“ ЕООД. Комисията наложи имуществени санкции на „Агро Фуудс България“ ЕООД в размер на 40 000 лв. и на „Балкам Груп“ ЕООД в размер на 2 574  060 лв. (6 % от общия оборот на дружеството за финансовата 2017 г.)

  Производството е образувано по искане на „Якобс Дау Егбертс БГ“ ЕООД, гр. София и „Якобс Дау Егбертс ОПС БГ“ ЕООД.

  В хода на проучването по преписката е установено, че в периода от месец декември 2017 г. до настоящия момент „Балкам Груп“ ЕООД произвежда и разпространява на пазара по поръчка на „Агро Фуудс България“ ЕООД продукт кафе „Brazil Selection Gold“, вакуум, мляно, 200 гр. с външен вид имитиращ външния вид на кафе „Nova Brasilia“, произвеждано и предлагано от искателите.

 • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

  Р Е Ш Е Н И Е № 783 София, 19.07.2018 г.

  Комисията за защита на конкуренцията в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ненкова

  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Кюмюрджиев

  ЧЛЕНОВЕ: Анна Янева Георгица Стоянова Красимир Витанов Красимир Зафиров Пламен Киров при участието на секретар-протоколиста Захари Сръндев, разгледа в редовно заседание, проведено на 19.07.2018 г., преписка № КЗК/88/2018 г., с наблюдаващ проучването – г-н Красимир Витанов, член на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

  В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № КЗК/88/2018 г. на основание чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“, Турция, за установяване на евентуално извършено нарушение на основание чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК от страна на „Кара-Ка“ ООД, София, постановяване на прекратяване на нарушението и възлагане на направените в производството разноски. СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО В искането се посочва, че „Гюлер Анахтар Ве Килит Санаи Тиджарет Лимитед Шикерти“ е регистрирано съгласно законодателството на република Турция. Дружеството осъществява стопанска дейност, свързана с производство на катинари, ключалки, ключове и други. По отношение на ответното дружество „Кара-Ка“ ООД се посочва, че е бивш дистрибутор на подателя на искането, който предлага на българския пазар стоки – заготовки за секретни ключове с външен вид, маркировка и белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство. Също така се използва марка и продуктово-каталогова 1 идентификация, идентични с тези на подателя на искането, по начин, който води до увреждане на интересите на последното. При две контролни покупки на заготовки се констатира, че продуктите имитират външния вид на произвеждания от подателя на искането продукти, като са поставени от едната страна негова марка „GÜLER“, а от другата страна на заготовката – продуктовия индекс на производителя „WJ11B“. Такъв присъства като означение и на сайта на ответното дружество. Твърди се, че подателят на искането притежава регистрирана международна марка „GÜLER“ № 727989, с дата на регистрация 22.12.1999 г. и със срок на защита до 22.12.2019 г. Дружеството няма лицензионни договори за предоставяне на права на марки или промишлени дизайни. Твърди се, че „Кара-Ка“ ООД е извършило нарушение на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК, което, по данни от клиенти на подателя на искането, продължава повече от две години. Пазарът на заготовки за секретни ключове се описва като разнообразен, предвид голямото продуктово изобилие, като съществува специфика по отношение на потребителите на продукта. Предвид факта, че се касае за продажба на заготовки за секретни ключове, които изискват допълнителна обработка от квалифицирани специалисти, то потребителите на продукта са специализирани предприятия за ключарски услуги. Продуктите са взаимозаменяеми, но само и единствено с оглед конкретното им приложение – възможност да бъдат обработени като копия на ключове, които могат да сработят с определено заключващо устройство.