Закон за ратификация на Споразумението относно Eдинния патентен съд.

На 22 април 2016 г. в брой 32 на Държавен вестник беше обнародван Законът за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен, който ще действа на територията на Европа. Със Споразумението се създава Единен патентен  съд  за решаване на спорове относно нарушаването и недействителността на единни европейски патенти, издадени от Европейското патентно ведомство.
Споразумението, което законът  ратифицира, е подписано в Брюксел на 19 февруари 2013 г. от държаните-членки на Европейския съд, с изключение на Испания и Полша. В Република България споразумението е ратифицирано на 5 март 2013г., а  законът е приет като част от българското законодателство от 43-то Народно събрание  на 8 април 2016г.